Landskapslag (2013:98) om tillämpning av lagen om skydd för växters sundhet (upphävd)

Denna lag har upphävts genom 2021:26, som gäller från och med den 1 april 2021.

1 §.  Lagens tillämpningsområde

Inom landskapets behörighet och med de avvikelser som följer av denna lag ska lagen om skydd för växters sundhet (FFS 702/2003) tilllämpas på Åland.

Ändringar i lagen om skydd för växters sundhet som hör till landskapets behörighet ska gälla på Åland från tidpunkten för deras ikraftträdande i riket, om inte annat följer av denna lag.

2 §.  Förvaltningsuppgifter

De förvaltningsuppgifter som enligt lagen om skydd för växters sundhet ankommer på riksmyndigheterna ska på Åland skötas av landskapsregeringen eller någon annan i landskapslag bestämd myndighet, till den del förvaltningen grundar sig på landskapets lagstiftningsbehörighet på området.

3 §.  Hänvisningar

Inom landskapets behörighet ska hänvisningen till

1) lagen om bekämpning av insekt- och svampskador i skog (FFS 263/1991) i 2 § 2 mom. lagen om skydd för växters sundhet avse landskapslagen (1998:83) om skogsvård,

2) personuppgiftslagen (FFS 523/1999) i 5 § 4 mom. och 7a § 3 mom. lagen om skydd för växters sundhet avse landskapslagen (2007:88) om behandling av personuppgifter inom landskaps- och kommunalförvaltningen,

3) lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (FFS 621/1999) i 5 § 4 mom., 7a § 3 mom., 15 § 3 mom. och 24 § lagen om skydd för växters sundhet avse landskapslagen (1977:72) om allmänna handlingars offentlighet,

4) förvaltningslagen (FFS 434/2003) i 15 § 2 och 3 mom. lagen om skydd för växters sundhet avse förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland,

5) språklagen (FFS 423/2003) och samiska språklagen (FFS 1086/2003) i 15 § 3 mom. lagen om skydd för växters sundhet avse 36 § självstyrelselagen (1991:71) för Åland,

6) viteslagen (FFS 1113/1990) i 28 § 2 mom. lagen om skydd för växters sundhet avse landskapslagen (2008:10) om tillämpning i landskapet Åland av viteslagen samt

7) skogslagen (FFS 1093/1996) i 30a § 1 mom. i lagen om skydd för växters sundhet avse landskapslagen (1998:83) om skogsvård.

4 §.  Bestämmelser som inte ska tillämpas på Åland

Inom landskapets behörighet ska bestämmelserna i 15a - 15c §§ och 32 § lagen om skydd för växters sundhet inte tillämpas på Åland.

5 §.  Anmälningsskyldighet

Skyldigheterna enligt lagen om skydd för växters sundhet att göra anmälningar till rikets myndigheter ska på Åland avse anmälningar till landskapsregeringen.

6 §.  Ersättning för kostnader och skador

De kostnader och skador som avses i bestämmelserna i 7 kap. lagen om skydd för växters sundhet och som i riket ersätts av statens medel ska på Åland ersättas av landskapets medel.

7 §.  Avgifter

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 33 § 1 mom. lagen om skydd för växters sundhet tas avgifter ut till landskapet för de prestationer som landskapsregeringen utför enligt denna lag enligt de grunder som anges i landskapslagen (1993:27) om grunderna för avgifter till landskapet.

8 §.  Arvoden och kostnadsersättningar till auktoriserade inspektörer

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 33 § 2 mom. lagen om skydd för växters sundhet betalar landskapsregeringen arvoden och kostnadsersättningar till i 15 § lagen om skydd för växters sundhet avsedda auktoriserade inspektörer för inspektioner och provtagningar enligt denna lag, med undantag för inspektörer som är i landskapsregeringens tjänst.

9 §.  Rättelseyrkande

En sakägare som är missnöjd med ett beslut som landskapsregeringen har fattat med stöd av denna lag kan inom 30 dagar från det att beslutet delgavs, skriftligen begära rättelse hos landskapsregeringen. Ett rättelseyrkande ska behandlas utan dröjsmål. Ett beslut i vilket rättelse får sökas får inte överklagas genom besvär.

10 §.  Besvärsbestämmelser

Besvär över lagligheten av ett beslut som landskapsregeringen fattat enligt denna lag med anledning av ett rättelseyrkande får anföras hos högsta förvaltningsdomstolen.

I ett beslut som fattas med stöd av denna lag kan det bestämmas att beslutet ska iakttas innan det har vunnit laga kraft, om inte besvärsmyndigheten beslutar något annat.

11 §.  Landskapsförordning

Landskapsregeringen kan inom landskapets behörighet genom landskapsförordning besluta att författningar som utfärdats med stöd av lagen om skydd för växters sundhet ska tillämpas på Åland oförändrade eller med de ändringar landskapsregeringen föreskriver.

12 §.  Ikraftträdelse

Denna lag träder i kraft den 1 november 2013.

Genom denna lag upphävs landskapslagen (1995:91) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om plantmaterial och växtskydd, nedan kallad den upphävda lagen.

13 §.  Övergångsbestämmelser

Beslut och föreskrifter för bekämpning av skadegörare som gäller enskilda näringsidkare och som innan denna lag träder i kraft meddelats med stöd av den upphävda lagen gäller under den tid som bestämts i besluten och föreskrifterna.

Ikraftträdandebestämmelser och förarbeten

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft, samt om författningens och ändringarnas förarbeten. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs. Alla förarbeten finns på Ålands lagtings webbplats.

Gå till ärendesökningen på lagtinget.ax »

2013:98

  • LF 7/2012-2013
  • SMU bet. 3/2012-2013