Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

15.4.2020 Vanliga frågor och svar om offentliga sammankomster

Frågor och svar om offentliga sammankomster finns även på Justitieministeriets och regionförvaltningsverkens webbsidor:

Frågor och svar på Justitieministeriets webbsidor

Frågor och svar på regionförvaltningsverkens webbsidor

Senast uppdaterad 15 april 2020 16:15

1. Ålands landskapsregering har förbjudit ordnandet av offentliga sammankomster med över 10 deltagare. Vilka tillställningar är det som avses?

Det är förbjudet att sammankalla offentliga sammankomster med över 10 personer. Förbudet gäller öppna möten för allmänheten oberoende av om de hålls inomhus eller utomhus. Förbudet gäller både allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

En allmän sammankomst är en tillställning i vilken även andra än de uttryckligen inbjudna kan delta i eller följa.

En offentlig tillställning är i regel en tillställning med över 10 personer i vilken deltagaren deltar på eget initiativ. Sådana tillställningar är bl.a. nöjesevenemang, föreställningar, tävlingar och andra därmed jämförbara tillställningar som är öppna för allmänheten, såsom teater-, opera- och bioföreställningar samt konserter och utställningar, liksom också mässor, tävlingar och idrottsevenemang. Som offentliga tillställningar räknas även sådana tillställningar som bygger på inbjudan eller medlemskap, om inte tillställningen på grund av antalet deltagare, tillställningens art eller andra särskilda skäl kan anses vara av privat natur.

2. Är det straffbart att ha sammankomster med över 10 deltagare?

Förbudet baserar sig på lagen om smittsamma sjukdomar, där det inte finns någon straffbestämmelse som gäller denna bestämmelse (58 §). Den inverkar också på tillämpningen av lagen om sammankomster, som polisen övervakar. Verksamhet som strider mot lagen om sammankomster kan vara straffbar som sammankomstförseelse, varvid maximistraffet är böter.

3. Måste affärer och restauranger nu stänga?

Uppdatering: Regeringen har beslutat att restauranger tillfälligt ska stängas. Under tiden 4 april – 31 maj 2020 ska restauranger och övriga förplägnadsrörelser stängas med stöd av 3 a § i lagen om temporär ändring av lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet (FFS 153/2020). Stängningen gäller inte take away-försäljning. Förplägnadsrörelser ska dock i enlighet med de allmänna rekommendationerna se till att försäljningen för avhämtning ordnas så att kontakter som medför smittorisk inte kan uppstå när maten avhämtas. 

Köpcentrum, stationsbyggnader och andra utrymmen som används av allmänheten kan däremot ha öppet. Vistelse i exempelvis köpcentrum anses alltså inte vara ”allmän sammankomst” på grunden att antalet kunder överstiger tio.

Kunderna bör beakta att det nu råder undantagsförhållanden på Åland. Det är bra att hålla avstånd till sina medmänniskor.

Även om landskapsregeringens beslut inte gäller företagsverksamhet, är det bra om företagen ändrar sina förfaranden i den nya situationen. De bör sträva efter att betjäna människorna mer individuellt, i mindre kundgrupper eller genom att gradera mötena. Ett exempel på detta är t.ex. sådan direktförsäljning som producenter kan ordnar via Facebook och där kunderna och försäljarna kommer till en viss plats vid en vis tid.

I landskapsregeringens förbud är det fråga om en begränsning av sammankomster, inte ett förbud mot rätten att röra sig.

3. Hur blir det med frisören, fysioterapin och så vidare?

Företag inom dessa branscher får vara öppna. Förbudet gäller möten och inte utbudet av individuella tjänster. Men också de som tillhandahåller individuella tjänster bör beakta undantagsförhållandena. Det är önskvärt att öka avståndet mellan kunderna och ordna tjänsterna så att kunderna är så lite i kontakt med varandra som möjligt.

4. Får man gå på gympa och gym? Eller på bio?

Förbudet begränsar offentliga tillställningar såsom bioföreställningar och idrottsevenemang till 10 personer. Ett längre svar finns till fråga 1 ovan.

Finlands regerings rekommendationen om att stänga kultur- och idrottsanläggningar gäller all privat anordnad gruppmotion och alla privata gymtjänster. Det rekommenderas alltså att de stängs.

Biografer omfattas både av den lagstadgade begränsningen av sammankomster och av bland annat den rekommendation som gäller teatrar. Biograferna får vara öppna, men det rekommenderas att de stängs. De kan också visa filmer, men de får inte ta in fler än 10 personer per föreställning.

5. Får man fortfarande åka kollektivt?

Ja. Begränsningarna gäller inte kollektivtrafiken. Men det är bra att hålla avstånd till medresenärerna.

6. Ordnas domstolssammanträden?

För information om domstolarnas verksamhet hänvisas till domstolsverkets webbplatser:

Ålands tingsrätts webbplats

Ålands förvaltningsdomstols webbplats

7. Kan det vara fler än 10 personer i en daghems- eller skolgrupp?

Ja, begränsingarna av offentliga sammankomster gäller inte daghems- eller skolgrupper. Det kan ändå vara skäl att arbeta i mindre grupper med tanke på smittorisken. Handhygienen och städningen är viktig.

8. När stängs gymmen?

Utgångspunkten är att gym inte är offentliga tillställningar och därför omfattas de inte av förbudet mot tillställningar med över 10 personer. Rekommendationen att stänga kultur- och idrottsanläggningar gäller alla privat ordnade gruppaktiviteter och privata gymtjänster. Rekommendationen är därför att de ska stängas. Offentliga tillställningar eller allmänna sammankomster som ordnas i gymmet i vilka mer än 10 personer deltar är förbjudna enligt landskapsregeringens beslut.

För att dämpa spridningen av coronaviruset är det viktigt att se till att avståndet mellan gymutrymmena är tillräckligt, att besökarna håller distans mellan varandra, att utrustningen hålls ren osv. Statliga och kommunala simhallar och andra idrottslokaler stängs i enlighet med regeringens riktlinjer. Aktörer inom den privata och tredje sektorn uppmanas göra lika.

9. Kan stora tenniscenter och andra motsvarande fritidscenter hålla öppet som vanligt nu när offentliga tillställningar med över 10 personer är förbjudna?  

Rekommendationen att stänga kultur- och idrottsanläggningar gäller alla privat ordnade gruppaktiviteter och privata gymtjänster. Regeringen rekommenderar att de stängs.

Huvudregeln är att var och en själv ansvarar för att följa sammankomstbegränsningarna och anvisningarna om socialt avstånd. Vuxna bär ansvaret för att också barnen följer dem. För att kunna dämpa spridningen av coronaviruset ska man undvika socialt umgänge så mycket som möjligt. På det sättet skyddar vi dem som hör till riskgrupperna och undviker att hälso- och sjukvårdssystemet överbelastas.

10. Får man hålla träningar på fotbollsplaner och motsvarande idrottsplatser utomhus eller måste de stängas helt och hållet?

Undervisnings- och kulturministeriets linjedragning är att utomhusidrottsplatser kan användas för ledda och övervakade träningar. Däremot får man inte ordna tävlingar eller andra öppna evenemang som bildar offentliga tillställningar med över 10 personer. Träningarna ska också genomföras så att närkontakter inte uppstår.

Enligt regeringens rekommendation 16.3.2020 stängs hobbyplatser och idrottslokaler som drivs av kommunen eller staten. Privata aktörer rekommenderas göra på samma sätt.

Landskapsregeringen tar inte ställning till vilka platser och lokaler som omfattas av regeringens rekommendation. Enligt undervisnings- och kulturministeriet hör utomhusidrottsplatser inte till sådana idrottslokaler som enligt rekommendationen bör stängas.

Landskapsregeringen har den 18 mars och 9 april meddelat beslut om förbud att ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 10 personer. Exempelvis idrottstävlingar räknas som en offentlig tillställning. Det går inte alltid att entydigt säga om något evenemang är en i lagen avsedd offentlig tillställning eller allmän sammankomst. Landskapsregeringen poängterar att i den rådande situationen är det i varje fall skäl att agera ansvarsfullt och följa regeringens och hälsomyndigheternas starka rekommendationer att undvika närkontakter.

Publicerad 23.3.2020 kl. 17:08
Uppdaterad 26.6.2020 kl. 15:05