Landskapslag (1976:34) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om transport av farliga ämnen (1995/62)

1 §.  (1995/62)

Lagen den 2 augusti 1994 om transport av farliga ämnen (FFS 719/94) skall tillämpas i landskapet Åland med de undantag som följer av denna lag.

Ändringar av den lag som avses i 1 mom. skall tillämpas i landskapet från det att de träder i kraft i riket.

2 §.  (1995/62)

De förvaltningsuppgifter som enligt de författningar som avses i 1 och 5 §§ ankommer på statens myndigheter skall i landskapet skötas av [landskapsstyrelsen] och de uppgifter som ankommer på besiktningskontor och besiktningsställe skall skötas av motorfordonsbyrån, till den del förvaltningen grundar sig på landskapets lagstiftningsbehörighet på området.

3 §.

[Landskapsstyrelsen] samt polis- och brandmyndigheterna övervakar att bestämmelserna i de författningar som avses i 1 och 5 §§ följs. (1995/62)

Om den övervakning som ankommer på arbetarskyddsmyndigheterna är stadgat särskilt.

4 §.  (1989/41)

Denna lag tillämpas på transport i landskapet. Om transporten börjar eller slutar i utlandet tillämpas dock på transporten på väg i landskapet antingen denna lag eller den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR). I fråga om rutterna för transport av farliga ämnen och de körtillstånd för förare som beviljas i landskapet tillämpas dock alltid denna lag.

5 §.  (1995/62)

[Landskapsstyrelsen] kan inom landskapets behörighet genom landskapsförordning besluta att författningar som utfärdats med stöd av den lag som avses i 1 § skall tillämpas i landskapet Åland oförändrade eller med de ändringar [landskapsstyrelsen] föreskriver.

[Landskapsstyrelsen] kan inom landskapets behörighet i landskapsförordning besluta om genomförandet i landskapet av EG:s direktiv rörande angelägenheter som avses i denna lag.

Närmare bestämmelser om verkställigheten och tillämpningen av denna lag utfärdas vid behov genom landskapsförordning.

6 §.  (1995/62)

Ett körtillstånd som utfärdas i riket med stöd av de författningar som avses i 1 och 5 §§ är giltigt även i landskapet.

7 §.  (1989/41)

Beslut som fattats med stöd av denna lag överklagas enligt bestämmelserna i de författningar som avses i 1 och 5 §§, dock så att beslut som motorfordonsbyrån fattat överklagas hos [landskapsstyrelsen] och beslut som [landskapsstyrelsen] fattat överklagas hos högsta förvaltningsdomstolen. (1995/62)

Beslut som fattats med stöd av denna lag kan verkställas trots att besvär har anförts.

Ikraftträdandebestämmelser och förarbeten

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft, samt om författningens och ändringarnas förarbeten. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs. Alla förarbeten finns på Ålands lagtings webbplats.

Gå till ärendesökningen på lagtinget.ax »

1976:34

Utfärdad 1.7.1976, utgiven från tryckeriet 27.8.1976

 • Fr. 15/1975-76
 • Lu bet. 16/1975-76
 • Stu bet. 15/1975-76

1989/41

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1990.

1 § förordningen om transport av farliga ämnen på väg skall dock, på sätt som stadgas i denna lag, tillämpas från och med den 1 augusti 1989.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

 • Fr. 28/1988-89
 • Lu bet. 16/1988-89
 • Stu bet. 24/1988-89

1992/56

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

Föreskrifter om märkning av fordon i förordningen om transport av farliga ämnen skall dock tillämpas från och med den 1 juli 1993.

Förpackningar som inte överensstämmer med förordningen om transport av farliga ämnen (FFS 146/92) och de föreskrifter som meddelats med stöd av den får till utgången av år 1993 användas för transport av farliga ämnen, om förpackningarna överensstämmer med de bestämmelser som gäller när denna lag träder i kraft.

Tankar som motsvarar de bestämmelser om transport av farliga ämnen som gäller när denna lag träder i kraft och som har tagits i bruk före ikraftträdandet får fortfarande användas.

Tankar som motsvarar de bestämmelser som gäller när denna lag träder i kraft och som har tagits i bruk före ikraftträdandet och används för transport av sådana farliga ämnen som inte är farliga ämnen enligt de bestämmelser som gäller när denna lag träder i kraft får användas för transport av nämnda ämnen till den 31 januari 1995.

Bestämmelsen i 1 § 1 mom. 2 punkten förordningen om körtillstånd för förare av fordon som transporterar farliga ämnen skall dock tillämpas från och med den 1 januari 1995.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

 • Fr. 35/1991-92
 • Lu bet. 27/1991-92
 • Stu bet. 41/1991-92

1995/62

Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

 • Fr. 31/1993-94
 • Lu bet. 6/1994-95