Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Republikens presidents förordning (2021:76) om skötseln på Åland av vissa förvaltningsuppgifter som gäller växtskydd

1 §.  Överföring av uppgifter på Livsmedelsverket

De förvaltningsuppgifter som enligt 2 § i landskapslagen om tillämpning av växtskyddslagen (Ålands författningssamling 2021:26) ankommer på Ålands landskapsregering eller någon annan myndighet som anges i landskapslag överförs på Livsmedelverket.

2 §.  Livsmedelsverkets ansvarsområde

Livsmedelsverket ska för landskapet Åland i enlighet med

1) 8 § 1 mom. i växtskyddslagen (1110/2019) föra register över makroorganismer för biologisk bekämpning eller pollinering och över deras användningsändamål,

2) 8 § 2 mom. i växtskyddslagen vara behörig myndighet att motta anmälningar om marknadsföring, användning eller import av makroorganismer,

3) 8 § 3 mom. i växtskyddslagen bevilja tillstånd för användning av andra makroorganismer än de som avses i den nämnda paragrafens 2 mom. innan de marknadsförs, används eller importeras första gången,

4) 9 § 2 mom. i växtskyddslagen återkalla tillstånd som gäller marknadsföring, användning eller import av makroorganismer,

5) 18 § 1 mom. i växtskyddslagen utföra behandling och undersökning av myndighetsprover,

6) 18 § 3 mom. i växtskyddslagen föra register över officiella laboratorier,

7) 27 § 2 mom. i växtskyddslagen förbjuda marknadsföring, användning och import av makroorganismer.

3 §.  Laboratorier

Ett i riket med stöd av 18 § i växtskyddslagen utsett nationellt referenslaboratorium och officiellt laboratorium är nationellt referenslaboratorium och officiellt laboratorium också i landskapet Åland.

4 §.  Ålands landskapsregerings ansvar att underrätta Livsmedelsverket om risker

Ålands landskapsregering ska utan dröjsmål efter att ha fått kännedom om växtskyddsrisker som avses i 9 § 1 mom. i växtskyddslagen underrätta Livsmedelsverket om dem.

5 §.  Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2021.

Ikraftträdandebestämmelser

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs.

2021:76

  • FFS 549/2021
Publicerad 19.1.2022 kl. 11:22
Uppdaterad 19.1.2022 kl. 11:22