Landskapslag (1966:10) om lotterier

1 §.

Lotteri får anordnas med tillstånd av [landskapsstyrelsen] på sätt som i denna lag stadgas. Detsamma gäller försäljning och saluförande av lotter i ett lotteri som hålls utanför landskapet samt främjande av ett sådant lotteri på annat sätt. (1993/52)

I denna lag avses med

1) lotterier sådan verksamhet, där deltagandet sker mot vederlag och deltagarna har möjlighet att få en vinst med penningvärde som helt eller delvis beror på slumpen; som vederlag betraktas inte deltagarens postavgifter, lokal- eller fjärrsamtalsavgifter eller motsvarande kostnader för anmälan om deltagande i lotteriet vilka inte kommer lotterianordnaren till godo.

2) lott en kupong eller ett verifikat i motsvarande elektronisk form eller i någon annan därmed jämförbar form, som utvisar en rätt att delta i ett lotteri

3) penningspelsverksamhet anordnande av sådana lotterier där spelaren kan vinna pengar; med penningspel avses nämnda lotterier,

4) varulotterier lotterier där deltagaren genom lottning eller på något annat därmed jämförbart sätt som beror på slumpen kan vinna varor eller present- eller köpkort som kan bytas ut mot varor eller tjänster,

5) nöjespark ett avgränsat område med nöjesattraktioner där nöjesverksamheten på området är permanent och där största delen av inkomsterna består av att karuseller, olika bilbanor samt berg- och dalbanor eller motsvarande nöjesparksanordningar ställs till allmänhetens förfogande mot en avgift,

6) tivoli ambulerande nöjesverksamhet med motsvarande nöjesattraktioner som i nöjesparker samt

7) cirkus nöjesverksamhet med tonvikt på förevisning av akrobater, jonglörer, luftartister, clowner och dresserade djur.(2016/11)

Vad i denna lag stadgas om lotteri gäller varulotteri, penninglotteri och vadhållning samt sådan verksamhet där den som mot betalning deltar utlovas genom utlottning eller annan av slumpen beroende förrättning utfallande vinst. Lagen gäller även kasinoverksamhet samt hållande av spel- och penningautomater samt andra spelanordningar eller spel mot betalning till allmänhetens begagnande så att som vinst kan utfalla pengar eller sådana spelmarker som kan växlas till pengar eller varor. (1993/52)

Stadgandena om lotteri i denna lag äga tillämpning också i fråga om rätt att deltaga i lotteri och vadhållning, även om särskilda lottsedlar ej användas, samt beträffande spelmarker.

Angående emittering av premieobligationer gäller, vad om obligationslån är stadgat.

Angående föranstaltande av lotteri ombord på passagerarfartyg, vilka har hemort i landskapet såsom i sjölagen stadgas, gäller vad i denna lag är stadgat. (1973/21)

Stadgandena i denna lag tillämpas icke på varulotteri, som i 2 § 1 mom. avsedd sammanslutning anordnar för sina medlemmar i samband med möte för sammanslutningens medlemmar under förutsättning att icke andra personer få tillträde till lokal där spelet försiggår. (1973/21)

1a §.  (2016/11)

Tillstånd att ställa ut varuvinstautomater till allmänhetens förfogande beviljas och återkallas av landskapsregeringen.

Tillstånd söks skriftligen och beviljas för tre år i sänder.

Tillstånd kan endast beviljas en i 2 § 1 mom. och 3 § avsedd sammanslutning under de i 2 § 1 mom. och 3 § angivna förutsättningarna och med beaktande av det övergripande syftet med denna lag. Dock kan tillstånd beviljas sådana i 5k § avsedda juridiska personer i enlighet med vad som föreskrivs i den paragrafen.

Det ekonomiska värdet på vinsten från varuvinstautomater, som ska vara en specificerad vara, ska vara ringa.

Vinsten från varuvinstautomater får inte vara en alkohol- eller tobaksprodukt eller ett värdebevis, spelpolletter eller liknande som kan bytas ut mot pengar, varor, tjänster eller någon annan förmån med penningvärde.

De får inte placeras i lokaler eller på platser där användningen av dem kan äventyra säkerheten eller störa ordningen.

Landskapsregeringen kan genom landskapsförordning bestämma om det ekonomiska värdet av vinsten från varuvinstautomater.

2 §.

Varulotteri må föranstaltas i syfte att hopbringa medel för välgörenhet eller annat ideellt ändamål endast av i landet registrerad förening eller självständig stiftelse eller annat sådant samfund som verkar för sagda ändamål. (1973/21)

I 1 mom. avsedd förening, stiftelse och samfund må även utan tillstånd av [landskapsstyrelsen] anordna dylikt lotteri, där lotternas sammanräknade försäljningspris är ringa, om lottförsäljningen, utlottningen och utdelningen av vinsterna sker vid samma tillfälle. Anordnande av dylikt lotteri är likväl icke tillåtet vid tillställning, som föranstaltas i handelsrörelse eller affärsbyrå under dess egentliga öppethållningstid.

En i 1 mom. avsedd sammanslutning får under förutsättning att de i det momentet angivna kraven är uppfyllda utan tillstånd anordna varulotterier där lotternas sammanlagda försäljningspris är ringa och utdelningen sker vid samma tillställning.(2016/11)

En skolklass eller en motsvarande studiegrupp får för att främja studierna eller hobbyverksamhet som stöder studierna utan tillstånd enligt denna lag anordna ett varulotteri, där lotternas sammanlagda försäljningspris är ringa om en myndig person ansvarar för de uppgifter som hänför sig till anordnandet av lotteriet.(2016/11)

De anställda på en arbetsplats eller en etablerad hobbygrupp får internt utan tillstånd enligt denna lag, i syfte att främja sin rekreations- eller hobbyverksamhet eller allmännyttig verksamhet anordna varulotterier, dock endast under förutsättning att lotternas sammanlagda försäljningspris är ringa och där försäljningen av lotterna och utdelningen av vinsterna sker vid samma tillställning.(2016/11)

Innehavaren av ett varulotteritillstånd får inte själv genom att köpa lotter delta i det varulotteri denna anordnat.(2016/11)

Bestämmelserna i denna paragraf omfattar inte varulotterier som innebär att till allmänhetens förfogande ställa ut varuvinstautomater. I sådana fall gäller vad som föreskrivs i 1a §.(2016/11)

Landskapsregeringen kan genom landskapsförordning närmare bestämma om villkor för undantag rörande försäljningspriset i bestämmelserna i 3-5 mom.(2016/11)

3 §.

Tillstånd att hålla penningautomater och andra i 1 § 3 mom. avsedda spelanordningar mot betalning, att bedriva kasinoverksamhet samt att ordna vadhållning får beviljas offentligrättslig förening som bildats genom landskapsförordning för att bedriva sådan verksamhet. De medel som inflyter genom föreningens verksamhet skall upptas i landskapets budget och användas för att främja och stöda allmännyttigt och annat allmänt ändamål samt för att främja projekt som kan antas gynna föreningens verksamhet och ändamål. (1993/52)

2 mom. upphävt (1993/52).

3a §.  (2016/11)

Lotterier i form av penningspel ska anordnas så att rättsskyddet för dem som deltar i penningspelsverksamhet garanteras samt att oegentligheter och brott förhindras.

Penningspel ska även anordnas så att sociala problem och hälsoproblem som spelandet orsakar minimeras.

4 §.  (1986/15)

Lotteritillstånd får förenas med villkor samt med kontroll- och ordningsbestämmelser.

Om tillståndshavare inte iakttar i 1 mom. avsedda villkor eller bestämmelser, kan tillståndet återkallas.

4a §.  (2016/11)

Den som anordnar lotterier i form av penningspel eller som förmedlar deltagaranmälningar och deltagaravgifter i anslutning till penningspel eller den som ställer ut penningautomater till allmänhetens förfogande får inte låta personer som inte fyllt 18 år spela penningspel.

Landskapsregeringen kan genom landskapsförordning utfärda närmare bestämmelser om förfaringssättet vid kontrollen av en spelares ålder.

4b §.  (2016/11)

Den som anordnar kasinospelsverksamhet ansvarar för att personer som inte har fyllt 18 år inte ges tillträde till de lokaler där kasinospelsverksamheten anordnas och för att sådana personer avlägsnas från lokalerna ifråga.

Den som anordnar kasinospelsverksamhet har även rätt att förbjuda en person tillträde till i 1 mom. avsedda lokaler eller begränsa hennes eller hans spelande i lokalerna om

1) hon eller han på sannolika grunder misstänks för falskspel,

2) hennes eller hans uppträdande stör eller på sannolika grunder kan misstänkas störa ordningen i lokalerna,

3) spelandet har vållat eller uppenbarligen kommer att vålla henne eller honom sociala men till följd av försämrad ekonomi eller försämrad hälsa eller

4) hon eller han har begärt att den som anordnar kasinospelsverksamhet ska förvägra henne eller honom tillträde till lokalerna eller begränsa hennes eller hans spelande där.

Ett i 2 mom. avsett förbud eller en begränsning gäller minst 3 månader och högst ett år.

Den som ställer ut kasinospel och penningautomater till allmänhetens förfogande, utan att det sker inom ramen för i 1 mom. angiven kasinospelsverksamhet, är skyldig att i möjligaste mån se till att i 1 mom. avsedda personer inte deltar som spelare i kasinospelen eller spelar på penningautomaterna. Om det föreligger omständigheter motsvarande de i 2 mom. 1-4 punkterna angivna omständigheterna, när fråga är om här avsett spelande, har den som ställer ut kasinospel och penningautomater på här avsett sätt rätt att förhindra fortsatt deltagande i kasinospelen och spelande på penningautomaterna.

4c §.  (2016/11)

Den som ställer ut spelautomater och kasinospel till allmänhetens förfogande ska se till att

1) penningautomater och kasinospel placeras på ett för den enskilde säkert sätt så att risken för fysiska skador eller olägenheter för dem som inte spelar minimeras; de ska även placeras så att risken för fysiska skador och olägenheter för den enskilde spelaren minimeras,

2) penningautomater och kasinospel förses med erforderliga kontakt- och produktuppgifter,

3) åldersgränsen för spelande på penningautomaterna och deltagande i kasinospelen tydligt anges,

4) penningautomaternas och kasinospelens tekniska konstruktion rörande penningrörelsen uppfyller krav som gör det möjligt för den enskilde att spela på ett säkert sätt,

5) penningautomaterna och kasinospelen undergår regelbundna kontroll- och besiktningsförfaranden samt vid behov repareras eller tas ur bruk samt att

6) det finns dokumentation över användningen av penningautomaterna och kasinospelen.

Landskapsregeringen kan genom landskapsförordning utfärda närmare bestämmelser om hur de i 1 mom. 1-6 punkterna angivna kraven ska uppfyllas.

4d §.  (2016/11)

Den som anordnar lotterier i form av penningspel i enlighet med 3 § och med stöd av denna lag utfärdade bestämmelser i landskapsförordning ska anta ett kvalitetsledningsdokument. Ur kvalitetsledningsdokumentet ska det framgå efter vilka internationella certifieringsbara kvalitetsledningssystem penningspelsverksamheten anordnas på Åland samt hur det övergripandet syftet med denna lag uppnås.

Dokumentet ska innehålla närmare specifikationer och redogörelser rörande sådant av betydelse för en säker penningspelsverksamhet såsom ansvarsfullt spel, test av slumpgeneratorer, kundservice, personuppgiftshantering, antipenningtvättsåtgärder, marknadsföring, hantering av kundmedel, arbetsmiljön ur ett säkerhetsperspektiv samt vilka åtgärder som fortlöpande vidtas som ett led i uppföljningen och förbättringen av verksamheten.

De vägledande principerna i enlighet med vilka kvalitetsledningsdokumentet ska vara uppbyggt ska utgå ifrån målsättningen att

1) sårbara kunder ska skyddas,

2) förhindra att minderåriga ägnar sig åt penningspel,

3) bedrägerier och annan kriminell verksamhet i anslutning till penningspel ska motverkas,

4) kundernas integritet ska skyddas,

5) vinstutbetalningar ska vara korrekta och ske utan onödigt dröjsmål,

6) falskspel ska förhindras,

7) marknadsföringen ska bedrivas ansvarsfullt,

8) det erbjuds spel och i anslutning därtill tillförlitlig service som så långt det är möjligt tillgodoser kundernas behov samt att

9) driften och underhållet av spelen sker under säkra och, med hänsyn till de krav som följer av lagstiftningen, även i övrigt godtagbara former.

Utgående ifrån de i 3 mom. angivna målsättningarna kan landskapsregeringen genom landskapsförordning utfärda närmare bestämmelser som anger vilka krav som ska vara uppfyllda då penningspelstjänster erbjuds, till den del kraven gäller centrala definitioner, informationskrav, förhindrande av att minderåriga spelar penningspel, spelarregistrering och spelkonton, spelaraktivitet och stöd, kommersiella meddelanden, sponsring samt utbildning och medvetenhet.

5 §.

Användningen av genom i denna lag avsedd verksamhet erhållna medel och ur dem beviljade understöd skall övervakas av [landskapsstyrelsen].

Finner [landskapsstyrelsen] att i 1 mom. avsedda medel använts för sådant ändamål, för vilket de enligt denna lag eller med stöd av densamma utfärdade föreskrifter icke få användas, äger [landskapsstyrelsen] rätt att anmäla saken för åtal och därvid föra sakägarens talan.

5a §.  (2016/11)

Landskapsregeringen ansvarar för tillsynen av lotterier. (2023/119)

Vid sidan av handhavandet av sådana tillsynsuppgifter som landskapsregeringen ansvarar för i enlighet med bestämmelserna i denna lag ska landskapsregeringen även följa den allmänna utvecklingen inom de verksamhetsområden som regleras av denna lag och arbeta preventivt genom att ta initiativ till nödvändiga förbättringar inom områdena i fråga. (2023/119)

Landskapsregeringen ska informera samt ge anvisningar och råd om sådant som regleras genom bestämmelserna i denna lag samt i författningar utfärdade med stöd av denna lag. Landskapsregeringen utfärdar även förordnanden i enlighet med vad som följer av bestämmelserna i denna lag och med stöd av den utfärdade författningar. (2023/119)

För att upprätthålla allmän ordning och säkerhet och för att förhindra oegentligheter har landskapsregeringen vid tillsynen över anordnandet av lotterier i form av penningspel rätt att, efter att den gjort en särskild skriftlig förhandsanmälan om det till spellokalens personalansvariga vilka i sin tur ansvarar för att övriga anställda och spelkunderna genom skriftliga och tydliga anslag får information om att elektroniska övervakningssystem används, använda sig av elektroniska övervakningssystem. Landskapsregeringen kan även ge den som inom ramen för kasinospelsverksamhet ställer ut penningautomater och kasinospel till allmänhetens förfogande rätt att vid behov använda sig av elektroniska övervakningssystem, efter att denne gjort en särskild skriftlig förhandsanmälan om det till spellokalens personalansvariga vilka i sin tur ansvarar för att övriga anställda och spelkunderna genom skriftliga och tydliga anslag får information om att elektroniska övervakningssystem används.

Övervakning får ske vid ingången till spellokalen, i spellokalens kundutrymmen samt i spellokalens arbetsutrymmen. Övervakning får inte ske i spellokalpersonalens rekreationsutrymmen eller sociala utrymmen.

För utförande av den tillsynsskyldighet som åvilar landskapsregeringen enligt denna lag har landskapsregeringen rätt att göra inspektioner i lokaler och andra platser där lotterier anordnas.

Landskapsregeringen kan genom landskapsförordning utfärda närmare bestämmelser om de tekniska kraven på övervakningssystemen, på vilket sätt övervakningssystemen får användas samt i vilka lokaler och utrymmen de får placeras.

Tidigare 2-5 mom. har blivit 4-7 mom. genom (2023/119).

5b §.  (2016/11)

Landskapsregeringen ansvarar för att det görs en årlig kontroll av att den penningspelsverksamhet som anordnas enligt 3 § och med stöd av denna lag utfärdade bestämmelser i landskapsförordning, även anordnas i enlighet med de riktlinjer som anges i det kvalitetsledningsdokument som avses i 4d § och i enlighet med vad som i övrigt följer av denna lag och annan lagstiftning.

Landskapsregeringen ska se till att det upprättas skriftlig dokumentation över resultatet av kontrollerna. Dokumentationen ska innehålla en redogörelse där det ska framgå

1) vilka kontroller som gjorts och hur de utvärderats,

2) vilka eventuella brister som finns i penningspelsverksamheten samt

3) hur bristerna i fråga ska åtgärdas för att penningspelsverksamheten bättre ska kunna anordnas i överensstämmelse med vad som följer av denna lag och annan lagstiftning.

5c §.  (2016/11)

Landskapsregeringen kan

1) göra de i 5b § avsedda kontrollerna och utvärderingarna själv eller

2) anlita ett särskilt certifieringsorgan med uppdrag för att göra kontrollerna och utvärderingarna eller

3) träffa en skriftlig överenskommelse med den som anordnar penningspelsverksamhet enligt 3 § och med stöd av denna lag utfärdade bestämmelser i landskapsförordning, där anordnaren ges möjlighet att välja vilket certifieringsorgan som denne ska anlita för att göra kontrollerna och utvärderingarna; i detta fall ska dock anordnarens val av certifieringsorgan godkännas av landskapsregeringen innan det träder i funktion.

5d §.  (2016/11)

Endast av nationell myndighet inom Europeiska unionen ackrediterat certifieringsorgan får anlitas för att göra de i 5b § avsedda kontrollerna och utvärderingarna. Om sådant organ inte kan anlitas för kontroll och utvärdering får även icke-ackrediterat certifieringsorgan anlitas. I detta fall ska organet på ett tillförlitligt sätt skriftligen styrka att dess verksamhet bedrivs så att det, vid en samlad bedömning av landskapsregeringen, med fog kan konstateras att organet avser att göra kontrollerna och utvärderingarna i överensstämmelse med kraven enligt denna lag.

Om ett certifieringsorgan anlitas för kontrollerna och utvärderingarna ska det fullgöra sitt uppdrag på förordnande av landskapsregeringen. Förordnande ges för högst fem år åt gången. I det i 5c § 3 punkten avsedda fallet förordnas certifieringsorganet att fullgöra sitt uppdrag i anslutning till att godkännandet ges.

Landskapsregeringen kan återkalla sitt förordnande om

1) certifieringsorganet begär det,

2) certifieringsorganet utan godtagbar orsak underlåter att fullgöra sitt uppdrag eller

3) det i certifieringsorganets verksamhet förekommer oegentligheter som äventyrar tillförlitligheten av kontrollerna och utvärderingarna.

5e §.  (2016/11)

Om ett certifieringsorgan anlitas ska organet, efter att kontrollerna och utvärderingarna gjorts, till landskapsregeringen och till den i 5b § 1 mom. avsedda anordnaren av penningspelsverksamhet avge en skriftlig rapport, om vilken det vid sidan av övriga avtalsvillkor ska avtalas mellan organet och den som anlitar det. Rapporten ska uppfylla de krav som i 5b § 2 mom. ställs på landskapsregeringens dokumentation rörande de årliga kontrollerna och utvärderingarna.

I rapporten ska hänvisas till de kvalitetsledningssystem som tillämpats för den penningspelsverksamhet som är ifråga. I rapporten ska dessutom anges hur de krav som avses i 1 mom. uppfyllts

Landskapsregeringen ska, efter att den gjort de i 5c § avsedda kontrollerna och utvärderingarna, eller om ett certifieringsorgan anlitats, efter att organet gjort de i 5c § avsedda kontrollerna och utvärderingarna samt överlämnat sin rapport, inom tre månader och i samråd med den i 5b § 1 mom. avsedda anordnaren av penningspelsverksamheten göra en helhetsbedömning av vilka eventuella förbättringsåtgärder avseende penningspelsverksamheten som ska vidtas för att syftet med denna lag ska uppnås.

Den som anordnar penningspelsverksamheten enligt 3 § och med stöd av lotterilagen utfärdade bestämmelser i landskapsförordning och landskapsregeringen är skyldiga att försöka uppnå enighet kring vilka förbättringsåtgärder avseende penningspelsverksamheten som ska vidtas. Uppnås inte enighet och landskapsregeringen finner att brister föreligger i penningspelsverksamheten, kan landskapsregeringen fatta beslut om att anordnaren ifråga, inom en viss av landskapsregeringen angiven tid, ska vidta erforderliga åtgärder för att säkerställa att penningspelsverksamheten uppfyller de krav som följer av denna lag. Tidsfristen får inte understiga tre månader eller överstiga ett år.

5f §.  (2016/11)

Endast av nationell myndighet inom Europeiska unionen ackrediterat certifieringsorgan får anlitas för att göra de i 5b § avsedda kontrollerna och utvärderingarna. Om sådant organ inte kan anlitas för kontroll och utvärdering får även icke-ackrediterat certifieringsorgan anlitas. I detta fall ska organet på ett tillförlitligt sätt skriftligen styrka att dess verksamhet bedrivs så att det, vid en samlad bedömning av landskapsregeringen, med fog kan konstateras att organet avser att göra kontrollerna och utvärderingarna i överensstämmelse med kraven enligt denna lag.

1) sin verksamhetsplan eller motsvarande,

2) sin verksamhetsberättelse i vilken det ska finnas en redogörelse för hur spelverksamheten har utvecklats och om de åtgärder som har vidtagits för att minska de sociala problem och de hälsoproblem som penningspelandet orsakar samt

3) det i 4d § angivna kvalitetsledningsdokumentet, till vilket det ska fogas en övergripande skriftlig redogörelse för dokumentets innehåll.

Om landskapsregeringen bedömer att den i 1 mom. avsedda dokumentationen behöver kompletteras är anordnaren ifråga skyldig att komplettera dokumentationen i enlighet med landskapsregeringens anvisningar.

Den i 1 och 2 mom. samt 5e § 1 mom. avsedda dokumentationen kan användas av landskapsregeringen för statistikföring, uppföljning och utvärdering av penningspelsverksamheten samt främjande av utvecklingsarbete vars syfte är att motverka de sociala problem och de hälsoproblem som kan orsakas av penningspelsverksamheten.

5g §.  (2016/11)

Endast av nationell myndighet inom Europeiska unionen ackrediterat certifieringsorgan får anlitas för att göra de i 5b § avsedda kontrollerna och utvärderingarna. Om sådant organ inte kan anlitas för kontroll och utvärdering får även icke-ackrediterat certifieringsorgan anlitas. I detta fall ska organet på ett tillförlitligt sätt skriftligen styrka att dess verksamhet bedrivs så att det, vid en samlad bedömning av landskapsregeringen, med fog kan konstateras att organet avser att göra kontrollerna och utvärderingarna i överensstämmelse med kraven enligt denna lag.

I 4 kap. i polislagen (FFS 872/2011), vilken är tillämplig på Åland i enlighet med landskapslagen (2021:12) om tillämpning på Åland av polislagen, finns bestämmelser om teknisk övervakning och om polisens rätt att få information. (2021/17)

5h §.

Upphävd (2021:80).

5i §.  (2016/11)

Den som anordnar lotterier i form av penningspel i enlighet med 3 § och med stöd av denna lag utfärdade bestämmelser i landskapsförordning ska betala landskapet för kostnaderna för tillsynen i enlighet med vad som följer av bestämmelserna i landskapslagen (1993:27) om grunderna för avgifter till landskapet.

5j §.  (2016/11)

Det är förbjudet att

1) anordna lotterier på andra sätt än de som är tillåtna enligt denna lag,

2) sälja eller förmedla lotter för

a) lotterier som anordnats utan sådant tillstånd som förutsätts i denna lag och

b) lotterier i form av penningspel som anordnas av någon annan anordnare än den som avses i 3 § eller som annars beviljats tillstånd att anordna penningspel enligt denna lag och att marknadsföra sådana lotterier,

3) utan tillstånd av den anordnare som avses i 3 § eller som annars beviljats tillstånd att anordna lotterier i form av penningspel enligt denna lag sälja eller förmedla lotter, ta emot spelinsatser eller förmedla vinster som hänför sig till penningspelen samt

4) upplåta lokaler för varuvinstautomater, penningautomater och kasinospel samt sådana i 5k § avsedda spelautomater och spelanordningar som ställts ut till allmänhetens förfogande i strid med bestämmelserna i denna lag.

5k §.  (2016/11)

Utöver sådana tillstånd, som beviljas med stöd av bestämmelserna i 1 och 1a §§ samt 2-4 §§, kan landskapsregeringen även bevilja tillstånd till lotteriverksamhet om sökanden är

1) en fysisk eller juridisk person som har rätt att utöva näring enligt bestämmelserna i landskapslagen (1996:47) om rätt att utöva näring och denne ansöker om, att mot avgift, till allmänhetens förfogande, ställa ut

a) lyckohjul vilka snurras för hand eller

b) före den 1 juni 1970 anskaffade spelautomater som i vinst kan ge spelaren varor eller andra förmåner med penningvärde eller spelpolletter som kan bytas ut mot sådana eller

2) en verksamhetsansvarig för en nöjespark, ett tivoli eller en cirkus som ansöker om tillstånd, att mot avgift, till allmänhetens förfogande, ställa ut

a) i 1 punkten avsedda spelanordningar eller spelautomater eller

b) varuvinstautomater som kan ge spelaren vinst i form av varor.

Tillstånd beviljas för högst tre år. Värdet av en vinst från en i denna paragraf avsedd spelautomat får inte överstiga ett av landskapsregeringen i landskapsförordning fastställt belopp.

För sådana i 1 mom. avsedda spelautomater och spelanordningar gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i 4c §, 5a § 1 mom., 5g § 1 mom., 5j § 4 punkten samt 7 och 7a §§.

5l §.  (2016/11)

Landskapsregeringen kan förbjuda ett penningspel om det anordnats

1) av någon annan anordnare än den som avses i 3 § eller som annars beviljats tillstånd att anordna penningspel enligt denna lag,

2) i strid mot de förbud som avses i 5j § 1-4 punkterna eller

3) i övrigt i strid mot denna lag eller med stöd därav utfärdad landskapsförordning.

Landskapsregeringen kan även förbjuda marknadsföringen av i 1 mom. avsedda penningspel.

Förbudet kan riktas mot den som

1) anordnar penningspelet,

2) förmedlar deltagaranmälningar och deltagaravgifter i anslutning till penningspelet,

3) upplåter lokaler avsedda att inrymma penningspelet eller

4) marknadsför penningspelet.

Förbudet gäller högst ett år. Landskapsregeringen kan förlänga förbudets giltighetstid med högst sex månader åt gången, om förfarandet vid anordnandet av penningspelet inte har rättats till.

5m §.  (2016/11)

Om den som anordnar penningspel enligt denna lag inte inom den i 5e § 4 mom. avsedda tidsfristen iakttagit vad som följer av det i samma lagrum avsedda beslutet får landskapsregeringen fatta ett nytt beslut om att erforderliga förbättringsåtgärder inom angiven tid ska vidtas. Landskapsregeringen får förena beslutet med vite. I dessa fall gäller samma tidsfrister som i 5e § 4 mom.

Landskapsregeringen får förena ett i 5f § 2 mom. avsett beslut om att den som anordnar penningspel ska komplettera de i samma paragraf avsedda uppgifterna med vite.

Landskapsregeringen får förena ett i 5l § avsett beslut om förbud mot anordnande av penningspel med vite.

Det i 1 och 2 mom. avsedda vitet döms ut av landskapsregeringen.

6 §.

Upphävd (1993/52).

7 §.  (2016/11)

Den som

1) anordnar eller deltar i ett varulotteri i strid med 2 §,

2) bryter mot vad som i 4a § bestäms om åldersgränsen för penningspel,

3) inte iakttar skyldigheten att förbjuda tillträde till lokaler där kasinospelsverksamhet anordnas i enlighet med vad som bestäms i 4b § 1 mom.,

4) bryter mot vad som bestäms i 1a §, 4c § 1 mom. och med stöd därav utfärdade bestämmelser samt 5k § 3 mom.

ska för lotteriförseelse dömas till böter.

Den som

1) anordnar penningspel i strid med denna lag,

2) säljer eller förmedlar lotter för penningspel som anordnats av en annan anordnare av lotterier i form av penningspel än den anordnare som avses i 3 § eller en anordnare som annars beviljats tillstånd att anordna penningspel enligt denna lag eller marknadsför sådana penningspel, i strid med förbudet i 5j § 1 mom. 2 punkten,

3) utan tillstånd av den anordnare som avses i 3 § eller en anordnare som annars beviljats tillstånd att anordna lotterier i form av penningspel säljer eller förmedlar lotter, tar emot spelinsatser eller förmedlar vinster som hänför sig till penningspelen, i strid med förbudet i 5j § 3 punkten, eller

4) upplåter en lokal för penningautomater eller kasinospel som tillhandahålls av en annan anordnare av lotterier i form av penningspel än den anordnare som avses i 3 § eller som annars beviljats tillstånd att anordna penningspel enligt denna lag, i strid med förbudet i 5j § 4 punkten,

ska för penningspelsbrott dömas till böter eller fängelse i högst två år.

Den som

1) anordnar ett annat lotteri än ett sådant som avses i 2 mom. 1 punkten utan tillstånd som avses i denna lag,

2) på ett annat sätt än vad som avses i 2 mom. bryter mot ett i 5j § avsett förbud,

3) använder avkastningen av ett lotteri på ett sätt som väsentligt strider mot vad som följer av bestämmelser i lag och med stöd därav utfärdade bestämmelser, tillståndet att anordna lotteriet eller tillståndet att ändra det ändamål för vilket avkastningen kan användas,

4) anordnar ett sådant lotteri som avses i 2 § 3 mom. utan att uppfylla de villkor som ställs på den som anordnar ett lotteri,

5) väsentligt eller upprepat bryter mot villkoren eller bestämmelserna i tillståndet att anordna ett lotteri,

6) väsentligt eller upprepat anordnar lotterier i form av penningspel i strid med bestämmelser som utfärdats med stöd av denna lag, eller

7) marknadsför lotterier i form av penningspel i strid med bestämmelserna i denna lag,

ska för lotteribrott dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

7a §.  (2016/11)

Ändring i ett beslut som landskapsregeringen fattat med stöd av denna lag får sökas hos högsta förvaltningsdomstolen. (2023/119)

Ett i enlighet med denna lag och av landskapsregeringen fattat beslut om förbud mot anordnande av i samma lag angivna penningspel ska verkställas omedelbart även om det överklagats, om inte besvärsmyndigheten beslutar något annat.

8 §.  (1993/52)

Närmare bestämmelser om den i 3 § nämnda föreningens organisation och verksamhet samt om verkställigheten och tillämpningen av denna lag till övriga delar utfärdas genom landskapsförordning.

Ikraftträdandebestämmelser och förarbeten

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft, samt om författningens och ändringarnas förarbeten. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs. Alla förarbeten finns på Ålands lagtings webbplats.

Gå till ärendesökningen på lagtinget.ax »

1966:10

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1966 och genom densamma upphäves landskapslagen den 5 juli 1950 angående offentliga lotterier i landskapet Åland (24/50).

 • Fr. 37/1965
 • Lu bet. 24/1965
 • Stu bet. 33/1965

1973/21

Denna lag träder omedelbart i kraft. (utgiven från tryckeriet 18.5.1973)

Tillstånd att föranstalta lotterier, vilka beviljats i stöd av tidigare gällande lag skall gälla utan hinder av vad i denna lag är stadgat, dock så att vid fördelningen a vi 3 § avsedda medel, vilka influtit under år 1972 eller därefter, skall iakttagas vad i denna lag stadgas.

 • Fr. 38/1972
 • Lu bet. 3/1972-1973
 • Stu bet. 4/1972-1973

1986/15

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1986.

 • Fr. 10/1985-1986
 • Lu bet. 6/1985-1986
 • Stu bet. 8/1985-1986

1987/80

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

 • Fr. 42/1986-1987
 • Lu bet. 21/1986-1987
 • Stu bet. 40/1986-1987

1993/52

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1993.

 • Fr. 20/1992-1993
 • Lu bet. 8/1992-1993

2016/11

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

De tillstånd som landskapsregeringen i enlighet med bestämmelserna i landskapslagen (1966:10) om lotterier beviljat innan denna lag träder i kraft är giltiga ända till dess att giltighetstiden för dem utgår eller tills landskapsregeringen återkallar dem.

 • LF nr 16/2014-2015
 • LKU bet. nr 18/2014-2015

2019/23

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2019.

 • LF 14/2017-2018
 • LKU bet. 2/2018-2019

2021/17

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2021.

 • LF 33/2019-2020
 • LKU bet. 16/2019-2020

2021:80

 • LF 8/2020-2021
 • LKU bet. 7/2020-2021

2023/119

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2024.

Genom denna lag upphävs landskapslagen om (2016:10) om Lotteriinspektionen jämte ändringar.

De ärenden vilka är anhängiga vid Lotteriinspektionen när denna lag träder i kraft och vilka enligt denna lag ska skötas av landskapsregeringen ska överföras till landskapsregeringen när denna lag träder i kraft.

På motsvarande sätt som i 3 mom. överförs Lotteriinspektionens avtal och andra förbindelser liksom även dess övriga rättigheter och skyldigheter till landskapsregeringen.

När denna lag träder i kraft ska landskapsregeringen i enlighet med tjänstemannalagen (1987:61) för landskapet Åland

1) inrätta de tjänster vid landskapsregeringen som behövs för skötseln av de uppgifter som avses i 5a § och

2) indra de tjänster som enligt landskapslagen om Lotteriinspektionen finns hos Lotteriinspektionen.

Åtgärder för verkställighet av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

 • LF 30/2022-2023
 • LKU bet. 15/2022-2023