Landskapsförordning (2018:33) om miljökonsekvensbedömning och miljöbedömning

1 §.  Innehåll

Denna förordning innehåller bestämmelser om miljökonsekvensbedömningar och miljöbedömningar enligt landskapslagen (2018:31) om miljökonsekvensbedömning och miljöbedömning.

2 §.  Projekt som antas ha en betydande miljöpåverkan

Ett projekt ska antas medföra en betydande miljöpåverkan enligt 4 § landskapslagen om miljökonsekvensbedömning och miljöbedömning om projektet finns omnämnt i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt.

Utöver de projekt som anges i 1 mom. ska ett projekt antas medföra en betydande miljöpåverkan om det är

1) två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), om vart och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre 150 meter,

2) ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 meter och står tillsammans med en sådan gruppstation som avses i 1 punkten,

3) ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 meter och står tillsammans med ett annat sådant vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter det att verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades,

4) sju eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), om vart och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 120 meter,

5) ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 120 meter och står tillsammans med en sådan gruppstation som avses i 4 punkten,

6) ett eller fler vindkraftverk som vart och ett inklusive rotorblad är högre än 120 meter och står tillsammans med så många andra sådana vindkraftverk att gruppstationen sammanlagt består av minst sju vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter det att verksamheten eller verksamheterna med de andra vindkraftverken påbörjades,

7) ett projekt som innefattar en kraftledning avsedd för 45 kilovolt eller mer och en längd på minst 15 kilometer,

8) en fiskodling i havsområden där fiskbeståndet ökar med minst 1 000 ton per år.

3 §.  Bedömningskriterier för att avgöra om ett projekt kan antas ha en betydande miljöpåverkan

Vid bedömning huruvida ett projekt av den typ som anges i bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt kan antas ha en betydande miljöpåverkan, enligt 4 § landskapslagen om miljökonsekvensbedömning och miljöbedömning, ska hänsyn tas till följande faktorer.

1) Projektets karakteristiska egenskaper måste beaktas, i synnerhet vad beträffar

a) hela projektets omfattning och utformning,

b) kumulativa effekter i förhållande till andra befintliga och/eller godkända projekt,

c) utnyttjandet av naturresurser, framför allt jord, mark, vatten och biologisk mångfald,

d) alstrande av avfall,

e) föroreningar och störningar,

f) risken för allvarliga olyckor och/eller katastrofer som är relevanta för det berörda projektet, inklusive sådana som orsakas av klimatförändringar, i enlighet med vetenskapliga rön,

g) risker för människors hälsa (exempelvis på grund av vatten- eller luftföroreningar).

2) Miljöns känslighet i de geografiska områden som antas bli påverkade av projekten måste beaktas, i synnerhet vad beträffar

a) befintlig och godkänd markanvändning,

b) naturresursernas relativa förekomst, tillgänglighet, kvalitet och förnyelseförmåga i området och under detta (inklusive jord, mark, vatten och biologisk mångfald),

c) den naturliga miljöns tålighet, med särskild uppmärksamhet på

i) våtmarker, strandområden, flodmynningar,

ii) kustområden och marin miljö,

iii) bergs- och skogsområden,

iv) naturreservat och andra områden som är skyddade med stöd av lag,

v) områden som förtecknats enligt 21 § i landskapslagen (1998:82) om naturvård (Natura 2000-områden),

vi) (2021/134) områden där för projektet relevanta fastställda miljökvalitetsnormer inte följts eller där det anses att dessa inte kunnat följas,

vii) tätbefolkade områden,

viii) historiskt, kulturellt eller arkeologiskt betydelsefulla markområden och platser.

3) Projektens förväntade betydande miljöeffekter måste beaktas i förhållande till de kriterier som fastställs i punkterna 1 och 2 i denna paragraf vad beträffar projektets inverkan på de faktorer som specificeras i definitionen av miljöeffekt i 3 § i landskapslagen om miljökonsekvensbedömning och miljöbedömning med beaktande av (2021/134)

a) effekternas storlek och utbredning (såsom exempelvis geografiskt område och den berörda befolkningens storlek),

b) effekternas karaktär,

c) effekternas gränsöverskridande karaktär,

d) effekternas intensitet och komplexitet,

e) effekternas sannolikhet,

f) effekternas förväntade uppkomst, varaktighet, frekvens och reversibilitet,

g) kumulativa effekter i förhållande till andra befintliga och/eller godkända projekt,

h) möjligheten att begränsa effekterna på ett effektivt sätt.

4 §.  Underlag för behovsbedömningen

Det underlag för behovsbedömningen som verksamhetsutövaren enligt 5 § landskapslagen om miljökonsekvensbedömning och miljöbedömning ska lämna till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM) ska innehålla

1) en beskrivning av projektet, däribland särskilt

a) en beskrivning av hela projektets fysiska karakteristika och, i tillämpliga fall, av rivningsarbeten,

b) en beskrivning av projektets lokalisering, i synnerhet vad beträffar miljöns känslighet i de geografiska områden som antas bli påverkade av projekten,

2) en beskrivning av sådan betydande miljöpåverkan som projektet kan antas medföra och

3) en beskrivning av projektets alla troliga, mer betydande miljöeffekter, i den omfattning uppgifter om sådana effekter finns tillgängliga, av

a) förväntade restprodukter och utsläpp samt i förekommande fall alstrande av avfall,

b) utnyttjandet av naturresurser, framför allt jord, mark, vatten och biologisk mångfald.

4) kriterierna enligt 3 § ska i tillämpliga fall beaktas vid sammanställningen av uppgifterna enligt punkterna 1–3.

5 §.  (2021/134)  Miljökonsekvensbeskrivningens innehåll

Miljökonsekvensbeskrivningen ska, utgående från 9 § 2 mom. 1 punkten landskapslagen om miljökonsekvensbedömning och miljöbedömning, innehålla följande uppgifter.

1) En beskrivning av projektet, däribland särskilt

a) en beskrivning av projektets lokalisering,

b) en beskrivning av hela projektets fysiska karakteristika, i tillämpliga fall även nödvändiga rivningsarbeten, och behovet av mark under uppbyggnads- och driftsfaserna,

c) en beskrivning av vad som främst karakteriserar projektets driftsfas, såsom eventuella produktionsprocesser och exempelvis energibehov och energianvändning, arten och mängden av de material och de naturresurser, inklusive vatten, mark, jord och biologisk mångfald, som används,

d) en uppskattning av typ och mängd av förväntade restprodukter och utsläpp, såsom vatten-, luft- och markföroreningar både ovan och under jord, buller, vibrationer, ljus, värme, strålning samt mängd och typ av avfall som alstras under uppbyggnads- och driftsfaserna.

2) En beskrivning av rimliga alternativ, exempelvis i fråga om projektets utformning, teknik, lokalisering, storlek och omfattning, som har undersökts av exploatören och som är relevanta för det föreslagna projektet och dess specifika egenskaper, samt angivelse av de huvudsakliga skälen till det val som gjorts, inklusive en jämförelse av miljöpåverkan.

3) En beskrivning av relevanta aspekter av det rådande miljötillståndet (referensscenario) och en översiktlig redogörelse för hur detta väntas utveckla sig om projektet inte genomförs, i den mån naturliga avvikelser från referensscenariot rimligen kan bedömas på grundval av tillgänglig miljöinformation och tillgängliga vetenskapliga rön.

4) En beskrivning av de faktorer som specificeras i definitionen av miljöeffekt i 3 § i landskapslagen om miljökonsekvensbedömning och miljöbedömning och som kan antas påverkas betydligt av projektet:

- befolkning,

- människors hälsa,

- biologisk mångfald, exempelvis flora och fauna,

- mark, exempelvis markexploatering,

- jord, exempelvis organisk substans, erosion, kompaktering och hårdgörning,

- vatten, exempelvis hydromorfologiska förändringar, kvantitet och kvalitet,

- luft,

- klimat, exempelvis utsläpp av växthusgaser, effekter kopplade till anpassning,

- materiella tillgångar,

- kulturarv, inklusive arkitektoniska och arkeologiska aspekter, och

- landskapet.

5) En beskrivning av de troliga, mer betydande miljöeffekterna. Beskrivningen av de förväntade betydande effekterna på de faktorer som specificeras i definitionen av miljöeffekt i 3 § i landskapslagen om miljökonsekvensbedömning och miljöbedömning bör innefatta den direkta inverkan, liksom varje indirekt, sekundär, kumulativ, gränsöverskridande, kort-, medellång- eller långsiktig, bestående eller tillfällig, positiv eller negativ inverkan av projektet. Vid beskrivningen bör hänsyn tas till de miljömål som fastställts på unionsnivå eller av landskapet och som är relevanta för projektet. Beskrivningen ska bestå av

a) projektets uppbyggnad och projektet som helhet, inklusive, där det är relevant, rivningsarbeten,

b) utnyttjandet av naturresurser, bland annat mark, jord, vatten och biologisk mångfald, där hänsyn i möjligaste mån tas till en hållbar tillgång till dessa resurser,

c) utsläppen av föroreningar, buller, vibrationer, ljus, värme och strålning, uppkomsten av andra störningar samt bortskaffande och återvinning av avfall,

d) risker för människors hälsa, kulturarv eller miljö, exempelvis på grund av olyckor eller katastrofer,

e) kumulativa effekter i förhållande till andra befintliga och/eller godkända projekt, med beaktande av eventuella befintliga miljöproblem i områden som är av särskild miljömässig betydelse och som antas bli påverkade, eller utnyttjandet av naturresurser,

f) projektets klimatpåverkan, exempelvis arten och omfattningen av utsläpp av växthusgaser, och känslighet för klimatförändringar,

g) den teknik och de ämnen som använts.

6) En beskrivning av de metoder eller belägg som använts för att kartlägga och bedöma de betydande miljöeffekterna, inklusive uppgifter om problem, exempelvis tekniska brister eller brist på kunskap, som exploatören stött på vid sammanställningen av de begärda uppgifterna, och de huvudsakliga osäkerhetsfaktorerna.

7) En beskrivning av planerade åtgärder för att undvika, förebygga, minska eller om möjligt motverka sådana konstaterade betydande negativa miljöeffekter och i förekommande fall en beskrivning av föreslagna kontrollförfaranden, exempelvis utarbetande av en efterhandsanalys. Den beskrivningen bör innefatta i vilken utsträckning betydande negativa miljöeffekter undviks, förebyggs, minskas eller motverkas och bör omfatta både uppbyggnads- och driftsfasen.

8) En beskrivning av projektets förväntade betydande negativa miljöeffekter till följd av projektets känslighet för risker för allvarliga olyckor och katastrofer som är relevanta för det berörda projektet. Relevant tillgänglig information från riskbedömningar som genomförts i enlighet med unionslagstiftning, såsom Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/18/EU och rådets direktiv 2009/71/Euratom, eller relevanta bedömningar som genomförts i enlighet med nationell lagstiftning får användas i detta syfte. I förekommande fall bör denna beskrivning omfatta planerade åtgärder för att förebygga eller begränsa betydande negativa miljöeffekter av sådana händelser och uppgifter om beredskapen för och föreslagna insatser vid krissituationer.

9) En icke-teknisk sammanfattning av de uppgifter som anges i punkterna 1–8.

10) En referenslista med uppgifter om de källor som använts vid beskrivningar och bedömningar i rapporten.

6 §.  Planer och program som antas medföra en betydande miljöpåverkan

En betydande miljöpåverkan ska antas för en plan eller ett program som krävs i lag eller annan författning enligt 15 § landskapslagen om miljökonsekvensbedömning och miljöbedömning om

1) genomförandet av planen eller programmet omfattar den skyldighet att göra en bedömning som anges i 24a § i landskapslagen (1998:82) om naturvård (Natura 2000-område),

2) planen eller programmet anger förutsättningar för projekt som finns förtecknade i bilagorna I och II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt.

En betydande miljöpåverkan ska alltid antas för en avfallsplan som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG om avfall och för ett åtgärdsprogram som avses i artikel 5 i rådets direktiv 91/676/EEG om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruk.

7 §.  Undersökning om genomförandet av en plan eller ett program kan antas medföra en betydande miljöpåverkan

Vid en bedömning enligt 16 § landskapslagen om miljökonsekvensbedömning och miljöbedömning ska identifieringen av omständigheter som i det enskilda fallet talar för eller emot en betydande miljöpåverkan utgå ifrån

1) i vilken utsträckning planen eller programmet

a) anger förutsättningar för projekt när det gäller lokalisering, typ av verksamhet, storlek eller driftsförhållanden eller genom att fördela resurser,

b) har betydelse för de miljöeffekter som genomförandet av andra planer eller program medför,

c) har betydelse för att främja en hållbar utveckling eller för integreringen av miljöaspekter i övrigt, eller

d) har betydelse för möjligheterna att följa miljölagstiftningen,

2) miljöproblem som är relevanta för planen eller programmet,

3) de sannolika miljöeffekternas och det påverkade områdets utmärkande egenskaper,

4) i vilken utsträckning det går att avhjälpa de sannolika miljöeffekterna,

5) miljöeffekternas gränsöverskridande egenskaper,

6) miljöeffekternas omfattning,

7) riskerna för människors hälsa eller för miljön till följd av allvarliga olyckor eller andra omständigheter,

8) det påverkade områdets betydelse och sårbarhet på grund av intensiv markanvändning, överskridna miljökvalitetsnormer, dess kulturvärden eller andra utmärkande egenskaper i naturen, och

9) påverkan på områden eller natur som har erkänd skyddsstatus nationellt, inom Europeiska unionen eller internationellt.

Ikraftträdandebestämmelser

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs.

2018:33

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2018.

Genom denna förordning upphävs landskapsförordningen (2012:50) om miljökonsekvensbedömning.

  • Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU, EUT nr L 26, 28.1.2012, s. 1
  • Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/52/EU, EUT nr L 124, 25.4.2014, s. 1
  • Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/42/EG, EGT nr L 197, 21.7.2001, s. 30
  • Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG, EGT nr L 312, 22.11.2008, s. 3

2021/134

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2021.

  • Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/52/EU, EUT nr L 124, 25.4.2014, s. 1