Elevhälsoplan

Elevhälsa

Elevhälsa är en viktig del av grundskolans verksamhet. Eleven har rätt till en trygg pedagogisk miljö. Det innebär såväl fysisk och psykisk som social trygghet. Målsättningen med elevhälsan att skapa grundförutsättningar för elevens lärande, en frisk och trygg lärmiljö, skydda den psykiska hälsan och förebygga utslagning samt främja välbefinnandet inom hela skolgemenskapen. Målet är att arbeta förebyggande och att säkerställa tidigt stöd för dem som behöver det samt att upprätthålla en elevhälsa som stödjer hela verksamheten. Utöver det har eleverna också lagstadgad rätt till individuella elevhälsotjänster så som kurators- och psykologtjänster. I elevhälsans arbete ingår också att se till verksamhetens handlingsförmåga i problem-, olycksfall- och krissituationer.

Varje skola ska ha en plan för elevhälsans arbete. Planen baserar sig på LL om barnomsorg och grundskola (2020:32, LBG). Syftet med planen är att beskriva hur elevhälsan ska genomföras, utvärderas och utvecklas.

 

Dokument: