Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Landskapsförordning (2012:43) om tillämpning på Åland av riksförfattningar om växtskyddsmedel

1 §.  Tillämpningsområde

Inom landskapets behörighet och med de avvikelser som anges i denna förordning ska följande riksförfattningar om växtskyddsmedel tillämpas på Åland:

1) jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbildningsprogrammet i hantering och användning av växtskyddsmedel (JSMf nr 6/2012),

2) jord- och skogsbruksministeriets förordning om de allmänna principerna för integrerat växtskydd (JSMf nr 7/2012) samt

3) jord- och skogsbruksministeriets förordning om spridning av växtskyddsmedel genom flygbesprutning (JSMf nr 8/2012).

Bestämmelser om godkännande av institutioner som testar växtskyddsmedel samt om försöks- och forskningsverksamhet finns i jord- och skogsbruksministeriets förordning om godkännande av institutioner som testar växtskyddsmedel samt om försöks- och forskningsverksamhet (JSMf nr 9/2012).

Ändringar av de riksförfattningar som anges i 1 mom. ska tillämpas på Åland från det att de träder i kraft i riket.

2 §.  Hänvisningar

Hänvisningar till bestämmelser i rikslagstiftningen i de ovannämnda författningarna ska avse motsvarande bestämmelser i landskapslagstiftningen.

Ikraftträdandebestämmelser

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs.

2012:43

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2012.

Publicerad 10.6.2019 kl. 08:29
Uppdaterad 9.3.2020 kl. 08:52