Meddelande om offentlig delgivning

Ålands landskapsregering beslöt den 31 maj 2018 att fastställa vägplan för nybyggnad av del 1 av förbindelse mellan Degerbyvägen och nytt färjfäste på Mellanholm, landsväg nr 700, sektion 1250 - 3760, mellan Degerö - norra Gripö, Mellanholm, Föglö kommun, fastställs enligt med 25 § 2 mom. landskapslag (1957:57) om allmänna vägar.

Vägplanen har varit utställd för att bereda kommunfullmäktige och andra, vars fördel eller rätt kan beröras av planen, tillfälle att framlägga anmärkningar.

Vägplanen finns framlagd i landskapsregeringens reception och i kommunkansliet i Föglö från den 7 juni 2018. Vägplanen finns även på landskapsregeringens hemsida. Meddelandet anslås den 7 juni 2018. Delgivning om beslutet finns på landskapsregeringens om kommunkansliets anslagstavla.

Besvär kan anföras 30 dagar från delgivningsdagen, senast 7.7.2018. Delgivningsdagen är den sjunde dagen efter att meddelandet anslagits. Besvärsinstans är Högsta förvaltningsdomstolen, PB 180, 00131 HELSINGFORS.

Mariehamn den 31 maj 2018

Björn Ekblom

Vägingenjör