Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Bidrag och stöd för energiinstallationer

Du kan få ekonomiskt stöd för vissa installationer som främjar energieffektivisering och omställning till förnyelsebar energi. Stöden rör elproduktion, uppvärmning och trafik. Nedan följer anvisningar samt en uppräkning av de åtgärder som understöds av landskapsregeringen. Detaljerade villkor och ansökningsblanketter finns i högra spalten (om du använder dator).

Bostadshus, 1-3 bostäder

Solceller och små vindkraftverk

Solceller och små vindkraftverk producerar förnyelsebar el till husets elförbrukning, överskott går att sälja till elnätet. Stödet uppgår till maximalt 2 500 euro.

Stöd för elbilsladdare

Landskapsregeringen beslöt 21.1.2021 att ge ut nya stödvillkor för installation av elbilsladdare. Stödet innebär att alla fastighetsägare kan erhålla 50 % av kostnaderna, högst 1 000 euro, för installation av elbilsladdare. Flerbostadshus kan erhålla ett högre understöd om flera parkeringsplatser får laddningsmöjlighet. Stödet kan sökas för installationer som utförts från och med 1.1.2021. Stödvillkor hittas härintill under Bilagor. Ansökan görs EFTER att installationen utförts. 

Flerbostadshus, 4 eller flera bostäder

Solceller och små vindkraftverk 

Solceller och små vindkraftverk producerar förnyelsebar el till husets elförbrukning, överskott går att sälja till elnätet. Stödet uppgår till maximalt 5 000 euro.

Uppgradering av reglerteknik och styrsystem

Ett uppgraderat och optimerat styrsystem för husets värmesystem ökar energieffektiviteten, höjer boendekomforten och sänker energikostnaderna. Stödet uppgår till maximalt 10 000 euro.

Stöd för elbilsladdare

Landskapsregeringen beslöt 21.1.2021 att ge ut nya stödvillkor för installation av elbilsladdare. Stödet innebär att alla fastighetsägare kan erhålla 50 % av kostnaderna, högst 1 000 euro, för installation av elbilsladdare. Flerbostadshus kan erhålla ett högre understöd om flera parkeringsplatser får laddningsmöjlighet. Stödet kan sökas för installationer som utförts från och med 1.1.2021. Stödvillkor hittas härintill under Bilagor. Ansökan görs EFTER att installationen utförts. 

Företag

Solceller

Solceller producerar förnyelsebar el till företagets fastighet, överskott går att sälja till elnätet. Stödet uppgår till maximalt 10 000 euro.

Hållbar resursanvändning inom näringslivet

Landskapsregeringen har den 16.3.2021 antagit ett nytt stöd för åtgärder för effektiviserad resursanvändning och minskning av utsläpp av växthusgaser.

Stödet kan sökas av företag med rätt att utöva näring på Åland.

Stödet har två delar; ett förstudieskede där 40 % högst 10 000 euro kan fås i stöd för att göra utredningar inför investeringar, ett stöd för investeringar på 25 % högst 300 000 euro.

Stöd ges för följande åtgärder:

  • Byte av uppvärmningskälla
  • Främjande av fossilfri trafik
  • Effektiviseringsåtgärder
  • Åtgärder för ökad cirkulär ekonomi
  • Andra åtgärder som ger effektivare resursanvändning och minskade utsläpp av växthusgaser

Detaljerad information hittas i stödordningen under Bilagor här intill.

Stöd för elbilsladdare

Landskapsregeringen beslöt 21.1.2021 att ge ut nya stödvillkor för installation av elbilsladdare. Stödet innebär att alla fastighetsägare kan erhålla 50 % av kostnaderna, högst 1 000 euro, för installation av elbilsladdare. Flerbostadshus kan erhålla ett högre understöd om flera parkeringsplatser får laddningsmöjlighet. Stödet kan sökas för installationer som utförts från och med 1.1.2021. Stödvillkor hittas härintill under Bilagor. Ansökan görs EFTER att installationen utförts. 

Anvisningar för att söka stöd

Ansökan görs antingen elektroniskt under Blanketter här intill eller i pappersform, blanketter i pappersform kan hämtas hos landskapsregeringen. Stöden kan sökas fortlöpande under året.

Ansökan riktas till Ålands landskapsregering, PB 1060, 22111 Mariehamn.

Villkor och detaljerade anvisningar för ansökan hittar du här intill under Bilagor. För samtliga stöd gäller att ansökan ska vara inlämnad INNAN åtgärden påbörjas.

Frågor besvaras av inspektör, se kontaktuppgifter här intill.

Publicerad 20.4.2018 kl. 11:03
Uppdaterad 14.3.2022 kl. 09:44