Landskapsförordning (2012:50) om miljökonsekvensbedömning (upphävd)

Denna förordning har upphävts genom 2018:33, som gäller från och med den 1 september 2018.

1 §.  Innehåll

I denna förordning finns närmare bestämmelser om vilka projekt, planer och program som kan ha sådan betydande miljöpåverkan att de ska föregås av en miljökonsekvensbedömning enligt det förfarande som föreskrivs i landskapslagen (2006:82) om miljökonsekvensbedömning.

2 §.  Projektförteckning

En miljökonsekvensbedömning ska, enligt 3 § 1 mom. i landskapslagen om miljökonsekvensbedömning, utföras som underlag för beslut om följande projekt som kan ha betydande miljöpåverkan:

1) anläggning för djurhållning av fjäderfä med mer än 85 000 platser för broilers eller mer än 60 000 platser för hönor,

2) anläggning för djurhållning av svin med mer än 3 000 platser för svin som väger mer än 30 kg eller 900 platser för suggor,

3) hamn avsedd för fartyg vars bruttodräktighet är 1 350 eller mer,

4) anläggning för förbränning, fysikalisk-kemisk behandling eller deponering av farligt avfall,

5) vindkraftverk eller gruppstationer av vindkraftverk avsedda för produktion av 3 megawatt eller mer,

6) kraftledning avsedd för 45 kilovolt eller mer och med en sträckning om 5 kilometer eller mer,

7) övriga projekt som finns förtecknade i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt (nedan MKB-direktiv 2011/92/EU), samt

8) ändringar eller utvidgningar av existerande projekt då dessa till innehåll och omfattning motsvarar ett projekt i punkterna 1–7.

3 §.  Övervägande om projekt

En miljökonsekvensbedömning ska, enligt 3 § 2 mom. i landskapslagen om miljökonsekvensbedömning, utföras som underlag för beslut om projekt som, i enlighet med bestämmelserna om övervägande i denna och följande paragraf, kan ha betydande miljöpåverkan.

Bestämmelserna om övervägande gäller projekt som finns förtecknade i bilaga II till MKB-direktiv 2011/92/EU.

Vid övervägandet ska projektets totala miljöpåverkan beaktas. I den totala miljöpåverkan ingår påverkan från redan genomförda delar av projektet eller till följd av andra projekt.

4 §.  Faktorer som ska övervägas om projekt

Vid övervägandet om huruvida projektet kan ha betydande miljöpåverkan, ska faktorerna i denna paragraf beaktas.

Projektets karaktäristiska egenskaper ska beaktas, i synnerhet

1) projektets omfattning,

2) samverkan med andra projekt,

3) utnyttjande av naturresurser,

4) alstrande av avfall,

5) föroreningar och störningar, samt

6) olycksrisker, särskilt i förbindelse med ämnen och teknik som används.

Projektets lokalisering ska beaktas avseende miljöns känslighet i det område som projektet antas påverka, i synnerhet beträffande

1) nuvarande markanvändning,

2) naturresursernas relativa förekomst, kvalitet och förnyelseförmåga i området,

3) den befintliga miljöns känslighet med särskild uppmärksamhet på

a) våtmarker,

b) kustområden,

c) bergs- och skogsområden,

d) naturreservat och andra områden som är skyddade med stöd av lag,

e) områden som förtecknats enligt 21 § i landskapslagen (1998:82) om naturvård (Natura 2000-områden),

f) områden där miljön redan är hårt belastad,

g) tätbefolkade områden, samt

h) historiskt, kulturellt eller arkeologiskt betydelsefulla markområden.

De möjliga miljökonsekvensernas karaktäristiska egenskaper ska beaktas avseende projektets möjliga positiva och negativa miljöpåverkan i förhållande till projektets karaktäristiska egenskaper och lokalisering, i synnerhet beträffande miljökonsekvensernas

1) omfattning, geografiskt och med beaktande av den berörda befolkningens storlek,

2) gränsöverskridande karaktär,

3) betydelse och komplexitet,

4) sannolikhet, samt

5) varaktighet, vanlighet och reversibilitet.

5 §.  Övervägande om planer och program

En miljökonsekvensbedömning ska, enligt 3 § 4 mom. i landskapslagen om miljökonsekvensbedömning, utföras som underlag för beslut om planer och program som, i enlighet med bestämmelserna om övervägande i denna och följande paragraf, kan få betydande miljöpåverkan.

Bestämmelserna om övervägande gäller planer och program som ska upprättas med stöd av lag eller annan författning och som ger förutsättningar för projekt som finns förtecknade i bilagorna I och II till MKB-direktiv 2011/92/EU.

6 §.  Faktorer som ska övervägas om planer eller program

Vid övervägandet om huruvida planen eller programmet kan få betydande miljöpåverkan, ska faktorerna i denna paragraf beaktas.

Särdragen i planen eller programmet ska beaktas, särskilt med hänsyn till

1) i vilken utsträckning planen eller programmet anger förutsättningarna för projekt och andra verksamheter när det gäller plats, art, storlek och driftsförhållanden eller genom att fördela resurser,

2) i vilken utsträckning planen eller programmet påverkar andra planer eller program, inklusive sådana som ingår i ett hierarkiskt system,

3) planens eller programmets betydelse för integreringen av miljöaspekter särskilt för att främja en hållbar utveckling,

4) miljöproblem som är relevanta för planen eller programmet, och

5) planens eller programmets betydelse för genomförandet av Europeiska unionens miljölagstiftning (exempelvis planer och program som har samband med avfallshantering eller skydd av vatten).

Särdragen hos påverkan och hos det område som kan antas komma att påverkas ska beaktas, särskilt med hänsyn till

1) sannolikhet, varaktighet och frekvens av påverkan och möjligheten att avhjälpa den,

2) påverkans ackumulerade art,

3) påverkans gränsöverskridande art,

4) riskerna för människors hälsa eller för miljön (exempelvis på grund av olyckor),

5) påverkans storlek och fysiska omfattning (geografiskt område och antalet personer som kan antas komma att beröras),

6) betydelsen av och sårbarheten hos det område som kan antas komma att beröras på grund av

a) kulturarvet eller speciella särdrag i naturen,

b) överskridna miljökvalitetsstandarder eller gränsvärden, och

c) intensiv markanvändning, samt

7) påverkan av områden eller natur som har erkänd nationell, unions- eller internationell skyddsstatus.

7 §.  Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2012.

Genom denna förordning upphävs landskapsförordningen (2006:86) om miljökonsekvensbedömning.

Ikraftträdandebestämmelser

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs.

2012:50

  • Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/42/EG, 2011/92/EU