Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Republikens presidents förordning (2013:112) om skötseln på Åland av vissa förvaltningsuppgifter som gäller skydd för växters sundhet (upphävd)

Denna förordning har upphävts genom 2021:76, som gäller från och med den 1 juli 2021.

1 §.  Tillämpningsområde

De förvaltningsuppgifter som enligt 2 § i landskapslagen om tillämpning på Åland av lagen om skydd för växters sundhet (Ålands författningssamling 2013:98) ankommer på Ålands landskapsregering eller någon annan myndighet som anges i landskapslag överförs på Livsmedelssäkerhetsverket på det sätt som anges i denna förordning.

2 §.  Livsmedelssäkerhetsverkets ansvarsområde

Livsmedelssäkerhetsverket ska på Åland:

1) i enlighet med 9 a § 1 mom. i lagen om skydd för växters sundhet (702/2003) föra register över makroorganismer för biologisk bekämpning och pollinering och över deras användningsändamål,

2) i enlighet med 9 a § 3 mom. i lagen om skydd för växters sundhet bevilja tillstånd för användning av andra makroorganismer än de som avses i den nämnda paragrafens 2 mom. innan de marknadsförs, används eller importeras första gången,

3) i enlighet med 9 b § 2 mom. i lagen om skydd för växters sundhet återkalla ett tillstånd som gäller godkännande av en makroorganism för användning,

4) i enlighet med 9 b § 3 mom. i lagen om skydd för växters sundhet förbjuda marknadsföring, användning och import av en makroorganism som utgör ett hot mot växters sundhet.

3 §.  Ikraftträdelse

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2013.

Ikraftträdandebestämmelser

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs.

2013:112

  • FFS 747/2013
Publicerad 10.6.2019 kl. 08:30
Uppdaterad 19.1.2022 kl. 11:23