Landskapslag (1999:49) om polisens grundregister (upphävd)

Denna lag har upphävts genom 2019:74, som gäller från och med den 1 oktober 2019.

1 §.  (2000/27)  Grundregister

Ålands polismyndighet kan med hjälp av automatiserad databehandling föra ett grundregister med uppgifter om brottsanmälningar, i anslutning till anmälan vidtagna åtgärder eller annat som polisen behöver för att fullgöra sina åligganden.

2 §.  Ändamål

Grundregistret skall föras för att förebygga, upptäcka och utreda brott samt främja den allmänna ordningen och säkerheten.

3 §.  Rätt att få uppgifter ur landskapsregister

För att sköta sina åligganden och föra ett grundregister har polismyndigheten rätt att få den information den behöver ur de register landskapsregeringen och under denna lydande myndigheter eller inrättningar för.

Polismyndigheten skall i varje särskilt fall pröva sitt behov av information i förhållande till den olägenhet det innebär för den registrerade att uppgiften lämnas ut.

4 §.  (2006/35)  Tillämpning av riksbestämmelser

Lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (FFS 761/2003) och personuppgiftslagen (FFS 523/1999) skall i tillämpliga delar, med de avvikelser som anges i denna lag, iakttas beträffande det grundregister polismyndigheten för, till den del bestämmelserna gäller personregister avsedda för en polisenhets bruk.

5 §.  Tillsynsmyndighet

Tillsyn över denna lag utövas av landskapsregeringen.

6 §.  Landskapsförordning

Landskapsregeringen kan genom landskapsförordning meddela närmare bestämmelser om vilka uppgifter grundregistret skall innehålla samt om tillsynen över registret.

7 §.  Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 september 1999.

Polismyndigheten skall se till att det grundregister som myndigheten för innan denna lag trätt i kraft överensstämmer med denna lag inom sex månader från lagens ikraftträdande.

Ikraftträdandebestämmelser och förarbeten

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft, samt om författningens och ändringarnas förarbeten. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs. Alla förarbeten finns på Ålands lagtings webbplats.

Gå till ärendesökningen på lagtinget.ax »

1999:49

  • Fr. 4/1998-99
  • Lu bet. 8/1998-99

2000/27

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2000.

  • Fr. 14/1998-99
  • Lu bet. 13/1998-99
  • Stu bet. 4/1998-99

2006/35

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2006.

  • Fr. 8/2004-2005
  • Lu bet. 1/2005-2006