Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Landskapslag (2003:60) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om skogsodlingsmaterial

1 §.  Tillämpningsområde

Med de undantag som anges i denna lag skall följande riksförfattningar samt med stöd av dem i riket gällande bestämmelser tillämpas i landskapet:

1) Lagen den 5 april 2002 om handel med skogsodlingsmaterial (FFS 241/2002) och

2) Jord- och skogsbruksministeriets förordning den 10 december 2002 om handel med skogsodlingsmaterial (FFS 1055/2002).

Ändringar i ovannämnda riksförfattningar skall tillämpas i landskapet från den dag de träder i kraft i riket.

2 §.  Förvaltningsuppgifter, besvär och ändringssökande m.m.

Hänvisningar till bestämmelser i rikslagstiftningen i de författningar som avses i 1 § skall avse motsvarande bestämmelser i landskapslagstiftningen. Dessutom skall

a) de förvaltningsuppgifter som i enlighet med de författningar som anges i 1 § ankommer på staten i landskapet handhas av [landskapsstyrelsen], till den del förvaltningen grundar sig på landskapets lagstiftningsbehörighet på området,

b) avgifter för prestationer enligt denna lag tas ut i enlighet med bestämmelserna i landskapslagen (1993:27) om grunderna för avgifter till landskapet samt skall

c) ändring i beslut som har fattats med stöd av denna lag sökas genom besvär i enlighet med bestämmelserna därom i 25 § självstyrelselagen.

3 §.  Handräckning

Polismyndigheten skall på begäran ge handräckning om det fordras vid utförande av tillsyns- och kontrolluppgifter enligt denna lag.

Ikraftträdandebestämmelser och förarbeten

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft, samt om författningens och ändringarnas förarbeten. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs. Alla förarbeten finns på Ålands lagtings webbplats.

Gå till ärendesökningen på lagtinget.ax »

2003:60

Denna lag träder omedelbart i kraft. Utgiven från tryckeriet den 1 september 2003.

  • Fr. 14/2002-2003
  • Nu bet. 4/2002-2003
Publicerad 10.6.2019 kl. 08:26
Uppdaterad 9.3.2020 kl. 08:50