Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Bidrag och stöd för energiinstallationer

Du kan få ekonomiskt stöd för vissa installationer som främjar energieffektivisering och omställning till förnyelsebar energi. Stöden rör elproduktion, uppvärmning och trafik. Nedan följer anvisningar samt en uppräkning av de åtgärder som understöds av landskapsregeringen. Detaljerade villkor och ansökningsblanketter finns i högra spalten (om du använder dator).

Nytt stöd för energieffektivisering fr.o.m. 1.9.2019

Landskapsregeringen beslöt 8.7.2019 att ge ut nya stödvillkor för energieffektivisering av bostäder. Stödet innebär att privatpersoner, kommuner och bolag som äger en bostadsbyggnad kan ansöka om ett landskapsborgat räntestödslån hos ett kreditinstitut som avses i 7§ i kreditinstitutslagen (FFS 2014/610), ansökan görs således INTE till landskapsregeringen. Lån beviljas för att finanserna energieffektiviseringsåtgärder i enlighet med villkor; Landskapsborgen och räntestöd för energieffektiviserande åtgärder i bostadshus + oljepremie i rutan Bilagor här intill.

Landskapsregeringen erbjuder även en premie om 500 € som kan erhållas vid övergång från oljeeldning till annan huvudvärmekälla. För att erhålla premien ska sökande uppfylla punkt 2, (4.1), 10 och 12 i; Landskapsborgen och räntestöd för energieffektiviserande åtgärder i bostadshus + oljepremie. En skild ansökningsblankett för premien kommer att finnas tillgänglig fr.o.m. 1.9.2019. Premien kan sökas även om den sökande INTE ämnar ta landskapsborgat räntestödslån.

Bostadshus, 1-3 bostäder

Solceller och små vindkraftverk

Solceller och små vindkraftverk producerar förnyelsebar el till husets elförbrukning, överskott går att sälja till elnätet. Stödet uppgår till maximalt 2 500 euro.

Konvertering av huvudvärmekälla (skrotningspremie oljepanna och -tank)

Landskapsregeringen erbjuder 500 euro till den som demonterar oljepanna och -tank vid byte av huvudvärmekälla i bostadshus. Ansökan ska inlämnas INNAN åtgärden påbörjas.

Flerbostadshus, 4 eller flera bostäder

Solceller och små vindkraftverk 

Solceller och små vindkraftverk producerar förnyelsebar el till husets elförbrukning, överskott går att sälja till elnätet. Stödet uppgår till maximalt 5 000 euro.

Uppgradering av reglerteknik och styrsystem

Ett uppgraderat och optimerat styrsystem för husets värmesystem ökar energieffektiviteten, höjer boendekomforten och sänker energikostnaderna. Stödet uppgår till maximalt 10 000 euro.

Konvertering av huvudvärmekälla (skrotningspremie oljepanna och -tank)

Landskapsregeringen erbjuder 500 euro till den som demonterar oljepanna och -tank vid byte av huvudvärmekälla i flerbostadshus. Ansökan ska inlämnas INNAN åtgärden påbörjas.

Elbilsladdare

Att kunna ladda sin elbil eller laddhybridbil hemma är en förutsättning för att äga ett sådant fordon. Stödet underlättar utbyggnad av laddningsinfrastruktur i flerbostadshus. I flerbostadshus är likställighetsprincipen viktig vilket gör att installationskostnad och elkostnad behöver bekostas av användaren. Fler typer av finansieringslösningar finns och bostadsbolaget avgör vilken lösning som är bäst för dem, förslag på olika lösningar finns på Ålands Elandelslags webbplats. Stödet uppgår till minst 2 000 euro, dock högst 50 % av kostnaderna.

Läs mer om finansieringslösningar på www.elbil.ax

Företag

Solceller

Solceller producerar förnyelsebar el till företagets fastighet, överskott går att sälja till elnätet. Stödet uppgår till maximalt 10 000 euro.

Anvisningar för att söka stöd

Ansökan görs antingen elektroniskt under Blanketter här intill eller i pappersform, blanketter i pappersform kan hämtas hos landskapsregeringen. Stöden kan sökas fortlöpande under året.

Ansökan riktas till Ålands landskapsregering, PB 1060, 22111 Mariehamn.

Villkor och detaljerade anvisningar för ansökan hittar du här intill under Bilagor. För samtliga stöd gäller att ansökan ska vara inlämnad INNAN åtgärden påbörjas.

Frågor besvaras av inspektör, se kontaktuppgifter här intill.

Publicerad 20.4.2018 kl. 11:03
Uppdaterad 4.6.2020 kl. 09:15