Landskapsförordning (2022:3) om vissa plastprodukter (upphävd)

Denna förordning har upphävts genom 2023/1, som gäller från och med den 1 februari 2023.

1 §.  Syfte

Denna förordning innehåller bestämmelser om att förebygga och minska vissa plastprodukters inverkan på miljön, särskilt vattenmiljön, och på människors hälsa samt att främja övergången till en cirkulär ekonomi, vilka behövs för genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/904 om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön, nedan kallad direktiv 2019/904.

2 §.  Definitioner

I denna förordning avses med

1) plast ett material bestående av en polymer som definieras i artikel 3.5 i Reach-förordningen och till vilken tillsatser eller andra ämnen kan ha lagts och som kan användas som huvudsaklig strukturkomponent i slutprodukter, med undantag för naturliga polymerer som inte har modifierats på kemisk väg,

2) Reach-förordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG,

3) oxo-nedbrytbar plast ett plastmaterial som innehåller tillsatser som genom oxidation gör att plastmaterialet fragmenteras till mikrofragment eller bryts ned kemiskt,

4) plastprodukt för engångsbruk en produkt som helt eller delvis består av plast och som inte har utformats eller släppts ut på marknaden för att under sin livscykel återanvändas flera gånger genom att sändas tillbaka till en producent för att återfyllas eller återanvändas i samma syfte som den ursprungligen var avsedd för,

5) utsläppande på marknaden det första tillhandahållandet av en produkt på marknaden på Åland,

6) tillhandahållande på marknaden leverans av en produkt för distribution, förbrukning eller användning på marknaden på Åland i samband med kommersiell verksamhet, mot betalning eller gratis och

7) tobaksprodukt en tobaksprodukt som definieras i 1 § 1 punkten i landskapslagen (1978:52) om tobak och relaterade produkter.

3 §.  Förbud mot utsläppande av produkter på marknaden

Följande produkter får inte släppas ut på marknaden:

1) produkter som innehåller oxo-nedbrytbar plast och

2) sådana plastprodukter för engångsbruk som avses i bilaga 1 till denna förordning.

4 §.  Krav på märkning av produkter

Förpackningen till plastprodukter för engångsbruk som avses i punkterna 1–3 i bilaga 2 till denna förordning och sådana plastprodukter för engångsbruk som avses i punkt 4 i bilaga 2 ska när de släpps ut på marknaden förses med en synlig, outplånlig och lättläst märkning som innehåller följande uppgifter:

1) förekomsten av plast i produkten,

2) de bortskaffandesätt som bör undvikas för produkten i fråga och

3) den skadliga miljöpåverkan som produkten orsakar i form av nedskräpning eller annat olämpligt bortskaffande av produkten.

De uppgifter som avses i 1 mom. ska läggas fram i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2151 om fastställande av harmoniserade specifikationer för märkning av plastprodukter för engångsbruk som finns förtecknade i del D i bilagan till direktiv 2019/904.

I 9 § i avfallslagen (FFS 646/2011), vilken tillämpas på Åland enligt landskapslagen (2018:83) om tillämpning av rikets avfallslag, föreskrivs det om de aktörer som ansvarar för att märkningskraven i denna paragraf uppfylls.

De märkningskrav som anges i denna paragraf gäller inte förpackningar med en yta på mindre än 10 cm2.

Märkningskraven i denna paragraf kompletterar de krav på märkning av detaljhandelsförpackningar för tobaksprodukter som anges i landskapslagen om tobak och relaterade produkter eller med stöd av den.

5 §.  Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2022.

Ikraftträdandebestämmelser

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs.

2022:3

  • Europaparlamentets och rådets direktiv 2019/904/EU, EUT nr L 155, 12.6.2019, s. 1

Bilagor

Bilaga 1

Plastprodukter för engångsbruk som omfattas av förbud mot utsläppande på marknaden

1) bomullspinnar, utom sådana som omfattas av tillämpningsområdet för rådets direktiv 90/385/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om aktiva medicintekniska produkter för implantation eller rådets direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter,

2) bestick (gafflar, knivar, skedar, ätpinnar),

3) tallrikar,

4) sugrör, utom sådana som omfattas av tillämpningsområdet för rådets direktiv 90/385/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om aktiva medicintekniska produkter för implantation eller rådets direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter,

5) omrörare för drycker,

6) pinnar som ska fästas vid och bära upp ballonger, utom sådana ballonger för industriell eller annan yrkesmässig användning som inte distribueras till konsumenter, inklusive mekanismerna i sådana pinnar,

7) livsmedelsförpackningar av expanderad polystyren, det vill säga behållare såsom lådor, med eller utan lock, som används för livsmedel som

a) är avsedda att konsumeras direkt på försäljningsstället eller på en annan plats,

b) vanligtvis konsumeras direkt ur behållaren och

c) är redo att konsumeras utan någon ytterligare beredning, såsom tillagning, kokning eller uppvärmning,

8) dryckesförpackningar av expanderad polystyren, inklusive korkar och lock och

9) muggar av expanderad polystyren, inklusive korkar och lock.

Dryckesförpackningar samt förpackningar och omslag av ett flexibelt material som innehåller livsmedel betraktas inte som livsmedelsförpackningar enligt 7 punkten ovan.

Bilaga 2

Plastprodukter för engångsbruk som omfattas av märkningskrav

1) sanitetsbindor, tamponger och tampongapplikatorer,

2) våtservetter, det vill säga servetter som är indränkta med vätska och avsedda för personlig hygien eller användning i hushåll,

3) tobaksprodukter med filter och filter som marknadsförs för användning i kombination med tobaksprodukter och

4) muggar.