Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Landskapsförordning (2015:7) om producentansvar (upphävd)

Denna förordning har upphävts genom 2018:92, som gäller från och med den 1 januari 2019.

1 §.  (2015/70)  Bestämmelser om produkter

Följande riksförfattningar ska tillämpas i landskapet:

1) Statsrådets förordning om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (FFS 519/2014).

2) Statsrådets förordning om batterier och ackumulatorer (FFS 520/2014).

3) Statsrådets förordning om skrotfordon och om begränsning av användningen av farliga ämnen i fordon (FFS 123/2015).

2 §.  Undantag från bestämmelser i 1 §

Bestämmelserna i den rikslagstiftning som enligt 1 § är tillämplig i landskapet ska tillämpas på uttjänta fordon för vilka producentansvar gäller i enlighet med bestämmelserna i 2 och 3 §§ samt 5 kapitlet i landskapslagen (1981:3) om renhållning, samt på komponenter och ämnen som härstammar från sådana fordon. Om inte annat följer av bestämmelserna i landskapslagen om renhållning har begrepp den innebörd som används rikslagstiftningen.

Med avvikelse från bestämmelserna i 6 § 1 mom. 4 punkten statsrådets förordning om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter ska producenten ordna mottagning av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter som används i hushåll så att minst en fast mottagningsplats finns i landskapet.

Med avvikelse från bestämmelserna i 8 § statsrådets förordning om batterier och ackumulatorer ska producenten av bilbatterier och bilackumulatorer ordna mottagning av kasserade batterier och ackumulatorer så att det finns minst en fast mottagningsplats i landskapet.

Med avvikelse från bestämmelserna i 5 § 1 mom. 3 och 5 punkten statsrådets förordning om skrotfordon och om begränsningen av farliga ämnen i fordon ska producenten av uttjänta fordon och av komponenter som kasserats vid reparation av fordon ordna mottagning av uttjänta fordon och komponenter som kasserats vid reparation av fordon så att minst en fast mottagningsplats finns i landskapet. (2015/70)

Mottagningsplatser som avses i denna paragraf kan vid behov samordnas.

Tidigare 4 mom. har blivit 5 mom. genom (2015/70)

3 §.  Särskilda bestämmelser

Ändringar i den rikslagstiftning som anges i 1 § ska tillämpas i landskapet från det att de träder i kraft i riket. Hänvisningar till bestämmelser i rikslagstiftningen ska avse motsvarande bestämmelser i landskapslagstiftningen. De uppgifter som enligt bestämmelserna i rikslagstiftningen sköts av riksmyndigheter sköts inom landskapets behörighet av landskapsregeringen.

4 §.  Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2015. Med ikraftträdandet av denna förordning upphävs landskapsförordningen (2005:25) om producentansvar.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

En producent eller en producentsammanslutning som företräder producenten, som före denna förordnings ikraftträdande godkänts för anteckning i producentregistret, ska kontrollera att de uppgifter som angetts motsvarar kraven i denna förordning och vid behov lämna de ändrade uppgifter till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet senast den 31 juli 2015.

Ikraftträdandebestämmelser

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs.

2015:7

  • Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/19/EU, 2013/56/EU

2015/70

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2015.

Publicerad 10.6.2019 kl. 10:37
Uppdaterad 9.3.2020 kl. 08:54