Registrering och rapportering

För att bedriva fiske till avsalu måste du registrera dig i landskapsregeringens fiskarregister. Alla som är fast bosatta på Åland kan bli införda i fiskarregistret. När du är inregistrerad kan du saluföra fisk som har fiskats från is. Om du vill använda båt vid fisket skall du ansöka om att få båten införd i landskapsregeringens fiskefartygsregister.

I fiskefartygsregistret införs fartyg som har Åland som hemort och som uppfyller kraven enligt § 5a i landskapslagen om verkställighet av den gemensamma fiskeripolitiken inom europeiska gemenskapen (1995:40). En förutsättning för att fartyget eller båten skall bli registrerad är att det finns fritt registerutrymme att tillgå. En båt som inte är införd i fiskefartygsregistret får inte användas för fiske om avsikten är att sälja fångsten.

Som registrerad fiskare är du skyldig att rapportera din fiskeaktivitet. Om du endast bedriver fiske från land eller is eller använder dig av en registrerad båt vars längd är mindre än tio meter rapporterar du ditt fiske en gång per månad på en så kallad kustfiskeblankett.

I händelse att du i din verksamhet även fiskar kvoterade arter (lax, torsk, strömming eller vassbuk) skall dessa fångster anmälas efter varje enskild landning senast inom 48 timmar på kustfiskefartygens lossningsanmälan. För strömming och vassbuk gäller detta fångster överstigande 100 kg/dag. Observera att månadsrapporten även skall inlämnas för de månader som fiske inte bedrivits.

Fiske som bedrivs med fartyg eller båtar vars längd är tio meter eller längre skall rapporteras på fiskeloggbok som inlämnas senast 48 timmar efter varje resa. I enlighet med EU:s kontrollförordning skall fartyg vars längd är tolv meter eller längre vara utrustade med elektronisk loggbok.