Landskapslag (2008:97) om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen

1 §.  Lagens tillämpningsområde

Barnskyddslagen (FFS 417/2007) ska, med i denna lag angivna undantag, tillämpas i landskapet Åland.

Barnskyddslagen ska tillämpas i samma lydelse som vid varje enskild tidpunkt är gällande i riket, om inte annat följer av denna lag. Upphävs barnskyddslagen, ska den inom landskapets behörighet tillämpas i sin sista lydelse. (2017/60)

3 mom. upphävt (2017/59).

2 §.  (2013/119)  Förvaltningsmyndighet

De förvaltningsuppgifter som enligt barnskyddslagen ankommer på statliga myndigheter ska på Åland skötas av landskapsregeringen, när det är fråga är om uppgifter som faller inom landskapets behörighet, dock så att övervakningen ska skötas av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

Om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet vid övervakningen konstaterar allvarliga brister ska myndigheten, utan hinder av sekretessbestämmelser, anmäla bristerna till landskapsregeringen.

3 §.  (2019/35)  Kommunstyrelses eller nämnds uppgift

De uppgifter som enligt barnskyddslagen ska skötas av ett kollegialt organ som kommunen har utsett ska i landskapet skötas av en nämnd eller kommunstyrelsen i enlighet med kommunfullmäktiges beslut, om inte uppgifterna ska samordnas och skötas av den kommunala myndighet som avses i 3 § i landskapslagen (2016:2) om en kommunalt samordnad socialtjänst.

4 §.  (2023/27)  Avvikande terminologi

På Åland ska bestämmelser om kommunala tjänsteinnehavare tillämpas på kommunala tjänstemän och bestämmelser om barndagvård tillämpas på barnomsorg.

4a §.  (2020/55)  Välfärdsplan för barn och unga

Den välfärdsplan för barn och unga som avses i 12 § i barnskyddslagen ska även innehålla en beskrivning av hur barn- och elevhälsoverksamheten genomförs i kommunens barnomsorg och grundskolor.

Barnskyddslagens 12 § 1 mom. sista mening, 3, 5 och 6 mom. tillämpas inte på Åland. För ordnandet och utvecklandet av barnskyddet ska uppgifterna enligt 12 § 4 mom. inkluderas i den välfärdsplan för barn och unga som avses i 12 § 1 mom. i barnskyddslagen. (2023/27)

4b-4e §§.

Upphävda (2020/15).

4f §.  (2020/55)  Stöd för skolgången

Kommunen ska i enlighet med bestämmelserna i del IV i landskapslagen (2020:32) om barnomsorg och grundskola ordna psykolog- och kuratorstjänster som ger stöd och handledning för barnen och eleverna inom barnomsorgen och i grundskolan samt för de barn som hemundervisas.

Huvudmannen för sådan privat barnomsorg och för en sådan ersättande skola som avses i 6 kap. i del II och 7 kap. i del III i landskapslagen om barnomsorg och grundskola ansvarar för att de tjänster som avses i 1 mom. ordnas för barnen och eleverna.

4g-4n §§.

Upphävda (2020/15).

5 §.  Särskilda avvikelser

Vid tillämpningen av barnskyddslagen ska även i denna paragraf angivna avvikelser iakttas i landskapet:

1) (2020/15) På Åland ska hänvisningar i barnskyddslagen till socialvårdslagen (FFS 1301/2014) inom landskapets lagstiftningsbehörighet avse motsvarande bestämmelser i landskapslagen (2020:12) om socialvård. Hänvisningen i barnskyddslagen till 46 a § ska inom landskapets lagstiftningsbehörighet avse 65 § i landskapslagen om socialvård.

2) (2020/15) Bestämmelser om behörighetskrav för socialarbetare som verkar inom barnskyddet på Åland finns i 8 § i landskapslagen (2020:24) om yrkesutbildade personer inom socialvården. Behörighetsbestämmelser beträffande personer som verkar i huvudsakligen administrativa ledningsuppgifter inom barnskyddet finns i 65 § 1 mom. i landskapslagen om socialvård. Behörighetsbestämmelser för föreståndare som ansvarar för vård- och fostringsuppgifter vid en barnskyddsanstalt finns i 65 § 3 mom. i landskapslagen om socialvård.

Med avvikelse från 13 § 2 mom. i barnskyddslagen kan den ledande tjänsteinnehavaren inom socialvården förordna även en tjänsteman som inte har behörighet som socialarbetare att fatta beslut under förutsättning att tjänstemannen uppfyller behörighetsbestämmelserna i 65 § 1 mom. i landskapslagen om socialvård.

3) (2023/27) Hänvisningen i 12 § 1 mom. i barnskyddslagen till att planen ska godkännas i respektive kommuns kommunfullmäktige ska avse godkännande av den kommunala myndighet som ansvarar för barnskyddet. Hänvisningen i 12 § 1 mom. i barnskyddslagen till en budget och ekonomiplan enligt 110 § i kommunallagen (FFS 410/2015) ska avse en budget och ekonomiplan enligt 64 och 65 §§ i kommunallagen (1997:73) för landskapet Åland. Hänvisningen till 6 § i lagen om ordnande av social- och hälsovård (FFS 612/2021) ska avse landskapslagen (2020:13) om socialvårdens förvaltning och tillsyn på Åland.

4) (2020/15) På Åland ska med avvikelse från 3 a § 1 mom. i barnskyddslagen, förebyggande barnskydd tillhandahållas förutom av kommunen även av landskapsmyndigheterna med ansvar för utbildning och hälsovård.

5) (2020/55) På Åland tillämpas landskapslagen om barnomsorg och grundskola på barnomsorg som tillhandahålls som en stödåtgärd inom barnskyddets öppenvård.

6) (2023/27) Hänvisningen i 15 § i barnskyddslagen till en verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården inom välfärdsområdet ska avse Ålands hälso- och sjukvård enligt landskapslagen (2011:114) om hälso- och sjukvård.

7) (2013/119) Bestämmelserna i 16b § 2 mom. första meningen i barnskyddslagen om hälso- och sjukvårdstjänster ska inte tillämpas i landskapet.

8) (2023/27) Hänvisningen i 16b § 2 mom. andra meningen i barnskyddslagen till lagen om grundläggande utbildning och lagen om statsandel för kommunal basservice (FFS 618/2021) i fråga om placeringskommunens skyldighet att ordna grundläggande utbildning och om ersättning för kostnaderna för detta ska avse motsvarande skyldighet och kostnadsansvar för förundervisning och grundskoleundervisning enligt landskapslagen (2020:32) om barnomsorg och grundskola.

9) (2019/35) Bestämmelserna i lagens 18 § ska inte tillämpas i landskapet.

10) (2022/93) Hänvisningarna i 19 och 77 §§ i barnskyddslagen till lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (FFS 734/1992) ska avse landskapslagen (2022:91) om klientavgifter inom socialvården.

11) Hänvisningen i 20 § 2 mom. i barnskyddslagen till 34 § i förvaltningslagen (FFS 434/2003) ska i landskapet avse 28 § i förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland.

12) (2020/15) På Åland tillämpas landskapslagen (1998:66) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd på utkomststöd och förebyggande utkomststöd som tillhandhålls som en stödåtgärd inom barnskyddets öppenvård.

13) (2020/15) På Åland tillämpas landskapslagen (2015:18) om tillämpning i landskapet Åland av familjevårdarlagen gällande familjevård.

14) (2020/15) Med avvikelse från 27 a § i barnskyddslagen ska Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet minst en gång per kalenderår begära de uppgifter som är nödvändiga för uppföljningen och övervakningen av de tidsfrister som föreskrivs i barnskyddslagens 26 § 5 mom. och 36 § 3 mom. i landskapslagen om socialvård.

15) (2023/27) Hänvisningar i barnskyddslagens 11, 14, 16, 16 a, 16 b, 25 d, 27 a, 35, 55, 61 b, 76, 76 a, 78 och 79 §§ till ett välfärdsområde ska avse en kommun.

16) (2023/27) Hänvisningar i barnskyddslagens 25, 32, 34, 54, 75, 77 och 81 §§ till ett välfärdsområde ska avse det organ som ansvarar för socialvården.

17) (2023/27) Barnskyddslagens 16 c § ska ha följande lydelse: När en kommun med stöd av denna lag har ordnat familjevård eller institutionsvård för någon som inte är kommuninvånare räknas kommunernas inbördes ersättningar ut enligt bestämmelserna i 61 § landskapslagen (2020:12) om socialvård.

17a) upphävd (2017/59).

18) (2020/15) Hänvisningen i 27 § i barnskyddslagen till 11 § i lagen om klientens ställning och rättigheter och i 41 § 2 mom. i barnskyddslagen till 20 § i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården ska på Åland tillämpas med de avvikelser som anges i landskapslagen (1995:101) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård.

19) Hänvisningen i 42 § 2 och 4 mom. i barnskyddslagen till förvaltningslagen ska i landskapet avse förvaltningslagen för landskapet Åland.

20) (2013/119) Hänvisningen i 55 § 2 mom. i barnskyddslagen till 9 § i lagen om underhållsstöd (FFS 580/2008) ska i landskapet tillämpas med de avvikelser som anges i landskapslagen (2009:7) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om underhållsstöd.

21 - 22) upphävda (2017/59).

23) upphävd (2020/15).

24) upphävd (2022/93).

25) (2013/119) Hänvisningen i 80 § 2 mom. i barnskyddslagen till lagen om privat socialservice (FFS 922/2011) ska i landskapet avse landskapslagen (2012:36) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om privat socialservice.

5a §.  (2019/40)  Finansiering

På sådan verksamhet som kommunen eller den kommunala myndighet som avses i 3 § i landskapslagen (2016:2) om en kommunalt samordnad socialtjänst ordnar med stöd av denna lag tillämpas landskapslagen (1993:71) om planering av socialvården. Kommunen eller den kommunala myndigheten tilldelas landskapsandel enligt landskapslagen (2017:120) om landskapsandelar till kommunerna om inte något annat bestäms genom lag.

6 §.  Förordning

Om inte ärendet hör till området för lag kan landskapsregeringen inom landskapets behörighet genom landskapsförordning besluta att författningar som utfärdats med stöd av barnskyddslagen ska tillämpas i landskapet oförändrade eller med de ändringar landskapsregeringen föreskriver.

7 §.  (2013/119)  Sökande av ändring

I beslut som har fattats med stöd av denna lag kan ändring sökas genom besvär i enlighet med bestämmelserna i 25 § självstyrelselagen för Åland, om inte rätten till besvär är begränsad enligt lag.

8 §.  Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2008.

Genom denna lag upphävs landskapslagen (1977:13) angående tillämpning av vissa författningar rörande barnskydd i landskapet Åland.

9 §.  Övergångsbestämmelse

Kriterierna enligt 59 § 1 mom. barnskyddslagen för det högsta antalet barn som får vårdas samtidigt vid en barnskyddsanstalts bostadsenhet och kriterierna enligt 59 § 2 mom. för det minsta antalet anställda per bostadsenhet vid en barnskyddsanstalt tillämpas i alla barnskyddsanstalter senast inom tre år efter lagens ikraftträdande.

2 mom. upphävt (2021:36).

Ikraftträdandebestämmelser och förarbeten

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft, samt om författningens och ändringarnas förarbeten. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs. Alla förarbeten finns på Ålands lagtings webbplats.

Gå till ärendesökningen på lagtinget.ax »

2008:97

 • Fr. 11/2007-2008
 • Smu bet. 5/2007-2008

2011/88

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

 • Fr. 15/2009-2010
 • Smu bet. 5/2010-2011

2013/119

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

Övervakningsärenden som har inletts före denna lag träder i kraft samt handlingar som behövs för övervakningen, överförs utan hinder av sekretessbestämmelser till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet när denna lag träder i kraft.

 • LF 23/2012-2013
 • LKU bet. 11/2012-2013

2015/21

Denna lag träder i kraft den 31 mars 2015.

 • LF 2/2014-2015
 • SMU bet. 1/2014-2015

2015/42

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015.

 • LF 7/2014-2015
 • SMU bet. 6/2014-2015

2017/59

Denna lag träder i kraft den 1 september 2017.

 • LF 23/2015-2016
 • SMU bet. 1/2016-2017

2017/60

Denna lag träder i kraft den 1 september 2017.

Från och med ikraftträdandet av denna lag ska ändringar i barnskyddslagen som trätt i kraft efter utgången av mars månad 2015, även till den del det är fråga om bestämmelser inom landskapets behörighet, tillämpas i enlighet med landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen.

 • LF 19/2016-2017
 • SMU bet. 10/2016-2017

2017/129

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

 • LF 28/2016-2016
 • FNU bet. 25/2016-2017

2019/35

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

 • LF 25/2014-2015
 • SMU bet. 14/2014-2015

2019/40

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

 • LF 28/2016-2017
 • FNU bet. 25/2016-2017

2020/15

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

 • LF 21/2018-2019
 • SMU bet. 9/2018-2019

2020/55

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

 • LF 11/2019-2020
 • LKU bet. 7/2019-2020

2021:36

Denna lag träder i kraft den 1 april 2021.

 • LF 4/2020-2021
 • SMU bet. 2/2020-2021

2022/93

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

 • LF 28/2021-2022
 • SMU bet. 8/2021-2022

2023/27

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2023.

 • LF 12/2022-2023
 • SMU bet. 4/2022-2023