Landskapsförordning (2012:43) om tillämpning på Åland av riksförfattningar om växtskyddsmedel

1 §.  Tillämpningsområde

Inom landskapets behörighet och med de avvikelser som anges i denna förordning ska följande riksförfattningar om växtskyddsmedel tillämpas på Åland:

1) jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbildningsprogrammet i hantering och användning av växtskyddsmedel (JSMf nr 6/2012),

2) jord- och skogsbruksministeriets förordning om de allmänna principerna för integrerat växtskydd (JSMf nr 7/2012) samt

3) jord- och skogsbruksministeriets förordning om spridning av växtskyddsmedel genom flygbesprutning (JSMf nr 8/2012).

Bestämmelser om godkännande av institutioner som testar växtskyddsmedel samt om försöks- och forskningsverksamhet finns i jord- och skogsbruksministeriets förordning om godkännande av institutioner som testar växtskyddsmedel samt om försöks- och forskningsverksamhet (JSMf nr 9/2012).

Ändringar av de riksförfattningar som anges i 1 mom. ska tillämpas på Åland från det att de träder i kraft i riket.

2 §.  Hänvisningar

Hänvisningar till bestämmelser i rikslagstiftningen i de ovannämnda författningarna ska avse motsvarande bestämmelser i landskapslagstiftningen.

Ikraftträdandebestämmelser

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs.

2012:43

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2012.