Landskapslag (2016:10) om Lotteriinspektionen

1 kap. Allmänt

1 §.  Inledande bestämmelse

Lotteriinspektionen är en oberoende myndighet som är administrativt underställd landskapsregeringen.

2 kap. Lotteriinspektionens verksamhet

2 §.  Tillsyn rörande lotteriverksamhet

Lotteriinspektionen är tillsynsmyndighet i enlighet med bestämmelserna i landskapslagen (1966:10) om lotterier (lotterilagen).

3 §.  Övriga uppgifter

Vid sidan av handhavandet av sådana tillsynsuppgifter som Lotteriinspektionen ansvarar för i enlighet med bestämmelserna i lotterilagen ska Lotteriinspektionen även följa den allmänna utvecklingen inom de verksamhetsområden som regleras av lotterilagen och arbeta preventivt genom att ta initiativ till nödvändiga förbättringar inom områdena ifråga. Lotteriinspektionen ska informera samt ge anvisningar och råd om sådant som regleras genom bestämmelserna i lotterilagen samt i författningar utfärdade med stöd av lotterilagen.

Lotteriinspektionen utfärdar även förordnanden i enlighet med vad som följer av bestämmelserna i denna lag samt i lotterilagen och med stöd av den utfärdade författningar.

3 kap. Hörande

4 §.  Hörande av Lotteriinspektionen

Lotteriinspektionen ska höras vid beredningen av författningar som rör verksamhet vilken omfattas av bestämmelserna i lotterilagen.

Lotteriinspektionen behöver dock inte höras om det i samband med den i 1 mom. avsedda beredningen framgår att det uppenbart saknas skäl för ett hörande.

4 kap. Administration och personal

5 §.  Anställningsförhållanden

Vid Lotteriinspektionen finns personal i offentligrättsligt anställningsförhållande. Även personal i privaträttsligt anställningsförhållande kan finnas vid Lotteriinspektionen.

Om inte annat bestäms i denna lag ska Lotteriinspektionen handha sådana uppgifter rörande myndighetens personal, vilka enligt tjänstemannalagen(1987:61)för landskapet Åland (tjänstemannalagen) ankommer på landskapsregeringen.

Landskapsregeringen fattar beslut i fråga om

1) permittering av Lotteriinspektionens personal,

2) förflyttning eller omplacering av en tjänsteman eller arbetstagare till eller från en annan landskapsmyndighet, dock med Lotteriinspektionens samtycke samt

3) den tjänsteman som ansvarar för Lotteriinspektionens ledning i enlighet med 6 § 1 mom.

6 §.  Tjänster vid Lotteriinspektionen

För handhavandet av uppgifter enligt denna lag inrättar landskapsregeringen en tjänst som myndighetschef vid Lotteriinspektionen.

Andra tjänster än tjänsten som myndighetschef inrättas och indras av Lotteriinspektionen efter att landskapsregeringens utlåtande inhämtats. För de tjänster som Lotteriinspektionen har för avsikt att inrätta eller indra ska behovsutredningar som sammanställts enligt tjänstemannalagen överlämnas till landskapsregeringen i samband med Lotteriinspektionens budgetförslag. Landskapsregeringen ska avge utlåtande efter att förslaget till landskapsbudget överlämnats till lagtinget och senast en månad efter att lagtinget fastställt landskapsbudgeten. Om Lotteriinspektionen har för avsikt att fatta beslut om inrättande eller indragning av tjänst inom gällande landskapsbudget kan behovsutredningen överlämnas vid en annan tidpunkt och landskapsregeringen ska avge utlåtande inom tre månader räknat från dagen då utredningen delgavs landskapsregeringen.

7 §.  Behörighetskrav

Om inte annat följer av denna lag är behörighetskravet för tjänsten som myndighetschef en vid universitet eller högskola, som är erkänd av nationell utbildningsmyndighet, avlagd examen med en för tjänsten lämplig inriktning.

Behörighetskraven för en i 6 § 2 mom. avsedd tjänst fastställs i samband med att tjänsten inrättas. Då tjänsten inrättas ska bestämmelserna i 4b § i tjänstemannalagen iakttas.

8 §.  Arbetsordning

Vid Lotteriinspektionen kan det antas en arbetsordning. Genom arbetsordningen utfärdas närmare bestämmelser om myndighetens organisation och handläggningsrutiner samt vid behov om uppgiftsfördelningen och användningen av beslutanderätten.

9 §.  Verksamhetsberättelse

Från Lotteriinspektionen ska årligen en verksamhetsberättelse över det gångna kalenderåret överlämnas till landskapsregeringen.

10 §.  Myndighetschefens uppgifter

Förutom att ansvara för handhavandet av de i 2 kap. avsedda uppgifterna ska myndighetschefen leda och utveckla Lotteriinspektionens verksamhet och ansvara för att fastställda mål uppnås.

Under förutsättning att andra tjänster än tjänsten som myndighetschef inrättats vid Lotteriinspektionen fattar myndighetschefen beslut i de ärenden som rör administration och personal, om inte en annan tjänsteman enligt lag eller arbetsordningen getts en sådan beslutanderätt.

Myndighetschefen ska

1) årligen till landskapsregeringen överlämna ett förslag till budget och en i anslutning därtill uppgjord verksamhetsplan,

2) årligen sammanställa och till landskapsregeringen överlämna den i 9 § avsedda verksamhetsberättelsen,

3) inrätta och indra i 6 § 2 mom. avsedda tjänster,

4) kära och svara i enlighet med bestämmelserna i 15 § samt

5) på Lotteriinspektionens vägnar motta stämningsansökningar och andra delgivningar.

Myndighetschefen kan även vid behov fatta beslut om att anta en arbetsordning för Lotteriinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 8 § samt sluta avtal i enlighet med bestämmelserna i 14 §.

När myndighetschefen är förhindrad att fullgöra sina lagstadgade uppgifter kan en annan tjänsteman vid Lotteriinspektionen, i enlighet med vad som bestämts i arbetsordningen och under förutsättning att annan tjänst än tjänsten som myndighetschef inrättats vid Lotteriinspektionen, fullgöra de uppgifter som ankommer på myndighetschefen. Beslutet kan avse samtliga uppgifter eller endast en del av uppgifterna.

Om endast en tjänst inrättats vid Lotteriinspektionen och myndighetschefen är förhindrad att fullgöra sina lagstadgade uppgifter måste en vikarie anställas. Vid sådan anställning tillämpas bestämmelsen i 5 § 3 mom. 3 punkten.

11 §.  Särskilda administrativa uppgifter

Landskapsregeringen kan utfärda närmare bestämmelser om Lotteriinspektionens ekonomiförvaltning och om ärenden hos Lotteriinspektionen som hänför sig till tjänstekollektivavtalen samt till vilken del landskapsregeringen handhar dessa uppgifter.

5 kap. Sakkunniga

12 §.  Anlitande och hörande av sakkunniga samt inbegäran av utlåtanden

Lotteriinspektionen har rätt att inom ramen för sin verksamhet anlita och höra sakkunniga samt att inbegära utlåtanden från dem.

6 kap. Särskilda bestämmelser

13 §.  Avgifter

Med iakttagande i tillämpliga delar av vad som i landskapslagen (1993:27) om grunderna för avgifter till landskapet bestäms i fråga om offentligrättsliga prestationer beslutar Lotteriinspektionen om de avgifter som ska uppbäras för myndighetens verksamhet.

14 §.  Avtal

Lotteriinspektionen kan sluta avtal inom ramen för myndighetens ordinarie verksamhet om inte landskapsregeringen beslutar något annat.

15 §.  Företrädande av landskapet

Lotteriinspektionen kärar och svarar för landskapet samt bevakar Lotteriinspektionens intressen vid domstolar och andra myndigheter i angelägenheter som hör samman med Lotteriinspektionens uppgifter.

15a §.  (2017/100)  Elektronisk anslagstavla

Lotteriinspektionen ska ha en elektronisk anslagstavla på sin webbplats. Vid tillkännagivandet på anslagstavlan ska bestämmelserna om offentlig delgivning i förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland iakttas i tillämpliga delar.

Den elektroniska anslagstavlan ska vara lättillgänglig och kunna särskiljas från övrigt innehåll på webbplatsen. Lotteriinspektionen ska i sina lokaler eller på någon annan plats ge allmänheten möjlighet att ta del av innehållet på den elektroniska anslagstavlan.

7 kap. Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

16 §.  Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

Åtgärder för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

17 §.  Överföring av ärenden

De ärenden vilka är anhängiga vid landskapsregeringen när denna lag träder i kraft och vilka enligt denna lag eller någon annan lag ska handläggas av Lotteriinspektionen ska överföras till Lotteriinspektionen när denna lag träder i kraft.

18 §.  Inrättande av tjänster

Landskapsregeringen får på det sätt som anges i tjänstemannalagen inrätta och besätta den i 6 § 1 mom. avsedda tjänsten innan denna lag träder i kraft.

Om det finns behov av i 6 § 2 mom. avsedda tjänster får dessa inrättas och besättas så som i 1 mom. föreskrivs.

Ikraftträdandebestämmelser och förarbeten

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft, samt om författningens och ändringarnas förarbeten. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs. Alla förarbeten finns på Ålands lagtings webbplats.

Gå till ärendesökningen på lagtinget.ax »

2016:10

  • LF nr 16/2014-2015
  • LKU bet. nr 18/2014-2015

2017/100

  • LF 26/2016-2017
  • LKU bet. 17/2016-2017