Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Landskapsförordning (2017:42) om tillämpning på Åland av riksförfattningar om hissäkerhet

1 §.  Inledande bestämmelse

Med de avvikelser som anges i denna förordning ska Statsrådets förordning om hissars säkerhet (FFS 1433/2016) tillämpas i landskapet.

2 §.  Förvaltning

De förvaltningsuppgifter som enligt de riksförfattningar som avses i 1 § ankommer på statens myndigheter ska i landskapet skötas av landskapsregeringen, till den del förvaltningen hänför sig till uppgifter inom landskapets lagstiftningsbehörighet.

3 §.  Gemensamma bestämmelser om avvikelser från rikslagstiftningen

Hänvisningar i de riksförfattningar som avses i 1 § till bestämmelser i rikslagstiftningen ska i landskapet avse motsvarande bestämmelser i landskapslagstiftningen.

4 §.  Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Ikraftträdandebestämmelser

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs.

2017:42

Publicerad 10.6.2019 kl. 08:32
Uppdaterad 9.3.2020 kl. 08:53