Landskapslag (2007:115) om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

1 kap. Allmänna bestämmelser

1 §.  Myndighetens uppgifter (2019/110)

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM) är en tillstånds- och tillsynsmyndighet underställd landskapsregeringen med uppgift att sköta myndighetsutövning enligt vad som bestäms i annan landskapslagstiftning. ÅMHM svarar även för att veterinärvård tillhandahålls och ska sköta de uppgifter som enligt rikslagstiftningen om bekämpande av smittsamma sjukdomar hos husdjur ska skötas av en kommunalveterinär. (2019/110)

2 mom. upphävt (2019/110).

Landskapsregeringen kan genom landskapsförordning ålägga myndigheten att sköta sådana tillstånds- och tillsynsuppgifter som landskapet är skyldigt att sköta med stöd av EU-förordningar inom miljö- och hälsoskyddsområdet inklusive bekämpande av smittsamma sjukdomar hos husdjur. (2011/83)

2 §.  (2019/110)  Styrning av myndigheten

ÅMHM leds av en styrelse. Styrelsen ansvarar inför landskapsregeringen för verksamheten och ska se till att den bedrivs lagligt och effektivt och att den redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt.

Vid ÅMHM ska det finnas en myndighetschef. Myndighetschefen tillsätts och sägs upp av styrelsen och kan tillsättas för en viss tid.

Landskapsregeringen sköter den allmänna styrningen och övervakningen av ÅMHM och utfärdar närmare bestämmelser om myndighetens ekonomiförvaltning och om vissa ärenden som hänför sig till tjänstekollektivavtalen samt till vilken del landskapsregeringen sköter dessa uppgifter.

2 kap. Styrelsen

3 §.  Tillsättande av styrelse

Ledamöterna i styrelsen tillsätts av landskapsregeringen. Styrelsen består av en ordförande och en vice ordförande samt minst tre och högst fem andra ledamöter. För varje ledamot utses även en personlig ersättare. Styrelsens mandattid är fyra år. (2019/110)

Landskapsregeringen kan skilja styrelsen eller en medlem eller ersättare i styrelsen från uppdraget. Landskapsregeringen beslutar om det arvode som skall tillkomma den som innehar ett styrelseuppdrag.

4 §.  Styrelsens sammanträden

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vice ordföranden.

Styrelsen är beslutför när fler än hälften av antalet medlemmar är närvarande, bland dem ordföranden eller vice ordföranden.

Styrelsen avgör ärenden på föredragning av myndighetschefen. Myndighetschefens ställföreträdare är föredragande när myndighetschefen är jävig. (2019/110)

5 §.  (2019/110)  Styrelsens ansvar

Styrelsen ska

1) anta en arbetsordning och i den besluta de närmare föreskrifter som behövs om ÅMHM:s organisation, arbetsfördelningen mellan styrelse och myndighetschefen, delegeringen av beslutanderätt inom myndigheten, handläggningen av ärenden och formerna i övrigt för verksamheten,

2) årligen anta en verksamhetsplan, en resultatplan och en tillsynsplan,

3) årligen till landskapsregeringen lämna in en verksamhetsberättelse och budgetförslag med motiveringar och förslag på de avgifter och andra ersättningar som ska tas ut för ÅMHM:s tjänster samt

4) kontinuerligt följa upp hur budgeten, resultatplanen, verksamhetsplanen och tillsynsplanen förverkligas.

Styrelsen kan även inrätta nya tjänster och dra in tjänster samt fatta beslut om ändring av tjänster på myndigheten, dock inte tjänsten som myndighetschef, samt anställa, säga upp, avskeda och fatta beslut om förflyttning eller omplacering inom myndigheten av ordinarie personal.

3 kap. Personal

6 §.  (2019/110)  Myndighetschefen

Myndighetschefen ansvarar inför styrelsen och ska sköta den löpande verksamheten enligt de direktiv och riktlinjer som styrelsen beslutar.

Myndighetschefen ska hålla styrelsen informerad om verksamheten, förse styrelsen med underlag för beslut och verkställa styrelsens beslut.

Myndighetschefen ska därutöver

1) besluta om visstidsanställd personal,

2) ansvara för frågor i anknytning till arbetsplatsdemokrati och jämställdhet,

3) ansvara för kvalitetslednings- och miljöledningsarbete,

4) ansvara för kompetensutveckling och kompetensförsörjning samt

5) på myndighetens vägnar ta emot delgivningar.

Myndighetschefen avgör de ärenden som inte ska avgöras av styrelsen eller prövningsnämnden och som inte i arbetsordningen delegerats till en annan tjänsteman.

7 §.

Upphävd (2019/110).

8 §.  Övrig personal och skötseln av vissa personalfrågor

Vid myndigheten kan det finnas personal i offentligrättsligt eller privaträttsligt anställningsförhållande.

Om inte annat bestäms i denna lag handhar myndigheten de uppgifter som rör myndighetens personal och som enligt tjänstemannalagen (1987:61) för landskapet Åland ankommer på landskapsregeringen. Tjänster inrättas och indras efter att landskapsregeringens utlåtande inhämtats. För de tjänster som styrelsen har för avsikt att inrätta eller indra ska behovsutredningar som sammanställts enligt tjänstemannalagen överlämnas till landskapsregeringen i samband med myndighetens budgetförslag. Landskapsregeringen ska avge utlåtande efter att förslaget till budget överlämnats till lagtinget och senast en månad efter att lagtinget fastställt budgeten. Om styrelsen har för avsikt att fatta beslut om inrättande eller indragning inom gällande budget kan behovsutredningen överlämnas vid en annan tidpunkt och landskapsregeringen ska avge utlåtande inom tre månader. (2013/46)

3 mom. upphävt (2019/110).

Beslut om förflyttning eller omplacering av en tjänsteman eller arbetstagare inom ÅMHM fattas av myndigheten, medan beslut om förflyttning eller omplacering av en tjänsteman eller arbetstagare till och från en annan landskapsmyndighet eller -inrättning samt om permittering fattas av landskapsregeringen. En förflyttning eller omplacering av en tjänsteman eller arbetstagare till och från en annan landskapsmyndighet eller -inrättning kräver samtycke av ÅMHM. (2019/110)

4 kap. Handläggning och beslutsfattande i miljötillståndsärenden

9 §.  (2008/129)  Avgörande av ärenden i prövningsnämnden

Ärenden om tillstånd i enlighet med landskapslagen (2008:124) om miljöskydd samt ändring och återkallande av sådant tillstånd avgörs i Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets namn av en prövningsnämnd.

10 §.  (2019/110)  Ledamöter i prövningsnämnden

Prövningsnämnden består av fem ledamöter och tre ersättare som inte är personliga. Ledamöterna och ersättarna utses av landskapsregeringen för en mandatperiod på fyra år. Bland ledamöterna utser landskapsregeringen en ordförande och en vice ordförande.

När prövningsnämnden utses ska det beaktas att det inom nämnden finns kompetens inom områdena hälsoskydd, teknik, biologi, ekonomi och juridik samt kännedom om näringslivet och hållbarhetsfrågor.

Om en ledamot eller ersättare avlider eller avsäger sig sitt uppdrag ska en ny ledamot eller ersättare utses för den återstående mandattiden. Det samma gäller om en ledamot eller ersättare skiljs från sitt uppdrag. (2021/133)

Landskapsregeringen får skilja en ledamot eller ersättare från sitt uppdrag endast om

1) ledamoten eller ersättaren inte längre förmår fullgöra sitt uppdrag på behörigt sätt, eller

2) ledamoten eller ersättaren fortgående eller på ett väsentligt sätt bryter mot sin tjänsteplikt eller försummar den fortgående eller på ett väsentligt sätt. (2021/133)

11 §.  Arvode

Landskapsregeringen beslutar om det arvode som skall tillkomma ledamot.

12 §.  Beslutförhet

Prövningsnämnden är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst två andra ledamöter är närvarande.

13 §.

Upphävd (2008/129).

14 §.

Upphävd (2017/88).

15 §.

Upphävd (2017/88).

16 §.  Beslutsfattande

Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst.

16a §.  (2019/110)  Förande av ÅMHM:s talan

Vid överklagande av ÅMHM:s beslut är det beslutsorgan inom myndigheten vilket fattat beslutet som även företräder landskapet i den fortsatta processen.

17 §.

Upphävd (2017/88).

5 kap. Övriga bestämmelser

18 §.  Avgörande av ärenden av allmän eller principiell natur

Förutom de ärenden som avses i 9 § avgör prövningsnämnden ärenden av allmän eller principiell natur. Vid handläggningen av dessa ärenden tillämpas de bestämmelser om handläggning av ärenden som gäller i landskapsregeringen.

19 §.  Besvär

Beslut som myndigheten fattat får överklagas hos Ålands förvaltningsdomstol.

20 §.  (2008/129)  Tillämpning av bestämmelser om beslutsfattande och handläggning

Om beslutsfattandet i styrelsen, vid sammanträde och inom myndigheten i övrigt samt om handläggningen av ärenden gäller i tillämpliga delar de bestämmelser som gäller beslutsfattandet och handläggning av ärenden i landskapsregeringen, om inte annat stadgas i denna lag.

21 §.  Avgifter

Landskapsregeringen beslutar om de avgifter och andra ersättningar som skall uppbäras för myndighetens prestationer. När avgifterna bestäms skall landskapslagen (1993:27) om grunderna för avgifter till landskapet iakttas.

21a §.  (2017/88)  Elektronisk anslagstavla

Myndigheten ska ha en elektronisk anslagstavla på sin webbplats. Vid tillkännagivandet på anslagstavlan ska bestämmelserna om offentlig delgivning i förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland iakttas i tillämpliga delar.

Den elektroniska anslagstavlan ska vara lättillgänglig och kunna särskiljas från övrigt innehåll på webbplatsen. Myndigheten ska i sina lokaler eller på någon annan plats ge allmänheten möjlighet att ta del av innehållet på den elektroniska anslagstavlan.

22 §.  Ikraftträdelse

Ikraftträdandebestämmelser och förarbeten

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft, samt om författningens och ändringarnas förarbeten. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs. Alla förarbeten finns på Ålands lagtings webbplats.

Gå till ärendesökningen på lagtinget.ax »

2007:115

 • Fr. 22/2006-2007
 • Smu bet. 6/2006-2007

2008/129

Denna lag träder i kraft den 1 december 2008.

 • Fr. 28/2006-2007
 • Nu bet. 7/2006-2007

2010/16

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2010.

 • Fr. 4/2009-2010
 • Lu bet. 11/2009-2010

2011/83

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2011.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

 • Fr. 23/2010-2011
 • Smu bet. 13/2010-2011

2013/46

Denna lag träder i kraft den 1 september 2013.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

 • LF 11/2012-2013
 • LKU bet. 7/2012-2013

2017/88

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2018.

 • LF 26/2016-2017
 • LKU bet. 17/2016-2017

2019/110

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

 • Lagens 10 § 3 mom. förordnades att förfalla.
 • LF 30/2018-2019
 • SMU bet. 8/2018-2019

2021/133

Denna lag träder i kraft den 1 september 2021.

 • LF 19/2020-2021
 • SMU bet. 10/2020-2021