Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Projekt och aktiviteter på jämställdhetsområdet

Målsättningen om ett jämställt Åland med samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter för kvinnor och män kräver aktiva åtgärder.

Genus- och jämställdhetsfrågor ska vara en integrerad del av varje verksamhetsområde men detta utesluter inte aktivt jämställdhetsarbete i form av projekt eller särskilda insatser för att motverka könsdiskriminering.

Jämställd barnomsorg

Under åren 2010-2012 bedrev Ålands landskapsregering ett utvecklingsarbete med att integrera genus- och jämställdhetsperspektivet i den åländska barnomsorgsverksamheten. Samtlig personal inom barnomsorgen erbjöds fortbildning och kompetensutveckling som resulterade i att ett flertal verksamheter påbörjade ett utvecklingsarbete.

Under 2015 erbjöds nya fortbildningstillfällen och två verksamheter erbjöds även möjlighet att genom kontinuerlig handledning utveckla och fördjupa sitt jämställdhetsarbete. Handledningen tillhandahålls av Diskrimineringsbyrån i Uppsala.

Syftet med handledningen är att personalen ska erhålla stöd och utmaningar för att utveckla sitt arbete med jämställdhet men också i arbetet med att integrera fler diskrimineringsgrunder, i ett så kallat normkritiskt arbete.

Syftet med att arbeta med jämställdhet och normkritik är att:

  • Synliggöra normer
  • Se de normer som begränsar barn i deras utveckling och att utmana dem

Metodbank för jämställd barnomsorg

Jämställd fritid

Inom ramen för landskapsregeringens projekt ”Jämställd fritid 2014-2016” arrangerar Ålands landskapsregering en processutbildning i genus och jämställdhet för den åländska fritidsverksamheten.

Projektet jämställd fritid har som målsättning att utveckla ungdomars mötesplatser så att alla, flickor och pojkar, känner sig välkomna och trygga och kan hitta meningsfulla fritidsaktiviteter. Arbetet med jämställd fritid har som målsättning att ge personalen kunskap och verktyg så att rådande genusordningar och könsstereotypa aktiviteter kan motverkas och ersättas av normbrytande val och handlingar som inte styrs utifrån förväntningar kring normer och kön. Jämställda mötesplatser ökar förutsättningarna för alla att utveckla hela sin potential.

Processutbildningen har tagits fram av stiftelsen Crossing Boarders i Sverige (Crossing Boarders heter nu Make Equal).

Syftet med projektet är också att stödja verksamheter i arbetet med att förändra de interna strukturerna och arbetssätten så att alternativen för besökarna blir fler men också för att inkludera grupper som vanligtvis inte besöker verksamheten.

Landskapsregeringen satsning på jämställd fritid. – En rapport av Make Equals arbete på Åland under 2014 – 2015. Du hittar rapporten i rutan Bilagor här intill.

Projekt ”Jämställt Åland”

Landskapsregeringen konstaterar att jämställdhet eller ojämställdhet skapas där ordinarie beslut fattas, resurser fördelas och normer skapas och då måste jämställdhetsperspektivet finnas med i det dagliga arbetet – från förslag till genomförande och utvärdering.

Alla som använder skattefinansierad verksamhet ska känna trygghet i att bemötande och service utformas och att resurser fördelas likvärdigt så att de svarar mot kvinnors och mäns, flickors och pojkars livsvillkor och behov. 

Kommunerna och deras politiker har, genom sin närhet till människors vardagsliv, stora förutsättningar att främja jämställdhet och motverka ojämställdhet. Detta arbete tar hela tiden steg i rätt riktning men det finns trots allt en hel del kvar att göra.

Under 2015-2017 genomfördes utbildningsinsatser riktade till politiker, chefer och medarbetare inom offentlig förvaltning. Utbildningarna fokuserade på kvalitetsarbete för att säkerställa likvärdig service oavsett kön.

Hälsa, vård och jämställdhet

Här hittar du material från konferensen om genusstrukturer i hälsa och vård som hölls i Mariehamn den 14-15.6.2016.

Jämställd vård är en kvalitetsfaktor

En god vård är en rättighet och den rättigheten ska säkerställas för kvinnor och män, flickor och pojkar. Jämställd vård är en kvalitetsfaktor. Detta eftersom diagnoser och behandlingar baseras på individuella behov och inte utgår från föreställningar och myter om kvinnor och män. Det betyder också att vården bör beakta könsskillnader och könsspecifika behov som finns. Det innebär också att vården tar hänsyn till att kvinnor och män har delvis lika, delvis olika behov.

Genom kunskap om genus och jämställdhet kan även vården stärka sin kompetens att upptäcka och ge rätt behandling till personer som utsatts för våld i nära relation och mäns våld mot kvinnor.

Material

Föreläsarnas presentationer hittar du som pdf-filer i rutan Bilagor här intill.

Publicerad 11.5.2015 kl. 13:27
Uppdaterad 29.12.2021 kl. 13:21