Landskapslag (2013:84) om tillämpning på Åland av lagen om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning

1 §.  Lagens tillämpningsområde

Inom landskapets behörighet och med de avvikelser som följer av denna lag ska lagen om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (FFS 387/2013) tillämpas på Åland.

Ändras något i lagen om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning som hör till landskapets behörighet ska ändringarna gälla på Åland från tidpunkten för deras ikraftträdande i riket, om inte annat följer av denna lag.

2 §.  Förvaltningsuppgifter

De förvaltningsuppgifter som enligt lagen om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning ankommer på miljöministeriet ska på Åland skötas av landskapsregeringen, till den del förvaltningen grundar sig på landskapets lagstiftningsbehörighet på området. De förvaltningsuppgifter som enligt lagen om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning ankommer på Säkerhets- och kemikalieverket ska på Åland skötas av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, till den del förvaltningen grundar sig på landskapets lagstiftningsbehörighet på området.

3 §.  Hänvisningar

Inom landskapets behörighet ska hänvisningen till

1) (2021/120) lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (FFS 621/1999) i 21 § 2 mom. lagen om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning avse offentlighetslagen (2021:79) för Åland samt

2) 39 § i förvaltningslagen (FFS 434/2003) i 23 § 1 mom. lagen om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning avse 34 § förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland.

4 §.  Språkkrav

Till den utrustning som lagen om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning tillämpas på och som tillverkas, importeras, marknadsförs, säljs eller distribueras på Åland ska det finnas anvisningar, anteckningar och annan information avfattade på svenska. Sådan information ska finnas på eller i anslutning till utrustningen.

5 §.  Skyldigheten att lämna uppgifter och dokument

Uppgifter och dokument som enligt lagen om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning ska lämnas till en tillsynsmyndighet, vilken på Åland är Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

6 §.  Besvär

Besvär över lagligheten i Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets beslut enligt denna lag får anföras i enlighet med vad som föreskrivs i 19 § landskapslagen (2007:115) om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

7 §.  Landskapsförordning

Landskapsregeringen kan inom landskapets behörighet genom landskapsförordning besluta att författningar som utfärdats med stöd av lagen om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning ska tillämpas på Åland oförändrade eller med de ändringar landskapsregeringen föreskriver.

8 §.  Ikraftträdelse

Denna lag träder i kraft den 1 november 2013.

Genom denna lag upphävs 1 § 4 punkten landskapsförordningen (2005:25) om producentansvar.

9 §.  Övergångsbestämmelser

Elektrisk och elektronisk utrustning som inte omfattas av tillämpningsområdet för 1 § 4 punkten landskapsförordningen om producentansvar och som inte uppfyller kraven i denna lag får fortsätta att tillhandahållas på marknaden till och med den 22 juli 2019, om inte något annat följer av denna lag eller artikel 4.3 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.

Ikraftträdandebestämmelser och förarbeten

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft, samt om författningens och ändringarnas förarbeten. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs. Alla förarbeten finns på Ålands lagtings webbplats.

Gå till ärendesökningen på lagtinget.ax »

2013:84

  • LF 18/2012-2013
  • FNU bet. 18/2012-2013

2021/120

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

  • LF 8/2020-2021
  • LKU bet. 7/2020-2021