Trafikbrottslag (2004:28) för landskapet Åland (upphävs 1.4)

Denna lag upphävs genom 2023:109, som gäller från och med den 1 april 2024.

1 kap. Trafikbrott

1 §.  (2016/13)  Tillämpningsområde

Denna lag gäller trafik på och utanför väg. Termerna fordon, motordrivet fordon, vägtrafikant och väg har i denna lag samma innebörd som i vägtrafiklagen (1983:27) för landskapet Åland (nedan vägtrafiklagen).

2 §.  Äventyrande av trafiksäkerheten

En vägtrafikant som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot vägtrafiklagen eller med stöd av lagen utfärdade bestämmelser på ett sätt som är ägnat att äventyra någon annans säkerhet skall för äventyrande av trafiksäkerheten dömas till böter eller till fängelse i högst tre månader.

3 §.  Grovt äventyrande av trafiksäkerheten

Den som vid förandet av ett motordrivet fordon uppsåtligen eller av likgiltighet bryter mot vägtrafiklagen eller med stöd av lagen utfärdade bestämmelser så att hans eller hennes beteende är ägnat att förorsaka allvarlig fara för annans liv eller hälsa skall för grovt äventyrande av trafiksäkerheten dömas till minst 30 dagsböter eller till fängelse i högst två år.

4 §.  Rattfylleri

Den som för ett motordrivet fordon efter att ha förtärt alkohol i sådan mängd att alkoholhalten under eller efter färden uppgår till minst 0,5 promille i blodet eller minst 0,22 milligram per liter i utandningsluften skall för rattfylleri dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

För rattfylleri döms också den som för ett motordrivet fordon efter att ha använt narkotika som avses i narkotikalagen (FFS 1289/1993) i så stor mängd att det under eller efter färden finns något narkotiskt ämne eller någon ämnesomsättningsprodukt från det kvar i blodet. Bestämmelsen i detta moment tillämpas dock inte om narkotikan kommer från ett läkemedel som föraren har rätt att använda.

För rattfylleri döms också den som för ett motordrivet fordon och då är så påverkad av annat rusmedel än alkohol eller alkohol i kombination med något annat rusmedel att hans eller hennes förmåga att föra fordonet på ett betryggande sätt är nedsatt.

Med rusmedel avses även läkemedel som påverkar prestationsförmågan.

5 §.  Grovt rattfylleri

Om vid rattfylleri

1) (2016/13) alkoholhalten är minst 0,8 promille i gärningsmannens blod eller minst 0,35 milligram per liter i utandningsluften,

2) gärningsmannens förmåga att föra fordonet på ett betryggande sätt är märkbart nedsatt eller

3) gärningsmannen är påverkad av annat rusmedel än alkohol eller alkohol i kombination med något annat rusmedel så att hans eller hennes förmåga att föra fordonet på ett betryggande sätt är märkbart nedsatt,

och omständigheterna är sådana att förandet av fordonet har varit ägnat att äventyra någon annans säkerhet, skall gärningsmannen för grovt rattfylleri dömas till minst 60 dagsböter eller fängelse i högst två år.

6 §.  Överlämnande av motordrivet fordon till berusad

Den som överlämnar ett motordrivet fordon att föras av en person som uppenbart befinner sig i sådant tillstånd att han eller hon gör sig skyldig till ett brott som nämns i 4 eller 5 § skall för överlämnande av motordrivet fordon till berusad dömas till böter eller till fängelse i högst ett år.

7 §.  Smitning

Den som vid förande av motordrivet fordon med eller utan skuld varit inblandad i en trafikolycka och försummar sin skyldighet att omedelbart stanna och efter förmåga bistå skadade skall, om strängare straff för gärningen inte bestäms i annan lag, för smitning dömas till böter eller till fängelse i högst ett år.

8 §.  Olovlig körning

Den som för ett motordrivet fordon på väg utan att inneha giltigt körkort skall för olovlig körning dömas till böter eller till fängelse i högst tre månader.

9 §.  (2018/4)  Minsta totalbelopp av böter vid allvarligare hastighetsöverträdelser

Det minsta totalbeloppet av böter som döms ut för överskridande av högsta tillåtna hastighet enligt vägtrafiklagen eller enligt bestämmelser som utfärdats med stöd av vägtrafiklagen är 100 euro för mopedister och 200 euro för förare av andra motordrivna fordon.

10 §.  Anmälan om avgörande rörande trafikbrott

Döms någon till straff för trafikbrott vid förande av motordrivet fordon skall myndighet som för körkortsregister underrättas om avgörandet.

2 kap. Trafikbrott för vilka ordningsbot kan föreläggas

11 §.  Trafikförseelse

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot vägtrafiklagen eller med stöd av vägtrafiklagen utfärdade bestämmelser på annat sätt än vad som sägs i 1 kap. skall för trafikförseelse dömas till böter. (2007/7)

För en trafikförseelse kan ordningsbot föreläggas i enlighet med bestämmelserna i detta kapitel.

För sådana i 13 §, 14 § 1 och 4 mom. och 16 – 23 §§ avsedda förseelser föreläggs den i 2 mom. avsedda ordningsboten som enda straff. (2017/65)

11a §.  (2019/95)  Fordonsförseelse

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att föra ett ändrat fordon till ändringsbesiktning eller en fordonskombination till kopplingsbesiktning, underlåter att registrera ett fordon på Åland trots att ägaren eller innehavaren har sin permanenta bosättningsort i landskapet eller bryter mot kravet på användning, fastsättning eller skötsel av registreringsskyltar ska för fordonsförseelse dömas till böter.

12 §.  Rapport-, åtals- och påföljdseftergift

Är en trafikförseelse med hänsyn till omständigheterna ringa behöver åtal för förseelsen inte väckas och straff inte dömas ut. För en uppenbart ringa förseelse kan polisman utan att vidta andra åtgärder tilldela fordonsföraren en anmärkning.

Den som av polisman ålagts att uppvisa i 69 § vägtrafiklagen avsedd handling inom viss av polismannen utsatt tid, skall inte anses ha brutit mot bestämmelserna om skyldighet att medföra och på anfordran uppvisa handlingen, om han eller hon uppvisar handlingen inom den utsatta tiden.

Bestämmelser om påföljdseftergift för användning av oregistrerat eller avställt fordon i de fall tilläggsskatt enligt 47a § i fordonsskattelagen (FFS 1281/2003) kan påföras gärningen finns i 17 § 2 mom. (2018/40)

13 §.  (2017/65)  Överskridande av hastighetsbegränsning

Den som på väg där den högsta tillåtna hastigheten är 50 kilometer i timmen eller lägre överskrider den högsta tillåtna hastigheten

1) med högst 15 kilometer i timmen kan föreläggas en ordningsbot på 170 euro och

2) med mer än 15 kilometer i timmen men högst 20 kilometer i timmen kan föreläggas en ordningsbot på 200 euro.

Om den högsta tillåtna hastigheten är mer än 50 kilometer i timmen, kan föraren av ett motordrivet fordon om han eller hon överskrider den högsta tillåtna hastigheten

1) med högst 15 kilometer i timmen föreläggas en ordningsbot på 140 euro och

2) med mer än 15 kilometer i timmen men högst 20 kilometer i timmen föreläggas en ordningsbot på 200 euro.

En mopedist som överskrider den högsta tillåtna hastigheten med högst 15 kilometer i timmen kan föreläggas en ordningsbot på 100 euro.

14 §.  Andra förseelser vid trafik med motordrivet fordon

En förare av ett motordrivet fordon som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot bestämmelserna i 1, 2 eller 3 kap. i vägtrafiklagen eller mot påbud, förbud, begränsning eller bestämmelser som framgår av trafikmärken eller vägmarkeringar kan föreläggas en ordningsbot på 100 euro. (2017/65)

Ordningsbot får dock inte föreläggas då en förare av ett motordrivet fordon har brutit mot bestämmelserna i 6 § 3 mom., 7 §, 16 §, 18 § 1 mom., 20 §, 23 – 25 §§, 27 –3 0 §§, 31 § 1 mom., 37 § eller 39 – 42 §§ vägtrafiklagen. (2008/78)

Ordningsbot får inte heller föreläggas då en förare av ett motordrivet fordon inte stannat vid trafikljus som visat rött ljus, rött och gult ljus samtidigt eller blinkande rött ljus eller då föraren brutit mot följande förbud, påbud eller begränsningar som framgår av trafikmärke eller vägmarkering:

1) skyldighet att lämna företräde vid möte eller för fordon som färdas på korsande väg,

2) skyldighet att stanna fordon före korsning, stoppgräns eller vid tullstation,

3) förbud att köra om motordrivet fordon som har flera än två hjul eller

4) begränsning rörande fordons eller fordonskombinations högsta tillåtna totalvikt eller högsta tillåtna axel- eller boggitryck.

För mopedister är ordningsboten för de förseelser som anges i 1 mom. dock 70 euro. (2017/65)

15 §.  Felparkering

För överträdelse av förbud och begränsningar i fråga om stannande och parkering av fordon ådöms straff endast om felparkeringen medfört eller kunnat medföra allvarlig fara eller olägenhet. I annat fall kan för felparkering påföras parkeringsbot i enlighet med landskapslagen (1971:15) om parkeringsbot.

16 §.  (2017/65)  Förseelser som gäller ett motordrivet fordons konstruktion, utrustning eller skick

En förare, ägare eller varaktig innehavare av ett fordon som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot bestämmelserna i vägtrafiklagen eller med stöd av den utfärdade bestämmelser om motordrivna fordons eller släpfordons konstruktion, utrustning eller skick kan föreläggas en ordningsbot på 70 euro.

En mopedist eller en ägare eller en varaktig innehavare av en moped kan för en förseelse som anges i 1 mom. föreläggas en ordningsbot på 40 euro.

17 §.  (2018/40)  Användning av obesiktigat, oregistrerat eller avställt fordon

För användning av ett obesiktigat, oregistrerat eller avställt fordon kan föraren föreläggas en ordningsbot på 70 euro.

Om tilläggsskatt enligt 47a § i fordonsskattelagen kan påföras gärningen ska eftergift ske i fråga om anmälan, åtal och straff för samma gärning. Ålands polismyndighet ska då göra en anmälan om användningen av fordonet till Statens Ämbetsverk på Åland.

18 §.  (2017/65)  Försummelse att använda skyddsutrustning

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot bestämmelserna i 61 § i vägtrafiklagen om skyldighet att använda bilbälte eller att se till att barn under 15 år använder bilbälte eller färdas i skyddsanordning kan föreläggas en ordningsbot på 70 euro.

En förare av och en passagerare på en motorcykel, moped eller snöskoter som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot bestämmelserna om användning av skyddshjälm i 62 § i vägtrafiklagen kan föreläggas en ordningsbot på 70 euro.

19 §.  (2017/65)  Förseelser som gäller skyldighet att uppvisa vissa handlingar

För brott mot bestämmelserna i 69 § i vägtrafiklagen om skyldighet att uppvisa handlingar, som förare av ett motordrivet fordon är skyldig att medföra, kan föraren föreläggas en ordningsbot på 40 euro.

20 §.  (2017/65)  Störande eller onödig körning

En ordningsbot på 70 euro kan föreläggas den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot bestämmelserna i 31 § 2 mom. i vägtrafiklagen om störande eller onödig körning eller mot bestämmelserna i 31a § samma lag om förbud mot onödig tomgångskörning.

21 §.  (2017/65)  Otillåten personbefordran med motordrivet fordon

Förare som bryter mot bestämmelser om personbefordran med motordrivet fordon eller om placering av passagerare kan föreläggas en ordningsbot på 100 euro.

22 §.  (2017/65)  Förseelser vid trafik med motorlöst fordon

En cyklist, en förare av något annat motorlöst fordon eller den som rider eller den som leder eller driver kreatur och som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot bestämmelserna i vägtrafiklagen kan föreläggas en ordningsbot på 40 euro.

23 §.  (2017/65)  Förseelser vid gångtrafik

En gående som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot bestämmelserna i 51 § 1 mom. eller 55 § i vägtrafiklagen kan föreläggas en ordningsbot på 20 euro.

Ikraftträdandebestämmelser och förarbeten

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft, samt om författningens och ändringarnas förarbeten. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs. Alla förarbeten finns på Ålands lagtings webbplats.

Gå till ärendesökningen på lagtinget.ax »

2004:28

Denna lag träder i kraft den 1 december 2004.

Genom denna lag upphävs landskapslagen (1990:54) den 13 december 1990 om föreläggande av ordningsbot vid vissa trafikförseelser, landskapslagen (1990:55) den 13 december 1990 om minsta penningbelopp av böter vid trafikförseelse samt 8 kap. vägtrafiklagen (1983:27) för landskapet Åland den 25 juli 1983.

 • Fr. 9/2003-2004
 • Lu bet. 22/2003-2004

2007/7

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2007.

 • Fr. 6/2005-2006
 • Lu bet. 15/2005-2006

2008/78

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2008.

 • Fr. 15/2007-2008
 • Lu bet. 7/2007-2008

2015/94

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2016.

 • LF nr 5/2014-2015
 • LKU bet. nr 10/2014-2015
 • LKU bet. nr 10a/2014-2015

2016/13

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2016.

 • LF nr 20/2014-2015
 • FNU bet. nr 18/2014-2015

2017/65

Denna lag träder i kraft den 1 september 2017.

 • LF nr 11/2016-2017
 • LKU bet. nr 9/2016-2017

2018/4

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2018.

 • LF 36/2016-2017
 • LKU bet. 20/2017-2018

2018/40

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2018.

 • LF 16/2017-2018
 • LKU bet. 15/2017-2018

2019/95

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

 • LF 23/2018-2019
 • LKU bet. 17/2018-2019