Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Landskapslag (2018:41) om tillämpning på Åland av rikslagstiftning om biodrivmedel och flytande biobränsle samt om minskning av växthusgasutsläpp från vissa drivmedel

1 §.  Lagens tillämpningsområde

Följande rikslagar ska tillämpas på Åland med de avvikelser som anges i denna lag:

1) lag om biodrivmedel och flytande biobränslen (FFS 393/2013) och

2) lag om minskning av växthusgasutsläppen under hela livscykeln från vissa drivmedel (FFS 170/2018).

2 §.  Ändringar av rikslagarna

Ändringar i de lagar som anges i 1 § ska tillämpas på Åland från det att de träder i kraft i riket, om inte annat följer av bestämmelser i denna lag.

3 §.  Förvaltningsmyndigheter

De förvaltningsuppgifter som enligt de lagar som anges i 1 § ankommer på energimyndigheten ska på Åland skötas av Ålands energimyndighet, till den del uppgifterna faller inom landskapets behörighet.

De förvaltningsuppgifter som enligt de lagar som anges i 1 § ankommer på andra statliga myndigheter ska på Åland skötas av landskapsregeringen, till den del uppgifterna faller inom landskapets behörighet.

4 §.  Särskilda avvikelser

Hänvisningar till rikslagstiftningen i de lagar som anges i 1 § ska avse motsvarande bestämmelser i landskapslagstiftningen.

En kontrollör som enligt lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen har godkänts av energimyndigheten i riket är också godkänd på Åland. Hållbarhetssystem som godkänts av energimyndigheten i riket är också godkända på Åland.

5 §.  Förordningsfullmakt

Landskapsregeringen kan inom Ålands behörighet genom landskapsförordning besluta att bestämmelser som utfärdats med stöd av någon av de rikslagar som anges i 1 § och som inte tillhör området för lag ska tillämpas på Åland oförändrade eller med de ändringar landskapsregeringen bestämmer.

Ikraftträdandebestämmelser och förarbeten

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft, samt om författningens och ändringarnas förarbeten. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs. Alla förarbeten finns på Ålands lagtings webbplats.

Gå till ärendesökningen på lagtinget.ax »

2018:41

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2018.

  • LF 19/2017-2018
  • SMU bet. 10/2017-2018
Publicerad 10.6.2019 kl. 08:33
Uppdaterad 9.3.2020 kl. 08:54