Landskapsförordning (1993:104) om fordons konstruktion, utrustning, skick, användning och belastning (upphävs 1.4)

Denna förordning upphävs genom 2023:108, som gäller från och med den 1 april 2024.

1 kap. Allmänna bestämmelser

1 §.  (2012/11)  Riksförfattningar som tillämpas i landskapet

Inom landskapets behörighet och med de avvikelser som anges i denna förordning eller som följer av vägtrafiklagen (1983:27) för landskapet Åland ska följande riksförfattningar tillämpas på Åland:

1) trafikministeriets beslut om lastkorgar till fordon, lastning av fordon och fastgörande av last (FFS 940/1982)

2) förordning om användning av fordon på väg (FFS 1257/1992)

3) 16 § och 39 § 7 punkten kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning (FFS 1248/2002)

4) inrikesministeriets förordning om räddningsbilar (FFS 818/2010)

5) Transport- och kommunikationsverkets föreskrift om lastkorgar och säkring av last (TRAFICOM/149639/03.04.03.00/2019),

6) Transport- och kommunikationsverkets föreskrift om ändring av bilars och till dem tillhörande släpvagnars konstruktion (TRAFICOM/194495/03.04.03.00/2019),

7) Transport- och kommunikationsverkets föreskrift om tekniska krav på och typgodkännande av fordons dubbdäck (TRAFICOM/220809/03.04.03.00/2019),

8) Transport- och kommunikationsverkets föreskrift om tekniska krav för fordonskombinationer (TRAFICOM/304841/03.04.03.00/2019),

9) Transport- och kommunikationsverkets föreskrift om tekniska krav på bilar och bilsläpvagnar (TRAFICOM/420030/03.04.03.00/2019),

10) Transport- och kommunikationsverkets föreskrift om användning av fordon på väg (TRAFICOM/420043/03.04.03.00/2019),

11) Transport- och kommunikationsverkets föreskrift om specialtransporter och specialtransportfordon (TRAFICOM/420073/03.04.03.00/2019),

12) Transport- och kommunikationsverkets föreskrift om speciallyktor, reflektorer och reflekterande märkningar för fordon samt ljudsignalanordningar för utryckningsfordon (TRAFICOM/393402/03.04.03.00/2020),

13) Transport- och kommunikationsverkets föreskrift om konstruktion och utrustning av två- och trehjuliga fordon, fyrhjulingar, släpvagnar avsedda för sådana fordon samt lätta elfordon (TRAFICOM/46396/03.04.03.00/2020),

14) Transport- och kommunikationsverkets föreskrift om ändringar i konstruktionen för fordon i kategori L (TRAFICOM/497838/03.04.03.00/2019),

15) Transport- och kommunikationsverkets föreskrift om förfaranden för tillsyn över överensstämmelse med kraven vid produktion av fordon, system, komponenter, separata tekniska enheter, delar och utrustning (TRAFICOM/46660/03.04.03.00/2020),

16) Transport- och kommunikationsverkets föreskrift om traktorers, motorredskaps och terrängfordons, deras släpvagnars konstruktion och utrustning samt konstruktion och utrustning för andra släpanordningar än sådana som är avsedda att kopplas till bilar samt fordon som dras av djur (TRAFICOM/75637/03.04.03.00/2020),

17) Statsrådets förordning om förutsättningarna för beviljande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade (FFS 471/2020),

18) Statsrådets förordning om fordon (FFS 162/2021),

19) Transport- och kommunikationsverkets föreskrift om bedömningsgrunder vid periodisk besiktning av fordon (TRAFICOM/423528/03.04.03.00/2020). (2022/84)

Närmare bestämmelser som utfärdats med stöd av ovan nämnda författningar gäller i landskapet om inte annat följer av bestämmelserna i denna förordning eller landskapsregeringsbeslut.

Ändringar av ovanstående författningar gäller i landskapet om ändringarna inte strider mot bestämmelserna i denna förordning.

2 §.  (2004/18)  Import av EU-fordon

Fordon som importeras till landskapet Åland kan registreras och godkännas för trafik i landskapet, utan krav på intyg från fordonstillverkaren att fordonets konstruktion överensstämmer med de krav som gällde inom EU när fordonet togs i bruk, om fordonsägaren uppvisar handling som visar att fordonet tidigare varit registrerat och godkänt för trafik inom EU/EES.

3 §.  Förvaltningsmyndigheter

De förvaltningsuppgifter som enligt i 1 § nämnda författningar ankommer på rikets myndigheter skall i landskapet handhas av landskapsregeringen.

Hänvisas i de i 1 § nämnda författningarna till bestämmelser i rikslagstiftningen vilka äger motsvarighet i landskapslagstiftningen skall hänvisningarna anses avse bestämmelserna i landskapslagstiftningen.

Tillstånd till ändringar som avviker från kraven enligt transport- och kommunikationsverkets föreskrift om ändring av bilars och till dem hörande släpvagnars konstruktion får ges av fordonsmyndigheten för ändringar i ett fordons kaross, motor eller chassi om fordonsägaren kan uppvisa ett intyg från Ålands Motorklubb, Sveriges fordonsbyggares riksorganisation eller en motsvarande organisation som godkänts av landskapsregeringen. Av intyget ska det framgå att ändringen följer Sveriges fordonsbyggares riksorganisations krav och har skett under överinseende av en av organisationens kontrollanter samt att ändringen godkänts av organisationen och inte leder till att fordonets trafiksäkerhet äventyras. (2021/153)

2 kap. Materiella bestämmelser

4 §.  (1997/18)  Förordningens allmänna omfattning

Denna förordning tillämpas på alla fordon samt deras användning på väg utom i de fall som rör

a) (2004/18) sådana rullstolar för handikappade som är handdrivna eller har en motor vars effekt är högst 1 kW eller på motsvarande hjälpmedel, om den största konstruktiva hastigheten är högst 15 km/h samt i de fall som rör

b) sådana sparkstöttingar, lekfordon eller motsvarande anordningar som inte har motor.

2 mom. upphävt (2004/18).

3 mom. upphävt (2012/11).

5 §.  (2021/11)  Undantag för förare som är egenföretagare från kravet på användning av färdskrivare

Bestämmelserna i artiklarna 5 – 9 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet och om ändring av rådets förordningar (EEG) nr 3821/85 och (EG) nr 2135/98 samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3820/85 i vad avser kravet på att vissa fordon ska vara utrustade med färdskrivare, gäller inte i fråga om sådana fordon som används av sådana i 1 § 1 mom. i landskapslagen (2021:9) om tillämpning på Åland av vissa bestämmelser i lagen om transportservice avsedda förare, i samband med sådana i samma moment avsedda transporter och transporterna ifråga enbart utförs inom Åland.

6 §.  Språket på och utformningen av obligatoriska skyltar

Text på skyltar som skall finnas på vissa fordon skall på ett i landskapet registrerat fordon vara formulerat på svenska språket. Landskapsregeringen kan besluta närmare om hur sådana skyltar skall se ut.

7 §.  (2015/53)  Undantag från skyldigheten att använda bilbälte

Bestämmelsen i 1 § 1 mom. 2 punkt om tillämpning i landskapet Åland av rikets förordning om användning av fordon på väg (FFS 1257/1992) är inte tillämplig avseende bestämmelser om undantag från skyldigheten att använda bilbälte. Bestämmelser om undantag från skyldigheten att använda bilbälte finns i landskapsförordningen (1995:36) om undantag från skyldigheten att använda bilbälte.

7a §.  (2005/58)  Räddningsbilars färg

Bestämmelsen i 4 § 1 mom. inrikesministeriets förordning om räddningsbilar skall i landskapet ha följande tillägg: Manskapsbil och andra fordon i kategori M1 kan dock ha en annan röd färgnyans.

8 §.  (2012/11)  Användning av sommardäck

Bestämmelsen i 16 § 2 mom. b-punkten i förordningen om användning av fordon på väg, enligt vilken vissa fordon under vissa omständigheter får köras en kort sträcka utan vinterdäck, ska gälla utan att körsträckan begränsas till 20 kilometer.

8a §.  (2012/11)  Användning av vinterdäck

Bestämmelsen i 17 § 1 mom. i förordningen om användning av fordon på väg ska ha följande lydelse:

Bilar och tillkopplade släpvagnar får förses med dubbdäck, snökedjor eller motsvarande slirskydd som inte väsentligt skadar vägytan. Dubbdäck får användas från den 15 oktober till och med den 15 april. Dubbdäck får även användas under annan tid om det råder vinterväglag eller sådant kan befaras och detta motiverar användning av dubbdäck. Dubbdäck får även användas under annan tid på utryckningsfordon, på bärgningsbilar och på bilar och släpvagnar som används vid väghållning samt vid tillfälliga förflyttningar i samband med handel med bilar eller vid reparation eller besiktning av bilar eller släpvagnar.

9 §.  (2019/70)  Taxilykta

En personbil som används för tillståndspliktig personbeställningstrafik (taxitrafik) ska vara försedd med taxilykta.

Taxilyktan ska avlägsnas eller täckas, när bilen inte används för sådana transporter som avses i 1 mom.

9a §.  (1996/36)  Specialtransporter

Landskapsregeringen kan medge temporär rätt att framföra fordon som avviker från enligt denna förordning gällande förbud, begränsningar eller påbud.

Polismyndigheten kan av särskilda skäl för nödvändig förflyttning ge tillstånd till att framföra fordon som avviker från enligt denna förordning gällande förbud, begränsningar eller påbud.

En rättighet eller ett tillstånd som avses i denna paragraf kan förenas med behövliga villkor.

9b §.  (2018/6)  Transport av efterfordon

Trots bestämmelserna om koppling av motordrivna fordon och släpfordon i förordningen om användning av fordon på väg är det tillåtet att framföra efterfordon på väg. Ett efterfordon är ett oregistrerat fordon som är kopplat till en bil, en traktor, ett motorredskap eller ett terrängfordon och som inte är ett släpfordon. Som efterfordon räknas

a) fordon som inte är avsedda att transportera gods, till exempel skylift eller kioskvagn samt

b) ofjädrad båttransportvagn, ofjädrad husvagn eller liknande ofjädrade fordon.

Ett efterfordon får inte framföras i högre hastighet än 30 kilometer i timmen och ska vara försett med LGF-skylt, körriktningsvisare, två vita reflexer framtill, orangegula sidomarkeringsreflexer, två röda triangelformade reflexer baktill och om fordonet framförs i mörker, två röda positionslyktor bak. Efterfordonet ska vara kopplat på ett säkert sätt till dragfordonet. Förbindelsen ska vara dimensionerad för att klara de påfrestningar den utsätts för.

Om efterfordonet saknar bromsar får inte bruttovikten överstiga dragfordonets bruttovikt.

Är efterfordonet försett med bromsar får inte bruttovikten överstiga tre gånger dragfordonets bruttovikt. Färdbromssystemet ska kunna minska farten på efterfordonet och få det att stanna säkert och snabbt. Färdbromssystemet ska kunna stanna efterfordonet inom en stoppsträcka som beräknas enligt följande formel:

S ≤ (V2/65) + 0,15V

där S = stoppsträckan i meter och V = hastigheten i kilometer i timmen.

Fordonsbredden inklusive last får vara högst 260 cm. Om lasten är odelbar får bredden uppgå till 310 cm, förutsatt att ekipaget är utmärkt enligt bestämmelserna i kommunikationsministeriets förordning om specialtransporter och specialtransportfordon.

För att få dra ett efterfordon krävs att föraren har körkortsbehörighet för dragfordonet.

9c - 9d §§.

Upphävda (2012/11).

3 kap. Särskilda bestämmelser

10 §.  Ändringssökande

Beslut som fattats av motorfordonsbyrån kan inom 30 dagar överklagas hos Ålands förvaltningsdomstol. (2004/18)

Över lagligheten av ett beslut som landskapsregeringen fattat får ändring sökas genom besvär. Besvär får inte sökas avseende ändamålsenligheten i landskapsregeringens beslut.

11 §.  (2005/82)  Straff

Den som bryter mot denna förordning skall dömas till straff enligt trafikbrottslagen (2004:28) för landskapet Åland.

12 §.  (1997/18)  Ikraftträdelsebestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994.

Förordningen gäller fordon som tas i bruk efter förordningens ikraftträdande. Ett fordon som tagits i bruk innan denna förordnings ikraftträdande får användas i trafik om det uppfyller de bestämmelser som gällde vid förordningens ikraftträdande. (2016/26)

Bestämmelserna i 97 § 2-5 punkten trafikministeriets beslut om bromsanordningar för bilar med tryckluftsbromsar (FFS 631/1990) i dess senaste lydelse skall dock tillämpas och vara utförd på däri angivna fordon före utgången av kontrollbesiktningen för 1997.

Om ett fordons konstruktion eller utrustning ändras efter denna förordnings ikraftträdande skall ändringen utföras i enlighet med bestämmelserna i denna förordning.

Ikraftträdandebestämmelser

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs.

1994/14

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1994.

Sådan kontroll av avgasutsläpp från dieseldrivna bilar som avses i 38 § 4 mom. förordningen om besiktning av fordon (FFS 1702/92) kan kontrolleras av motorfordonsbyrån.

Sådan anmälan om kontroll av avgasutsläpp som skall göras i enlighet med 39 § 2 mom. förordningen om besiktning av fordon skall i landskapet göras till motorfordonsbyrån.

Sådant förbud att godkänna ett intyg om avgasutsläpp som avses i 39 § 3 mom. förordningen om besiktning av fordon kan i landskapet göras av motorfordonsbyrån.

Med begreppet årsbesiktning i förordningen om besiktning av fordon skall i landskapet avse sådan kontrollbesiktning som utförs av motorfordonsbyrån.

1996/36

Denna förordning träder omedelbart i kraft. (Utgiven den 14.5.1996)

1997/18

Denna förordning träder omedelbart i kraft.(Utgiven den 28.2.1997)

1999/58

Denna förordning träder omedelbart i kraft. (Utgiven den 12.10.1999)

2001/21

Denna förordning träder omedelbart i kraft. (Utgiven den 14.5.2001)

2002:51

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2002.

Från denna förordnings ikraftträdande kan i stället för i besiktningsförordningens 36 § 2 och 3 mom. angiven mätning vid tomgångskörning som baserar sig på gränsvärdena för avgasutsläpp i fråga om fordon som är utrustade med fordonsburna övervakningssystem utföras kontroll av det fordonsburna övervakningssystemet.

Besiktningsförordningens 34 § om årsbesiktningens innehåll, i fråga om direktiv 2001/11/EG som nämns i paragrafen, 37a § om kontroll av hastighetsbegränsande anordningar samt 46b § om förrättare av kontroll av avgasutsläpp, tryckluftsbromsar, dragkoppling och hastighetsbegränsande anordningar sådan den lyder i förordningen (FFS 165/2002) träder i kraft den 9 mars 2003.

Den kontroll vid tomgångskörning som anges i besiktningsförordningens 36 § 2 och 3 mom. och som baserar sig på gränsvärdena för avgasutsläpp ersätts från och med den 1 januari 2004 med kontroll av det fordonsburna övervakningssystemet, vilken nämns i besiktningsförordningens 35 § 5 mom., och den gäller följande fordon:

a) sådana fordon med ottomotor som tagits i bruk första gången den 1 januari 2001 eller därefter och som ingår i kategori M1 samt som använder bensin som drivmedel, med undantag av fordon vilkas totalmassa överstiger 2500 kg, samt fordon i kategori N1, klass I,

b) sådana fordon med ottomotor som tagits i bruk första gången den 1 januari 2002 eller därefter och som ingår i kategori N1, klasserna II och III, samt som använder bensin som drivmedel, och fordon i kategori M1,vilkas totalmassa överstiger 2500 kg,

c) sådana fordon med ottomotor som tagits i bruk första gången den 1 januari 2004 eller därefter och som ingår i kategori M1 samt som helt eller delvis använder flytgas eller naturgas som drivmedel, med undantag av fordon, vilkas totalmassa överstiger 2500 kg, och fordon i kategori N1, klass I,

d) sådana fordon med ottomotor som tagits i bruk den 1 januari 2007 eller därefter och ingår i kategori N1, klasserna II och III, samt som helt eller delvis använder flytgas eller naturgas som drivmedel, och fordon i kategori M1, vilkas totalmassa överstiger 2500 kg.

Genom denna förordning upphävs 1 § 1 mom. 3 punkten landskapsförordningen den 16 november 1993 om fordons konstruktion, utrustning, skick, användning och belastning (104/1993) sådan den lyder i landskapsförordningen den 19 april 2001 (21/2001).

2004/18

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2004.

Genom denna förordning upphävs landskapsförordningen den 20 juni 2002 om besiktning och registrering av fordon (51/2002).

2005/58

Denna förordning träder omedelbart i kraft. (Utgiven den 7.10.2005)

2005/82

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

2006/90

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2007.

Verkstäder som före denna förordnings ikraftträdande har utfört installationer och reparationer av bromsar enligt 2 kap. FFS 1247/2002 får fortsätta utan tillstånd fram till och med 31 december 2008.

2007/5

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2007.

Verkstäder som före denna förordnings ikraftträdande har utfört installationer och reparationer av bromsar enligt 2 kap. statsrådets förordning om handel med samt installation och reparation av trafikförnödenheter (FFS 1247/2002) får fortsätta med det, utan tillstånd, fram till och med 31 december 2008.

2008/146

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

2012/11

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2012.

Genom denna förordning upphävs landskapsförordningen (1997:19) om veteranfordon.

2015/53

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

2016/26

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2016.

2016/33

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2016.

Genom denna förordning upphävs landskapsförordningen (1999:4) om tillämpning i landskapet Åland av trafikministeriets beslut om ändring av bilars konstruktion.

2018/6

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2018.

2019/5

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2019.

2019/26

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2019.

2019/70

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2019.

2021/11

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2021.

  • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006, EUT nr L 102, 11.4.2006, s. 1

2021/24

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2021.

2021/153

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2021.

2022/84

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023.