Bidrag och stöd för byggande

Du kan få ekonomiskt stöd för en hel del olika åtgärder relaterade till byggande, vilket beskrivs närmare nedan. Blanketter och villkor för olika stödformer finns i blankett- och bilagerutorna här intill. På sidan lagstiftning hittar du närmare information om lagstiftning som rör byggande och bostäder.

Anvisningar för att söka stöd

Detaljerade anvisningar för ansökan hittar du här intill under Bilagor. 

Stöden kan sökas fortlöpande under året.

För samtliga stöd gäller att ansökan ska vara inlämnad innan åtgärden påbörjas.

Frågor besvaras av inspektör, se kontaktuppgifter i rutan här intill.

Ansökan riktas till Ålands landskapsregering, PB 1060, 22111 Mariehamn.

Räntestödslån och landskapsborgen

Det är möjligt att få räntestödslån och/eller landskapsborgen under vissa förutsättningar.

Det lönar sig att kontakta kreditinstitutet (banken) för att diskutera vilka möjligheter som finns för dig att erhålla räntestödslån och/eller landskapsborgen. Landskapsregeringens stödsystem är ett indirekt stödsystem dels genom beviljande av räntestöd för vissa projekt och dels landskapsborgen med förmånliga villkor. Ansökningar sköts normalt av banken, därför bör du vända dig till banken för närmare information om hur du ska gå till väga.

Med räntestöd menas att landskapsregeringen betalar en del av räntan på bostadslånet i det fall räntan överstiger en viss nivå.

Med landskapsborgen menas att landskapsregeringen borgar (ger säkerhet) för en viss del av bostadslånet hos banken.

Räntestödslån

Landskapsregeringen beviljar räntestöd för bostadslån beviljat av bank för:

  • byggande av hyresbostäder,
  • anskaffning av ägarbostad (första bostaden) genom bostadssparavtal,
  • installation av hiss i äldre flervåningshus.

För att kunna få räntestödslån för anskaffning av ägarbostad genom bostadssparavtal ska villkoren under Bostadssparpremie för köp av första bostaden uppfyllas.

Bostadssparpremie för köp av första bostaden

Under åren 2016-19 stöder landskapsregeringen den som har bostadssparat genom att betala en premie på 3.000 euro för anskaffning av den första bostaden. Bostadssparandet ska ha skett genom ett bostadssparavtal med banken. Bostadssparsystemet ställer vissa villkor som den sparande måste uppfylla för att kunna få premien, bland annat:

  • sparande vara högst 39 år då sparandet inleds,
  • sparandet ska ha pågått i minst två år (åtta kvartal) samt
  • den egna sparandelen ska uppgå till minst tio procent av bostadens anskaffningspris.

Med bostad i detta sammanhang avses ägande av minst halva bostaden.

Landskapsborgen

Landskapsregeringen är borgensman (s.k. fyllnadsborgen) för en viss del av bostadslån, som har beviljats av bank för anskaffning av ägarbostad (bostad för eget boende) eller för uppförande av hyresbostäder. Borgensbeloppet är beroende av vilken kommun bostaden är belägen i. Landskapsregeringen tar ut en avgift för borgensåtagandet.

Ansökningar sköts av banken.

Stöd för reparationsåtgärder

Understöd för avlägsnande av hälsovådliga och miljömässiga olägenheter

Stödet kan under vissa förutsättningar beviljas för avlägsnande av hälsovådliga och miljömässiga olägenheter och uppgår till vad som anges i villkoren. Stödet är inkomstbaserat och gäller även i vissa fall utbyte av en oljepanna.

För närmare information med villkor och ansökningsblanketter, se Blanketter i rutan här intill.

Understöd för byte av huvudvärmekälla

Stöd kan beviljas för byte av huvudvärmekälla från oljeeldning till fasta biobränslen, fjärrvärme eller värmepump som är ansluten till ett vattenburet värmesystem.

De tilldelade budgetmedlen nu är slut och med anledning av detta är det inte längre möjligt att söka stödet för byte av huvudvärmekälla.

Stöd till reparation av pensionärers bostad

Stöd kan beviljas till ålders- eller sjukpensionär för reparationer i den egna bostaden för att möjliggöra att kunna bo kvar i bostaden. Stödet utgör i regel högst 40 procent av kostnaderna och som mest 11 000 euro.