Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Republikens presidents förordning (2019:77) om skötseln på Åland av vissa uppgifter som gäller lagtings- och kommunalval samt rådgivande kommunala folkomröstningar (upphävd)

Denna förordning har upphävts genom 2020:3, som gäller från och med den 1 januari 2020.

1 §.

Det rösträttsregister som avses i 17 § i vallagen för Åland (Ålands författningssamling 2019:45) upprättas och sköts av Befolkningsregistercentralen enligt vad Ålands landskapsregering och Befolkningsregistercentralen närmare avtalar. Befolkningsregistercentralen sköter härvid de uppgifter som ankommer på valregistermyndigheten.

Befolkningsregistercentralen sköter även de uppgifter som enligt 8 § i landskapslagen om förfarandet vid rådgivande kommunala folkomröstningar (Ålands författningssamling 1998:20) ankommer på valregistermyndigheten.

2 §.

Statens ämbetsverk på Åland, i egenskap av registerförvaltningens lokalmyndighet, sköter de uppgifter som enligt 18, 21, 22 och 26–29 § i vallagen för Åland ankommer på valregistermyndigheten.

3 §.

Kostnaderna för de uppgifter som avses i 1 § 1 mom. och 2 § betalas av landskapet i enlighet med vad som avtalas mellan å ena sidan Ålands landskapsregering och å andra sidan Befolkningsregistercentralen och Statens ämbetsverk på Åland. På motsvarande sätt betalas kostnaderna för de uppgifter som avses i 1 § 2 mom. av den berörda kommunen.

Ikraftträdandebestämmelser

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs.

2019:77

  • FFS 970/2019
Publicerad 13.12.2019 kl. 10:59
Uppdaterad 1.9.2020 kl. 10:32