Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Landskapsförordning (2013:59) om tillämpning på Åland av riksförfattningar om alkohol

1 §.  Syfte och tillämpningsområde

I syfte att genom styrning av alkoholkonsumtionen förebygga de samhälleliga, sociala och medicinska skadeverkningarna av alkoholdrycker ska inom landskapets behörighet och med de avvikelser som följer av denna förordning, förordningen om alkoholdrycker och sprit (FFS 1344/1994) samt förordningen om försäljning av alkoholdrycker och övervakning av försäljningen i färdmedel som trafikerar mellan Finland och utlandet (FFS 1346/1994) tillämpas på Åland, till den del de innehåller bestämmelser om tillstånd till servering av alkoholdrycker.

De i 1 mom. avsedda bestämmelserna i förordningen om alkoholdrycker och sprit samt i förordningen om försäljning av alkoholdrycker och övervakning av försäljningen i färdmedel som trafikerar mellan Finland och utlandet ska tillämpas på Åland sådana de lyder när denna förordning träder i kraft. Sker därefter ändringar i bestämmelserna i fråga ska ändringarna gälla på Åland från tidpunkten för deras ikraftträdande i riket. Ändringar av bestämmelser beträffande vilka i denna förordning föreskrivits avvikelser ska dock inte tillämpas på Åland.

2 §.  Tillämpningen av hänvisningar

Hänvisas i de riksförfattningar som anges i 1 § till bestämmelser i rikslagstiftningen som äger motsvarighet i landskapslagstiftningen ska hänvisningarna anses avse de motsvarande bestämmelserna i landskapslagstiftningen.

2a §.  (2020/40)  Servering av alkoholdrycker portionsvis

Bestämmelserna i 24 § förordningen om alkoholdrycker och sprit är inte tillämpliga. Vid servering, alkoholdrycker säljas endast i öppnade förpackningar eller utportionerade i glas eller andra kärl.

Om en alkoholdryck vid servering säljs utportionerad, ska den beroende på alkoholhalt (volymprocent etylalkohol) finnas tillgänglig som portion för kunder i de centilitervolymer som ges i följande tabell.

volymprocent etylalkohol portion, centiliter
högre än 22 % 4
högre än 15 % 8
högre än 8 % 12
högre än 2,8 % 33

En dryck som innehåller högst 2,8 volymprocent etylalkohol är i enlighet med regelverket en alkoholfri dryck.

2b §.  (2020/40)  Förlängning av serveringstid

I enlighet med föreskrifterna i bilagan till denna förordning kan förlängd serveringstid efter klockan 01.30 beviljas för servering inomhus och utomhus till längst klockan 03.30, eller för att inledas tidigast 5:00, för såväl serveringsställen med tills vidare serveringstillstånd som med serveringstillstånd för viss tid.

En förutsättning för sådan förlängd serveringstid som avses i 1 mom. är att tillståndsmyndigheten bedömer att serveringsstället är så beläget så att en förlängning av serveringstiden efter klockan 01.30 eller före klockan 09.00 inte kan antas medföra en sanitär olägenhet i boendemiljön, då sådan olägenhet inte kan förebyggas genom tillståndshavarens åtgärder. Med sanitär olägenhet avses buller eller annan betydande störning i närboendes livsmiljö, i enlighet med bestämmelserna i landskapslagen (2016:84) om tillämpning på Åland av hälsoskyddslagen.

I landskapslagen om tillämpning på Åland av hälsoskyddslagen finns särskilda bestämmelser om hälsoskydd.

2c §.  (2020/40)  Serveringstider i fartyg som trafikerar mellan Åland och utlandet

Med avvikelse från bestämmelserna om försäljning av alkoholdrycker i förordningen om försäljning av alkoholdrycker och övervakning av försäljningen i färdmedel som trafikerar mellan Finland och utlandet (FFS 1346/1994) är servering ombord på fartyg hemmahörande i Åland förbjuden under färd i finskt och åländskt territorialvatten mellan klockan 04.00 och 05.30.

Tillstånd kan inte beviljas för servering under andra tider än de som anges i 1 mom.

3 §.  Myndigheter

Beviljandet av serveringstillstånd, övervakningen av serveringen av alkoholdrycker samt övriga förvaltningsuppgifter som enligt de i 1 § angivna riksförfattningarna ankommer på statens myndigheter ska på Åland handhas av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet om dessa uppgifter enligt 23 § självstyrelselagen ankommer på landskapet.

Ikraftträdandebestämmelser

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs.

2013:59

2020/40

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2020.

Ett tillstånd som har beviljats med stöd av tidigare bestämmelser förblir i kraft under den tid tillståndet har beslutats gälla.

Med ikraftträdandet av denna förordning upphävs landskapsregeringens anvisningar om förutsättningar för förlängd serveringstid av den 25 september 2003 (S13/03/1/2) sådana de lyder ändrade genom landskapsregeringens beslut av den 9 oktober 2013 (S1013E35).

2020/42

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2020.

Bilagor

Bilaga - om förutsättningar för förlängd serveringstid (2020/42)

Förutsättningar för förlängd serveringstid som avses i landskapsförordningens 2b §

1.1 Serveringstider

Förlängd serveringstid före kl. 09.00 och efter kl. 01.30 kan beviljas av särskilda skäl. Tillstånd kan beviljas att inleda servering tidigast kl. 05.00. Tillstånd kan beviljas att förlänga serveringstiden till kl. 03.30.

1.2 Allmänna förutsättningen för beviljande av förlängd serveringstid

1.2.1 Tillstånd kan beviljas endast om serveringsstället är så beläget att förlängningen av serveringstiden inte kan antas medföra sådan sanitär olägenhet för närboende som avses i 2b § 2 mom. Om ett avgörande kan antas få en betydande inverkan på andras livsmiljö, arbete eller övriga förhållanden, ska de berörda personerna ges möjlighet att få uppgifter om utgångspunkterna och målen för behandlingen av ärendet samt få uttala sin åsikt om ärendet.

Se 36 § förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland, vars motiv (FR 8/2007-2007) i sak överensstämmer med 41 § rikets förvaltningslag (FFS 434/2003). Se motiven till bestämmelsen i RP 72/2002.

1.2.2 Om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndigheten anser det vara nödvändigt för förverkligande av syftet med alkohollagen kan tillstånd förvägras eller beviljas så att det tidsmässigt eller till sin omfattning avviker från ansökan.

1.2.3 Tillstånd kan förvägras och ett beviljat tillstånd återkallas om det på serveringsstället har förekommit allvarliga serveringsförseelser eller upprepade ordningsstörningar.

1.2.4 På ett serveringsställe med förlängd serveringstid ska finnas tillräckligt med personal. Förutom serveringspersonal ska ett tillräckligt antal ordningsvakter finnas för att kontrollera gästernas antal, berusningsgrad och ålder.

1.2.5 Tillståndsinnehavaren ska möjliggöra för och uppmuntra sin personal att regelbundet delta i utbildning i ansvarsfull alkoholservering.

1.3 Särskilda förutsättningar för beviljande av förlängd serveringstid

Förlängd serveringstid kan beviljas om särskilda skäl finns. Som särskilda skäl för beviljande av förlängd serveringstid efter kl. 01.30 kan anses att

1) serveringsställets verksamhetsidé i kombination med god utrustnings- och servicestandard förutsätter förlängd serveringstid eller att

2) det på serveringsstället ordnas en särskild tillställning eller ett särskilt evenemang av en sådan karaktär att det förutsätter förlängd serveringstid.

1.4 Villkor för beviljande av förlängd serveringstid

I tillståndsvillkoren ska anges att serveringsstället ska stängas en halv timme efter serveringstidens slut.

Tillstånd kan beviljas för varje veckodag eller en del av veckans dagar. Tillståndet kan gälla hela rörelsen, en avdelning eller någon annan uttryckligen angiven del av den.

1.5 Tillståndets giltighetstid

Vid serveringstillstånd som gäller för viss tid kan förlängd serveringstid beviljas för en eller flera dagar dock högst en månad.

Serveringsställen som har tillstånd tillsvidare kan därutöver beviljas förlängd serveringstid för högst 2 år.

Publicerad 10.6.2019 kl. 08:30
Uppdaterad 1.9.2020 kl. 11:09