Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Landskapsförordning (2007:57) om odling av regnbågslax och lax i havet

1 §.  Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på odling i öppna nätkassar i saltsjön av regnbågslax (Oncorhynchus mykiss) och lax (Salmo salar), med undantag av sättfisk. Förordningen tillämpas inte på verksamhet som syftar till utprovning av ny teknik. Flera odlingskassar placerade så att de tillsammans bildar en helhet beaktas oberoende av ägoförhållanden som en odling.

2 §.  Definitioner

I denna förordning avses med

1) öppna nätkassar, odlingsanordning inneslutande en öppen nätkasse genom vilken fritt utbyte kan ske av vatten innanför och utanför nätkassen och där utfodring sker direkt i sådant vatten,

2) sättfisk, yngel eller liten fisk under en odlingssäsong som vid utsättningen i havet har en medelvikt som är mindre än 250 gram

3) öppenhetsvärde, summan av tvärsnittsareorna i de sund som avgränsar vattenområdet dividerat med områdets area multiplicerat med hundra. Om det för en fiskodling kan bestämmas flera avgränsade vattenområden avses det minsta öppenhetsvärdet,

4) exponeringsgrad, antalet sektorer på 9 grader som inom 2,5 km avstånd från fiskodlingen inte når land,

5) totalbelastning, den mängd kväve och fosfor som binds i den producerade fiskens årliga tillväxt subtraherat från den totala mängden kväve respektive fosfor i det foder som årligen används,

6) specifik belastning, odlingens totalbelastning dividerad med fiskens årliga tillväxt.

3 §.  Krav på plats för fiskodling

Fiskodlingsplats skall i sin helhet vara belägen på område som enligt officiellt sjökort är minst 10 meter djupt, eller om den årliga produktionen överstiger 500 ton minst 15 meter djupt. Saknas djupangivelser inom 500 meter från odlingsplatsens mitt ankommer det på verksamhetsutövaren att på annat sätt visa motsvarande djupförhållanden.

Fiskodling med en årlig produktion som överstiger 25 ton får endast bedrivas på plats som ligger minst 200 meter utanför de områden som i bilaga 1 till denna förordning anges som inre vatten med lägre vattenomsättning. Platsen skall ha ett öppenhetsvärde som är minst 0,75 eller en exponeringsgrad som är minst 6.

Med undantag av vad som följer av 2 mom. kan vinterförvaring av fisk ske även på annan plats under perioden 15 oktober - 15 maj. Om extrema väderleksförhållanden omöjliggör flytt får vinterförvaring ske även under annan tidpunkt.

4 §.  Specifik belastning

Den årliga specifika belastningen får vara högst 6 gram fosfor och 50 gram kväve per kilogram producerad fisk. Beräkningen utgår från att odlad regnbågslax eller lax innehåller 0,4 procent fosfor och 2,75 procent kväve.

5 §.  Hantering av död fisk

Död fisk som flyter skall avlägsnas dagligen under perioden 1 juni - 30 september samt minst en gång per vecka under övrig tid. Död fisk som sjunkit skall uppsamlas och avlägsnas från kassbotten minst en gång per vecka.

6 §.  Hantering av foder

Det foder som används får vid utfodring endast hanteras av personer som har utbildning rörande miljöhänsyn vid fiskodlingsverksamhet eller på annat sätt kan påvisa sådan erfarenhet och kompetens som krävs för att vid utfodring beakta optimal miljöhänsyn.

7 §.  Tillsyn och kontroll

Verksamhetsutövaren skall för tillsynsmyndigheten årligen lämna uppgifter om verksamhetens totala och specifika belastning. Verksamhetsutövaren skall därvid redovisa och verifiera den årliga användningen av foder, fodrets innehåll av fosfor och kväve samt den mängd fisk som förts till och tagits från odlingen, inklusive slaktad fisk.

8 §.  Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2007.

För befintliga verksamheter gäller att kraven i 3 § skall vara uppfyllda senast 31 december 2008. Verksamhet med giltigt tillstånd eller verksamhet för vilken ansökan om nytt tillstånd är anhängigt får dock, i väntan på att beslut med anledning av ny ansökan vinner laga kraft, utan hinder av denna förordning fortsätta på den plats tillståndet avser till och med 31 december 2012.

Ikraftträdandebestämmelser

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs.

2007:57

Bilagor

Bilaga 1

Kartan anger de områden som enligt förordningens 3 § utgör inre vatten med lägre vattenomsättning. Områdena utgörs av helheterna A-G vilka avgränsas av land och koordinater (WGS 84) enligt följande.

Område A

N E N E N E
60° 11.949' 20° 22.422' 59° 58.773' 20° 22.790' 60° 20.612' 20° 23.127'
60° 09.108' 20° 30.478' 59° 58.356' 20° 23.270' 60° 20.443' 20° 26.018'
60° 10.659' 20° 27.318' 59° 58.028' 20° 27.198' 60° 19.705' 20° 25.692'
60° 10.290' 20° 25.145' 59° 57.486' 20° 28.487' 60° 18.514' 20° 23.433'
60° 00.919' 20° 01.233' 60° 00.009' 20° 34.936' 60° 03.772' 19° 57.543'
60° 00.809' 20° 03.814' 60° 00.718' 20° 34.604' 60° 03.382' 19° 57.682'
59° 59.029' 20° 06.306' 60° 02.781' 20° 37.550' 60° 03.297' 19° 58.124'
59° 59.673' 20° 08.689' 60° 04.497' 20° 35.123' 60° 02.946' 19° 58.477'
60° 04.590' 20° 16.136' 60° 04.759' 20° 36.756' 60° 02.168' 19° 58.026'
60° 04.065' 20° 20.189' 60° 06.693' 20° 27.488' 60° 01.969' 19° 58.180'
60° 03.660' 20° 20.455' 60° 20.726' 20° 11.345' 60° 01.694' 19° 59.222'
60° 03.616' 20° 22.401' 60° 21.732' 20° 13.943' 60° 06.070' 20° 35.351'
60° 02.762' 20° 23.310' 60° 21.577' 20° 14.735' 60° 06.087' 20° 12.644'
60° 01.338' 20° 19.596' 60° 22.323' 20° 16.425' 60° 15.602' 20° 23.424'
60° 00.934' 20° 19.887' 60° 21.302' 20° 18.410'

Område B

N E N E N E
60° 11.124' 19° 36.369' 60° 11.109' 19° 36.885'

Område C

N E N E N E
60° 17.349' 19° 38.302' 60° 10.302' 19° 39.903' 60° 11.098' 19° 41.756'
60° 17.045' 19° 37.151' 60° 09.982' 19° 41.001'

Område D

N E N E N E
60° 24.159' 19° 45.725' 60° 24.962' 19° 42.869' 60° 17.911' 19° 40.491'
60° 26.128' 19° 45.508' 60° 23.538' 19° 43.758' 60° 23.865' 19° 47.779'
60° 20.061' 19° 41.083' 60° 19.674' 19° 42.559'
60° 26.331' 19° 43.991' 60° 18.196' 19° 42.018'

Område E

N E N E N E
60° 24.070' 19° 57.734' 60° 22.738' 19° 59.294' 60° 22.486' 19° 59.039'
60° 23.910' 19° 58.816'

Område F

N E N E N E
60° 19.651' 20° 46.465' 60° 17.969' 20° 51.548' 60° 18.299' 20° 44.314'
60° 19.363' 20° 46.601' 60° 16.969' 20° 52.504' 60° 17.379' 20° 45.986'
60° 18.635' 20° 49.222' 60° 15.512' 20° 50.272' 60° 17.434' 20° 45.704'
60° 17.864' 20° 50.090' 60° 18.867' 20° 44.046' 60° 19.651' 20° 46.465'

Område G

N E N E N E
60° 25.047' 21° 03.663' 60° 30.408' 21° 04.601' 60° 21.058' 20° 54.778'
60° 25.307' 21° 04.237' 60° 30.322' 21° 03.049' 60° 18.307' 20° 59.668'
60° 24.379' 21° 05.677' 60° 29.493' 21° 02.308' 60° 16.411' 21° 03.507'
60° 28.929' 21° 06.030' 60° 29.273' 20° 59.113' 60° 17.988' 20° 58.558'
60° 29.045' 21° 06.383' 60° 27.180' 20° 57.166' 60° 18.092' 20° 56.794'
60° 29.503' 21° 05.810' 60° 26.177' 20° 55.456' 60° 19.175' 21° 04.330'
60° 30.929' 21° 05.955' 60° 23.946' 20° 56.152' 60° 19.952' 21° 03.840'
60° 31.005' 21° 04.674' 60° 23.550' 20° 54.454' 60° 21.510' 21° 05.388'
Publicerad 10.6.2019 kl. 08:27
Uppdaterad 9.3.2020 kl. 08:51