Landskapsförordning (2013:59) om tillämpning på Åland av riksförfattningar om alkohol

1 §.  (2021/142)  Syfte och tillämpningsområde

I syfte att genom styrning av alkoholkonsumtionen förebygga de samhälleliga, sociala och medicinska skadeverkningarna av alkoholdrycker ska inom landskapets behörighet till den del de innehåller bestämmelser om tillstånd till servering av alkoholdrycker och med de avvikelser som följer av denna förordning i landskapet tillämpas

1) social- och hälsovårdsministeriets förordning om tillsynen över alkohollagen (FFS 158/2018) samt

2) statsrådets förordning om verkställigheten av alkohollagen (FFS 151/2018).

De i 1 mom. avsedda bestämmelserna ska tillämpas på Åland sådana de lyder när denna förordning träder i kraft. Sker därefter ändringar i bestämmelserna ska ändringarna tillämpas i landskapet från tidpunkten för deras ikraftträdande i riket. Ändringar av bestämmelser beträffande vilka i denna förordning föreskrivits avvikelser ska dock inte tillämpas på Åland.

2 §.  Tillämpningen av hänvisningar

Hänvisas i de riksförfattningar som anges i 1 § till bestämmelser i rikslagstiftningen som äger motsvarighet i landskapslagstiftningen ska hänvisningarna anses avse de motsvarande bestämmelserna i landskapslagstiftningen.

2a §.  (2021/142)  Utbildningar som uppfyller kravet på kunskaper om alkohollagstiftningen

Med avvikelse från bestämmelserna i 6-8 §§ social- och hälsovårdsministeriets förordning om tillsynen över alkohollagen gäller för uppfyllande av kravet på kunskaper om alkohollagstiftningen bestämmelserna i denna paragraf.

Om en skola som avses 17 § landskapslagen (2021:140) om tillämpning på Åland av alkohollagen ordnar ett prov som bedömer kunskaper om alkohollagstiftningen så ska frågorna åtminstone behandla de bestämmelser i landskapslagen som rör

1) serveringsförbud,

2) den övervakning och upprätthållandet av ordning som personalen ansvarar för,

3) serveringsområdet och

4) serveringstiderna.

Ett prov ska anses vara godkänt om den som avlägger provet får minst 75 procent av det maximala antalet poäng.

En utbildning anses, med avvikelse från 7 § social- och hälsovårdsministeriets förordning om tillsynen över alkohollagen, uppfylla kraven på avlagt prov för kunskaper om alkohollagstiftningen om utbildningen omfattar kunnande i de ämnesområden som behandlas i provet och avser

1) gymnasieexamen med yrkesinriktning inom restaurangbranschen eller annat lämpligt område som avses i 26 § landskapslagen (2011:13) om gymnasieutbildning,

2) vidareutbildning inom restaurangbranschen enligt 10 § landskapslagen om gymnasieutbildning eller

3) yrkeshögskoleexamen inom turism- och kosthållsbranschen enligt 58 § 1 mom. alkohollagen (FFS 1102/2017), nedan kallad rikets lag, eller högskoleexamen inom annat lämpligt område.

Ett intyg över kunskaper om bestämmelserna om servering av alkoholdrycker som har utfärdats av en skola enligt 58 § 1 mom. eller 57 § 2 mom. rikets alkohollag ska anses uppfylla de krav på ett intyg som avses i 16 och 17 §§ landskapslagen om tillämpning på Åland av alkohollagen.

2b §.  (2021/142)  Innehållet i ansökan om serveringstillstånd och godkännande av serveringsområde

Utöver var som föreskrivs i 8 § 1 mom. statsrådets förordning om verkställigheten av alkohollagen ska till en ansökan om serveringstillstånd fogas serveringsställets alkohol- och drogpolicy som avses i 6 § landskapslagen om tillämpning på Åland av alkohollagen, om en sådan krävs för tillståndet.

Utöver vad som föreskrivs i 12 § statsrådets förordning om verkställigheten av alkohollagen ska till en anmälan om tillställning fogas ett avtal eller en utredning över vem som ansvarar för övervakningen av serveringsområdet.

2c §.  (2021/142)  Serveringstider

Servering av alkoholdrycker är tillåten mellan klockan 9 och 1.30. Serveringen får dock fortsätta till klockan 3 natten mot nyårsdagen, första maj och midsommardagen.

Servering som avses i 1 mom. kan efter klockan 1.30 förlängas till längst klockan 3.30. En anmälan om förlängd serveringstid ska lämnas till tillståndsmyndigheten minst fyra veckor innan den förlängda serveringstiden är planerad att införas.

Servering av alkoholdrycker får under den tid som avses i 2 mom. fortsätta utomhus medan serveringen får inledas tidigast klockan 7, om tillståndsmyndigheten har beviljat tillstånd för detta (tillstånd till förlängd tid). Tillstånd får inte beviljas för servering av alkoholdrycker på ett utomhusområde om serveringen kan leda till en sanitär olägenhet i boendemiljön. Tillstånd att påbörja servering av alkoholdrycker tidigast klockan 7 får beviljas bara för frukostserveringen i tillståndshavarens inkvarteringsverksamhet.

Förtäring av serverade alkoholdrycker är tillåten i en timme efter det att serveringstiden gått ut.

Bestämmelserna i 1 mom. tillämpas inte på alkoholdrycker som innehåller högst 2,8 volymprocent etylalkohol.

3 §.  Myndigheter

Beviljandet av serveringstillstånd, övervakningen av serveringen av alkoholdrycker samt övriga förvaltningsuppgifter som enligt de i 1 § angivna riksförfattningarna ankommer på statens myndigheter ska på Åland handhas av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet om dessa uppgifter enligt 23 § självstyrelselagen ankommer på landskapet.

4 §.  (2021/142)  Alkohol- och drogpolicy

Tillståndshavaren ansvarar för att en alkohol- och drogpolicy, enligt 6 § landskapslagen om tillämpning på Åland av alkohollagen, sammanställs och fortlöpande upprätthålls. Tillståndshavaren kan överföra detta ansvar till den ansvariga föreståndaren eller till en annan person som tillståndshavaren har utsett för uppgiften. Policyn ska upprättas och upprätthållas i samverkan med serveringsställets medarbetare. Av en alkohol- och drogpolicy ska åtminstone framgå

1) serveringsställets namn,

2) serveringsställets adress,

3) tillståndshavarens namn och kontaktuppgifter,

4) ansvarig föreståndares namn och kontaktuppgifter,

5) datum för alkohol- och drogpolicyns upprättande och uppdatering,

6) alkohol- och drogpolicyns mål och syfte,

7) vilka regler som gäller för bruk av alkohol eller droger under arbetstid, vid representation eller på personaltillställningar vid vilka deltagande är frivilligt,

8) en plan för hur tillståndshavaren eller en annan ansvarsperson bemöter en medarbetare som visar tecken på alkohol- eller drogproblem, och utreder behov av stödåtgärder samt

9) hur en anställd ska gå tillväga om en medarbetare visar tecken på alkohol- eller drogproblem.

En alkohol- och drogpolicy kan dessutom innehålla exempelvis

1) en beskrivning av samarbetet med företagshälsovården vid ett uppmärksammat alkohol- och drogproblem hos en medarbetare,

2) namn på medarbetare som har åtagit sig att vara stödpersoner och deras ansvarsområden,

3) strukturer för att i arbetsgemenskapen stötta medarbetarens rehabilitering.

5 §.  (2021/142)  Egenkontroll

Utöver vad som avses i 1, 3 och 4 §§ social- och hälsovårdsministeriets förordning om tillsynen över alkohollagen ska en plan för egenkontroll omfatta

1) hur tillståndshavaren säkerställer att personalen har tillgång till aktuell kunskap om metoder om hantering av de risker som beskrivs i 56 § rikets alkohollag,

2) hur verksamheten ordnas vid frånvaro av en ansvarig föreståndare eller annan person som har utsetts för uppgiften enligt 10 § 1 eller 2 mom. landskapslagen om tillämpning på Åland av alkohollagen,

3) rutiner för att säkerställa att kraven på personalens kompetens enligt 16 § i landskapslagen om tillämpning på Åland av alkohollagen uppfylls, om det vid olika tidpunkter serveras alkoholdrycker som innehåller mer än 22 volymprocent etylalkohol och alkoholdrycker som innehåller högst 22 volymprocent etylalkohol,

4) vilka typer av alkoholfria drycker som i enlighet med 7 § 4 mom. landskapslagen om tillämpning på Åland av alkohollagen erbjuds, och

5) som bilaga serveringsställets alkohol- och drogpolicy enligt 4 § denna förordning, om en sådan krävs enligt 6 § landskapslagen om tillämpning på Åland av alkohollagen, samt uppgifter om var policyn finns tillgänglig för serveringsställets personal och datum för när policyn senast uppdaterats.

Ikraftträdandebestämmelser

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs.

2013:59

2020/40

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2020.

Ett tillstånd som har beviljats med stöd av tidigare bestämmelser förblir i kraft under den tid tillståndet har beslutats gälla.

Med ikraftträdandet av denna förordning upphävs landskapsregeringens anvisningar om förutsättningar för förlängd serveringstid av den 25 september 2003 (S13/03/1/2) sådana de lyder ändrade genom landskapsregeringens beslut av den 9 oktober 2013 (S1013E35).

2020/42

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2020.

2021/142

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2021.

Bilagor

Bilaga

Upphävd (2021/142).