Landskapslag (2016:84) om tillämpning på Åland av hälsoskyddslagen

1 §.  Lagens tillämpningsområde

Med de avvikelser som följer av denna lag ska hälsoskyddslagen (FFS 763/1994) tillämpas på Åland.

Ändras något i hälsoskyddslagen som hör till landskapets behörighet ska ändringarna gälla på Åland från tidpunkten för deras ikraftträdande i riket.

2 §.  Förvaltningsuppgifter

Inom landskapets förvaltningsbehörighet sköter landskapsregeringen och Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM) uppgifterna i hälsoskyddslagen om inte uppgiften med stöd av 32 § i självstyrelselagen (1991:71) för Åland genom överenskommelseförordning överförts på en riksmyndighet.

Om inget annat följer av denna lag ska på Åland ÅMHM handha de förvaltningsuppgifter som i riket, i enlighet med hälsoskyddslagen, handhas av kommunerna, regionförvaltningsverken och närings-, trafik- och miljöcentralerna. Övriga förvaltningsuppgifter handhas av landskapsregeringen. (2023/78)

För verkställigheten av denna lag kan anvisningar som Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) utfärdar och som rör hälsoskydd genom beslut av ÅMHM tillämpas på Åland.

3 §.  Hänvisningar

Hänvisas i hälsoskyddslagen till bestämmelser i rikslagstiftningen som hänför sig till ett rättsområde inom landskapets behörighet och som har motsvarighet i landskapslagstiftningen, ska hänvisningarna avse motsvarande bestämmelser i landskapslagstiftningen.

Hänvisas i någon av de i hälsoskyddslagen angivna riksförfattningarna till andra bestämmelser i rikslagstiftningen som hänför sig till ett rättsområde inom landskapets behörighet och som har motsvarighet i landskapslagstiftningen, ska hänvisningarna avse motsvarande bestämmelser i landskapslagstiftningen.

4 §.  (2019/111)  Planer för styrning och tillsyn

Bestämmelserna rörande planer för styrning och tillsyn i 4 a, 6 och 7 §§ i hälsoskyddslagen ska inte tillämpas på Åland. Bestämmelsen i 5 § i hälsoskyddslagen, till den del den anger att regionförvaltningsverket bedömer och utvärderar de kommunala tillsynsplanerna för hälsoskyddet, ska inte tillämpas på Åland. För styrningen och samordningen av den tillsyn som regleras i hälsoskyddslagen samt för en regelbunden tillsyn som är av hög kvalitet samt förebygger sanitära olägenheter ska bestämmelser om detta finnas i de verksamhets-, resultat- och tillsynsplaner för ÅMHM som avses i 5 § i landskapslagen (2007:115) om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

5 §.

Upphävd (2023/78).

6 §.  (2023/78)  Undantag om hushållsvatten

Bestämmelsen i 18 § 4 mom. i hälsoskyddslagen ska inte tillämpas på Åland.

Undantaget i 16 § 5 mom. i hälsoskyddslagen gällande 19 a § om riskhanteringsplan ska gälla för anläggningar som levererar i snitt mindre än 100 kubikmeter hushållsvatten per dygn eller för färre än 500 personers behov per dygn om ÅMHM bedömer att ett sådant undantag inte skulle äventyra kvaliteten på hushållsvattnet.

Bestämmelsen i 19 a § i hälsoskyddslagen om det datasystem som avses i 222 § i miljöskyddslagen ska inte tillämpas på Åland.

Landskapsregeringen och ÅMHM ska samarbeta med riksmyndigheterna om datasetet enligt 21 § i hälsoskyddslagen.

Med undantag från 49 a § 3 mom. i hälsoskyddslagen kan ett laboratorium sända undersökningsresultaten till myndigheterna på ett annat sätt än till ett datasystem.

7 §.  Begravning av döda djur

Sådan plats för begravning av döda djur som avses i 24 § i hälsoskyddslagen ska på Åland anvisas av landskapsregeringen.

8 §.  Kompetensintyg och testning

Intyg över anläggningsteknisk och hushållsvattenhygienisk kompetens som avses i 20 b § i hälsoskyddslagen samt intyg över anläggningsteknisk och bassängvattenteknisk kompetens som avses i 28 a § i hälsoskyddslagen är giltiga på Åland.

Landskapsregeringen har rätt att besluta om de krav som ska uppfyllas för att erhålla sådan kompetens som avses i 1 mom. samt utfärda intyg över erhållen kompetens.

Landskapsregeringen har rätt att godkänna sådana testare som avses i 59 a § i hälsoskyddslagen.

9 §.  Avfalls- och avloppsvattenhantering

Bestämmelserna i 22 § i hälsoskyddslagen om allmänna krav på avfalls- och avloppshantering ska inte tillämpas på Åland. Bestämmelserna om avfallshanteringen vid stora offentliga tillställningar och allmänna anvisningar om avfall i 25 § i hälsoskyddslagen ska inte tillämpas på Åland.

10 §.  Undersökningar och analyser

Utöver det som bestäms i 11 kap. i hälsoskyddslagen kan resultat från undersökningar som vidtagits utan krav från ÅMHM ligga till grund för myndighetsbeslut under förutsättning att den som utfört undersökningen kan påvisa tillförlitligheten i provtagningsmetodiken. Om ett laboratorium anlitats i samband med en sådan undersökning ska det vara ackrediterat av ett ackrediteringsorgan för den analysmetod som använts.

11 §.  Avgifter

Med avvikelse från vad som bestäms i 50 § i hälsoskyddslagen regleras avgifter för de prestationer som landskapsregeringen och ÅMHM utför enligt denna lag i landskapslagen (1993:27) om grunderna för avgifter till landskapet och landskapslagen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

12 §.  Straff

Den som bryter mot bestämmelserna i denna lag straffas med böter om inte strängare straff för gärningen bestäms någon annanstans i lag.

Inom landskapets behörighet ska utöver straffbestämmelsen i 1 mom. och bestämmelserna i 54 § i hälsoskyddslagen även bestämmelserna om straff för hälsobrott och hälsoskyddsförseelse i 44 kap. 1 och 2 §§ i strafflagen (FFS 39/1889) samt bestämmelserna om miljöförstöring, grov miljöförstöring, miljöförseelse och miljöförstöring av oaktsamhet i 48 kap. 1 - 4 §§ i strafflagen tillämpas på Åland.

Inom landskapets behörighet ska ändringar om straff för brott som avses i 2 mom. tillämpas från den dag de träder i kraft i riket.

13 §.  Ändringssökande

I ett av ÅMHM fattat beslut i ett ärende som avses i denna lag får ändring sökas i enlighet med vad som sägs i 19 § i landskapslagen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

Bestämmelserna om omprövning av beslut i 56 § 1 mom. tillämpas inte på Åland.

14 §.  Landskapsförordning

Landskapsregeringen kan inom landskapets behörighet genom landskapsförordning besluta att författningar som utfärdats med stöd av hälsoskyddslagen ska tillämpas på Åland oförändrade eller med de ändringar landskapsregeringen bestämmer.

Landskapsregeringen kan dessutom inom landskapets behörighet genom landskapsförordning utfärda bestämmelser med stöd av ett bemyndigande som finns i hälsoskyddslagen. (2023/78)

15 §.  Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

Genom denna lag upphävs landskapslagen (1967:36) om hälsovården.

Åtgärder för verkställighet får vidtas innan lagen träder i kraft.

Ikraftträdandebestämmelser och förarbeten

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft, samt om författningens och ändringarnas förarbeten. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs. Alla förarbeten finns på Ålands lagtings webbplats.

Gå till ärendesökningen på lagtinget.ax »

2016:84

  • LF 9/2015-2016
  • SMU bet. 4/2015-2016

2019/111

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

  • LF 30/2018-2019
  • SMU bet. 8/2018-2019

2023/78

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2023.

  • LF 19/2022-2023
  • SMU bet. 8/2022-2023