Landskapslag (1978:52) om tobak och relaterade produkter (2016/52)

1 kap. Allmänna bestämmelser

1 §.

Syftet med denna lag är att begränsa det för hälsan skadliga bruket av tobaksprodukter och relaterade produkter samt att minska de skadeverkningar bruket orsakar och samtidigt öka trivseln och välbefinnandet för dem som inte nyttjar dessa produkter. I denna lag avses med

1) tobaksprodukter produkter som kan förbrukas och som helt eller delvis består av tobak, även genetiskt modifierad sådan,

2) relaterade produkter i tobaksdirektivet avsedda elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare med eller utan nikotin samt örtprodukter för rökning,

3) spårbarhetsförordningen Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/574 om tekniska standarder för inrättande och drift av ett spårbarhetssystem för tobaksprodukter,

4) säkerhetsmärkningsbeslutet Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/576 om tekniska standarder för säkerhetsmärkning som ska tillämpas på tobaksprodukter,

5) id-märkning en sådan unik identitetsmärkning om vilken föreskrivs i spårbarhetsförordningen,

6) säkerhetsmärkning och äkthetsdetaljer vad som föreskrivs om det i säkerhetsmärkningsbeslutet,

7) ekonomisk aktör varje fysisk eller juridisk person som är inblandad i handel med tobaksprodukter, även för export, från tillverkaren till den sista ekonomiska aktören före det första återförsäljningsstället,

8) detaljhandel yrkesmässig försäljning av tobaksprodukter eller relaterade produkter direkt till konsumenter samt med

9) första återförsäljningsställe varje försäljningsställe där tobaksprodukter eller relaterade produkter för första gången tillhandahålls på marknaden. (2020/111)

Det ankommer på de organ, som är ansvariga för den förebyggande hälsovården, att genom saklig upplysningsverksamhet bland medborgarna verka för minskad användning av tobaksprodukter överhuvudtaget.

Denna lag tillämpas inte på tobaksprodukter som betraktas som läkemedelspreparat eller gifter. (1992/38)

I rikslagstiftningen finns bestämmelser om arbetstagares arbetsskydd i lokaler där tobaksprodukter används. (2007/4)

I denna lag avses med tobaksdirektivet Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och relaterade produkter och om upphävande av direktiv 2001/37/EG. (2016/52)

Frågor om införsel och gränsöverskridande distansförsäljning regleras i rikslagstiftning. (2016/52)

2 kap. Begränsningar för marknadsföring, saluhållande och nyttjande av tobaksprodukter och relaterade produkter (2016/52)

1a §.  (2016/52)

Om inte annat särskilt föreskrivs ska vad som i detta kapitel föreskrivs om begränsningar för innehav, marknadsföring, saluhållande och nyttjande av tobaksprodukter vara tillämpligt också avseende elektroniska cigaretter, påfyllningsbehållare och örtprodukter för rökning.

1b §.  (2016/52)

Tobaksprodukter eller relaterade produkter får inte yrkesmässigt säljas eller på annat sätt överlåtas om inte näringsidkaren först har anmält verksamheten till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Av en anmälan ska framgå sökandens namn eller sammanslutningens firma och kontaktuppgifter, företags- och organisationsnummer samt adressen till den plats där produkterna ska säljas. Näringsidkaren ska underrätta Ålands hälso- och miljöskyddsmyndighet om en uppgift som har givits i anmälan ändras eller om försäljningen upphör.

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet upprätthåller ett register med de uppgifter som avses i 1 mom.

1ba §.  (2020/111)

När en anmälan om verksamhet som avses i 1b § har gjorts av näringsidkare som bedriver detaljhandel utger Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet till näringsidkaren ett bevis på att anmälan är mottagen och utförd. Näringsidkaren ska hålla beviset framlagt för kunderna på synlig plats.

Landskapsregeringen kan i landskapsförordning besluta närmare om de uppgifter som ska framgå av ett i 1 mom. avsett bevis, om utformningen av och storleken på sådant bevis samt om hur det ska framläggas för kunderna.

1c §.  (2020/111)

Tobaksprodukter får säljas endast till parti- eller detaljhandel som av behörig id-utfärdare har fått identifieringskoder enligt artiklarna 15 och 17 i spårbarhetsförordningen samt till detaljhandel som gjort anmälan enligt 1b §. Relaterade produkter får säljas endast till detaljhandel som gjort anmälan enligt 1b §. (2021/58)

Detaljhandel med tobaksprodukter eller relaterade produkter får inte ske i lokaler och deras utomhusområden

1) där barnomsorg bedrivs som daghemsverksamhet, fritidshemsverksamhet eller lekverksamhet,

2) vid inrättningar där vård avsedd för personer som inte fyllt 18 år ges med stöd av landskapslagen (2008:97) om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen eller mentalvårdslagen (FFS 1116/1990) eller

3) vid skolor som ger grundskoleutbildning, gymnasieutbildning eller annan utbildning på gymnasienivå eller vid skolors studerandeboende.

Tidigare 1 mom. har blivit 2 mom. genom (2021/58).

2 §.

Tobaksprodukter och relaterade produkter får inte säljas eller på annat sätt överlåtas till den som inte har fyllt 18 år. Vid behov ska försäljaren förvissa sig om kundens ålder. Den som säljer tobaksprodukter och relaterade produkter i näringsverksamhet ska vara minst 18 år, personer som har fyllt 15 år får dock sälja sådana produkter om det sker under tillsyn av en person som har fyllt 18 år. (2020/111)

Den som inte har fyllt 18 år får inte inneha tobaksprodukter eller relaterade produkter. (2016/52)

Automat för försäljning av tobaksprodukter skall placeras så att förbudet mot försäljning till unga personer inte överträds.

Ombord på i landskapet hemmahörande fartyg som i huvudsak färdas i internationell trafik och som regelbundet används i passagerartrafik får tobaksprodukter inte säljas i automat. (1997/64)

Tidigare 2 - 3 mom. har blivit 3 - 4 mom. genom (2016/52).

2a §.  (2007/101)

Det är förbjudet att sälja eller på annat sätt i näringsverksamhet överlåta tobak som är avsedd för användning i munnen. Dessutom är det förbjudet att på annat sätt på marknaden släppa ut tobak för användning i munnen. Med tobak som är avsedd för användning i munnen avses alla produkter för användning i munnen, utom sådana som är avsedda att rökas eller tuggas, och som helt eller delvis är framställda av tobak i pulver- eller partikelform eller i någon kombination av dessa former, särskilt i portionspåsar eller porösa påsar, eller i en form som påminner om ett livsmedel.

2b §.

Upphävd (2020/111).

2ba §.  (2016/52)

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet ska offentliggöra de uppgifter som lämnas i enlighet med artiklarna 5.1, 6.1, 20.2, 20.8 och 22.1 i tobaksdirektivet på en webbplats, med beaktande av vad tillverkaren eller importören i enlighet med 5b § 2 mom. betraktar som affärshemligheter och begärt ska hållas hemligt.

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet har rätt att till en behörig riksmyndighet lämna de uppgifter som avses i 1 mom. inräknat sådana uppgifter som rör tillverkarens eller importörens affärshemligheter för vidarebefordran till en berörd institution inom den Europeiska unionen eller till ett annat medlemsland inom den Europeiska unionen, om det behövs för tillsynen och uppföljningen av den Europeiska unionens bestämmelser.

2c §.

Upphävd (2016/52.

3 §.

Reklam för tobaksprodukter eller relaterade produkter är förbjuden. Förbudet gäller inte reklam i utländska tryckalster vars huvudsakliga ändamål är annat än att göra reklam för tobaksprodukter eller relaterade produkter och inte tryckalster som tillhandahålls ombord på i landskapet hemmahörande fartyg som huvudsakligen färdas i internationell trafik. (2016/52)

Alla former av reklam eller annan försäljningsfrämjande verksamhet för tobaksprodukter eller för andra produkter än tobaksprodukter, som sker i sådana televisionsprogram som avses i landskapslagen (2011:95) om radio- och televisionsverksamhet, är förbjuden om den är utformad så att den är ägnad att främja bruket av tobaksprodukter. (2011/96)

4 §.  (1992/38)

Tobaksrökning är förbjuden:

1) i utrymmen avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn, för idrottsverksamhet samt för hälso- och sjukvård,

1a) (2007/4) på utomhusområden som främst är avsedda för personer som inte fyllt arton år och som hör till utrymmen avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn,

2) i allmänna kommunikationsmedel samt i utrymmen som står till förfogande för resande med allmänna kommunikationsmedel,

3) i allmänna utrymmen hos myndigheter, ämbetsverk och andra offentliga inrättningar,

4) (2007/4) i enskilda arbetsrum och andra utrymmen där arbete som omfattas av arbetarskyddslagen (FFS 738/2002) utförs, då två eller flera arbetstagare brukar vistas där,

5) (2007/4) i utrymmen där en offentlig nöjestillställning som avses i landskapslagen (1969:28) om offentliga nöjestillställningar och en allmän sammankomst som avses i lagen om sammankomster (FFS 530/1999) anordnas samt i de utrymmen som de som deltar i ovan avsedda tillställningar behöver passera eller besöka samt

6) (2007/4) i restaurang och annat serveringsutrymme där servering i förvärvssyfte sker av mat eller förfriskningar, utom när sådan servering sker utomhus.

2-3 mom. upphävda (2007/4).

4a §.  (2007/4)

Särskilda utrymmen för rökning kan reserveras i anslutning till de i 4 § 1 – 6 punkten avsedda utrymmena. Särskilda utrymmen för rökning kan dock inte reserveras i anslutning till utrymmen avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn. Med undantag av i anslutning till särskilda utrymmen för patienter kan inte särskilda utrymmen för rökning reserveras i anslutning till utrymmen avsedda för hälso- eller sjukvård. I utrymme som avses i 4 § 4 punkten är rökning alltid förbjuden om utrymmet är avsett för regelbunden kundkontakt.

4b §.  (2007/4)

Om en näringsidkare tillåter tobaksrökning i sin serveringsrörelses utomhusutrymme eller inom något annat område utomhus som är i dennes besittning, skall denne tillse att tobaksrök inte sprider sig till serveringsrörelsens lokaler genom öppna fönster, dörrar eller andra öppningar eller via ventilationen.

Med avvikelse från bestämmelserna i 4 § kan rökning tillåtas i gästers tillfälliga bostadsrum på hotell eller andra inkvarteringsrörelser samt i restauranger och andra förplägnadsrörelser i fartyg i internationell sjötrafik vilkas serveringsutrymme är mindre än 50 kvadratmeter. Av den del av ett serveringsutrymme som är större än 50 kvadratmeter får högst 50 procent reserveras för rökare. Tobaksrök får då inte sprida sig till det område där tobaksrökning är förbjuden. Om flera serveringsutrymmen ingår i en serveringshelhet betraktas de som delar i en serveringsrörelse. Med serveringsutrymme avses utrymme reserverat för intagande av mat och dryck som serveras där.

4c §.  (2007/4)

Tobaksrökning i serveringsrörelsers lokaler kan tillåtas endast i separata rökrum som godkänts för tobaksrökning. Tobaksrök får härvid inte sprida sig till det område där tobaksrökning är förbjuden. Det är förbjudet att servera och inta mat och dryck i rökrum.

4d §.  (2007/4)

Näringsidkaren skall göra en plan för egenkontroll där det framgår hur man säkerställer att rökrummet är funktionellt och hur förhållandena och ordningen i rökrummet kan övervakas utifrån.

Landskapsregeringen kan besluta närmare om sådana dimensioneringskrav, byggnadstekniska krav och funktionella krav på rökrum som är ändamålsenliga med hänsyn till de risker och olägenheter som är förbundna med tobaksrök. Landskapsregeringen kan också besluta närmare om vad den egenkontroll som avses i 1 mom. skall omfatta och om genomförandet av egenkontrollen.

5 §.  (1992/38)

Den som innehar lokal där tobaksrökning helt eller delvis är förbjuden enligt denna lag eller med stöd av den utfärdade förbud ansvarar för att förbudet genomförs och iakttas och för att anvisningar om förbudet finns synligt uppsatta i de utrymmen som berörs.

Den som röker i utrymme som avses i 1 mom., och som fortsätter med detta trots tillsägelse av innehavaren eller någon som företräder denna, får avvisas från utrymmet om detta inte med beaktande av omständigheterna är oskäligt.

Polisman är skyldig att vid behov lämna handräckning vid avvisning av tobaksrökare.

2a kap. Skyldigheter för ekonomiska aktörer och återförsäljare (2020/111)

5a §.  (2016/52)

I landskapet tillämpas tobaksdirektivets bestämmelser om tillverkning, presentation, rapportering, ingredienser och tillsatser, analyser samt försäljning av tobaksprodukter och relaterade produkter.

Den som för saluhållande i landskapet tillverkar eller importerar tobaksprodukter eller relaterade produkter ska tillse att

a) produkternas förpackningar med användande av åtminstone det svenska språket är försedda med korrekt information, utformning och hälsovarningar, varvid i riket med stöd av lag utfärdade bestämmelser om sådan information, utformning och hälsovarningar är tillämpliga,

b) (2020/111) produkternas förpackningar är försedda med hälsovarningar i form av text och bild, information om rökavvänjning samt i överensstämmelse med de i riket med stöd av lag utfärdade bestämmelserna om sådan märkning,

c) utsläppsnivåer undersöks i produkterna samt att återkommande kvalitetskontroller görs av ingredienser i produkterna, varvid utsläppsnivåer och halter av ingredienser ska vara testade och godkända i enlighet med tobaksdirektivets krav på godkända laboratorier för att produkterna ska få saluhållas,

d) alla tillgängliga marknadsundersökningar och studier av enskilda konsumentgruppers preferenser lämnas till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet,

e) försäljningsvolymer årligen rapporteras till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, varvid försäljningsvolymerna ska anges per varumärke och produkttyp såsom antal sålda styckförpackningar av visst slag eller såsom sålda produkter i kilogram samt att

f) de erforderliga uppgifterna om produkterna som avses i denna lag och i artiklarna 5, 6, 20 och 22 i tobaksdirektivet ska lämnas till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

Det är förbjudet att saluhålla

1) (2024/9) cigaretter, rulltobak och upphettade tobaksprodukter med en karakteristisk smak eller doft av annat än tobak, eller som innehåller tillsatser som i betydande eller mätbar omfattning förstärker tobaksproduktens beroendeframkallande eller hälsofarliga egenskaper,

2) elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare som har tillförts karakteristisk smak eller doft av annat än tobak, som inte är barn- och manipulationssäkra, som inte är skyddade mot skador eller läckage och som inte har en mekanism som säkerställer påfyllning utan läckage eller som annars inte är förenliga med kraven i artikel 20.3 i tobaksdirektivet,

3) tobaksprodukter och relaterade produkter med sådana tillsatser som avses i tobaksdirektivets artiklar 7.6 och 7.7 och vars saluhållande medlemsländerna i enlighet med artikeln ska förbjuda samt

4) (2020/111) påfyllningsbehållare som rymmer mer än 10 milliliter eller elektroniska engångscigaretter som rymmer mer än 2 milliliter.

Ekonomiska aktörer ska tillse att

a) (2021/58) de minsta enskilda förpackningar av tobaksprodukter som tillhandahålls på marknaden (styckförpackningar) har en för spårning av dem avsedd id-märkning i enlighet med spårbarhetsförordningen och som har utfärdats av en behörig enhet,

b) (2021/58) styckförpackningar har en säkerhetsmärkning vilken inte kan manipuleras och som består av synliga, delvis synliga och osynliga äkthetsdetaljer,

c) det som i riket föreskrivs om placering av och märkning med säkerhetsmärkning på tobaksprodukter tillämpas samt att

d) det som i riket föreskrivs om placering av, fastsättning och andra specifikationer för id-märkning på tobaksprodukter ska tillämpas på Åland. (2020/111)

Minst en säkerhetsmärknings äkthetsdetalj som avses i 4 mom. a punkten ska tillhandahållas av en tredje part, som är oberoende i förhållande till tobaksindustrin på det sätt som avses i artikel 8.1 säkerhetsmärkningsbeslutet. (2021/58)

Tidigare 4 mom. a och b punkterna har blivit c och d punkter genom (2021/58).

5aa §.  (2020/111)

Tillverkare och importörer av tobaksprodukter ska ingå avtal om datalagring med en oberoende tredje part, som genom avtalet åtar sig att vara värd för datalagringsanläggningen för alla relevanta uppgifter med avseende på spårbarhet. Datalagringsanläggningen ska vara fysiskt belägen inom den Europeiska unionens territorium. Den tredje partens lämplighet samt avtalet om datalagring ska godkännas av kommissionen.

Den i 1 mom. avsedda tredje partens verksamhet ska övervakas av en extern revisor, som ska föreslås och betalas av den som tillverkar tobaksprodukter och godkännas av kommissionen. Den externa revisorn ska lämna in en årsrapport till kommissionen och Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, med en bedömning av framför allt eventuella oegentligheter i fråga om tillgång.

Den externa revisor som avses i 2 mom., kommissionen, Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet och andra behöriga myndigheter inom den Europeiska unionen ska ha full tillgång till datalagringsanläggningarna. I vederbörligen motiverade fall får kommissionen eller Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet bevilja tillverkare eller importörer tillgång till de lagrade uppgifterna.

5ab §.  (2021/58)

Tillverkare och importörer ska se till att Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet avgiftsfritt och trots sekretessbestämmelser har rätt att av en tredje part som avses i 5a § 5 mom. få de uppgifter som avses i artikel 8.3 i säkerhetsmärkningsbeslutet.

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet ska vidta alla åtgärder som behövs för att kriterierna för oberoende ska uppfyllas om en tredje part som avses i 5a § 5 mom. inte längre uppfyller kraven på oberoende. Sådana åtgärder ska vidtas inom en rimlig tidsperiod, dock senast före utgången av det kalenderår som följer efter det kalenderår då det kom till Ålands miljö- och hälsomyndighets kännedom.

5ac §.  (2020/111)

Varje ekonomisk aktör och varje aktör vid de första återförsäljningsställena ska hos den nationella id-utfärdaren ansöka om en identifieringskod för varje medlemsland där tobaksprodukter tillverkas, lagras eller för första gången tillhandahålls på marknaden. En identifieringskod ska finnas för

1) varje ekonomisk aktör,

2) varje aktör vid de första återförsäljningsställena,

3) varje anläggning, med vilken avses varje plats, byggnad eller varuautomat där tobaksprodukter tillverkas, lagras eller för första gången tillhandahålls på marknaden samt

4) varje maskin med vilken avses den utrustning som används för att tillverka tobaksprodukterna och som är en integrerad del av tillverkningsprocessen.

Varje tillverkare och importör av tobaksprodukter ska hos behörig id-utfärdare ansöka om sådan id-märkning av styckförpackningar som avses i 5a § 4 mom. a punkten samt ska på styckförpackningsnivå kontrollera id-märkningarna. (2021/58)

5ad §.  (2020/111)

Egenkontroll ska för

1) ekonomiska aktörer omfatta ett system för att samla in information om alla misstänkta skadliga effekter som elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare har på människors hälsa,

2) tillverkare och importörer omfatta genomförande av sådana analyser av tobaksprodukter som avses i tobaksdirektivets artikel 6 samt för

3) återförsäljare omfatta en plan för att genomföra en sådan kontroll av köpares ålder som avses i 2 § 1 mom., om förbud att sälja eller på något annat sätt överlåta tobaksprodukter eller relaterade produkter till någon som inte har fyllt 18 år.

Om en tillverkare, importör eller distributör av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare anser eller har skäl att förmoda att en sådan produkt som denne har i sin besittning och som är avsedd att tillhandahållas på marknaden eller som tidigare har tillhandahållits på marknaden, inte är förenlig med tobaksdirektivets krav, ska denne omedelbart vidta de förbättrande åtgärder som är nödvändiga för att produkten ska bli förenlig med kraven eller dra tillbaka eller återkalla produkten från marknaden.

En i 2 mom. avsedd ekonomisk aktör ska i de fall som avses i 2 mom. omedelbart meddela Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet och ge myndigheten detaljerade uppgifter särskilt om risker för människors hälsa och säkerhet och de eventuella förbättrande åtgärder som har vidtagits samt om resultaten av dessa förbättrande åtgärder.

Landskapsregeringen kan i landskapsförordning besluta närmare om vad den egenkontroll som avses i 1 mom. ska omfatta och om genomförandet av egenkontrollen.

5b §.  (2016/52)

Tillverkare och importörer ska i enlighet med bestämmelserna i artiklarna 5 och 7 i tobaksdirektivet, årligen före utgången av november månad, för varje märke och typ av tobaksprodukt till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet lämna en förteckning med uppgifter om de ingredienser och de kvantiteter av dessa som ingår i en produkt som används vid tillverkning av tobaksprodukter. Tillverkaren eller importören ska när en sådan förteckning lämnas särskilt ange vilka av uppgifterna i förteckningen som denne betraktar som affärshemligheter och begära att dessa hålls hemliga.

5c §.  (2016/52)

Nya tobaksprodukter och nya relaterade produkter som en tillverkare eller en importör avser att släppa ut på marknaden ska anmälas till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet i enlighet med bestämmelserna i artiklarna 19, 20 och 22 i tobaksdirektivet. Till en sådan anmälan ska fogas sådana vetenskapliga studier samt andra relevanta undersökningar och information om produkten som krävs i enlighet med tobaksdirektivet. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet kan med beaktande av tobaksdirektivet kräva att en tillverkare eller en importör utför ytterligare undersökningar eller lämnar ytterligare information om de nya produkter som de avser att släppa ut på marknaden.

3 kap. Ledning och övervakning

6 §.

Den allmänna ledningen och övervakningen av att denna lag och med stöd därav utfärdade föreskrifter iakttages, ankommer på landskapsregeringen.

Lokal övervakande myndighet är Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. (2007/125)

7 §.

Representanter för i 6 § avsedda myndigheter är berättigade att i övervakningssyfte vinna tillträde till plats där tobaksprodukt tillverkas, förpackas, lagras och säljes.

8 §.  (2007/125)

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet ska på eget initiativ eller på grund av anmälan förrätta inspektion av lagrings- och försäljningsplatser för tobaksprodukter och relaterade produkter, övervaka försäljningen av tobaksprodukter och relaterade produkter samt genomförande och efterlevnad av rökningsförbud och -restriktioner. (2016/52)

Om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet konstaterar att verksamhet som strider mot denna lag förekommer, ska myndigheten uppmana vederbörande att upphöra med detta inom en av myndigheten föreskriven tid. (2020/111)

Om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet konstaterar att en äkthetsdetalj i en säkerhetsmärkning som avses i 2a kap. är felaktig kan myndigheten kräva att den berörda säkerhetsmärkningen ersätts eller ändras, samt inom fem arbetsdagar informera berörda tillverkare, importörer, leverantörer av säkerhetsmärkningen samt Ålands landskapsregering. (2020/111)

8a §.  (2022/16)  Marknadskontroll

För marknadskontroll av tobak och relaterade produkter finns särskilda bestämmelser om tillsynsåtgärder i 3 kap. och 25 § i landskapslagen (2017:37) om marknadskontrollen av vissa produkter. Denna lags bestämmelser om tillsynsåtgärder ska inte tillämpas vid marknadskontroll av tobak och relaterade produkter.

4 kap. Upphävt (2016/52).

9 §.

Upphävd (2016/52).

10 §.  (2020/111)

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet kan förena ett förbud eller ett åläggande som myndigheten meddelar med stöd av bestämmelserna i denna lag, med vite.

Bestämmelser om vite och hot om tvångsutförande finns i landskapslagen (2008:10) om tillämpning i landskapet Åland av viteslagen.

5 kap. Särskilda bestämmelser

11 §.  (2020/111)

Ekonomiska aktörer och återförsäljare av tobaksprodukter och relaterade produkter samt leverantörer av äkthetsdetaljer och deras underleverantörer, ska till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet på begäran och utan kostnad trots sekretessbestämmelser lämna nödvändiga uppgifter och utredningar för myndighetens tillsyn över efterlevnaden av regelverket. Tillverkare och importörer ska även på skriftlig begäran från Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet lämna prov på de produkter som finns på marknaden. Proven ska lämnas som styckförpackningar och innehålla den tillämpade säkerhetsmärkningen.

12 §.

Upphävd (2021:80).

13 §.

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet säljer tobaksprodukter eller relaterade produkter i strid med bestämmelserna i 1b, 1c, 2, 2a, 5a, 5ad, 5b eller 5c §§, eller som placerat en automat så att försäljning till personer under 18 år inte förhindras, ska för förseelse vid försäljning av tobaksprodukter eller relaterade produkter dömas till böter. (2020/111)

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bedriver verksamhet i strid med bestämmelserna i 3 § ska för brott vid marknadsföring av tobaksprodukter eller relaterade produkter dömas till böter och, om det är ändamålsenligt, åläggas att avlägsna reklamen eller upphöra med verksamheten. (2020/111)

Åtal får inte väckas för ett brott som avses i denna paragraf, om inte miljö- och hälsoskyddsmyndigheten anmält brottet till åtal. (2007/125)

13a §.  (1992/38)

Den som röker där tobaksrökning, användning av elektroniska cigaretter eller rökning med örtprodukter för rökning är förbjuden enligt denna lag och som fortsätter med detta trots tillsägelse av innehavaren eller någon som företräder denna ska för rökningsförseelse dömas till böter. (2016/52)

Åtal får inte väckas för ett brott som avses i 1 mom. om inte innehavaren av utrymmet anmält brottet till åtal.

13b §.  (2020/111)

En innehavare av ett allmänt kommunikationsmedel, en lokal eller ett utomhusområde eller en företrädare för denne eller en arrangör av en offentlig tillställning, som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet i strid med 4, 4b och 4c §§ tillåter tobaksrökning i en lokal eller på ett utomhusområde där tobaksrökning är förbjuden ska, om inte försummelsen kan anses vara ringa, och om inte strängare straff för gärningen föreskrivs i annan lag, för försummelse av åtgärder som skyddar mot tobaksrök dömas till böter.

Vad som i 1 mom. föreskrivs om tobaksrökning gäller även rökning av en örtprodukt för rökning och användning av en elektronisk cigarett.

14 §.

Upphävd (2021:80).

15 §.  (2016/52)

Den ekonomiska fördel som till följd av brott som avses i 13 § tillfallit gärningsmannen eller den för vilken han handlat ska dömas förverkad. Kan fördelen inte noggrant beräknas, ska den med beaktande av verksamhetens art och omfattning uppskattas. Tobaksprodukt eller relaterad produkt som saluförts i strid med 2 § eller dess värde ska dömas förverkad, om detta inte med beaktande av att förseelsen är ringa kan anses oskäligt.

16 §.  (2020/111)

Beslut som en förvaltningsmyndighet fattat med stöd av denna lag kan verkställas oavsett besvär. Besvärsmyndighet är likväl berättigad att förbjuda eller avbryta verkställigheten av beslutet intill dess besvären avgjorts genom utslag som vunnit laga kraft. Besvär ska sökas inom 30 dagar efter att ett beslut är delgivet.

17 §.

Närmare bestämmelser om verkställigheten och tillämpningen av denna lag utfärdas vid behov genom landskapsförordning.

Ikraftträdandebestämmelser och förarbeten

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft, samt om författningens och ändringarnas förarbeten. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs. Alla förarbeten finns på Ålands lagtings webbplats.

Gå till ärendesökningen på lagtinget.ax »

1978:52

Denna lag träder i kraft den 1 september 1978.

Reklam, som avses i 3 § skall senast inom sex månader efter det denna lag trätt i kraft avlägsnas på åtgärd av fastighetsägare eller uthyrare av reklamplats.

 • Fr. 35/1977-78
 • Lu bet. 30/1977-78
 • Stu bet. 33/1977-78

1992/38

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

 • Fr. 22/1991-92
 • Lu bet. 23/1991-92
 • Stu bet. 32/1991-92

1993/63

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

 • Fr. 28/1992-93
 • Smu bet. 9/1992-93

1994/44

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1994.

 • Fr. 7/1993-94
 • Smu bet. 3/1993-94

1997/64

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1997.

 • Fr. 10/1996-97
 • Smu bet. 5/1996-97

2003/66

Denna lag träder omedelbart i kraft. Utgiven från tryckeriet den 7 oktober 2003

Andra tobaksprodukter än cigaretter som uppfyller de bestämmelser som gällde innan denna lag trädde i kraft får utan hinder av bestämmelserna i 5a § säljas eller på annat sätt överlåtas i näringsverksamhet till och med den 30 september 2004.

De högsta tillåtna halterna av tjära, nikotin och kolmonoxid som gäller för cigaretter i enlighet med 5a § tillämpas från och med den 1 januari 2004. På cigaretter som tillverkas i Europeiska gemenskapen och som exporteras från gemenskapen tillämpas dock bestämmelserna om de högsta tillåtna halterna som avses i 5a § från och med den 1 januari 2007.

 • Fr. 15/2002-2003
 • Smu bet. 3/2002-2003
 • Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/37/EG

2007/4

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2007.

Bestämmelsen i 4 § 6 punkten om förbud mot tobaksrökning i restaurang och annat serveringsutrymme träder i kraft tre månader efter att denna lag träder i kraft.

 • Fr. 22/2005-2006
 • Smu bet. 7/2005-2006
 • Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/37/EG

2007/101

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

 • Fr. 30/2006-2007
 • Smu bet. 10/2006-2007
 • Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/37/EG

2007/125

 • Fr. 22/2006-2007
 • Smu bet. 6/2006-2007

2007/147

Denna lag träder i kraft den 21 januari 2008.

 • Fr. 4/2007-2008
 • Smu bet. 1/2007-2008
 • Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/37/EG

2011/96

Denna lag träder i kraft 1 december 2011.

 • Fr. 17/2010-2011
 • Ku bet. 5/2010-2011
 • Stu bet. 3/2010-2011
 • Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/13/EU

2012/3

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2012.

 • LM 5/2010-2011
 • Smu bet. 16/2010-2011

2016/52

Denna lag träder i kraft den 1 november 2016.

Bestämmelserna om hälsovarningar i form av text och bild, unik identitetsmärkning och säkerhetsmärkning i 5b §, tillämpas avseende cigaretter och rulltobak från och med den 19 maj 2019 och avseende andra tobaksprodukter och relaterade produkter från och med den 20 maj 2024.

Bestämmelserna om förbud att saluhålla cigaretter eller rulltobak vilka har tillförts karakteristisk smak eller doft av annat än tobak som avses i 5a § 3 mom. 1 punkten tillämpas från och med den 20 maj 2020.

En anmälan som avses i 1b § ska ha lämnats till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet inom 6 månader efter denna lags ikraftträdande.

 • LF 10/2015-2016
 • SMU bet. 5/2015-2016
 • Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU

2020/111

Denna lag träder i kraft den 1 december 2020.

Bestämmelserna i 1ba § om näringsidkares skyldighet att framlägga bevis ska tillämpas från och med fem kalendermånader efter denna lags ikraftträdande. Ålands miljö- och hälsomyndighet ska inom fyra kalendermånader efter denna lags ikraftträdande utge ett i 1ba § avsett bevis till de näringsidkare som bedriver detaljhandel som innan denna lags ikraftträdande har anmält sin verksamhet enligt 1b §.

Andra tobaksprodukter än cigaretter och rulltobak som på styckförpackningsnivå inte är försedda med unika id-märkningar och säkerhetsmärkning och som tillverkats i unionen eller importerats till unionen före den 20 maj 2024 får omsättas fritt, fram till den 20 maj 2026.

 • Lagens 1c § 1 mom., 5a 4 mom. a punkten, 5a §5 mom., 5ab § samt 5ac § 2 mom. förordnades att förfalla.
 • LF 10/2019-2020
 • SMU bet. 5/2019-2020
 • Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU, EUT nr L 127, 29.4.2014, s.1
 • Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/574, EUT nr L 96, 16.4.2018, s. 7

2021/58

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2021.

 • LF 13/2020-2021
 • SMU bet. 6/2020-2021

2021:80

 • LF 8/2020-2021
 • LKU bet. 7/2020-2021

2022/16

Denna lag träder i kraft den 1 april 2022.

 • LF 30/2020-2021
 • LKU bet. 2/2021-2022

2024/9

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2024.

 • LF 36/2022-2023
 • SMU bet. 16/2022-2023