Landskapets vattenområden

Landskapets vattenområden är indelade i landskapets allmänna vatten och landskapets enskilda vatten. Med allmänt vattenområde avses området utanför byarågång. Inom allmänt vattenområde i landskapet har den som är stadigvarande bosatt i landskapet rätt att bedriva fiske.

Yrkesmässigt fiske får endast bedrivas av i fiskarregistret införda egentliga yrkesfiskare och binäringsfiskare. Vad som avses med yrkesmässigt fiske regleras i landskapsförordningen om yrkesfiske (1995:44). Oberoende av hemort har medborgare i de nordiska länderna rätt att bedriva husbehovs- och fritidsfiske inom allmänt vattenområde.

Landskapets enskilda vattenområden utgörs av ett antal områden som hör till fastigheter som ägs enskilt av landskapet. Oftast är dessa områden avsatta för vissa speciella ändamål, som t.ex. naturreservat. I dessa områden kan fiske endast bedrivas med tillstånd av landskapsregeringen.

Fisketillstånd på landskapsregeringens enskilda vatten

Som registrerad fiskare har du möjlighet att ansöka om tillstånd för yrkesmässigt fiske på landskapets enskilda vattenområden. Tillstånden gäller för ett år i sänder och beviljas i enlighet med landskapslagen om fiske och landskapsregeringens fastslagna principer till i första hand yrkesfiskare och därefter binäringsfiskare och övriga fiskare.

Från och med år 2016 kommer landskapets vatten i sin helhet att administreras av landskapets fastighetsverk.