Landskapslag (2012:41) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om växtskyddsmedel

1 §.  Lagens tillämpningsområde

Inom landskapets behörighet och med de avvikelser som följer av denna lag ska lagen om växtskyddsmedel (FFS 1563/2011) tillämpas i landskapet Åland.

Ändras något som hör till landskapets behörighet i lagen om växtskyddsmedel ska ändringarna gälla i landskapet från tidpunkten för deras ikraftträdande i riket, om inte annat följer av denna lag.

2 §.  Förvaltningsuppgifter

De förvaltningsuppgifter som enligt lagen om växtskyddsmedel ankommer på riksmyndigheterna ska i landskapet skötas av landskapsregeringen eller någon annan i landskapslag bestämd myndighet, till den del förvaltningen grundar sig på landskapets lagstiftningsbehörighet på området.

3 §.  Hänvisningar

Inom landskapets behörighet ska hänvisningen till

1) kemikalielagen (FFS 744/1989) i 3 § 1 mom. lagen om växtskyddsmedel avse landskapslagen (1990:32) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om kemikalier,

2) lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (FFS 390/2005) i 3 § 1 mom. lagen om växtskyddsmedel avse landskapslagen (2007:98) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor,

3) lagen om transport av farliga ämnen (FFS 719/1994) i 3 § 1 mom. lagen om växtskyddsmedel avse landskapslagen (1976:34) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om transport av farliga ämnen,

4) (2013/99) livsmedelslagen (FFS 23/2006) i 3 § 2 mom. lagen om växtskyddsmedel avse landskapslagen (2007:26) om tillämpning i landskapet Åland av livsmedelslagen,

5) (2013/99) foderlagen (FFS 86/2008) i 3 § 2 mom. lagen om växtskyddsmedel avse landskapslagen (2010:83) om tillämpning i landskapet Åland av foderlagen,

6) (2018/89) [avfallslagen (FFS 1072/1993)] i 3 § 4 mom. och 7 § 2 mom. i lagen om växtskyddsmedel avse landskapslagen (2018:83) om tillämpning av rikets avfallslag,

7) (2013/99) lagen om skydd för växters sundhet (FFS 702/2003) i 20 § 2 mom. 1 punkten lagen om växtskyddsmedel avse landskapslagen (2013:98) om tillämpning på Åland av lagen om skydd för växters sundhet,

7a) (2013/99) [lagen om bekämpning av insekt- och svampskador i skog (FFS 263/1991)] i 20 § 2 mom. 2 punkten lagen om växtskyddsmedel avse landskapslagen (1998:83) om skogsvård,

8) (2021/119) dataskyddslagen (FFS 1050/2018) i 35 § 5 mom. lagen om växtskyddsmedel avse landskapslagen (2019:9) om dataskydd inom landskaps- och kommunalförvaltningen,

9) (2021/119) lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (FFS 621/1999) i 32 § och 35 § 5 mom. lagen om växtskyddsmedel avse offentlighetslagen (2021:79) för Åland samt

10) viteslagen (FFS 1113/1990) i 40 § 3 mom. lagen om växtskyddsmedel avse landskapslagen (2008:10) om tillämpning i landskapet Åland av viteslagen.

4 §.  Bestämmelser som inte ska tillämpas

Bestämmelserna i 45 § lagen om växtskyddsmedel tillämpas inte i landskapet.

5 §.  Språkkrav

Anvisningar, anteckningar och annan information som enligt lagen om växtskyddsmedel ska finnas på eller i anslutning till växtskyddsmedel som säljs eller tas i bruk i landskapet ska vara avfattade på svenska.

I landskapet gäller att arbetsspråket för en i 25 § lagen om växtskyddsmedel angiven auktoriserad inspektör är svenska.

6 §.  Register

Landskapsregeringen ska på elektronisk väg tillhandahålla uppgifter om godkända växtskyddsmedel för allmänheten.

Landskapsregeringen kan besluta att de uppgifter om godkända växtskyddsmedel som finns i det register som förs av Säkerhets- och kemikalieverket i riket, i enlighet med 35 § lagen om växtskyddsmedel, ska utgöra de uppgifter som landskapsregeringen enligt 1 mom. ska tillhandahålla.

Landskapsregeringen för ett register som innehåller sådana i 35 § 3 mom. lagen om växtskyddsmedel avsedda identifikationsuppgifter över utbildningsanordnare, examensanordnare, testare av utrustning för spridning av växtskyddsmedel och personer med avlagd examen inom området för växtskyddsmedel. (2013/99)

Endast sådana växtskyddsmedel som landskapsregeringen tillhandahåller uppgifter om i enlighet med 1 och 2 mom. får användas, marknadsföras, säljas eller på annat sätt överlåtas i landskapet. I landskapet får endast sådana personer som det finns uppgifter om i det register, som enligt 3 mom. förs av landskapsregeringen, vara verksamma inom området för växtskyddsmedel.

7 §.  Skyldigheten att lämna uppgifter och göra anmälningar

Skyldigheterna enligt lagen om växtskyddsmedel att underrätta, lämna uppgifter och göra anmälningar till rikets myndigheter ska i landskapet avse anmälningar och uppgifter till landskapsregeringen.

Den i 22 § 1 mom. och 33 § 2 mom. lagen om växtskyddsmedel angivna kommunala miljövårdsmyndigheten ska i landskapet avse Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Även den i 22 § 1 mom. lagen om växtskyddsmedel angivna hälsovårdsmyndigheten ska i landskapet avse Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

8 §.  Avgifter

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 46 § 1 mom. lagen om växtskyddsmedel tas avgifter ut till landskapet för de prestationer som landskapsregeringen utför enligt denna lag enligt de grunder som anges i landskapslagen (1993:27) om grunderna för avgifter till landskapet.

9 §.  Arvoden och kostnadsersättningar

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 47 § 1 mom. lagen om växtskyddsmedel betalar landskapsregeringen arvoden och kostnadsersättningar till i 25 § lagen om växtskyddsmedel avsedda auktoriserade inspektörer för kontroller enligt denna lag, med undantag för inspektörer som är i landskapsregeringens tjänst.

10 §.  Straffbestämmelser

Inom landskapets behörighet ska, utöver bestämmelserna i 41 § lagen om växtskyddsmedel, bestämmelserna i 44 kap. 1 och 12 §§ samt 48 kap. 1 - 4 §§ strafflagen (FFS 39/1889) tillämpas i den lydelse de har när denna lag träder i kraft.

Inom landskapets behörighet ska ändringar och nya bestämmelser om straff för brott mot de i 1 mom. angivna bestämmelserna i strafflagen tillämpas från den dag de träder i kraft i riket.

11 §.  Rättelseyrkande

En sakägare som är missnöjd med ett beslut som landskapsregeringen har fattat med stöd av denna lag kan inom 30 dagar, räknat från beslutsdagen, skriftligen begära rättelse hos landskapsregeringen. Ett rättelseyrkande ska behandlas utan dröjsmål.

En sakägare som är missnöjd med bedömningen av en examen som avses i 10 § lagen om växtskyddsmedel kan begära rättelse hos examensanordnaren. En sakägare som är missnöjd med ett beslut om testning av spridningsutrustning som avses i 12 § 2 mom. lagen om växtskyddsmedel kan begära rättelse hos testaren av utrustningen. Begäran om rättelse ska göras skriftligen inom 30 dagar, räknat från beslutsdagen. På begäran om rättelse ska i övrigt det som föreskrivs om rättelse i förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland tillämpas.

12 §.  Besvärsbestämmelser

Besvär över lagligheten av ett beslut som landskapsregeringen fattat enligt denna lag med anledning av ett rättelseyrkande får anföras hos högsta förvaltningsdomstolen.

I ett beslut om ett i 38 § 3 mom. lagen om växtskyddsmedel avsett temporärt förbud får ändring inte sökas särskilt genom besvär.

13 §.  Närmare bestämmelser

Landskapsregeringen kan inom landskapets behörighet genom landskapsförordning besluta att författningar som utfärdats med stöd av lagen om växtskyddsmedel ska tillämpas i landskapet Åland oförändrade eller med de ändringar landskapsregeringen föreskriver.

Landskapsregeringen kan besluta om tidpunkten för besprutning med växtskyddsmedel av grödor på vilka växtskyddsmedel får användas enligt denna lag, hur stort avståndet ska vara från de grödor som får besprutas till bebyggelse samt vilka vindförhållanden som ska råda för att besprutning ska tillåtas.

14 §.  Ikraftträdelse

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2012.

Genom denna lag upphävs landskapslagen (2010:40) om tilllämpning i landskapet Åland av lagen om växtskyddsmedel, nedan kallad den upphävda lagen. De författningar som utfärdats med stöd av den upphävda lagen förblir dock fortfarande i kraft, i den lydelse de har när denna lag träder i kraft, tills landskapsregeringen ändrar eller upphäver dem.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

15 §.  Övergångsbestämmelser

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 50 § lagen om växtskyddsmedel gäller i landskapet att:

1) Kravet i 6 § lagen om växtskyddsmedel på att följa de allmänna principerna för integrerat växtskydd vid yrkesmässig användning av växtskyddsmedel tillämpas från och med den 1 januari 2014.

2) Bestämmelserna i 12 § 2 mom. lagen om växtskyddsmedel tilllämpas från och med den 26 november 2016. Om spridningsutrustningen testats före nämnda dag på det sätt som krävs för att få stöd som avses i landskapslagen (2007:63) om finansiering av landsbygdsnäringar, behöver utrustningen inte testas före fem år har förflutit från det att testningen utfördes.

3) Bestämmelserna i 16 och 17 §§ samt 21 § 3 punkten lagen om växtskyddsmedel om krav på avlagd examen inom området för växtskyddsmedel tillämpas från och med den 26 november 2015. Före den 26 november 2015 ska den som utför flygbesprutning ha tillräckliga kunskaper om spridning av växtskyddsmedel genom flygbesprutning samt kompetens att utföra besprutningen. Den som före den 26 november 2015 har sådan utbildning i växtskydd som krävs för att få stöd som avses i landskapslagen om finansiering av landsbygdsnäringar behöver inte avlägga ovan avsedd examen före fem år har förflutit från det att utbildningen genomfördes.

4) Från och med den 26 november 2015 ska en distributör ha anställda i enlighet med 16 § 2 mom. lagen om växtskyddsmedel vilka avlagt examen inom området för växtskyddsmedel.

Ikraftträdandebestämmelser och förarbeten

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft, samt om författningens och ändringarnas förarbeten. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs. Alla förarbeten finns på Ålands lagtings webbplats.

Gå till ärendesökningen på lagtinget.ax »

2012:41

  • LF 17/2011-2012
  • FNU bet. 16/2011-2012

2013/99

Denna lag träder i kraft den 1 november 2013.

  • LF 7/2012-2013
  • SMU bet. 3/2012-2013

2018/89

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

  • LF 7/2017-2018
  • SMU bet. 3/2017-2018

2021/119

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

  • LF 8/2020-2021
  • LKU bet. 7/2020-2021