Landskapslag (1990:32) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om kemikalier (1995/60)

1 §.  (2010/41)

Inom landskapets behörighet ska kemikalielagen (FFS 599/2013) tillämpas med de avvikelser som följer av denna lag. (2014/24)

Till den del kemikalielagen reglerar sådant som hör till landskapets behörighet ska den tillämpas sådan den lyder när denna lag träder i kraft. Ändras därefter något i kemikalielagen som hör till landskapets behörighet ska ändringarna gälla i landskapet från tidpunkten för deras ikraftträdande i riket, om inte annat följer av denna lag.

2 §.  (1995/60)

Anvisningar, anteckningar eller annan information som enligt de författningar som avses i 1 och 4 §§ skall finnas på kemikalie skall i landskapet vara skrivna åtminstone på svenska, om inte landskapsregeringen av särskilda skäl beviljar undantag från kravet.

3 §.  (1995/60)

De förvaltningsuppgifter som enligt de författningar som avses i 1 och 4 §§ ankommer på närings-, trafik- och miljöcentralen ska i landskapet skötas av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Andra förvaltningsuppgifter som enligt de författningar som avses i 1 och 4 §§ ankommer på statens myndigheter ska i landskapet skötas av landskapsregeringen, till den del förvaltningen grundar sig på landskapets lagstiftnings- och förvaltningsbehörighet på området. Landskapsregeringen kan i förordning till en underlydande myndighet delegera sådana förvaltningsuppgifter. (2014/24)

Hänvisningar till bestämmelser i rikslagstiftningen i de författningar som avses i 1 och 4 §§ skall avse motsvarande bestämmelser i landskapslagstiftningen.

3a §.  (2014/24)

De förvaltningsuppgifter som enligt de författningar som avses i 1 och 4 §§ ankommer på en kommunal myndighet ska i landskapet skötas av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, till den del förvaltningen grundar sig på landskapets lagstiftningsbehörighet på området.

3b §.  (2007/124)

Beslut som fattats med stöd av denna lag överklagas enligt bestämmelserna i de författningar som avses i 1 och 4 §§. I miljö- och hälsoskyddsmyndighetens beslut i ärende som avses i denna lag får ändring sökas i enlighet med vad som föreskrivs i 19 § landskapslagen (2007:115) om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

3c §.  (2020/39)

Godkännanden som gjorts av Säkerhets- och kemikalieverket i enlighet med bestämmelserna i 27, 37, 39 och 42 §§ i kemikalielagen är gällande på Åland.

Återkallelser och ändringar av de godkännanden som avses i 1 mom. är gällande på Åland.

3d §.  (2020/39)

Personer och företag som i enlighet med bestämmelserna i 40, 43 och 44 §§ i kemikalielagen har registrerats i det examens- och företagsregister som avses i 17 § 2 mom. 4 punkten i kemikalielagen är behöriga på Åland.

4 §.  (1995/60)

Landskapsregeringen kan inom landskapets behörighet genom landskapsförordning besluta att författningar som utfärdats med stöd av kemikalielagen ska tillämpas i landskapet Åland oförändrade eller med de ändringar landskapsregeringen föreskriver. (2010/41)

Landskapsregeringen kan inom landskapets behörighet i landskapsförordning besluta om genomförandet i landskapet av EG:s direktiv rörande angelägenheter som avses i denna lag.

3 mom. upphävt (2010/41).

5 §.  (2011/45)

Utöver straffbestämmelserna i 59 § kemikalielagen ska bestämmelserna i 44 kap. 1 § 3 punkten strafflagen (FFS 39/1889) om hälsobrott tillämpas i landskapet. Dessutom ska den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet framställer, överlåter, transporterar, använder, behandlar eller förvarar ett ämne, ett preparat, en blandning, en produkt eller ett föremål eller använder en anordning i strid med (2014/24)

1) denna lag,

2) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (REACH-förordningen),

3) (2020/39) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 (CLP-förordningen),

3a) (2020/39) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter (biocidförordningen) eller

4) bestämmelser som utfärdats med stöd av dem

så att gärningen är ägnad att förorena miljön, orsaka andra motsvarande skadliga förändringar i miljön, skräpa ned miljön eller förorsaka fara för hälsan dömas till straff enligt 35–38 §§ landskapslagen (2008:124) om miljöskydd. Därvid tillämpas även 40a § samma lag om juridiska personers straffansvar.

Bestämmelser om straff för miljöförstöring finns i 9 kap. landskapslagen (2008:124) om miljöskydd samt i 9 kap. vattenlagen (1996:61) för landskapet Åland. (2014/24)

6 §.

Denna lag träder i kraft den 1 september 1990.

Genom lagen upphävs landskapslagen (1982:20) den 21 april 1982 angående tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar rörande bekämpningsmedel.

Ikraftträdandebestämmelser och förarbeten

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft, samt om författningens och ändringarnas förarbeten. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs. Alla förarbeten finns på Ålands lagtings webbplats.

Gå till ärendesökningen på lagtinget.ax »

1990:32

 • Fr. 6/1989-90
 • Lu bet. 6/1989-90
 • Stu bet. 15/1989-90

1991/30

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1991.

Bestämmelser i de i 4 och 5 punkterna nämnda förordningarna som i riket träder i kraft senare än övriga delar av förordningarna träder i landskapet i kraft samtidigt som i riket, dock tidigast den 1 maj 1991.

 • Fr. 12/1990-91
 • Lu bet. 8/1990-91
 • Stu bet. 13/1990-91

1993/67

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

 • Fr. 28/1992-93
 • Smu bet. 9/1992-93

1995/60

Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

 • Fr. 31/1993-94
 • Lu bet. 6/1994-95

1998/49

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1998.

 • Fr. 31/1996-97
 • Smu bet. 1/1997-98

2007/124

 • Fr. 22/2006-2007
 • Smu bet. 6/2006-2007

2010/41

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.

De förordningar och beslut som utfärdats med stöd av landskapslagen (1990:32) om tilllämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om kemikalier sådan den lyder innan denna lag träder i kraft, förblir dock i kraft till dess att den utsatta giltighetstiden för dem utgår eller till dess landskapsregeringen upphäver dem.

 • Fr. 6/2009-2010
 • Nu bet. 2/2009-2010

2011/45

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

 • Fr. 11/2010-2011
 • Smu bet. 4/2010-2011
 • Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/99/EG

2014/24

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

 • LF 8/2013-2014
 • SMU bet. 5/2013-2014
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004, (EG) nr 850/2004, (EG) nr 1907/2006, (EG) nr 1102/2008, (EG) nr 1272/2008, (EU) nr 528/2012, (EU) nr 649/2012.

2020/39

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2020.

 • LF 4/2019-2020
 • SMU bet. 3/2019-2020