Bidrag och stöd för energiinstallationer

Du kan få ekonomiskt stöd för en del installationer som främjar omställning till förnyelsebar energi. Stöden rör elproduktion, uppvärmning och trafik.

Nytt stöd för energieffektivisering fr.o.m. 1.9.2019

Landskapsregeringen beslöt 8.7.2019 att ge ut nya stödvillkor för energieffektivisering av bostäder. Stödet innebär att privatpersoner, kommuner och bolag som äger en bostadsbyggnad kan ansöka om ett landskapsborgat räntestödslån hos ett kreditinstitut som avses i 7§ i kreditinstitutslagen (FFS 2014/610), ansökan görs således INTE till landskapsregeringen. Lån beviljas för att finanserna energieffektiviseringsåtgärder i enlighet med villkor; Landskapsborgen och räntestöd för energieffektiviserande åtgärder i bostadshus och flerbostadshus + premie i rutan Bilagor här intill.

Landskapsregeringen erbjuder även en premie om 500 € som kan erhållas vid konvertering från oljeeldning. För att erhålla premien ska sökande uppfylla punkt 2, (4.1), 10 och 12 i; Landskapsborgen och räntestöd för energieffektiviserande åtgärder i bostadshus och flerbostadshus + premie. En skild ansökningsblankett för premien kommer att finas tillgänglig fr.o.m. 1.9.2019. Premien kan sökas även om den sökande INTE ämnar ta landskapsborgat räntestödslån.

Ansökningar kan tidigast lämnas in 1.9.2019, åtgärder som påbörjas tidigare kan ej erhålla stöd.

Investeringsstöd för biogasanläggning

Ansökningar om investeringsstöd för biogasanläggning för bioavfall från hushåll, offentlig sektor och företag ska inlämnas senast 15 september för att beaktas. Av inlämnade ansökningar beviljas stöd till det (1) projekt som bedöms ge den bästa helhetslösningen. Information om vad ansökan ska innehålla samt hur bedömningen sker finns i de av landskapsregeringen fastställda principerna. Principerna finns under Bilagor.

Stödet är 20 % av de stödberättigade kostnaderna, dock högst 1 000 000 euro.

Bostadshus, 1-3 bostäder

Solfångare, solceller och småvindkraftverk

Solfångare producerar varmvatten för uppvärmning och tappvarmvatten för husets behov med hjälp av solens energi. Stödet uppgår till maximalt 3 000 euro.
Solceller och små vindkraftverk producerar förnyelsebar el till husets elförbrukning, överskott går att sälja till elnätet. Stödet uppgår till maximalt 2 500 euro.

Konvertering av uppvärmningssystem

Byte av huvudvärmekälla från oljeeldning eller eluppvärmning (direkt eller indirekt) till bioenergibaserad uppvärmning. Ved, pellets och flis räknas till bioenergi. Stöd ges även till kompletterade uppvärmningskällor och tillbehör. Stödet uppgår till maximalt 1 500 euro för byte av huvudvärmekälla.

Flerbostadshus, 4 eller flera bostäder

Solfångare, solceller och små vindkraftverk

Solfångare producerar varmvatten för uppvärmning och tappvarmvatten för husets behov med hjälp av solens energi. Stödet uppgår till maximalt 18 000 euro.
Solceller och små vindkraftverk producerar förnyelsebar el till husets elförbrukning, överskott går att sälja till elnätet. Stödet uppgår till maximalt 10 000 euro.

Elbilsladdare

Att kunna ladda sin elbil eller laddhybridbil hemma är en förutsättning för att äga en sådan bil. Stödet underlättar utbyggnad av laddningsinfrastruktur i flerbostadshus. I flerbostadshus är likställighetsprincipen viktig vilket gör att installationskostnad och elkostnad behöver bekostas av användaren. Fler typer av finansieringslösningar finns och bostadsbolaget avgör vilken lösning som är bäst för dem, förslag på olika lösningar finns på Ålands Elandelslags webbplats. Stödet uppgår till minst 2 000 euro, dock högst 50 % av kostnaderna.

Läs mer om finansieringslösningar på www.elbil.ax

Företag

Solceller

Solceller producerar förnyelsebar el till företagets fastighet, överskott går att sälja till elnätet. Stödet uppgår till maximalt 10 000 euro.

Anvisningar för att söka stöd

Ansökan görs antingen elektroniskt under Blanketter här intill eller i pappersform, blanketter i pappersform kan hämtas hos landskapsregeringen. Stöden kan sökas fortlöpande under året.

Ansökan riktas till Ålands landskapsregering, PB 1060, 22111 Mariehamn.

Villkor och detaljerade anvisningar för ansökan hittar du här intill under Bilagor. För samtliga stöd gäller att ansökan ska vara inlämnad innan åtgärden påbörjas.

Frågor besvaras av inspektör, se kontaktuppgifter här intill.

Publicerad 20.4.2018
Uppdaterad 2.9.2019