Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Landskapslag (2013:97) om tillämpning på Åland av lagen om plantmaterial

1 §.  Lagens tillämpningsområde

Inom landskapets behörighet och med de avvikelser som följer av denna lag ska lagen om plantmaterial (FFS 1205/1994) tillämpas på Åland.

Ändringar i lagen om plantmaterial som hör till landskapets behörighet ska gälla på Åland från tidpunkten för deras ikraftträdande i riket, om inte annat följer av denna lag.

2 §.  Förvaltningsuppgifter

De förvaltningsuppgifter som enligt lagen om plantmaterial ankommer på riksmyndigheterna ska på Åland skötas av landskapsregeringen eller någon annan i landskapslag bestämd myndighet, till den del förvaltningen grundar sig på landskapets lagstiftningsbehörighet på området.

3 §.  Hänvisningar

Inom landskapets behörighet ska hänvisningen till

1) (2021/117) dataskyddslagen (FFS 1050/2018) i 3a § 3 mom. lagen om plantmaterial avse landskapslagen (2019:9) om dataskydd inom landskaps- och kommunalförvaltningen,

2) (2021/117) lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (FFS 621/1999) i 3a § 3 mom. och 9 § lagen om plantmaterial avse offentlighetslagen (2021:79) för Åland samt

3) förvaltningslagen (FFS 434/2003) i 7b § 2 mom. lagen om plantmaterial avse förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland.

4 §.  Språkkrav

Anvisningar, anteckningar och annan information, som enligt lagen om plantmaterial ska finnas på eller i anslutning till plantmaterial som saluförs eller importeras till Åland, ska vara avfattade på svenska.

På Åland gäller att arbetsspråket för en i 7b § lagen om plantmaterial angiven auktoriserad inspektör är svenska.

5 §.  Bestämmelser som inte ska tillämpas på Åland

Inom landskapets behörighet ska bestämmelserna i 6 § och 7b § 3 mom. lagen om plantmaterial inte tillämpas på Åland.

6 §.  Kostnader för tvångsutförande

De kostnader som avses i 11 § 2 mom. lagen om plantmaterial och som i riket betalas av statens medel ska på Åland betalas av landskapets medel.

7 §.  Avgifter

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 15 § 1 mom. lagen om plantmaterial tas avgifter ut till landskapet för de prestationer som landskapsregeringen utför enligt denna lag enligt de grunder som anges i landskapslagen (1993:27) om grunderna för avgifter till landskapet.

8 §.  Arvoden och kostnadsersättningar till auktoriserade inspektörer

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 15 § 2 mom. lagen om plantmaterial betalar landskapsregeringen arvoden och kostnadsersättningar till i 7b § lagen om plantmaterial avsedda auktoriserade inspektörer för inspektioner och provtagningar enligt denna lag, med undantag för inspektörer som är i landskapsregeringens tjänst.

9 §.  Rättelseyrkande

En sakägare som är missnöjd med ett beslut som landskapsregeringen har fattat med stöd av denna lag kan inom 30 dagar från det att beslutet delgavs skriftligen begära rättelse hos landskapsregeringen. Ett rättelseyrkande ska behandlas utan dröjsmål. Ett beslut i vilket rättelse får sökas får inte överklagas genom besvär.

10 §.  Besvärsbestämmelser

Besvär över lagligheten av ett beslut som landskapsregeringen fattat enligt denna lag med anledning av ett rättelseyrkande får anföras hos högsta förvaltningsdomstolen.

Sådana beslut som avses i 10 § 1 och 2 mom. lagen om plantmaterial ska iakttas redan innan de vunnit laga kraft, om inte besvärsmyndigheten beslutar något annat.

11 §.  Landskapsförordning

Landskapsregeringen kan inom landskapets behörighet genom landskapsförordning besluta att författningar som utfärdats med stöd av lagen om plantmaterial ska tillämpas på Åland oförändrade eller med de ändringar landskapsregeringen föreskriver.

12 §.  Ikraftträdelse

Denna lag träder i kraft den 1 november 2013.

Ikraftträdandebestämmelser och förarbeten

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft, samt om författningens och ändringarnas förarbeten. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs. Alla förarbeten finns på Ålands lagtings webbplats.

Gå till ärendesökningen på lagtinget.ax »

2013:97

  • LF 7/2012-2013
  • SMU bet. 3/2012-2013

2021/117

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

  • LF 8/2020-2021
  • LKU bet. 7/2020-2021
Publicerad 10.6.2019 kl. 08:30
Uppdaterad 19.1.2022 kl. 16:26