Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Landskapslag (2016:20) om energieffektivitet

1 §.  Lagens tillämpningsområde

I syfte att trygga en effektiv och sparsam användning av energi ska rikets energieffektivitetslag (FFS 1429/2014) tillämpas i landskapet, med de avvikelser som anges i denna lag.

Ändringar av rikets energieffektivitetslag ska gälla i landskapet från tidpunkten för dess ikraftträdande i riket om inte annat följer av denna lag.

2 §.  Avvikelser från rikslagen

Hänvisningen i rikets energieffektivitetslag till en riksförfattning ska inom landskapets behörighet avse motsvarande bestämmelser som finns i landskapslagstiftningen, på det sätt som följer:

1) Hänvisningen i 13 § 3 mom. i rikets lag till [lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer (FFS 1093/2007)] ska på Åland avse [landskapslagen (2011:120) om erkännande av yrkeskvalifikationer].

2) Hänvisningen i 19 § 3 punkten i rikets energieffektivitetslag till 125 och 126 §§ i markanvändnings- och bygglagen ska på Åland avse 65 § i plan- och bygglagen (2008:102) för landskapet Åland.

3) Hänvisningarna i 27 och 28 §§ i rikets energieffektivitetslag till lagen om avskiljning och lagring av koldioxid (FFS 416/2012) ska i landskapet avse landskapslagen (2012:79) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om avskiljning och lagring av koldioxid.

4) Hänvisningen i 31 § i rikets energieffektivitetslag till viteslagen (FFS 1113/1990) ska i landskapet avse landskapslagen (2008:10) om tillämpning i landskapet Åland av viteslagen.

5) Hänvisningen i 29 d § i rikets energieffektivitetslag till 117 g § i markanvändnings- och bygglagen ska på Åland avse 65 § i plan- och bygglagen (2008:102) för landskapet Åland.

6) Hänvisningen i 29 d § i rikets energieffektivitetslag till lagen om energicertifikat för byggnader (FFS 487/2007) ska på Åland avse landskapslagen (2014:31) om energideklaration för byggnader. (2017/146)

Med avvikelse från bestämmelserna i 25 § rikets energieffektivitetslag ska en rapport om energiförbrukning vara tillgänglig för slutförbrukaren på energidetaljistens webbsida eller sändas till slutförbrukaren per post. Om rapporten finns på detaljistens webbsida ska av pappersfakturan klart framgå var slutförbrukaren kan ta del av rapporten. Slutförbrukaren och detaljisten får avtala om annat sätt att leverera rapporten.

Med avvikelse från bestämmelserna i 26 § rikets energieffektivitetslag ska inte en begäran om uppgifter avse annan geografisk fördelning än energidetaljistens verksamhetsområde inom landskapet.

3 §.  Behörighet att utföra energibesiktning

De anses ha behörighet att utföra energibesiktning som har sådan i enlighet med de kompetenskrav som gäller för sådan behörighet i riket eller i Sverige, och som avses i artikel 8 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG.

4 §.  Myndighetsutövning

Om inte annat särskilt stadgas i annan landskapslag ska de förvaltningsuppgifter som enligt rikets energieffektivitetslag ankommer på statens myndigheter i landskapet skötas av landskapsregeringen, till den del förvaltningen hänför sig till uppgifter inom landskapets lagstiftningsbehörighet. Till ansvarig myndighets uppgifter hör att

1) föra ett sådant register som avses i 18 § rikets energieffektivitetslag,

2) begära uppgifter om energiförsäljningen från energidetaljister och bränslegrossister i enlighet med bestämmelserna i 26 § rikets energieffektivitetslag samt att

3) handha sådana frågor om anmälan av kostnadsnyttoanalys som avses i 5 kap. rikets energieffektivitetslag.

Landskapsregeringen ska ålägga den som bryter mot de skyldigheter som föreskrivs i eller med stöd av denna lag att avhjälpa felet eller försummelsen. Beslutet kan förenas med vite enligt bestämmelserna i landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av viteslagen.

5 §.  Landskapsförordning

Landskapsregeringen kan inom landskapets behörighet genom landskapsförordning besluta att författningar som utfärdats med stöd av rikets energieffektivitetslag ska tillämpas i landskapet oförändrade eller med de ändringar landskapsregeringen föreskriver.

6 §.  Sökande av ändring

Beslut som har fattats med stöd av denna lag får överklagas i enlighet med vad som gäller för rätt att söka ändring enligt rikets energieffektivitetslag. I 25 § självstyrelselagen finns bestämmelser om besvär över landskapsregeringens beslut.

7 §.  Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.

Genom ikraftträdandet av denna lag upphävs landskapslagen (2010:87) om tillämpning av lagen om energieffektivitetstjänster hos företag på energimarknaden.

Stora företag ska genomföra en obligatorisk energibesiktning senast den 1 januari 2019.

Den som yrkesmässigt säljer energi till slutförbrukare ska säkerställa att det finns mätare som senast från och med den 1 januari 2018 på ett enkelt sätt ger slutförbrukarna tillgång till sådan tydlig kompletterande information om sin tidigare förbrukning av fjärrvärme och fjärrkyla som möjliggör egna detaljerade kontroller.

Åtgärder som lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Ikraftträdandebestämmelser och förarbeten

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft, samt om författningens och ändringarnas förarbeten. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs. Alla förarbeten finns på Ålands lagtings webbplats.

Gå till ärendesökningen på lagtinget.ax »

2016:20

  • LF nr 5/2015-2016
  • SMU bet. nr 2/2015/2016

2017/146

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

  • LF 33/2016-2017
  • SMU bet. 17/2016-2017
Publicerad 10.6.2019 kl. 08:31
Uppdaterad 9.3.2020 kl. 08:53