Landskapsförordning (2002:87) om Högskolan på Åland

1 kap. Allmänna bestämmelser

1 §.  (2023/37)  Inledande bestämmelser

I denna förordning finns bestämmelser om examina, utbildningsområden som leder till högskoleexamen och behörighetskrav för lärartjänster vid Högskolan på Åland (högskolan).

2 kap. Examina och utbildningsområden (2023/37)

2 §.  (2023/37)  Högskoleexamina

De högskoleexamina som kan avläggas vid högskolan benämns yrkeshögskoleexamina och högre yrkeshögskoleexamina. Till benämningen yrkeshögskoleexamen fogas namnet på utbildningsområdet samt examensbenämningen och förkortningen YH. Till benämningen högre yrkeshögskoleexamen fogas namnet på utbildningsområdet samt examensbenämningen och förkortningen högre YH.

De examina som kan avläggas vid högskolan är följande:

Examina Benämning på engelska
Yrkeshögskoleexamen i företagsekonomi Tradenom YH Bachelor of Business Administration
Yrkeshögskoleexamen inom turism och kosthåll Restonom YH Bachelor of Hospitality management
Yrkeshögskoleexamen inom social- och hälsovård Sjukskötare YH Bachelor of Health Care
Yrkeshögskoleexamen i informationsteknik Systemvetare YH Bachelor of Information Technology
Yrkeshögskoleexamen i informationsteknik Ingenjör YH Bachelor of Engineering
Yrkeshögskoleexamen i sjöfart Sjökapten YH Bachelor of Marine Technology
Yrkeshögskoleexamen i sjöfart Ingenjör YH Bachelor of Engineering
Yrkeshögskoleexamen i teknik Ingenjör YH Bachelor of Engineering
Högre yrkeshögskoleexamen i teknik Ingenjör högre YH Master of Engineering

För att underlätta erkännande och tillgodoräknande av de examina som anges i 2 mom. vid anställning och fortsatta studier utomlands, i riket och på Åland skall det till examensbetyget bifogas en bilaga som beskriver utbildningen och dess plats i utbildningssystemet.

3 §.  (2023/37)  Utbildningsområden

Den högskoleutbildning som leder till en yrkeshögskoleexamen eller en högre yrkeshögskoleexamen ordnas inom olika utbildningsområden.

De utbildningsområden som finns vid högskolan är följande:

Utbildningsområde Total omfattning (ECTS-poäng) Minimum praktik (ECTS-poäng)
Företagsekonomi 210 (Tradenom YH) 30
Turism och kosthåll 210 (Restonom YH) 30
Social- och hälsovård 210 (Sjukskötare YH) 90
Informationsteknik 210 (Systemvetare YH) 30
240 (Ingenjör YH) 30
Sjöfart 270 (Sjökapten YH) 108
Elektroteknik 270 (Ingenjör, sjöfart YH) 108
240 (Ingenjör, teknik YH) 30
Maskinteknik 270 (Ingenjör, sjöfart YH) 108
240 (Ingenjör, teknik YH) 30
Teknik 60 (Ingenjör högre YH)

4 §.

Upphävd (2016/91)

3 kap. Behörighetskrav för lärartjänster

5 §.  (2023/37)  Lärartjänster

Vid högskolan finns lärartjänster som överlärare och lektor samt timlärare.

6 §.  (2023/37)  Behörighetskrav för överlärare

Behörig som överlärare är den som vid ett universitet eller en därmed jämförbar högskola har avlagt

1) en lämplig doktorsexamen eller licentiatexamen och

2) pedagogiska studier för yrkeslärare som omfattar minst 60 ECTS-poäng samt

3) har minst tre års praktisk erfarenhet av uppgifter som motsvarar examen.

7 §.  (2023/37)  Behörighetskrav för lektorer

Behörig som lektor är den som vid ett universitet eller en därmed jämförbar högskola har avlagt

1) en lämplig högskoleexamen på högre nivå och

2) pedagogiska studier för yrkeslärare som omfattar minst 60 ECTS-poäng.

Av lektorer i yrkesämnen krävs även minst tre års praktisk erfarenhet av uppgifter som motsvarar examen.

8 §.  (2023/37)  Behörighetskrav för timlärare

Behörig som timlärare är den som är behörig för motsvarande tjänst som överlärare eller lektor.

9 §.  (2023/37)  Annan yrkesskicklighet

Även den som inte har avlagt en sådan examen som avses i 6–8 §§ kan av särskilda skäl anställas som överlärare eller lektor, om personen i fråga har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

4 kap. Särskilda bestämmelser

10 §.  Ikraftträdelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.

11 §.  Övergångsbestämmelse

En studerande som under försöksperioden med yrkeshögskoleutbildning enligt landskapslagen (1997:55) om en försöksverksamhet med yrkeshögskoleutbildning har påbörjat något av försöksverksamhetens utbildningsprogram och som överflyttas som studerande till högskolan kan välja att få avlägga en yrkeshögskoleexamen enligt de examensbenämningar som är fastställda när denna förordning träder i kraft.

Förordningens 4 § om utbildningsprogrammens omfattning och fördelning av antalet studieveckor skall i fråga om utbildningsprogrammet för vård iakttas första gången på de studerande som antas till utbildningen för det läsår som påbörjas den 1 augusti 2003. För övriga studerande på utbildningsprogrammet för vård skall den fördelning av studieveckor som är fastställd när denna förordning träder i kraft fortsätta att gälla.

Ikraftträdandebestämmelser

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs.

2002:87

2005/31

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2005.

2009/51

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2009.

En studerande som när denna förordning träder i kraft har påbörjat högskolans utbildningsprogram för hotell- och restaurangservice eller informationsteknik kan välja att avlägga en examen antingen enligt den omfattning och fördelning av studiepoäng som är fastställd när denna förordning träder i kraft eller enligt den omfattning och fördelning av studiepoäng som anges i förordningens 4 §. Möjligheten att avlägga en examen enligt den omfattning och fördelning av studiepoäng som är fastställd när denna förordning träder i kraft kan göras senast det läsår som avslutas den 31 juli 2013.

2016/91

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2017.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen kräver kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

En studerande som när denna förordning träder i kraft har påbörjat högskolans utbildningsprogram inom sjöfart, elektroteknik eller maskinteknik ska slutföra sina studier och avlägga sin examen i enlighet med de bestämmelser som gällde innan denna förordning trädde i kraft, dock så att det är möjligt att avlägga examen i enlighet med de tidigare bestämmelserna senast det läsår som avslutas den 31 juli 2021.

2023/37

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2023.

Ändringarna av 6–8 §§ tillämpas på den som anställs efter att förordningen trätt i kraft.