Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Republikens presidents förordning (2017:36) om skötseln av de uppgifter i landskapet Åland som hör till det utbetalande organet för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu)

1 §.  Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på de stöd- och ersättningssystem som finansieras genom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och som med stöd av självstyrelselagen för Åland (1144/1991) omfattas av landskapet Ålands lagstiftningsbehörighet.

2 §.  Behörig myndighet i ärenden som gäller utbetalande organ

Den behöriga myndighet som avses i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 908/2014 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 med beaktande av utbetalande organ och andra organ, ekonomisk förvaltning räkenskapsavslutning, regler om kontroller, värdepapper och öppenhet, är på Åland jord- och skogsbruksministeriet.

3 §.  Utbetalande organ

Det utbetalande organ som avses i artikel 7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008, nedan den horisontella förordningen, är på Åland Landsbygdsverket.

4 §.  Skötseln av det utbetalande organets uppgifter

Landsbygdsverket sköter på Åland de uppgifter som avses i bilaga I punkt 1.A första stycket ii och iii i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 907/2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller utbetalande organ och andra organ, ekonomisk förvaltning, avslutande av räkenskaper, säkerheter och användning av euron, till den del Ålands landskapsregering inte ska sköta dessa uppgifter.

Ålands landskapsregering sköter de uppgifter som anges i bilaga I punkt 1.A första stycket i, i den förordning som nämns i 1 mom. Närmare överenskommelse om skötseln av det utbetalande organets uppgifter vid Ålands landskapsregering ingås genom avtal mellan Landsbygdsverket och Ålands landskapsregering.

5 §.  Skötseln av det attesterande organets uppgifter

De uppgifter som hör till det attesterande organ som avses i artikel 9 i den horisontella förordningen sköts för landskapet Ålands del av ett av jord- och skogsbruksministeriet utsett attesterande organ.

6 §.  Ansvar för kostnaderna för skötseln av det utbetalande organets uppgifter

Landskapet Åland svarar för kostnaderna för skötseln av det utbetalande organets uppgifter enligt denna förordning. Närmare överenskommelse om förfarandena vid ersättande av kostnader ingås genom avtal mellan Landsbygdsverket och Ålands landskapsregering.

7 §.  Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2016.

Genom denna förordning upphävs republikens presidents förordning om skötseln av de uppgifter i landskapet Åland som hör till det utbetalande organet för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) (881/2006).

Ikraftträdandebestämmelser

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs.

2017:36

  • FFS 133/2016
Publicerad 10.6.2019 kl. 08:32
Uppdaterad 9.3.2020 kl. 08:53