Landskapslag (2021:26) om tillämpning av växtskyddslagen

1 §.  Lagens tillämpningsområde

Inom landskapets behörighet och med de avvikelser som följer av denna landskapslag är rikets växtskyddslag (FFS 1110/2019) tillämplig.

Ändringar i växtskyddslagen som hör till landskapets behörighet är tillämpliga från tidpunkten för deras ikraftträdande i riket, om inte annat följer av denna lag.

2 §.  Förvaltningsuppgifter

Med de avvikelser som föreskrivs i denna lag ska de förvaltningsuppgifter som enligt växtskyddslagen ankommer på riksmyndigheterna i landskapet skötas av landskapsregeringen eller någon annan i landskapslag bestämd myndighet, till den del förvaltningen grundar sig på landskapet Ålands lagstiftningsbehörighet.

En skyldighet enligt växtskyddslagen att göra anmälningar till rikets myndigheter ska i landskapet avse anmälningar till landskapsregeringen.

3 §.  Hänvisningar

Hänvisningar i bestämmelserna i 1 § till bestämmelser i rikslagstiftning avser inom landskapets behörighet motsvarande bestämmelser i landskapslagstiftningen.

4 §.  Bestämmelser som inte ska tillämpas

Inom landskapets behörighet ska inte tillämpas bestämmelserna i 37 § växtskyddslagen om tillsättande av en delegation med uppgift att i ärenden som gäller växtskydd följa utvecklingen och främja att en god växtskyddsstatus bibehålls genom att lägga fram förslag och ta initiativ.

5 §.  Avgifter

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 38 § 1 mom. växtskyddslagen tas avgifter ut till landskapet Åland för de prestationer som landskapsregeringen utför enligt denna lag enligt de grunder som föreskrivs i landskapslagen (1993:27) om grunderna för avgifter till landskapet.

6 §.  Landskapsförordning

Landskapsregeringen kan inom landskapet Ålands behörighet genom landskapsförordning besluta att författningar som har utfärdats med stöd av växtskyddslagen ska tillämpas i landskapet Åland, med de särskilda bestämmelser om utövande av myndighetsansvar i landskapet som landskapsregeringen föreskriver.

7 §.  Ersättning för kostnader och skador

De kostnader och skador som avses i bestämmelserna i 7 kap. växtskyddslagen och som i riket ersätts av statens medel ska i landskapet ersättas av landskapets medel.

8 §.  Rättelseyrkande

En sakägare som är missnöjd med ett beslut som landskapsregeringen har fattat med stöd av denna lag kan inom 30 dagar från det att beslutet delgavs, skriftligen begära rättelse hos landskapsregeringen. Ett rättelseyrkande ska behandlas utan dröjsmål. Ett beslut i vilket rättelse får sökas får inte överklagas genom besvär.

9 §.  Besvärsbestämmelser

Besvär över lagligheten av ett beslut som landskapsregeringen fattat enligt denna lag med anledning av ett rättelseyrkande får anföras hos högsta förvaltningsdomstolen.

I ett beslut som fattas med stöd av denna lag kan det bestämmas att beslutet ska iakttas innan det har vunnit laga kraft, om inte besvärsmyndigheten beslutar något annat.

10 §.  Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den1 april 2021.

Genom ikraftträdandet av denna lag upphävs landskapslagen (2013:98) om tillämpning av lagen om skydd för växters sundhet, nedan kallad den upphävda lagen. Landskapsförordningen (2013:101) om tillämpning på Åland av riksförfattningar om skydd för växters sundhet förblir i kraft, till den del den inte strider mot denna lag, till dess att något annat föreskrivs med stöd av denna lag. Beslut om bekämpning av skadegörare vilka gäller enskilda näringsidkare, och som innan denna lag träder i kraft meddelats med stöd av den upphävda lagen, gäller under den tid som bestämts i besluten.

Ikraftträdandebestämmelser och förarbeten

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft, samt om författningens och ändringarnas förarbeten. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs. Alla förarbeten finns på Ålands lagtings webbplats.

Gå till ärendesökningen på lagtinget.ax »

2021:26

  • LF 2/2020-2021
  • SMU bet. 1/2020-2021