Landskapsförordning (2018:92) om producentansvar

1 §.  Tillämpningsområde

Med de avvikelser som anges i denna förordning ska följande riksförfattningar tillämpas på Åland: (2022/2)

1) Statsrådets förordning om ett retursystem för dryckesförpackningar (FFS 526/2013).

2) Statsrådets förordning om separat insamling och återvinning av kasserade däck (FFS 527/2013).

3) Statsrådets förordning om separat insamling och materialåtervinning av returpapper (FFS 528/2013).

4) (2022/2) Statsrådets förordning om förpackningar och förpackningsavfall (FFS 1029/2021).

5) Statsrådets förordning om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (FFS 519/2014).

6) Statsrådets förordning om batterier och ackumulatorer (FFS 520/2014).

7) Statsrådets förordning om skrotfordon och om begränsning av användningen av farliga ämnen i fordon (FFS 123/2015).

8) (2023/1) Statsrådets förordning om vissa plastprodukter (FFS 1318/2022).

9) (2023/1) Statsrådets förordning om fiskeredskap som innehåller plast (FFS 1319/2022).

10) (2023/1) Statsrådets förordning om ersättningar som producenter av vissa plastprodukter ska betala till kommunerna (FFS 1320/2022).

Ändringar i den rikslagstiftning som anges i 1 mom. ska tillämpas i landskapet från det att de träder i kraft i riket. Hänvisningar till bestämmelser i rikslagstiftningen ska inom landskapets behörighet i landskapet avse motsvarande bestämmelser i landskapslagstiftningen. Hänvisningar i rikslagstiftningen till Finland och den finska marknaden ska i landskapet avse Åland och den åländska marknaden.

2 §.  Förvaltning

De förvaltningsuppgifter vilka enligt den rikslagstiftning som avses i 1 § ankommer på statens myndigheter ska i landskapet skötas av landskapsregeringen. Den rapportering till den Europeiska kommissionen, som ska göras enligt den rikslagstiftning som avses i 1 §, utförs av i rikslagstiftningen fastställda organ. Landskapsregeringen kan närmare besluta om hur enskilda producenter ska fullgöra sin rapporteringsskyldighet, som avses i denna förordning.

3 §.  Producent

Med producent avses i denna förordning de som tillverkar eller yrkesmässigt importerar eller yrkesmässigt för in och på marknaden släpper ut

1) däck till motordrivna och andra fordon och anordningar, när producenten anses vara den som tillverkar, importerar, inför eller regummerar sådana däck eller den som importerar däckförsedda fordon eller anordningar,

2) personbilar, paketbilar och andra jämförbara fordon, när producenten anses vara den som tillverkar, importerar eller inför sådana fordon eller för in fordonen i landet i den inhemska användarens namn,

3) elektriska och elektroniska produkter, när producenten anses vara den som tillverkar, importerar eller inför produkten, eller försäljare som säljer produkterna under eget namn eller varumärke,

4) batterier och ackumulatorer inklusive batterier och ackumulatorer som ingår i elektriska och elektroniska produkter, fordon eller andra produkter, när producenten anses vara den som släpper ut batterierna eller ackumulatorerna på marknaden,

5) tidningar, tidskrifter, kontorspapper och andra liknande pappersprodukter, när producenten anses vara den som tillverkar, importerar eller inför det papper som används för tillverkning av pappersprodukterna eller den som importerar eller inför de tryckta pappersprodukterna,

6) (2023/1) förpackningar vars producent anses vara den som förpackar produkterna, eller som importerar eller inför de förpackade produkterna; och från och med den 1 januari 2024 även i fråga om förpackningar som används för förpackning av livsmedel och andra produkter på försäljningsstället och som överlåts direkt till konsumenten (serviceförpackning) och förpackningar som används för förpackning av obehandlade jordbruks- och trädgårdsprodukter (odlarförpackning), anses dock producenten vara den som tillverkar, importerar eller inför förpackningarna,

7) (2023/1) muggar som säljs tomma till slutanvändarna och som hör till plastprodukter för engångsbruk samt deras korkar och lock, när producenten anses vara den som tillverkar, importerar eller inför produkten,

8) (2023/1) våtservetter för personlig hygien och konsumentbruk som hör till plastprodukter för engångsbruk, när producenten anses vara den som tillverkar, importerar eller inför produkten,

9) (2023/1) ballonger för konsumentbruk som hör till plastprodukter för engångsbruk, när producenten anses vara den som tillverkar, importerar eller inför produkten,

10) (2023/1) tobaksprodukter med filter som hör till plastprodukter för engångsbruk och tobaksfilter som hör till plastprodukter för engångsbruk, när producenten anses vara den som tillverkar, importerar eller inför produkten,

11) (2023/1) fiskeredskap som innehåller plast, när producenten anses vara den som tillverkar, importerar eller inför produkten.

4 §.  Avvikelser om solvens

Sådana uppgifter om solvens som en producentansvarig ska lämna, i enlighet med en riksförfattning som avses i 1 §, behöver inte lämnas till landskapsregeringen om den producentansvarige i enlighet med bestämmelserna om det i en riksförfattning har lämnat sådana uppgifter till behörig riksmyndighet.

5 §.  Avvikelser avseende mottagningsplatser

Med avvikelse från bestämmelserna i 3 § statsrådets förordning om separat insamling och återvinning av kasserade däck ska producenten ordna mottagning av kasserade däck så att minst en fast mottagningsplats finns i landskapet.

Med avvikelse från bestämmelserna i 4 § 1 mom. statsrådets förordning om separat insamling och materialåtervinning av returpapper ska producenten ordna mottagning av returpapper så att minst åtta i landskapet väl utspridda mottagningsplatser finns i landskapet.

Som alternativ till bestämmelserna i 10 § i statsrådets förordning om förpackningar och förpackningsavfall kan producentsammanslutning av producenter ordna avfallsinsamlingen för de förpackningar, eller motsvarande andel förpackningar, som denne släppt ut på åländska marknaden vid minst

1) åtta i landskapet väl utspridda insamlingsplatser, om producenterna i producentsammanslutningen släppt ut mer än 10 000 kilogram förpackningar under det föregående kalenderåret,

2) fyra i landskapet väl utspridda insamlingsplatser, om producenterna i producentsammanslutningen släppt ut mer än 100 men högst 10 000 kilogram förpackningar under det föregående kalenderåret eller

3) en insamlingsplats i landskapet om producenterna i producentsammanslutningen släppt ut högst 100 kilogram förpackningar under det föregående kalenderåret. (2023/1)

Vid varje i 3 mom. avsedd insamlingsplats ska det finnas separata insamlingskärl för alla avfallslag som producenten har släppt ut på marknaden. Producenten ska även ta emot avfall från kommuner som samlat in producentens avfall, eller motsvarande andel.

Med avvikelse från bestämmelserna i 6 § 1 mom. 4 punkten statsrådets förordning om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter ska producenten ordna mottagning av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter som används i hushåll så att minst en fast mottagningsplats finns i landskapet.

Med avvikelse från bestämmelserna i 8 § statsrådets förordning om batterier och ackumulatorer ska producenten av bilbatterier och bilackumulatorer ordna mottagning av kasserade batterier och ackumulatorer så att det finns minst en fast mottagningsplats i landskapet.

Med avvikelse från bestämmelserna i 5 § statsrådets förordning om skrotfordon och om begränsning av användningen av farliga ämnen i fordon ska finnas minst en fast mottagningsplats i landskapet.

Med avvikelse från bestämmelserna i 4 § i statsrådets förordning om fiskeredskap som innehåller plast ska minst en mottagningsplats finnas i landskapet för separat insamling av avfall som innehåller plast från stående fångstredskap och andra håvfångstredskap samt av linor och flöten som används i samband med dessa fångstredskap. Med stående fångstredskap avses ett fiskeredskap som satts ut på plats i fångstsyfte, såsom nät, långrev och andra krokredskap samt ryssja, katsa och andra instängningsredskap. (2023/1)

Mottagningsplatser som avses i denna paragraf kan vid behov samordnas.

Tidigare 8 mom. har blivit 9 mom. genom (2023/1)

5a §.  (2023/1)  Minskad förbrukning av plastprodukter för engångsbruk

Producenterna och övriga berörda aktörer ska vidta åtgärder för att minska förbrukningen av följande produkter

1) muggar, inklusive lock,

2) livsmedelsförpackningar, det vill säga behållare såsom lådor, med eller utan lock, som används för livsmedel som

a) är avsedda att konsumeras direkt på plats eller avhämtade,

b) vanligtvis konsumeras direkt ur behållaren och

c) är färdiga att konsumeras utan tillagning, kokning eller uppvärmning eller annan ytterligare beredning.

Minskningen ska redovisas för år 2026 jämfört med 2022. Redovisningen ska göras enligt instruktioner från landskapsregeringen.

6 §.  Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft 1 januari 2019.

I landskapslagen (2018:83) om tillämpning av rikets avfallslag finns särskilda bestämmelser om när en ansökan om godkännande för anteckning i producentregistret ska vara inlämnad avseende däck till motordrivna och andra fordon och anordningar, tidningar, tidskrifter, kontorspapper och andra liknande pappersprodukter.

Ikraftträdandebestämmelser

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs.

2018:92

2022/2

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2022.

2023/1

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2023.

Genom denna förordning upphävs landskapsförordningen (2022:3) om vissa plastprodukter.

Bestämmelserna i 5 § i statsrådets förordning om vissa plastprodukter tillämpas först från och med den 1 januari 2025 och bestämmelserna i 6, 7 och 9 §§ i nämnda förordning tillämpas på producenter av sådana produkter som avses i 2 och 3 punkten i förordningens bilaga 3 först från och med den 1 januari 2025.

Producenten ska första gången lämna de uppgifter som avses i 6 § 1 mom. 1 punkten i statsrådets förordning om fiskeredskap som innehåller plast före utgången av juni 2024 och de uppgifter som avses i 2–6 punkten i det momentet före utgången av juni 2026.

  • Europaparlamentets och rådets direktiv 2019/904/EU, EUT nr L 155, 12.6.2019, s. 1