Landskapslag (2013:43) om tillämpning av semesterlagen på landskapets och kommunernas tjänstemän

1 §.  Lagens tillämpningsområde

Med stöd av denna landskapslag ska semesterlagen (FFS 162/2005) med angivna avvikelser tillämpas i landskapet. Ändringar i semesterlagen ska tillämpas i landskapet från det att de träder i kraft i riket om inte annat följer av denna lag. Denna landskapslag gäller tillämpning av semesterlagen på landskapets och kommunernas tjänstemän. För arbetstagare och övriga tjänstemän i landskapet gäller rikslagstiftningen om semester.

2 §.  Avvikelser

Kollektivavtal och riksomfattande tjänstekollektivavtal ska avse tjänstekollektivavtal enligt landskapslagen (1978:22) om tjänstekollektivavtal. Arbetsgivarnas och arbetstagarnas riksomfattande föreningars rätt att avvika från semesterlagen ska avse avtalsparternas rätt att avvika från denna landskapslag.

Den 9 juni som är en ledig dag enligt landskapslagen (1976:26) om Ålands självstyrelsedag ska inte räknas som semesterdag.

Lagen om studieledighet (FFS 273/1979) ska avse landskapslagen (1983:57) om studieledighet.

Arbetsgivarens skyldighet enligt 35 § ska även omfatta skyldigheten att hålla denna landskapslag fritt tillgänglig för tjänstemännen på arbetsplatsen.

Särskilda bestämmelser för anställda i tjänsteförhållande tillämpas på landskapets tjänstemän enligt vad som gäller för statstjänstemän och på kommunernas tjänstemän enligt vad som gäller för kommunala tjänsteinnehavare.

Om det i övrigt hänvisas till någon bestämmelse som har sin motsvarighet i landskapslag eller någon annan bestämmelse inom landskapets behörighet, ska den i landskapet gällande bestämmelsen tillämpas.

3 §.  Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 september 2013.

Genom denna lag upphävs landskapsförordningen (1998:122) om semester för landskapets tjänstemän och landskapsförordningen (1998:123) om semester för vissa landskapets tjänstemän som inte är anställda i huvudsyssla.

Ikraftträdandebestämmelser och förarbeten

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft, samt om författningens och ändringarnas förarbeten. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs. Alla förarbeten finns på Ålands lagtings webbplats.

Gå till ärendesökningen på lagtinget.ax »

2013:43

  • LF 11/2012-2013
  • LKU bet. 7/2012-2013