Landskapslag (1993:72) om planering av och landskapsandel för undervisnings- och kulturverksamheten (upphävd)

Denna lag har upphävts genom 2017:120, som gäller från och med den 1 januari 2018.

1 kap. Allmänna bestämmelser

1 §.  Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på planering av och landskapsandel för undervisnings- och kulturverksamhet, om så är stadgat i någon annan landskapslag (speciallag). Om så stadgas i denna lag skall i fråga om landskapsandel som avses i denna lag även iakttas bestämmelserna i landskapslagen (1993:70) om landskapsandelar till kommunerna (landskapsandelslagen).

2 §.  Definitioner

I denna lag förstås med

1) undervisningsverksamhet verksamhet vid grundskolorna samt medborgarinstitut och

2) kulturverksamhet verksamhet vid allmänna bibliotek, kommunernas kulturverksamhet, idrottsverksamhet samt ungdomsarbete.

2 kap. Landskapsandel för driften av grundskolorna

3 §.  (1998/27)  Allmän bestämmelse

För finansiering av driftskostnaderna för grundskolan erhåller kommunerna landskapsandel enligt de kalkylerade grunder som anges nedan.

4 §.  (2003/46)  Fastställande av landskapsandelsgrunderna

Landskapsregeringen fastställer årligen senast den 15 oktober ett basbelopp per kommuninvånare i åldersgruppen 6-15 år för grundskolan samt ett basbelopp per elev för träningsundervisningen för det följande verksamhetsåret.

5 §.  (1998/27)  Basbeloppen

Basbeloppen fastställs på basen av föregående fastställelseårs bas-belopp justerat med förändringen i kostnadsnivån enligt prisindex för den kommunala basservicen fastställelseåret. Vid fastställandet beaktas även de beräknade förändringarna i omfattningen och arten av landskapsandelsuppgifterna under verksamhetsåret. (2007/71)

Närmare bestämmelser om vad som avses med förändring i kostnadsnivån och i omfattningen och arten av landskapsandelsuppgifterna finns i 5 § landskapsandelslagen. (1999/29)

6 §.

Upphävd (2003/46).

7 §.  (2007/71)  Landskapsandel till kommuner

Landskapsandelen för grundskolan erhålls genom att basbeloppet per kommuninvånare i åldersgruppen 6-15 år multipliceras med antalet kommuninvånare i denna åldersgrupp. Det erhållna beloppet multipliceras med de landskapsandelsprocenter som bestäms enligt kommunens bosättningsstrukturgrupp.

Landskapsandelsprocenterna enligt de bosättningsstrukturgrupper som avses i landskapslagen (1993:73) om bosättningsstrukturgrupper är följande:

Bosättningsstrukturgrupp Procent
1 80,00
2 60,00
3 45,00
4 40,00
5 35,00
6 30,00
7 25,00
8 20,00

8 §.  (1998/27)  Bibehållande av kostnadsfördelningen

Fördelningen mellan landskapet och kommunerna av driftskostnaderna för grundskolan bibehålls enligt samma förhållande som var gällande när denna lag träder i kraft. I driftskostnaderna ingår inte de kostnader som anges i 13 §.

Kostnadsfördelningen utreds vart fjärde år (justeringsår). Om den genomförda kostnadsfördelningen beräknad för året före justeringsåret skiljer sig från den kostnadsfördelning som gäller när denna lag träder i kraft, skall beloppen av landskapsandelarna justeras så att kostnadsfördelningen återgår till den ursprungliga nivån vid ingången av justeringsåret. Justeringen beaktas vid fastställandet av basbeloppen verksamhetsåret efter att utredningarna slutförts.

Innan en justering enligt 1 mom. vidtas skall landskapsregeringen förhandla med kommunerna om kostnadsfördelningens utveckling. Närmare bestämmelser om förhandlingarna mellan landskapet och kommunerna kan utfärdas genom landskapsförordning.

9 §.  (1998/27)  Särskild landskapsandel för träningsundervisningen

Utöver den landskapsandel som avses i 7 § erhåller elevens hemkommun en särskild landskapsandel för elever som får sådan undervisning som avses i 21 § 3 mom. grundskolelagen (1995:18) för landskapet Åland, nedan kallad träningsundervisning.

Den särskilda landskapsandelen för kommunen erhålls genom att basbeloppet per elev multipliceras med antalet elever i kommunen som erhåller träningsundervisning. Vid fastställande av basbeloppet tillämpas 5 §. (2003/46)

10 §.

Upphävd (2003/46).

11 §.  (1998/27)  Elevantalet som underlag för den särskilda landskapsandelen

Den särskilda landskapsandelen fastställs enligt uppgifter om elevantalet den 20 augusti fastställelseåret. Uppgifterna tillställs landskapsregeringen av elevens hemkommun.

Landskapsandel kan lämnas obeviljad i fråga om elever som inte senast den 25 augusti har anmälts till landskapsregeringen.

12 §.  (1998/27)  Justering av den särskilda landskapsandelen i förhållande till elevantalet

Om antalet elever i träningsundervisning förändras under verksamhetsåret justeras utbetalningen av den särskilda landskapsandelen i förhållande till förändringen i elevantalet.

13 §.  Kostnader som inte beaktas vid beräkningen av basbeloppen (2003/46)

Som kostnader för grundskolor anses inte

1) kostnader för anläggningsprojekt som avses i denna lag och kostnader för anskaffning av markområden,

2) kostnader för skötsel av lån eller kalkylerade räntor och avskrivningar,

3) kostnader som landskapsregeringen finansierar enligt någon annan lag på annat sätt,

4) kostnader för avgiftsbelagda tjänster eller

5) utgifter för nämnder, direktioner och andra dylika organ.

14 §.  (1998/27)  Kommuninvånare

Med kommuninvånare avses den som har hemkommun i kommunen enligt lagen om hemkommun (FFS 201/1994).

Vid uträkningen av den landskapsandel som avses i 7 § anses invånarantalet vid ingången av året före verksamhetsåret vara kommunens invånarantal.

15 §.  (1998/27)  Elevens hemkommun

Med elevens hemkommun avses den kommun där eleven har sin hemkommun enligt lagen om hemkommun vid ingången av respektive termin.

3 kap. Landskapsandel för driften av medborgarinstitut

16 §.  Kalkylerad landskapsandel

Landskapsandelen för en kommuns medborgarinstitut beräknas på det belopp som erhålls genom att det timantal som har fastställts som beräkningsgrund för landskapsandelen multipliceras med det per undervisningstimme bestämda basbeloppet.

Landskapsandelen erhålls genom att det i 1 mom. uträknade beloppet multipliceras med koefficienten 0,40.

17 §.  (1998/27)  Basbelopp för medborgarinstitut

Landskapsregeringen fastställer årligen senast den 15 oktober ett basbelopp per undervisningstimme för medborgarinstitut för det följande verksamhetsåret. Basbeloppet fastställs på basen av föregående fastställelseårs basbelopp justerat med förändringen i kostnadsnivån enligt prisindex för den kommunala basservicen fastställelseåret. Vid fastställandet beaktas även de beräknade förändringarna i omfattningen och arten av landskapsandelsuppgifterna under verksamhetsåret. (2007/71)

Närmare bestämmelser om vad som avses med förändring i kostnadsnivån och i omfattningen och arten av landskapsandelsuppgifterna finns i 5 § landskapsandelslagen. (1999/29)

18 §.  Kommunernas betalningsandelar

När en kommun enligt lag är skyldig att finansiera sin andel av driftskostnaderna för undervisning förlagd till kommunen, skall kommunens betalningsandel om inte annat avtalas i fråga om medborgarinstitut räknas ut så att från de faktiska driftskostnaderna för hela medborgarinstitutets verksamhet i landskapet dras av den landskapsandel huvudmannen erhållit. Kommunerna debiteras slutligen nettokostnaden i förhållande till antalet undervisningstimmar i var och en kommun.

4 kap. Landskapsandel för driftskostnaderna inom kulturverksamheten

19 §.  (1998/27)  Kalkylerad landskapsandelsgrund

Den mot bosättningsstrukturgrupperingen svarande landskapsandelen för en kommuns biblioteksväsen beräknas på ett belopp som erhålls genom att kommunens invånarantal multipliceras med det för biblioteket bestämda basbeloppet.

Den mot bosättningsstrukturgrupperingen svarande landskapsandelen för kommunernas övriga kulturverksamhet beräknas på det belopp som erhålls genom en sammanräkning av

1) kommunens invånarantal multiplicerat med det för kulturverksamheten fastställda basbeloppet,

2) kommunens invånarantal multiplicerat med det för idrottsverksamheten fastställda basbeloppet samt

3) kommunens invånarantal multiplicerat med det för ungdomsarbetet fastställda basbeloppet.

20 §.  (1998/27)  Landskapsandelsskalan

Kommunen får landskapsandel för kulturverksamheten genom att det enligt 19 § beräknade beloppet multipliceras med de landskapsandelsprocenter som bestäms enligt kommunens bosättningsstrukturgrupp enligt 2 mom.

Landskapsandelsprocenterna enligt de bosättningsstrukturgrupper som avses i landskapslagen (1993:73) om bosättningsstrukturgrupper är följande:

Bosättningsstrukturgrupp Procent
1 30,00
2 30,00
3 30,00
4 25,00
5 25,00
6 25,00
7 20,00
8 20,00

(2007/71)

Den enligt bosättningsstrukturgrupp bestämda landskapsandelen för två eller flera kommuners gemensamma bibliotek skall beräknas i förhållande till kommunernas invånarantal.

21 §.  (1998/27)  Basbeloppen för bibliotek

Landskapsregeringen skall årligen senast den 15 oktober fastställa ett basbelopp per kommuninvånare för biblioteken för det följande verksamhetsåret. Basbeloppen fastställs på basen av föregående fastställelseårs basbelopp justerat med förändringen i kostnadsnivån enligt prisindex för den kommunala basservicen fastställelseåret. Vid fastställandet beaktas även de beräknade förändringarna i omfattningen och arten av landskapsandelsuppgifterna under verksamhetsåret. (2007/71)

Närmare bestämmelser om vad som avses med förändring i kostnadsnivån och omfattningen och arten av landskapsandelsuppgifterna finns i 5 § landskapsandelslagen. (1999/29)

22 §.  (1998/27)  Basbeloppen för kulturverksamhet, idrottsverksamhet och ungdomsarbete

Landskapsregeringen skall årligen senast den 15 oktober fastställa ett basbelopp per kommuninvånare för kulturverksamheten, idrottsverksamheten och ungdomsarbetet för det följande verksamhetsåret. Basbeloppen fastställs på basen av föregående fastställelseårs basbelopp justerat med förändringen i kostnadsnivån enligt prisindex för den kommunala basservicen fastställelseåret. Vid fastställandet beaktas även de beräknade förändringarna i omfattningen och arten av landskapsandelsuppgifterna under verksamhetsåret. (2007/71)

Närmare bestämmelser om vad som avses med förändring i kostnadsnivån och omfattningen och arten av landskapsandelsuppgifterna finns i 5 § landskapsandelslagen. (1999/29)

23 §.  Kommuninvånare

Med kommuninvånare avses den som har hemkommun i kommunen enligt lagen om hemkommun. (1998/27)

Vid uträkningen av den landskapsandel för kommunen som avses i detta kapitel anses invånarantalet vid ingången av året före verksamhetsåret vara kommunens invånarantal.

5 kap. Landskapsandel för anläggningsprojekt

24 §.  (2007/71)  Beviljande av landskapsandel för anläggningsprojekt

Landskapsandel för anläggningsprojekt kan på ansökan beviljas kommuner i bosättningsstrukturgrupp 1. Landskapsandelen utgör 20 procent av kommunens kostnader för anläggningsprojektet, med beaktande av vad som anges i 30 §.

25 §.  Anläggningsprojekt

Med anläggningsprojekt avses byggande, anskaffning, grundlig reparation eller motsvarande åtgärder i fråga om lokaler som utgör en funktionell helhet samt anskaffning av lös egendom i samband med sådana åtgärder, om åtgärdens beräknade totalkostnader uppgår till minst det belopp som fastställts i finansieringsplanen för anläggningsprojekt. Anskaffning av markområde skall inte betraktas som ett anläggningsprojekt.

Som ett anläggningsprojekt kan även anses en åtgärd enligt 1 mom., om de beräknade kostnaderna underskrider det belopp som fastställts i finansieringsplanen för anläggningsprojekt och om finansieringen av projektet skulle bli synnerligen betungande för kommunen eller kommunalförbundet.

26 §.  Finansieringsplan

Landskapsregeringen skall årligen i samband med avgivandet av förslaget till budget anta en finansieringsplan för anläggningsprojekt som gäller undervisnings- och kulturverksamhet under de fem följande kalenderåren.

Finansieringsplanen skall innehålla:

1) de projekt som skall förverkligas under planperioden i prioritetsordning kalenderårsvis,

2) en beräkning av de projektkostnader som berättigar till landskapsandel och

3) en beräkning av den landskapsandel som skall betalas för projekten.

Kommun skall årligen senast vid den tidpunkt som landskapsregeringen bestämt tillställa landskapsregeringen ett förslag över de anläggningsprojekt som det är meningen att förverkliga inom kommunen under de fem följande åren.

27 §.  Projektplan

Den som ansöker om landskapsandel skall i god tid året innan projektet beräknas inledas tillställa landskapsregeringen en projektplan över anläggningsprojektet.

Projektplanen skall innehålla följande uppgifter:

1) allmän beskrivning av projektet,

2) redogörelse i huvuddrag för behovet av att genomföra projektet,

3) beskrivning av tomt då fråga är om ny inrättning eller utvidgning av tidigare inrättning,

4) huvudritningar i skala 1:100 samt en kortfattad byggnadsbeskrivning,

5) tidtabell för projektets genomförande samt

6) en kostnadsberäkning för projektet.

28 §.  Fastställelse av anläggningsprojekt

Landskapsregeringen fastställer på basis av projektplanen de anläggningsprojekt som skall inledas under verksamhetsåret.

Samtidigt med fastställande av anläggningsprojekt kan landskapsregeringen meddela sökanden ett förhandsbesked om de projekt som kan inledas året efter verksamhetsåret. Förhandsbeskedet är bindande för landskapsregeringen, då den fastställer de projekt som skall inledas följande år, om inte annat följer av landskapsbudgeten eller finansieringsplanen.

29 §.  Förverkligande av anläggningsprojekt

Ett anläggningsprojekt skall påbörjas det år då fastställelsebeslutet enligt 28 § 1 mom. fattats eller året därpå.

Landskapsregeringen kan av särskilda skäl på ansökan besluta att ett anläggningsprojekt får påbörjas innan det har fastställts.

30 §.  Landskapsandel för anläggningsprojekt

För anläggningsprojekt betalas landskapsandel högst för de kostnader landskapsregeringen har fastställt. Om de faktiska kostnaderna för ett anläggningsprojekt är mindre än de kostnader som godkänts i finansieringsplanen för anläggningsprojekt och som landskapsregeringen fastslagit, betalas landskapsandel för de faktiska kostnaderna.

Landskapsandel betalas inte för anläggningsprojekt vars kostnader är mindre än det belopp som fastställts i finansieringsplanen för anläggningsprojekt, om det inte är fråga om ett anläggningsprojekt som avses i 25 § 2 mom.

31 §.

Upphävd (2007/71).

32 §.  Utbetalning

Landskapsandel för ett anläggningsprojekt betalas till kommunen eller kommunalförbundet månatligen senast den 20 varje månad i lika stora rater under den tid projektet beräknas pågå. Den första raten skall betalas ut månaden efter den månad då meddelandet om att projektet inletts har inkommit. Om projektet på det sätt som avses i 29 § 2 mom. har inletts innan det har fastställts, skall dock den första betalningen betalas ut månaden efter den månad då fastställelsebeslutet fattades.

33 §.  Projektredovisning och landskapsandelsbeslut

För fastställelse av den slutliga landskapsandelen skall den som fått landskapsandel för landskapsregeringen lägga fram en redovisning över kostnaderna för genomförandet av projektet. Projektredovisningen om de faktiska kostnaderna skall tillställas landskapsregeringen senast den 31 augusti under det år som följer efter det då anläggningsprojektet blev färdigt.

Landskapsregeringen skall fatta beslut om den slutliga landskapsandelen för anläggningsprojekt inom två månader efter att projektredovisningen lämnats in.

34 §.  Återbetalning av landskapsandel för anläggningsprojekt

Det kan bestämmas att den del av den anskaffade egendomens gängse värde som motsvarar landskapsandelen för anläggningsprojektet helt eller delvis skall återbetalas till landskapet, om egendomen överlåtes till någon annan, om verksamheten upphör eller om egendomens användning varaktigt ändras så att egendomen inte kan användas för någon annan verksamhet som berättigar till landskapsandel.

Om egendom för vilken landskapsandel har erhållits förstörs eller skadas, kan det bestämmas att en motsvarande del av försäkrings- eller annan skadeersättning helt eller delvis skall betalas till landskapet eller dras av från landskapsandelen för ett nytt anläggningsprojekt.

Om återbetalningsskyldigheten och avdrag för ersättningar beslutar landskapsregeringen. Den som får landskapsandel skall inom sex månader efter det att de förändringar som avses i 1 och 2 mom. inträffat göra en anmälan till landskapsregeringen. Om det senare framgår att någon anmälan inte gjorts inom utsatt tid, skall en mot landskapsandel svarande del av egendomens gängse värde betalas till landskapet med en årlig ränta som motsvarar Finlands Banks grundränta, om inte landskapsregeringen beslutar annat.

6 kap. Sökande av ändring

35 §.  Rättelseförfarande

En kommun eller ett kommunalförbund, som inte nöjer sig med ett beslut om beviljande av landskapsandel för anläggningsprojekt eller med ett beslut som avses i 33 § 2 mom., har rätt att inom trettio dagar efter att ha fått del av beslutet framställa ett skriftligt rättelseyrkande hos landskapsregeringen. Till beslutet skall fogas en anvisning om rättelseyrkande.

36 §.  Ändringssökande

I fråga om lagligheten av landskapsregeringens beslut med anledning av rättelseyrkande, i ett sådant beslut om återkrav av landskapsandel som avses i 34 § eller i beslut som avses i 41 § får besvär anföras hos högsta förvaltningsdomstolen enligt förvaltningsprocesslagen (FFS 586/1996). Om rätten att anföra besvär i andra beslut som har fattats med stöd av en bestämmelse i landskapsandelslagen, till vilken hänvisas i denna lag, gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs i 20 § landskapsandelslagen. (1998/27)

Ändring får inte sökas genom besvär i andra beslut än de som avses i 1 mom.

7 kap. Tillämpning av vissa bestämmelser i landskapsandelslagen

37 §.  Betalning och återbetalning av landskapsandel

På landskapsandelar som avses i denna lag skall dessutom tillämpas följande bestämmelser i landskapsandelslagen:

1) bestämmelsen i 16 § om betalning av utebliven förmån,

2) bestämmelsen i 17 § om återbetalning av grundlös förmån samt

3) bestämmelsen i 18 § om upphörande av betalningsskyldighet.

8 kap. Särskilda bestämmelser

38 §.  Mottagare av landskapsandel för driftskostnader

Landskapsandel för driftskostnader beviljas utan ansökan

1) hemkommunerna för elever i grundskolor,

2) huvudmannen för ett medborgarinstitut,

3) kommun eller enskild huvudman i fråga om kulturverksamhet samt

4) medlemskommunerna, om det är fråga om kulturverksamhet som ett kommunalförbund är huvudman för.

Landskapsandel för driftskostnader beviljas varje år senast den 11 januari.

39 §.  Utbetalning

Den landskapsandel för driftskostnader som beviljats enligt 38 § 1 mom. utbetalas månatligen till landskapsandelstagaren från ingången av budgetåret i lika stora rater senast den 11 varje månad. I samband med utbetalningen beaktas utjämningen av landskapsandelarna i enlighet med landskapsandelslagen. (2003/91)

Justeringen av landskapsandelarna enligt 4 § landskapsandelslagen beaktas i samband med utbetalningen av landskapsandelen från och med november månad efter justeringen. Justeringen skall vara slutförd före utgången av verksamhetsåret. (1998/27)

3 mom. upphävt (1998/27).

Kommun som i enlighet med 18 § skall betala en betalningsandel till medborgarinstitutets huvudman skall två gånger om året, den första gången i februari och den andra gången i oktober, betala en betalningsandel till medborgarinstitutets huvudman om inget annat avtalats. (1998/27)

40 §.  (1998/27)  Skyldighet att lämna upplysningar

Kommunerna eller kommunalförbunden skall ge landskapsregeringen de upplysningar som behövs för att fastställa landskapsandelar enligt denna lag.

41 §.  Vite

Om en kommun eller ett kommunalförbund vid ordnandet av landskapsandelsuppgifterna vägrar uppfylla en lagstadgad förpliktelse eller en förpliktelse om vilken stadgas eller bestäms med stöd av lag, kan landskapsregeringen vid vite tvinga kommunen, kommunalförbundet eller annan huvudman att uppfylla förpliktelsen.

42 §.  Landskapsförordning

Närmare bestämmelser om verkställigheten och tillämpningen av denna lag kan utfärdas genom landskapsförordning.

9 kap. Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

43 §.  Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

44 §.  Driftskostnader

För kostnader som uppkommit innan denna lag träder i kraft betalas landskapsstöd enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

45 §.  Anläggningskostnader

De bestämmelser om anläggningskostnader som gällde när denna lag trädde i kraft skall tillämpas, om landskapsandel har beviljats, verksamhetsplan har godkänts, byggnadslov har beviljats eller något annat beslut om fastställande av landskapsandelsgrunderna har fattats före ikraftträdandet. På alla egendomsöverlåtelser och ändringar av användningssyften som har skett efter ikraftträdandet tillämpas 34 §.

Om [landskapsstyrelsen] har tillställts handlingar för beviljande av landskapsandelar för anläggningsprojekt innan lagen trädde i kraft och om det av dessa handlingar eventuellt kompletterat med tilläggsutredningar tillräckligt klart framgår de omständigheter som avses i 27 §, krävs inte en sådan projektplan som avses i paragrafen.

46 §.  Enhetspris för undervisningsverksamhet år 1994

År 1994 beräknas enhetspriserna för undervisningsverksamheten i enlighet med 8-13 §§ på basis av 1990 års faktiska kostnader.

Vid bestämmandet av enhetspriserna för år 1994 skall även beaktas de förändringar som landskapsandelsuppgifterna och kostnadsnivån undergått åren 1991-1993, enligt vad som föreskrivs i 5 § landskapsandelslagen.

47 §.  Enhetspris för bibliotek år 1994

Enhetspriserna för biblioteksväsendet för år 1994 skall i enlighet med 21 § beräknas utgående från 1990 års faktiska kostnader. Vid bestämmandet av enhetspriserna för år 1994 gäller även vad som föreskrivs i 46 § 2 mom.

Ikraftträdandebestämmelser och förarbeten

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft, samt om författningens och ändringarnas förarbeten. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs. Alla förarbeten finns på Ålands lagtings webbplats.

Gå till ärendesökningen på lagtinget.ax »

1993:72

 • Fr. 32/1992-93
 • Fu bet. 13/1992-93

1998/27

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1998.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 4, 17, 21 och 22 §§ fastställs basbeloppen och det särskilda landskapsandelsbeloppet för år 1998 i samband med avgivandet av förslaget till budget för år 1998.

Denna lag skall beaktas även när landskapsandelen för driftskostnaderna till kommunerna för år 1998 enligt 38 § 2 mom. beviljas.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 39 § 1 mom. skall de landskapsandelar som har betalts till kommunerna under år 1998 enligt de bestämmelser som var gällande innan denna lag har trätt i kraft kvittas mot de landskapsandelar som skulle ha betalts till kommunerna under år 1998 om denna lag varit gällande från och med den 1 januari 1998. Det resterande beloppet skall fördelas i lika stora poster under de återstående månaderna av år 1998.

 • Fr. 10/1997-98
 • Fu bet. 3/1997-98

1999/29

Denna lag träder i kraft 1 juli 1999.

 • Fr. 8/1998-99
 • Fu bet. 6/1998-99

2003/46

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2003.

Med avvikelse från 4 § fastställs de i paragrafen avsedda basbeloppen för verksamhetsåret 2003 i samband med avgivande av förslaget till budget för år 2003.

Denna lag skall beaktas även när landskapsandelen för driftskostnaderna till kommunerna för år 2003 enligt 38 § 2 mom. beviljas.

Med avvikelse från bestämmelserna i 39 § 1 mom. skall de landskapsandelar som betalts till kommunerna under år 2003 enligt de bestämmelser som var gällande innan denna lag har trätt i kraft kvittas mot de landskapsandelar som skulle ha betalts till kommunerna under år 2003 om denna lag varit gällande från och med den 1 januari 2003. Differensen fördelas i lika stora poster som läggs till eller dras ifrån de landskapsandelar kommunerna erhåller under de återstående månaderna av år 2003.

 • Fr. 10/2002-2003
 • Fu bet. 3/2002-2003
 • Stu bet. 2/2002-2003

2003/47

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2003 och tillämpas vid beräkningen av landskapsandelen för grundskolan och den särskilda landskapsandelen för träningsundervisningen för verksamhetsåret 2003.

Denna lag skall beaktas även när landskapsandelen för driftskostnaderna till kommunerna för år 2003 enligt 38 § 2 mom. beviljas.

Med avvikelse från bestämmelserna i 39 § 1 mom. skall de landskapsandelar som betalts till kommunerna under år 2003 enligt de bestämmelser som var gällande innan denna lag har trätt i kraft kvittas mot de landskapsandelar som skulle ha betalts till kommunerna under år 2003 om denna lag varit gällande från och med den 1 januari 2003. Differensen fördelas i lika stora poster som läggs till eller dras ifrån de landskapsandelar kommunerna erhåller under de återstående månaderna av år 2003.

 • Fr. 10/2002-2003
 • Fu bet. 3/2002-2003
 • Stu bet. 2/2002-03

2003/91

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

 • Fr. 2/2003-2004
 • Fu bet. 1/2003-2004

2007/71

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2007 med undantag av lagens 24 § som träder i kraft den 1 januari 2008.

Till den del lagen träder i kraft den 1 oktober 2007 tillämpas den första gången på landskapsandelar som beviljas för verksamhetsåret 2008, förutom när det gäller lagens 5, 17, 21 och 22 §§ som tillämpas första gången vid fastställande av basbeloppen för år 2009.

Till den del lagen träder i kraft den 1 januari 2008 skall lagen i dess tidigare lydelse tillämpas på anläggningsprojekt för vilka beslut om fastställande eller om förhandsbesked har fattats före detta datum.

 • Fr. 18/2006-2007
 • Fu bet. 7/2006-2007

2007/72

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2007 och tillämpas vid fastställande av basbeloppen för verksamhetsåret 2008.

 • Fr. 18/2006-2007
 • Fu bet. 7/2006-2007