Projekt och aktiviteter på jämställdhetsområdet

Målsättningen om ett jämställt Åland med samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter för kvinnor och män kräver aktiva åtgärder.

Genus- och jämställdhetsfrågor ska vara en integrerad del av varje verksamhetsområde men detta utesluter inte aktivt jämställdhetsarbete i form av projekt eller särskilda insatser för att motverka könsdiskriminering.

Utredning om våld i nära relationer

Ålands landskapsregering har genomfört en utredning om våld i nära relationer. I enkätundersökningen ställdes frågor om fysiskt, psykiskt och sexuellt våld samt försummelse. Även hjälpinsatserna i samband med våld i nära relationer kartlades. Landskapsregeringen har skickade en skriftlig inbjudan att delta i undersökningen till cirka 1.000 slumpmässigt valda ålänningar i åldern 18-79. Den elektroniska enkäten varr öppen för alla ålänningar. Utredningen väntas blev klar i oktober 2017.

Mer information om våld i nära relationer samt kontaktuppgifter finns på sidan Kvinnofrid.

Barnomsorgen

Under åren 2010-2012 bedrev Ålands landskapsregering ett utvecklingsarbete med att integrera genus- och jämställdhetsperspektivet i den åländska barnomsorgsverksamheten. Samtlig personal inom barnomsorgen erbjöds fortbildning och kompetensutveckling som resulterade i att ett flertal verksamheter påbörjade ett utvecklingsarbete.

Under 2015 erbjöds nya fortbildningstillfällen och två verksamheter erbjöds även möjlighet att genom kontinuerlig handledning utveckla och fördjupa sitt jämställdhetsarbete. Handledningen tillhandahålls av Diskrimineringsbyrån i Uppsala.

Syftet med handledningen är att personalen ska erhålla stöd och utmaningar för att utveckla sitt arbete med jämställdhet men också i arbetet med att integrera fler diskrimineringsgrunder, i ett så kallat normkritiskt arbete.

Syftet med att arbeta med jämställdhet och normkritik är att:

  • Synliggöra normer
  • Se de normer som begränsar barn i deras utveckling och att utmana dem.

Information om projektet under åren 2010-2012 på jämställd barnomsorgs webbplats

Jämställd fritid

Inom ramen för landskapsregeringens projekt ”Jämställd fritid 2014-2016” arrangerar Ålands landskapsregering en processutbildning i genus och jämställdhet för den åländska fritidsverksamheten.

Projektet jämställd fritid har som målsättning att utveckla ungdomars mötesplatser så att alla, flickor och pojkar, känner sig välkomna och trygga och kan hitta meningsfulla fritidsaktiviteter. Arbetet med jämställd fritid har som målsättning att ge personalen kunskap och verktyg så att rådande genusordningar och könsstereotypa aktiviteter kan motverkas och ersättas av normbrytande val och handlingar som inte styrs utifrån förväntningar kring normer och kön. Jämställda mötesplatser ökar förutsättningarna för alla att utveckla hela sin potential.

Processutbildningen har tagits fram av stiftelsen Crossing Boarders i Sverige (Crossing Boarders heter nu Make Equal, läs mer på deras webbplats länk nedan).

Syftet med projektet är också att stödja verksamheter i arbetet med att förändra de interna strukturerna och arbetssätten så att alternativen för besökarna blir fler men också för att inkludera grupper som vanligtvis inte besöker verksamheten.

Läs om jämlikhetseffekten på Make Equals webbplats

Se också rapporten som finns som bilaga.

Projekt ”Jämställt Åland”

Landskapsregeringen konstaterar att jämställdhet eller ojämställdhet skapas där ordinarie beslut fattas, resurser fördelas och normer skapas och då måste jämställdhetsperspektivet finnas med i det dagliga arbetet – från förslag till genomförande och utvärdering.

Alla som använder skattefinansierad verksamhet ska känna trygghet i att bemötande och service utformas och att resurser fördelas likvärdigt så att de svarar mot kvinnors och mäns, flickors och pojkars livsvillkor och behov. 

Kommunerna och deras politiker har, genom sin närhet till människors vardagsliv, stora förutsättningar att främja jämställdhet och motverka ojämställdhet. Detta arbete tar hela tiden steg i rätt riktning men det finns trots allt en hel del kvar att göra.

Under 2015-2017 genomförs utbildningsinsatser riktade till politiker, chefer och medarbetare inom offentlig förvaltning.

Utbildningarna kommer att fokusera på kvalitetsarbete för att säkerställa likvärdig service oavsett kön.

Projektet startade under 2015.

Publicerad 11.5.2015
Uppdaterad 10.11.2017