Landskapslag (2019:101) om tillämpning på Åland av lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos frivilliga som deltar i verksamhet bland barn

1 §.  Lagens tillämpningsområde

Lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos frivilliga som deltar i verksamhet bland barn (FFS 148/2014), nedan kallad rikslagen, ska tillämpas på Åland med de avvikelser som anges i denna lag. Ändringar i rikslagen ska tillämpas på Åland från att de träder i kraft i riket.

2 §.  Hänvisningar

Hänvisningen till lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (FFS 504/2002) i 2 § 2 mom. rikslagen avser landskapslagen (2004:3) om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som ska arbeta med barn.

3 §.  Straff

Om straff för brott mot skyldigheten enligt 11 § 2 mom. i rikslagen att överlämna straffregisterutdraget till den frivillige föreskrivs i 13 § i rikslagen.

Vid brott mot tystnadsplikten som föreskrivs i 12 § i rikslagen ska dömas till straff enligt 38 kap. 1 eller 2 § i strafflagen (FFS 39/1889), om inte gärningen utgör brott enligt 40 kap. 5 § i strafflagen eller strängare straff för den föreskrivs någon annanstans i lag.

De bestämmelser om straff för dataskyddsbrott som finns i 38 kap. 9 § i strafflagen ska tillämpas inom tillämpningsområdet för denna lag.

4 §.  Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

Ikraftträdandebestämmelser och förarbeten

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft, samt om författningens och ändringarnas förarbeten. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs. Alla förarbeten finns på Ålands lagtings webbplats.

Gå till ärendesökningen på lagtinget.ax »

2019:101

  • LF 29/2018-2019
  • SMU bet. 7/2018-2019