Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Elevhälsoplan

Elevhälsa

Elevhälsa är en viktig del av grundskolans verksamhet. Eleven har rätt till en trygg pedagogisk miljö. Det innebär såväl fysisk och psykisk som social trygghet. Målsättningen med elevhälsan att skapa grundförutsättningar för elevens lärande, en frisk och trygg lärmiljö, skydda den psykiska hälsan och förebygga utslagning samt främja välbefinnandet inom hela skolgemenskapen. Målet är att arbeta förebyggande och att säkerställa tidigt stöd för dem som behöver det samt att upprätthålla en elevhälsa som stödjer hela verksamheten. Utöver det har eleverna också lagstadgad rätt till individuella elevhälsotjänster så som kurators- och psykologtjänster. I elevhälsans arbete ingår också att se till verksamhetens handlingsförmåga i problem-, olycksfall- och krissituationer.

Varje skola ska ha en plan för elevhälsans arbete. Planen baserar sig på LL om barnomsorg och grundskola (2020:32, LBG). Syftet med planen är att beskriva hur elevhälsan ska genomföras, utvärderas och utvecklas.

 

Ämne: 
Utbildning och lärande
Publicerad 24.6.2021 kl. 13:08
Uppdaterad 24.6.2021 kl. 13:08