Tjänstemannalag (1987:61) för landskapet Åland

1 kap. Allmänna bestämmelser

1 §.

Om landskapstjänstemän och tjänster vid verk och inrättningar som lyder under landskapsförvaltningen samt om tjänsteförhållande gäller vad i denna lag stadgas.

Inom landskapets affärsverk tillämpas, i den utsträckning därom stadgas särskilt, bestämmelser som avviker från bestämmelserna i denna lag. (1992/60)

Uppgifter som enligt denna lag ska skötas av landskapsregeringen beträffande en annan myndighets eller inrättnings personal kan i landskapslag påföras denna myndighet eller inrättning. (2013/45)

2 §.

Tjänsteman är

1) den som är utnämnd eller förflyttad till tjänst (ordinarie tjänsteman),

2) den som är antagen i tjänst på prövotid (tjänsteman på prövotid),

3) den som är antagen såsom interimistisk handhavare av tjänst eller vikarie (tjänstförrättande tjänsteman), eller

4) den som är antagen såsom tillfällig tjänsteman (tillfällig tjänsteman).

Med tjänsteförhållande avses ett offentligrättsligt anställningsförhållande, där landskapet är arbetsgivare och tjänstemannen den som utför arbetet. Landskapet företräds av landskapsregeringen om inte annat följer av särskilda bestämmelser.

En ny 2a § fogas till lagen genom (2023/57) som träder i kraft den 1 januari 2024. Den har följande lydelse:

2a §.  (2023/57)

En tjänsteman kan anställas för viss tid

a) på egen begäran,

b) om det bestäms särskilt i lag eller förordning för en viss tjänst om anställning för viss tid eller

c) om arbetets art, ett vikariat, ordnande av skötseln av de uppgifter som hör till ett ledigt tjänsteförhållande eller någon annan jämförbar orsak som ansluter sig till arbetsgivarens verksamhet förutsätter ett tjänsteförhållande för viss tid.

En tjänsteman får inte anställas för viss tid upprepade gånger efter varandra om antalet visstidsanställningar, den sammanlagda anställningstiden eller den helhet som anställningarna bildar visar att arbetsgivarens behov av arbetskraft är bestående. Förbudet omfattar inte de tjänster för vilka bestäms särskilt i lag eller förordning om anställning på viss tid.

Av förordnandet för en tjänsteman som med stöd av 1 mom. anställs för viss tid ska framgå varför anställningen är för viss tid.

En tjänsteman som har anställts för viss tid i strid med bestämmelserna i 1 och 2 mom., har när tjänsteförhållandet upphör rätt att få en ersättning som motsvarar minst sex och högst 24 månaders lön. Yrkande på ersättning ska framställas inom sex månader från det att tjänsteförhållandet upphörde. Yrkanden på ersättningar behandlas vid Ålands förvaltningsdomstol som förvaltningstvistemål.

3 §.

Denna lag tillämpas inte på arbetstagare som står i privaträttsligt anställningsförhållande till landskapet. Lagen tillämpas inte heller på den som fullgör offentligrättslig skyldighet som föranleds av annat än tjänsteförhållande.

4 §.  (1989/67)

Tjänst kan vara tjänst med grundlön eller tjänst med avtalslön.

Tjänster inrättas och indras av landskapsregeringen. (2013/45)

Landskapsregeringen utnämner tjänstemän.

4a §.  (1989/67)

I de ärenden som särskilt nämns i denna lag biträds landskapsregeringen av landskapets tjänstedelegation. I delegationen skall ingå företrädare för landskapet och företrädare för de tjänstemannaföreningar som är parter i landskapets tjänstekollektivavtal.

Mandattiden för medlemmarna i tjänstedelegationen är fyra kalenderår. Delegationen tillsätts av landskapsregeringen som även utser en ordförande och en viceordförande bland delegationens medlemmar. De medlemmar som skall företräda tjänstemannaföreningarna utses på förslag av föreningarna.

Om landskapsregeringen och de i 1 mom. avsedda föreningarna överenskommer därom, kan delegationen påföras även andra än i nämnda moment avsedda beredningsuppgifter.

Närmare bestämmelser om tjänstedelegationen intas i reglemente.

4b §.  (2013/45)

En tjänst får inrättas med beviljade anslag om det finns ett långsiktigt behov av tjänsten.

Beslutet om inrättande av tjänst ska innehålla budgethänvisning, datum för när tjänsten inrättas samt

1) tjänstebenämning,

2) organisatorisk placering,

3) tjänsteuppgifter,

4) behörighetskrav,

5) arbetstid och

6) avlöningsgrund.

Till beslutet ska behovsutredningen som sammanställts enligt 4f § bifogas. Om beslutet grundar sig på faktorer som inte framgår av behovsutredningen ska dessa framgå av beslutets motiveringar.

En tjänstebeskrivning kan antas för tjänsten. I arbetsordning eller reglemente kan närmare fastslås hur tjänsten placeras organisatoriskt.

4c §.  (2013/45)

Med ändring av tjänst avses ett beslut i vilket ett beslut om inrättande av tjänst ändras utan att tjänstens uppgiftsområde eller ställning ändras väsentligt. En tjänst som är besatt får således inte ändras så att tjänstemannen förlorar sin behörighet för tjänsten eller så att anställningsvillkoren försämras.

4d §.  (2013/45)

En tjänst får indras om tjänsten inte längre behövs på en eller flera av följande grunder:

1) de huvudsakliga tjänsteuppgifterna tillhör inte längre landskapets förvaltningsuppgifter,

2) uppgifterna har minskat väsentligt och varaktigt på grund av andra ändringar i verksamhetsbetingelserna såsom ändringar i lagstiftningen, den tekniska utvecklingen eller i de ekonomiska förutsättningarna,

3) uppgifterna ska inte längre utföras eller kan utföras av annan befintlig personal genom omorganisering eller effektivisering, eller

4) det bedöms som fördelaktigt för landskapet att uppgifterna utförs på annat sätt än genom egen anställd personal.

För syften som är godtagbara enligt lag får en tjänst med undantag från 1 mom. indras om tjänsten inte behövs på grund av att uppgifterna omorganiseras om

1) tjänsten är vakant,

2) tjänsten är besatt och tjänstemannen med samtycke förflyttas som en del av samma ärende eller

3) tjänsten är besatt och tjänstemannen förflyttas utan samtycke eller, om en förflyttning inte är möjlig, sägs upp enligt 38 § 2 mom. 1 punkten under förutsättning att följderna för tjänstemannen är rimliga i förhållande till omorganiseringens syfte.

Beslutet om indragning av tjänst ska innehålla tidpunkten för när tjänsten indras.

Till beslutet ska behovsutredningen som sammanställts enligt 4f § bifogas. Om beslutet grundar sig på faktorer som inte framgår av behovsutredningen ska dessa framgå av beslutets motiveringar.

4e §.  (2013/45)

Med ombildning av tjänst avses att en tjänst indras och en ny tjänst inrättas i dess ställe. Den nya tjänsten kan skilja sig väsentligt från den som indras. Besluten om indragning och inrättning fattas som ett gemensamt ärende.

Om tjänsten är besatt och tjänstemannen förflyttas från den tjänst som indras till den tjänst som inrättas ska beslutet om förflyttning fattas som en del av ombildningsärendet.

4f §.  (2013/45)

Inrättande och indragning av tjänst ska föregås av en behovsutredning.

En behovsutredning om inrättande av tjänst ska innehålla ett motiverat utkast till beslutet om inrättande av tjänst enligt 4b § 2 mom. Av behovsutredningen ska tydligt framgå att det finns ett långsiktigt behov av tjänsten. Motiveringarna ska åtminstone omfatta information om

1) på vilken grund en viss kompetens behövs och, i de fall tjänsteuppgifterna grundar sig på lag, hänvisningar till lagstiftningen,

2) hur uppgifterna sköts i nuläget och om flera anställda sköter motsvarande uppgifter, vilket inkluderar en bedömning av om det inom myndigheten finns någon annan tjänsteman eller arbetstagare som kan sköta uppgifterna i stället för att en ny tjänst inrättas,

3) huruvida inrättandet ingår i en omorganisering och vilka konsekvenser omorganiseringen förväntas ha för verksamheten samt

4) de ekonomiska konsekvenserna, vilket omfattar en bedömning av om tjänsten kan inrättas med beviljade anslag.

En behovsutredning om indragning av tjänst ska innehålla ett motiverat utkast till på vilken eller vilka grunder tjänsten enligt 4d § inte behövs. Av behovsutredningen ska tydligt framgå när eller under vilka förutsättningar tjänsten får indras. Motiveringarna ska åtminstone omfatta information om

1) på vilken grund den kompetens som krävts för tjänsten har behövts och, i de fall tjänsteuppgifterna grundar sig på lag, hänvisningar till lagstiftningen,

2) hur uppgifterna sköts i nuläget och om uppgifterna behöver skötas i framtiden samt huruvida flera anställda sköter eller kommer att sköta motsvarande uppgifter, vilket inkluderar en bedömning av om det finns ett behov av tjänsten inom en annan del av myndigheten i stället för att den indras,

3) huruvida indragningen ingår i en omorganisering och vilka konsekvenser omorganiseringen förväntas ha för verksamheten samt

4) de ekonomiska konsekvenserna, vilket omfattar en bedömning av vilka kostnaderna blir om uppgifterna ska skötas på annat sätt.

2 kap. Behörighetsvillkor, ansökningsförfarande och utnämning till tjänst

5 §.

Den som utnämns till tjänst skall ha fyllt 18 år (allmän behörighetsålder), om inte högre behörighetsålder särskilt har föreskrivits för viss tjänst.

Utan hinder av vad i 1 mom. är stadgat om allmän behörighetsålder kan till tjänst utnämnas person som fyllt 15 år och som fullgjort sin läroplikt, om utnämningen kan anses vara lämplig med tanke på ifrågavarande persons förmåga att sköta tjänsten på ett tillfredsställande sätt.

Vad i 1 och 2 mom. är stadgat gäller även den som förflyttas till tjänst, den som anställs på prövotid och den som anställs såsom tjänstförrättande tjänsteman.

Till tjänst som polis får utses endast finsk medborgare. För annan tjänst hos landskapet krävs det inte innehav av visst medborgarskap. (1992/62)

Angående övriga behörighetsvillkor gäller vad därom är särskilt stadgat. (1992/62)

Tidigare 4 mom. har blivit 5 mom. genom (1992/62).

5a §.  (2000/33)

Om det finns särskilda skäl kan landskapsregeringen i ett enskilt fall medge undantag från de behörighetskrav som föreskrivits för en tjänst.

6 §.

Ordinarie tjänst skall lediganslås innan den besätts såvitt annat inte särskilt stadgas. Ansökningstiden får inte vara kortare än 14 dagar eller längre än 30 dagar.

Tjänst kan lediganslås på nytt eller ansökningstiden förlängas med högst 30 dagar, om skäl därtill föreligger. Den som tidigare sökt tjänsten beaktas härvid utan ny ansökan.

Ansökan som inte har anlänt i tid beaktas inte.

7 §.

Tjänst skall sökas skriftligen. Till ansökan skall fogas erforderlig utredning.

Har erforderlig utredning inte fogats till ansökan eller är ansökan bristfällig av annan orsak, skall sökanden inom för honom förelagd skälig frist beredas tillfälle att avhjälpa bristen. Är bristen ringa, får ansökan beaktas oaktat bristen.

Ansökan som återtagits före utnämningen beaktas inte.

8 §.

Till tjänst kan utnämnas endast den som sökt tjänsten. Om dock tjänst enligt särskilda bestämmelser får besättas utan att den anslås ledig, kan till tjänsten utnämnas person som har samtyckt till utnämningen. Vid behov kan sådan person anställas på prövotid i enlighet med vad i 10 § stadgas.

I samband med utnämning till tjänst skall sökandena bemötas opartiskt i enlighet med vad i 13 § stadgas.

9 §.

I tjänst som inte är besatt kan vid behov anställas interimistisk handhavare av tjänsten. Vid avbrott i ordinarie tjänstemans tjänstgöring kan anställas vikarie i tjänsten.

Interimistisk handhavare av tjänst och vikarie anställs för begränsad tid.

Ett nytt 3 mom. fogas till 9 § genom (2023/57) som träder i kraft den 1 januari 2024. Det har följande lydelse:

Då en interimistisk handhavare av en tjänst eller en vikarie anställs ska bestämmelserna i 2a § följas. (2023/57)

10 §.

Den som valts till tjänst kan före utnämningen anställas på prövotid, om detta är påkallat för att utröna om den som valts till tjänsten förmår fullgöra sina tjänsteåligganden på ett tillfredsställande sätt. Prövotiden är minst tre och högst sex månader. (2022/54)

Före prövotidens utgång skall beslut fattas om huruvida på prövotid anställd tjänsteman skall utnämnas till tjänsten. Om på prövotid anställd tjänsteman inte senast före prövotidens utgång utnämns till tjänsten, upphör hans tjänsteförhållande utan uppsägning vid prövotidens utgång. På prövotid anställd tjänsteman får sägas upp utan hinder av vad i denna lag är stadgat om grunderna för uppsägning.

11 §.

På ansökan av den som utnämnts till tjänst kan landskapsregeringen återta utnämningen före den tidpunkt då tjänsten skall tillträdas. På ansökan av den som anställts på prövotid kan landskapsregeringen på samma sätt återta anställningen på prövotid.

I fall som avses i 1 mom. får annan sökande utnämnas eller anställas på prövotid utan att tjänsten på nytt lediganslås.

12 §.  (2022/54)

Ett tjänsteförhållande börjar vid den tidpunkt då tjänstemannen utnämns eller förflyttas till en tjänst, antas i en tjänst på prövotid eller i en tjänst som tjänstförrättande eller tillfällig tjänsteman.

Landskapsregeringen ska så snart som möjligt och helst innan tjänsteutövningen inleds ge tjänstemannen ett bevis över att han eller hon anställts i tjänsteförhållande.

Som bevis på utnämning eller förflyttning till en ordinarie tjänst utfärdas ett utnämningsbrev. Som bevis på anställning som tjänsteman på prövotid, tjänstförrättande tjänsteman eller tillfällig tjänsteman utfärdas ett förordnande.

Tjänstemannen ska få skriftlig information om de centrala villkoren i arbetet. Informationen kan ges i utnämningsbrevet eller förordnandet eller på annat sätt.

Av informationen ska åtminstone framgå

1) parterna i tjänsteförhållandet,

2) tjänstemannens tjänstebenämning,

3) tjänsteförhållandets längd vid ett tjänsteförhållande för en viss tid,

4) grunden för ett tjänsteförhållande för en viss tid,

5) tidpunkten för när tjänsteförhållandet börjar,

6) grunderna för avlöningen,

7) placeringsorten för tjänsten eller, om tjänstemannen inte har någon huvudsaklig permanent plats där arbetet utförs, de principer enligt vilka tjänstemannen arbetar på olika arbetsställen eller själv får bestämma var arbetet utförs,

8) den tillämpade arbetstiden,

9) sådan utbildning som landskapsregeringen är skyldig att erbjuda,

10) hur semestern bestäms,

11) förfarandet vid uppsägning och uppsägningstiden eller grunden för bestämmande av den,

12) det tjänstekollektivavtal som ska tillämpas på arbetet samt

13) den försäkringsanstalt där landskapsregeringen har ordnat tjänstemannens pensionsskydd eller försäkrat tjänstemannen mot olycksfall i arbetet och mot yrkessjukdomar.

De uppgifter som avses i 4 mom. 1–8 punkterna ska ges inom sju dagar och de uppgifter som avses i 9–13 punkterna inom en månad från att tjänsteförhållandet inleds. De uppgifter om grunderna för avlöningen som avses i 6 punkten samt de uppgifter som avses i 8–13 punkterna kan ges genom en hänvisning till denna lag eller det tjänstekollektivavtal som tillämpas i tjänsteförhållandet. Om tjänsteförhållandena upprepas behöver informationen inte ges på nytt.

Information om ändringar i uppgifterna ska ges skriftligt så snart som möjligt, senast när ändringen träder i kraft, om ändringen inte beror på att lagstiftning eller tjänstekollektivavtal ändrats.

3 kap. Tjänstemans allmänna rättigheter och skyldigheter

13 §.

Tjänstemännen skall i tjänsteförhållande bemötas opartiskt. Ingen tjänsteman får utan fog ges en annan ställning än andra på grund av börd, etnisk tillhörighet, religion, kön, sexuell läggning, ålder, funktionshinder, politisk verksamhet, fackföreningsverksamhet eller annan därmed jämförbar omständighet. (2005/68)

Landskapsregeringen får inte förbjuda tjänsteman att ansluta sig till eller tillhöra förening, ej heller utöva påtryckning på tjänsteman för att förmå honom att ansluta sig till förening eller förbjuda honom att utträda ur förening.

Landskapsregeringen skall tillse att tjänsteman kommer i åtnjutande av sina lagstadgade och avtalsenliga rättigheter.

13a §.  (2022/54)

Utbildning som landskapsregeringen enligt lag eller tjänstekollektivavtal är skyldig att erbjuda tjänstemannen för att tjänstemannen ska kunna utföra det arbete som han eller hon anställts för ska vara kostnadsfri för tjänstemannen. Utbildningen ska räknas som arbetstid och i huvudsak ordnas under ordinarie arbetstid.

13b §.  (2022/54)

Landskapsregeringen ska på begäran av en tjänsteman som i minst sex månader varit anställd på deltid eller visstid, ge ett motiverat svar om möjligheten att förlänga den ordinarie arbetstiden eller tjänsteförhållandets längd.

Svaret ska ges skriftligt inom en månad från det att begäran lämnades.

14 §.

Tjänsteman skall fullgöra sina tjänsteåligganden på ett tillfredsställande sätt och utan dröjsmål.

Tjänsteman skall följa de bestämmelser som gäller arbetsledning och arbetsövervakning. Han är skyldig att delta i utbildning som är nödvändig för handhavandet av tjänsten.

Tjänsteman skall uppträda på det sätt hans ställning förutsätter.

15 §.

Tjänsteman får inte fordra, acceptera eller ta emot ekonomisk eller annan förmån, om förtroendet för tjänstemannen eller myndigheten därigenom kan försvagas.

16 §.

Tjänsteman till vars åligganden hör att företräda landskapet såsom arbetsgivare, får inte i en förening som företräder landskapsanställda verka i en sådan ställning att hans verksamhet i föreningen står i strid med nämnda tjänsteåliggande.

17 §.

Upphävd (2021:80).

18 §.

Tjänsteman får inte ta emot eller inneha bisyssla som kräver att arbetstiden används för utförande av uppgifter som hör till bisysslan, om inte landskapsregeringen beviljar honom tillstånd till bisyssla. Tillstånd kan beviljas även för viss tid och begränsat. Tillstånd kan återkallas om skäl därtill föreligger.

Tillstånd till bisyssla får inte beviljas om tjänsteman på grund av bisysslan blir jävig i tjänsten, om bisysslan äventyrar förtroendet för tjänstemans opartiskhet i tjänsteutövningen eller om bisysslan på annat sätt inverkar menligt på handhavandet av tjänsten.

Angående annan än i 1 mom. avsedd bisyssla skall tjänsteman göra anmälan till landskapsregeringen. Landskapsregeringen kan på ovan i 2 mom. stadgade grunder förbjuda tjänstemannen att ta emot eller inneha sådan bisyssla. Landskapsregeringens beslut skall följas oaktat besvär anförs över beslutet.

Med bisyssla avses i 1-3 mom. tjänst och annat sådant avlönat arbete eller avlönat uppdrag som tjänsteman har rätt att avsäga sig samt yrke, näring och rörelse.

Utöver vad i denna paragraf är stadgat skall särskilda bestämmelser om bisysslor äga tillämpning.

19 §.

För klarläggande av sina förutsättningar att sköta tjänsten är tjänsteman skyldig att på begäran lämna uppgifter till landskapsregeringen om sitt hälsotillstånd.

Angående skyldighet för tjänsteman att delta i kontroll eller undersökning av hälsotillståndet och lämna uppgifter om detta stadgas särskilt.

20 §.

Tjänsteman är skyldig att bo i tjänstebostad som reserverats för honom om inte landskapsregeringen i enskilda fall beviljat undantag från denna skyldighet.

Landskapsregeringen besluter vilka personalbostäder som har karaktären av tjänstebostad och fastställer grunderna för nyttjande av personalbostäder.

Angående tjänstemans skyldighet att bo på bestämd ort gäller vad därom särskilt är stadgat.

21 §.

För bostad och övriga naturaförmåner i anslutning till tjänsten skall tjänstemannen utge ersättning till landskapet enligt grunder som landskapsregeringen fastställer, om inte annat följer av särskilda bestämmelser eller av överenskommelse i tjänstekollektivavtal om ersättningens belopp. Ersättningarna får inte överstiga gängse pris på respektive ort.

I 1 mom. avsedda ersättningar får uppbäras månatligen från tjänstemannens lön.

22 §.

Ordinarie tjänsteman är skyldig att i stället för sin egen tjänst vid behov såsom tjänstförrättande tjänsteman tillfälligt handha annan likartad tjänst vid samma verk eller inrättning. Tjänsteman är härvid för motsvarande tid tjänstledig från sin egen tjänst.

Tjänsteman kan för viss tid förflyttas till arbete vid annat verk eller annan inrättning inom landskapsförvaltningen, om tjänstemannens förutsättningar att fullgöra sina tjänsteåligganden härigenom förbättras och om tjänstemannen samtyckt till förflyttningen. Beslut om förflyttning fattas av landskapsregeringen.

23 §.

Angående tjänstemans skyldigheter under tiden för arbetsstrid finns bestämmelser i landskapslagen (1978:22) om tjänstekollektivavtal.

4 kap. Villkoren i anställningsförhållande

24 §.

Angående fastställande av villkoren i anställningsförhållande för landskapets tjänstemän genom tjänstekollektivavtal finns bestämmelser i landskapslagen om tjänstekollektivavtal.

25 §.

Med tjänsteman som antagits i tjänst med avtalslön ingår landskapsregeringen skriftligt avtal om de villkor som skall iakttas i tjänsteförhållandet. I avtalet kan göras undantag från avlöning enligt fastställd avtalslöneklass eller eljest särskilt bestämmas om avlöningen, om landskapsregeringen i enskilt fall anser detta påkallat av landskapets fördel.

Uppsägning av tjänsteman som utnämnts till eller antagits i tjänst med avtalslön betraktas samtidigt som uppsägning av avtalet.

26 §.

Lön eller annan ekonomisk förmån som följer av tjänsteförhållandet och som utbetalts utan grund får avdras från tjänstemannens lön i samband med följande löneutbetalning eller löneutbetalningar. Innan avdrag görs skall tjänstemannen meddelas grunden härför samt det belopp som skall avdras.

Från det avlöningsbelopp som varje gång skall utbetalas får inte med stöd av 1 mom. avdras mera än vad som enligt lag får utmätas av lön.

27 §.

Återkrav av lön eller annan ekonomisk förmån som följer av tjänsteförhållandet och som utbetalts utan grund skall inledas på i 26 § stadgat sätt eller anhängiggöras i annan ordning inom tre år från utgången av det kalenderår under vilket den felaktiga utbetalningen har skett, vid äventyr att rätten till återkrav förverkas.

27a §.  (2013/45)

Med överlåtelse av arbetsgivarens rörelse avses överlåtelse av en funktionell del av landskapsförvaltningens verksamhet till en annan arbetsgivare, om den del som överlåts förblir oförändrad eller likartad efter överlåtelsen.

Vid överlåtelsen enligt 1 mom. övergår de rättigheter och skyldigheter som arbetsgivaren har med anledning av de tjänsteförhållanden som gäller vid tidpunkten för överlåtelsen på förvärvaren. Förvärvaren är skyldig att iaktta det tjänstekollektivavtal som gäller vid tidpunkten för överlåtelsen på samma sätt som gäller vid tillämpningen av 5 § i lagen om kollektivavtal (FFS 436/1946).

På tjänstemän ska på samma sätt som på arbetstagare tillämpas vad arbetsavtalslagen (FFS 55/2001) föreskriver om överlåtarens och förvärvarens solidariska ansvar för fordran, om uppsägningsrätt och om förvärvarens ansvar vid överlåtelse av rörelse.

5 kap. Förflyttning och omplacering av tjänsteman

28 §.

Ordinarie tjänsteman kan, utöver på grund av vad annorstädes är stadgat, förflyttas till annan tjänst

1) om tjänstemannens tjänst indras,

2) om en förflyttning är påkallad av att uppgifterna eller arbetsmängden förändrats i väsentlig mån, eller

3) om tjänstemannen på grund av sjukdom, lyte eller kroppsskada inte längre förmår fullgöra sina tjänsteåligganden på ett tillfredsställande sätt.

Utöver vad i 1 mom. är stadgat kan ordinarie tjänsteman som gett sitt samtycke förflyttas till annan tjänst

1) om försämring av tjänstemannens arbetsförmåga kan undvikas eller om återställande av nedsatt arbetsförmåga kan främjas genom förflyttningen, eller

2) om förflyttningen beror på annan godtagbar orsak som gäller tjänsteutövningen.

Ordinarie tjänsteman får på ovan i 1 och 2 mom. stadgade grunder förflyttas enbart till sådan tjänst vars kompetenskrav han uppfyller och som kan anses vara lämplig för honom. Tjänsteman skall i första hand förflyttas till tjänst på samma ort.

29 §.

Då tjänsteman förflyttas till annan tjänst, besätts tjänsten utan att den lediganslås.

Om tjänsteman inte samtyckt till att han förflyttas, skall han beredas tillfälle att yttra sig i saken. Innan ärendet avgörs skall det handläggas i landskapets tjänstedelegation. (1989/67)

30 §.

Landskapsregeringen kan, förutom på sätt som i 28 § föreskrivs, besätta ledig tjänst med

1) (2016/80)person som åtnjuter invalidpension som avses i landskapslagen (2016:76) om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om pension för den offentliga sektorn eller landskapslagen (2007:29) om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om pension för arbetstagare och som innan han eller hon uppnått pensionsåldern är förmögen till förvärvsarbete; samt

2) Upphävd (2016/80)

3) person som sagts upp på grund av att tjänsten indragits och som på grund av ålder eller annan orsak är svår att på nytt placera i arbete.

Tjänst får på sätt som avses i 1 mom. besättas utan att den lediganslås.

Finns det behov av att förflytta tjänsteman till annan tjänst enligt bestämmelserna i 28 § eller på grund av omorganisering av ett verk eller en inrättning kan landskapsregeringen låta bli att lediganslå eller besätta tjänst som är eller blir ledig liksom även förbjuda landskapsregeringen underlydande myndighet att lediganslå sådan tjänst.

30a §.  (2006/52)

Vid förflyttning och omplacering av tjänsteman till och från en myndighet eller inrättning som underlyder landskapsregeringen skall även bestämmelserna i lagstiftningen för den underlydande myndigheten eller inrättningen iakttas.

30b §.  (2013/45)

Bestämmelserna om förflyttning av tjänsteman tillämpas även på förflyttning av tjänsteman till ett arbetsavtalsförhållande.

En tjänst kan utan att den lediganslås besättas med en arbetstagare som omplaceras enligt bestämmelserna i 7 kap. arbetsavtalslagen eller 8 kap. lagen om sjöarbetsavtal (FFS 756/2011).

6 kap. Avbrott i tjänstgöringen

31 §.

Tjänsteman får inte avbryta sin tjänstgöring, om han inte på ansökan beviljats tjänstledighet eller annat följer av denna lag eller särskilda bestämmelser. I ansökan skall uppges de grunder med stöd av vilka tjänstledighet söks.

Beslut om beviljande av tjänstledighet och tiden för tjänstledigheten fattas enligt prövning, om inte annat följer av särskilda bestämmelser eller landskapets tjänstekollektivavtal.

32 §.

Om tjänsteman på grund av arbetsoförmåga som beror på sjukdom, lyte eller kroppsskada eller på grund av annat tvingande hinder har avbrutit tjänstgöringen utan att före avbrottet ha kunnat ansöka om tjänstledighet, skall han ansöka därom utan dröjsmål efter det att hindret upphört.

Såvida tillräcklig utredning erhållits om skäl som avses i 1 mom. kan tjänstledighet beviljas även utan ansökan.

33 §.

Har tjänsteman beviljats tjänstledighet, befrias han från fullgörandet av samtliga tjänsteåligganden. Ordinarie tjänsteman kan dock även beviljas partiell tjänstledighet.

Tjänstledig tjänsteman, som givit sitt samtycke, kan av särskilt skäl förordnas att fullgöra vissa tjänsteåligganden.

34 §.  (2022/54)

En tjänsteman har rätt till tjänstledighet under en sådan graviditetspenningsperiod och under sådana föräldrapenningsdagar som avses i sjukförsäkringslagen (FFS 1224/2004).

En tjänsteman som beviljats tjänstledighet på grund av sjukdom eller graviditet och föräldraskap, är skyldig att följa de bestämmelser och anvisningar som utfärdats för sökande av de sjukdag-, graviditets- och föräldrapenningar som enligt sjukförsäkringslagen betalas till arbetsgivaren.

Om tjänstemannen inte följer de bestämmelser och anvisningar som avses i 2 mom., kan den lön som betalats under tiden för tjänstledigheten dras av från följande löneutbetalning eller löneutbetalningar på det sätt som bestäms i 26 §, till den del den motsvarar dagpenningsförmånen.

34a §.  (2022/54)

En tjänsteman har rätt till tjänstledighet under fem arbetsdagar per år för att erbjuda personligt bistånd eller stöd till en anhörig eller till någon annan närstående som bor i samma hushåll som tjänstemannen, och som till följd av en allvarlig sjukdom eller skada som avsevärt minskat funktionsförmågan behöver sådant betydande bistånd eller stöd som förutsätter tjänstemannens omedelbara närvaro. Tjänstemannen har rätt till motsvarande ledighet också för att delta i terminalvård för en sådan person som avses ovan.

Med anhörig avses tjänstemannens barn, förälder, make eller sambo och den som lever i registrerat parförhållande med tjänstemannen.

Tjänstemannen ska så snart som möjligt underrätta landskapsregeringen om ledighet för anhörigvård. På landskapsregeringens begäran ska tjänstemannen lämna en tillförlitlig utredning om orsaken till frånvaron.

35 §.

Den som är anställd i ordinarie tjänst hos landskapet och som för viss tid utnämnts eller förflyttats till annan tjänst eller antagits i annan tjänst på prövotid, är under tiden tjänstledig från förstnämnda tjänst. Detta gäller dock inte den som sedan tidigare är anställd för viss tid.

36 §.

Tjänsteman är ledig från sin tjänst medan han fullgör sin värnplikt. Tjänstemannen skall omedelbart efter det han inkallats att fullgöra värnplikt meddela landskapsregeringen därom. Landskapsregeringen skall härvid genom beslut konstatera att tjänstemannen under den tid hindret varar är tjänstledig från sin tjänst. (1999/45)

Landskapsregeringen kan genom beslut konstatera i denna paragraf avsedd tjänstledighet efter att ha erhållit tillräcklig utredning om hindret, trots att meddelande om hindret inte givits.

Angående tjänstledighet för handhavande av uppdrag som riksdagsman, lagtingsledamot eller medlem av landskapsregeringen finns bestämmelser i landskapslagen (1999:44) om tjänstledighet för uppdrag som riksdagsman, lagtingsledamot eller medlem av landskapsregeringen. (1999/45).

37 §.  (2013/45)

Om semester för landskapets tjänstemän tillämpas vad som överenskommits med stöd av landskapslagen (1978:22) om tjänstekollektivavtal och vad som föreskrivs i landskapslagen (2013:43) om tillämpning av semesterlagen på landskapets och kommunernas tjänstemän.

7 kap. Uppsägning av tjänsteförhållande

38 §.

Tjänsteförhållande kan sägas upp såväl av landskapsregeringen som av tjänsteman att upphöra efter utgången av viss uppsägningstid. Uppsägning skall ske skriftligen.

Landskapsregeringen får säga upp tjänsteman endast av följande skäl:

1) ifrågavarande tjänst indras och tjänstemannen kan inte förflyttas till annan tjänst;

2) tjänstemannen förmår inte längre fullgöra sina tjänsteåligganden på behörigt sätt; eller

3) tjänstemannen bryter fortgående eller på ett väsentligt sätt mot sin tjänsteplikt eller försummar den fortgående eller på ett väsentligt sätt.

Skäl som åtminstone inte berättigar till uppsägning av tjänsteman är:

1) sjukdom, lyte eller kroppsskada, om inte följden härav har varit en väsentlig och varaktig försämring av tjänstemannens arbetsförmåga och tjänstemannen därför har rätt till invalidpension;

2) havandeskap och förlossning;

3) deltagande i arbetsstridsåtgärd som föranstaltats av tjänstemannaförening; eller

4) tjänstemannens politiska, religiösa eller andra åsikter eller hans deltagande i samhälls- eller föreningsverksamhet.

Landskapsregeringen får inte av någon orsak säga upp tjänsteman under den tid tjänstemannen har beviljats tjänstledighet på grund av havandeskap eller förlossning, inte heller, sedan landskapsregeringen fått kännedom om tjänstemannens havandeskap, säga upp tjänsteförhållandet att upphöra då sagda tjänstledighet börjar eller medan den pågår.

Då tjänsteman säger upp sig får avvikelse ske från gällande uppsäg-ningstid om landskapsregeringen samtycker till detta.

Tjänsteförhållandet för tjänsteman som utnämnts eller anställts för viss tid upphör utan uppsägning då den bestämda tiden utgått, om inte tjänsteförhållandet med anledning av uppsägning har upphört därförinnan.

39 §.

Landskapsregeringen kan säga upp tjänstförrättande tjänsteman med iakttagande av viss uppsägningstid. Också tjänstförrättande tjänsteman har rätt att säga upp sig med iakttagande av viss uppsägningstid.

2 mom. upphävt (2013/45).

39 a §.  (2006/96)

I enlighet med vad i annan lag stadgas kan innehavare av viss tjänst sägas upp med omedelbar verkan och på annan än i 38 § stadgad grund.

40 §.

Innan tjänsteman sägs upp skall han beredas tillfälle att yttra sig i saken. Innan ärendet avgörs skall det handläggas i landskapets tjänstedelegation. (1989/67)

Landskapsregeringen kan, då tjänsteman uppsagts, före uppsägningstidens utgång återta uppsägningen om tjänstemannen ger sitt samtycke därtill. Tjänsteman får återta sin uppsägning om landskapsregeringen samtycker därtill.

40a §.  (2013/45)

Om en ordinarie tjänsteman som med stöd av 38 § 2 mom. 1 punkten sagts upp på grund av att tjänsten indragits och samma myndighet behöver anställa en person för samma eller liknande uppgifter är myndigheten skyldig att erbjuda den uppsagda återanställning om

1) anställningen behövs inom 9 månader från att anställningsförhållandet upphörde och

2) den uppsagda är registrerad som arbetssökande hos Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet.

Om den uppsagda godtar erbjudandet besätts tjänsten utan att den lediganslås.

Myndigheten har inte försummat skyldigheten att erbjuda återanställning om myndigheten i stället för den uppsagda anställt en tjänsteman eller en arbetstagare enligt gällande bestämmelser om förflyttning och omplacering.

Om myndigheten uppsåtligen eller av oaktsamhet försummat skyldigheten att erbjuda återanställning, ska myndigheten på ansökan ersätta den uppsagda för den skada som myndigheten på grund av försummelsen orsakat den uppsagda. Ersättningen kan högst uppgå till den lön som den uppsagda skulle ha fått om denna anställts fram till 9-månadersperiodens utgång. Ansökan om ersättning ska inlämnas till myndigheten senast 12 månader efter att anställningsförhållandet upphörde.

8 kap. Avgångsålder

41 §.

Den allmänna avgångsåldern för en tjänsteman är 68 år för den som är född 1957 eller tidigare, 69 år för den som är född 1958-1961 och 70 år för den som är född 1962 eller senare, om inte en lägre avgångsålder föreskrivits särskilt. (2016/80)

Tjänsteförhållandet upphör utan uppsägning vid utgången av den månad, under vilken tjänstemannen uppnår avgångsåldern. Landskapsregeringen kan dock av vägande skäl berättiga tjänsteman att fortsätta i samma tjänst en viss tid efter uppnådd avgångsålder, för högst två år åt gången, varvid tjänsteförhållandet upphör utan uppsägning senast då den bestämda tiden har utgått. Beslut om rätt för tjänsteman att fortsätta i tjänsten skall fattas innan tjänstemannen uppnått avgångsåldern. Landskapsregeringen skall utge intyg över att tjänsteförhållandet upphört.

9 kap. Permittering (2005/2)

42 §.  (2005/2)

Permittering av en tjänsteman innebär att tjänsteutövningen och löneutbetalningen avbryts antingen helt eller delvis medan tjänsteförhållandet i övrigt består. Under permitteringstiden kan tjänstemannen utföra arbete för annan arbetsgivare.

43 §.  (2005/2)

Landskapsregeringen kan besluta att permittera en tjänsteman för en tid upp till 90 dagar om

1) tjänstemannens uppgifter eller förutsättningarna för berörda verk eller inrättning att erbjuda uppgifter har minskat tillfälligt och arbetsgivaren inte skäligen kan erbjuda andra uppgifter eller någon utbildning som lämpar sig för arbetsgivarens behov eller

2) permittering är nödvändig på grund av landskapets ekonomiska situation.

När det bestäms vilka tjänstemän som kommer att permitteras, skall landskapsregeringen eftersträva att landskapets verksamhet påverkas i så liten utsträckning som möjligt av permitteringen.

Landskapsregeringen och en tjänsteman kan medan tjänsteförhållandet pågår på landskapsregeringens initiativ avtala om permittering av tjänstemannen om det är behövligt på grund av verksamheten vid berörda verk eller inrättning eller landskapets ekonomiska situation.

44 §.

När landskapsregeringen konstaterat att det finns ett behov av permittering skall den utan dröjsmål och om möjligt senast 90 dagar före permitteringens början lämna ett förhandsmeddelande om permitteringen till berörda tjänstemän, fackliga förtroendemän och Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet. Förhandsmeddelandet skall innehålla uppgifter om antalet tjänstemän som permitteras, sättet som permitteringen genomförs på samt permitteringens begynnelsetidpunkt och längd. (2006/17)

Innan ärende om permittering avgörs skall landskapsregeringen bereda tjänstemännen eller deras företrädare tillfälle att höras.

Ett beslut om permittering skall delges tjänstemannen skriftligen minst 30 dagar innan permitteringen börjar. Permitteringsbeslutet skall ges till tjänstemannen personligen. Om permitteringsbeslutet inte kan ges till tjänstemannen personligen får det skickas per brev. Ett beslut som skickats per brev anses ha kommit till tjänstemannens kännedom den sjunde dagen efter att beslutet postades. Beslut om permittering skall även delges fackliga förtroendemän och Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet. (2006/17)

Ett beslut om permittering skall följas även om besvär anförs mot beslutet.

45 §.  (2005/2)

Om arbetsgivaren säger upp tjänstemannen innan permitteringen upphör, har tjänstemannen rätt att få lön för den uppsägningstid som han eller hon är berättigad till.

En permitterad tjänsteman har rätt att utan uppsägningstid säga upp sitt tjänsteförhållande så att det upphör när som helst under permitteringen, dock inte under den sista veckan före permitteringens slut.

46 §.  (2005/2)

Genom tjänstekollektivavtal kan avtalas om grunder och villkor för permittering även på annat sätt än vad som bestäms i detta kapitel, dock inte om en förlängning av den i 43 § 1 mom. avsedda maximitiden för permittering.

10 kap. Disciplinärt förfarande och skadeståndsansvar

47 §.

Tjänsteman som handlar mot sin tjänsteplikt eller försummar denna kan av landskapsregeringen i disciplinär väg bestraffas med

1) skriftlig varning;

2) skiljande från tjänsteutövning; samt

3) avsättning.

Tjänsteman kan skiljas från tjänsteutövning för minst en och högst sex månader.

48 §.

Disciplinärt förfarande får inte inledas i ärende som är av sådan natur att det skall anhängiggöras vid domstol.

49 §.

Har disciplinärt förfarande inletts mot tjänsteman, skall han beredas tillfälle att avge skriftlig förklaring. Om tjänstemannen så yrkar eller landskapsregeringen finner det erforderligt, skall han även höras muntligen inför landskapsregeringen.

Innan tjänsteman påförs disciplinstraff skall ärendet handläggas i landskapets tjänstedelegation. (1989/67)

50 §.

Disciplinärt förfarande kan inledas inom ett år räknat från den dag landskapsregeringen erhöll kännedom om omständighet som kan föranleda sådant förfarande.

Disciplinärt förfarande får inte inledas eller disciplinstraff påföras om domstol redan på grund av samma omständighet har ådömt straff eller om domstol frikänt tjänstemannen eller avstått från att döma ut straff.

Medan åtal mot tjänsteman är anhängigt vid allmän domstol, får inte disciplinärt förfarande mot honom inledas på grund av samma omständighet. Disciplinärt förfarande förfaller om åtal väcks på grund av samma omständighet som föranlett det disciplinära förfarandet.

51 §.

Utan hinder av vad som i detta kapitel sägs kan vederbörande förman tilldela underlydande tjänsteman anmärkning.

52 §.

Angående ersättande av skada som förorsakats i tjänsteförhållande finns bestämmelser i skadeståndslagen (FFS 412/1974). Skadeståndsyrkande handläggs särskilt, oberoende av att disciplinärt förfarande enligt denna lag anhängiggörs mot tjänsteman.

Tjänsteman är inte skyldig att ersätta landskapet, och landskapet är inte skyldigt att ersätta tjänsteman skada förorsakad av avbrott i arbetet på grund av stridsåtgärd såvida stridsåtgärden inte vidtagits utan iakttagande av bestämmelserna om medling i arbetstvister eller åtgärden strider mot bestämmelserna i landskapslagen om tjänstekollektivavtal eller bestämmelserna i tjänstekollektivavtal och om inte avbrottet förorsakat avsevärt men. Tjänsteman är inte heller skyldig att ersätta landskapet skada förorsakad av avbrott i arbetet på grund av deltagande i stridsåtgärd, som vidtagits av tjänstemannaförening i strid med i detta moment avsedda bestämmelser.

11 kap. Avstängning från tjänsteutövning

53 §.

Har beslut om uppsägning av tjänsteman inte vunnit laga kraft vid uppsägningstidens utgång, skall landskapsregeringen avstänga tjänstemannen från tjänsteutövning om inte högre instans av särskilt skäl bestämmer annorlunda. Har tjänsteman avsatts, skall han omedelbart avstängas från tjänsteutövning även om beslutet inte vunnit laga kraft.

Landskapsregeringen kan dessutom avstänga tjänsteman från tjänsteutövning

1) om åtal eller disciplinärt förfarande är anhängigt eller utredning med anledning därav pågår,

2) om tjänstemannen lider av sjukdom, lyte eller kroppsskada, som i väsentlig mån hindrar skötseln av tjänsten, eller om tjänstemannen vägrar lämna i 19 § avsedda uppgifter om sitt hälsotillstånd, eller

3) om tjänstemannen blivit uppsagd och allmän fördel kräver att han omedelbart efter uppsägningen avstängs från tjänsteutövning.

Tjänsteman får inte avstängas från tjänsteutövning längre än vad behovet påkallar.

54 §.

Innan tjänsteman avstängs från tjänsteutövning skall han beredas tillfälle att yttra sig i saken, såvida han inte på grund av sakens natur skall avstängas från tjänsteutövning med omedelbar verkan.

Beslut om avstängning från tjänsteutövning skall skriftligen meddelas tjänstemannen.

Beslut om avstängning från tjänsteutövning skall iakttas oaktat besvär anförts över beslutet.

12 kap. Tillfälliga tjänstemän

55 §.

Landskapsregeringen kan vid behov anställa tillfälliga tjänstemän.

1 mom. ändras genom (2023/57). Därefter får det följande lydelse:

Landskapsregeringen kan vid behov anställa tillfälliga tjänstemän. Då en tillfällig tjänsteman anställs ska bestämmelserna i 2a § följas. (2023/57)

Tillfällig tjänsteman anställs för viss tid, om inte av särskilt skäl annat följer. Tillfällig tjänsteman anses vara anställd för viss tid även då tjänstemannen anställts för bestämt arbete eller bestämd uppgift eller på annat sätt för begränsad tid. Som bevis över anställningen ges förordnande.

Åt tillfällig tjänsteman erläggs arvode som landskapsregeringen bestämmer inom ramen för landskapets inkomst- och utgiftsstat.

3 mom. upphävs genom (2023/57) som träder i kraft den 1 januari 2024.

56 §.

Tillfällig tjänstemans tjänsteförhållande kan sägas upp såväl av landskapsregeringen som av tjänstemannen att upphöra efter utgången av viss uppsägningstid. Landskapsregeringen får säga upp tillfällig tjänsteman då skäl därtill föreligger. Tjänsteförhållandet för tillfällig tjänsteman som anställts för viss tid upphör utan uppsägning då den bestämda tiden utgått, om inte tjänsteförhållandet med anledning av uppsägning har upphört därförinnan.

Då tillfällig tjänsteman säger upp sig får avvikelse ske från den i 1 mom. avsedda uppsägningstiden, om landskapsregeringen samtycker till detta.

3 mom. upphävt (2013/45).

57 §.

På tillfällig tjänsteman skall i tillämpliga delar iakttas de bestämmelser i denna lag som gäller tjänstemän. På tillfällig tjänsteman tillämpas dock inte de bestämmelser i vilka stadgas enbart om ordinarie tjänsteman och tjänsteman på prövotid.

13 kap. Sökande av ändring

58 §.

Den som anser att till honom inte utgivits av tjänsteförhållande härflytande ekonomisk förmån så som den borde ha givits honom får, om inte i lag annat stadgas, skriftligen yrka på rättelse hos landskapsregeringen. Rättelseyrkande får inte framställas i ärende som hör till arbetsdomstolens behörighet, om inte sagda domstol med stöd av 1 § 2 mom. lagen om arbetsdomstolen (FFS 646/1974) beslutat att inte avgöra ärendet.

I landskapsregeringens beslut i anledning av rättelseyrkande får ändring sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen såvitt gäller lagligheten av beslutet på det sätt som stadgas i förvaltningsprocesslagen (FFS 586/1996). (2005/2)

59 §.  (2005/2)

I landskapsregeringens beslut som gäller avstängning från tjänsteutövning, bisyssla, disciplinärt förfarande, uppsägning av tjänsteman eller permittering får ändring sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen såvitt gäller lagligheten av beslutet med iakttagande av vad i förvaltningsprocesslagen är föreskrivet.

60 §.

Anser tjänsteman som med stöd av 28 § 1 mom. 2-3 punkterna förflyttats till tjänst vid annat verk eller annan inrättning att beslutet om förflyttning kränker hans rätt, får han söka ändring i beslutet genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen med iakttagande av vad i förvaltningsprocesslagen är föreskrivet. (2005/2)

Anser tjänsteman som med stöd av i 1 mom. nämnda lagrum förflyttats till annan tjänst vid samma ämbetsverk eller inrättning att beslutet om förflyttning kränker hans rätt, får han inom 14 dagar från det han fick del av beslutet skriftligen yrka på rättelse hos landskapsregeringen. Till landskapsregeringens beslut om förflyttning skall fogas anvisning om rättelseyrkande. Över landskapsregeringens beslut i ärendet får ändring inte sökas genom besvär.

61 §.

I andra än ovan i 58-60 §§ avsedda beslut som landskapsregeringen fattat med stöd av denna lag, får ändring inte sökas genom besvär.

14 kap. Särskilda bestämmelser

62 §.

Har inte i 58 § avsett rättelseyrkande framställts inom tre år från utgången av det kalenderår, under vilket prestationen borde ha ägt rum, eller inom 60 dagar från den dag tjänstemannen erhöll del av arbetsdomstolens i 58 § avsedda beslut, är rätten till förmånen förverkad.

Har inte talan i ärende som gäller av tjänsteförhållande härflytande ekonomisk förmån och som hör till arbetsdomstolens kompetens anhängiggjorts vid arbetsdomstolen inom tre år från utgången av det kalenderår, under vilket prestationen borde ha ägt rum, är rätten till förmånen förverkad. Skall i de fall som avses i 11 § 2 mom. lagen om arbetsdomstolen underhandlingar först föras i saken, är rätten till förmånen förverkad, om underhandlingar inte har påyrkats på därom avtalat sätt inom ovan avsedd tid.

63 §.

Ordinarie tjänsteman anses ha avgått från sin tidigare tjänst räknat från den tidpunkt, från vilken han utnämnts eller förflyttats till annan landskapstjänst, om inte av 35 § annat följer eller annat är särskilt föreskrivet.

Ordinarie tjänsteman anses ha avgått från landskapstjänst räknat från den tidpunkt, från vilken han på annat sätt än för viss tid utnämnts till tjänst vid Ålands lagting eller vid Ålands delegation i Nordiska rådet.

64 §.

Innan beslut fattas om förflyttning av tjänsteman till annan tjänst eller om uppsägning av tjänsteman med stöd av 38 § skall landskapsregeringen, om tjänstemannen det begär, bereda vederbörande huvudförtroendeman eller förtroendeman tillfälle att bli hörd. Under samma förutsättningar skall huvudförtroendemannen eller förtroendemannen beredas tillfälle att bli hörd innan tjänsteman med stöd av 53 § 2 mom. avstängs från tjänsteutövning, om inte avstängningen från tjänsteutövning på grund av sakens natur skall bringas i kraft omedelbart.

65 §.

Utan hinder av vad i 41 § är stadgat, kan person som uppnått avgångsålder anställas såsom interimistisk handhavare av tjänst eller såsom vikarie, om det är svårt att få en kompetent person att sköta tjänsten.

66 §.

Ordinarie tjänsteman kan av särskilt skäl förordnas att interimistiskt eller såsom vikarie jämte egen tjänst handha annan tjänst, om han samtycker därtill.

67 §.

Tjänsteman har rätt att på begäran utfå intyg över den tid tjänsteförhållandet varat och över arbetsuppgifternas art (arbetsintyg). Dessutom skall, om tjänstemannen det begär, i arbetsintyget anges orsaken till att tjänsteförhållandet upphör samt ges vitsord över tjänstemannens arbetsskicklighet, flit och uppförande. Då tjänstemannen avlidit har hans dödsbo rätt att utfå arbetsintyg.

Begär tjänsteman arbetsintyg senare än tio år från det tjänsteförhållande upphörde, behöver intyg inte utges om det förorsakar oskälig olägenhet. Under samma förutsättning skall istället för arbetsintyg som förkommit eller förstörts på begäran utges nytt intyg.

Arbetsintyg får inte förses med sådant märke eller utfärdas i sådan form som avser att om tjänstemannen lämna andra uppgifter än vad som framgår av arbetsintygets ordalydelse.

Över tjänsteman skall fortlöpande föras matrikel på sätt som landskapsregeringen närmare bestämmer.

68 §.

Närmare bestämmelser om verkställigheten och tillämpningen av denna lag utfärdas vid behov genom landskapsförordning.

69 §.

Angående införande av denna lag stadgas i landskapslagen om införande av tjänstemannalagen för landskapet Åland.

Ikraftträdandebestämmelser och förarbeten

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft, samt om författningens och ändringarnas förarbeten. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs. Alla förarbeten finns på Ålands lagtings webbplats.

Gå till ärendesökningen på lagtinget.ax »

1987:61

 • Fr. 12/1986-87
 • Lu bet. 13/1986-87
 • Stu bet. 34/1986-87

1988/17

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1988.

 • Fr. 9/1987-88
 • Lu bet. 2/1987-88
 • Stu bet. 2/1987-88

1989/67

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1989. När den i 4a § avsedda delegationen första gången tillsätts skall mandattiden, utan hinder av vad i nämnda paragraf sägs, bestämmas så att den utgår den 31 december 1992.

Av verkställigheten av denna lag förutsatta åtgärder får vidtas före lagens ikraftträdande.

 • Fr. 33/1988-89
 • Lu bet. 18/1988-89
 • Stu bet. 31/1988-89

1992/60

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

 • Fr. 27/1991-92
 • Lu bet. 31/1991-92
 • Stu bet. 39/1991-92

1992/62

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

 • Fr. 30/1991-92
 • Lu bet. 30/1991-92
 • Stu bet. 40/1991-92

1993/51

Denna lag träder omedelbart i kraft och gäller till utgången av år 1994. (utgiven från tryckeriet 6.9.1993)

 • Fr. 31/1992-93
 • Fu bet. 12/1992-93

1998/75

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

 • Fr. 19/1996-97
 • Lu bet. 15/1996-97

1999/45

Denna lag träder i kraft omedelbart och tillämpas första gången efter det första riksdagsmannaval som förrättas sedan lagen trätt i kraft. (utgiven från tryckeriet 27.7.1999)

 • Fr. 13/1998-99
 • Lu bet. 10/1998-99

2000/33

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2000

 • Fr. 14/1998-99
 • Lu bet. 13/1998-99
 • Stu bet. 4/1998-99

2003/74

Denna lag träder i kraft den 1 november 2003.

Bestämmelserna om avgångsbidrag och periodisk ersättning som gällde vid denna lags ikraftträdande tillämpas på personer, vilkas anställningsförhållande till landskapet upphört innan denna lag trädde i kraft.

 • Fr. 16/2002-2003
 • Nu bet. 5/2002-2003

2004/58

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

 • Fr. 2/2004-2005
 • Lu bet. 1/2004-2005

2005/2

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2005.

 • Fr. 6/2003-2004
 • Lu bet. 29/2003-2004

2005/68

Denna lag träder i kraft den 1 december 2005.

 • Fr. 10/2004-2005
 • Lu bet. 9/2004-2005

2006/17

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2006.

 • Fr. 7/2004-2005
 • Nu bet. 4/2004-2005

2006/52

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

 • Fr. 2/2005-2006
 • Lu bet. 5/2005-2006

2006/96

Denna lag träder i kraft den 1 november 2006.

 • Fr. 8/2005-2006
 • Lu bet. 10/2005-2006

2007/56

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

 • Fr. 12/2006-2007
 • Lu bet. 12/2006-2007

2013/45

Denna lag träder i kraft den 1 september 2013.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft. Bestämmelserna som gällde innan denna lag trädde i kraft får tillämpas till och med den 31 december 2013 på ärenden om inrättande och indragning av tjänster vars inrättande eller indragning specificerats i landskapets första tilläggsbudget för 2013.

Återanställningsskyldigheten i 40a § tillämpas även på tjänstemän som sagts upp innan lagen trädde i kraft.

 • LF 11/2012-2013
 • LKU bet. 7/2012-2013

2016/80

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

 • LF 16/2015-2016
 • LKU bet. 10/2015-2016

2021:80

 • LF 8/2020-2021
 • LKU bet. 7/2020-2021

2022/54

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.

Bestämmelserna i 10 och 12 §§ omfattar inte tjänsteförhållanden som inletts före lagens ikraftträdande.

För en tjänsteman som enligt övergångsbestämmelserna till lagen om ändring av sjukförsäkringslagen (FFS 28/2022) inte omfattas av den ändrade lagstiftningen ska i 34 § i stället för begreppen graviditets- och föräldrapenning tillämpas begreppen dag- och moderskapspenning.

 • LF 13/2021-2022
 • LKU bet. 12/2021-2022

2023/57

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2024.

Bestämmelserna tillämpas inte på visstidsanställningar som gjorts före lagens ikraftträdande.

 • LF 14/2022-2023
 • LKU bet. 7/2022-2023