Landskapsförordning (2020:114) om invasiva främmande arter

1 §.  Invasiva främmande arter av betydelse för landskapet

De invasiva främmande arterna av betydelse för landskapet enligt 3 § 2 mom. 2 punkten och 19a § i landskapslagen (1998:82) om naturvård (naturvårdslagen) utgörs av de arter som finns angivna i bilaga A och B till denna förordning samt de arter som hör till de artgrupper som anges i bilaga A.

Arter som avses i artikel 3 1 punkten i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014 om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter och som hör till de artgrupper som finns angivna i 1.1–2.4 och 4.1 punkterna i bilaga A till denna förordning utgör invasiva främmande arter av betydelse för landskapet, om de befinner sig utanför sitt naturliga utbredningsområde när de förekommer på Åland och om de uppfyller kriterierna i 3 § 2 mom. 2 punkten i naturvårdslagen.

2 §.  Undantag som gäller djurarter

På de arter som avses i 3–5 punkterna i bilaga A tillämpas inte 19b § i naturvårdslagen.

De i 19a § 1 mom. 2 punkten i naturvårdslagen föreskrivna förbuden tillämpas inte på

1) individer av de arter som avses i 1–4 punkterna i bilaga A när individerna används i verksamhet som avses i ett tillstånd enligt 38 § 2 mom. i djurskyddslagen (1998:95) för landskapet Åland eller i verksamhet som avses i landskapslagen (2013:75) om tillämpning av lagen om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål.

2) individer av de arter som avses i 1.1 punkten i bilaga A när individerna används som pälsdjur eller som avelsdjur inom pälsdjursuppfödning.

3 §.  Jaktbestämmelser

Vid jakt på invasiva främmande däggdjurs- och fågelarter ska bestämmelserna i jaktlagen (1985:31) för landskapet Åland iakttas.

4 §.  Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

De i 19a § 1 mom. 2 punkten i naturvårdslagen föreskrivna förbuden att föda upp eller odla invasiva främmande arter av betydelse för landskapet tillämpas dock på den art som avses i 8 punkten i bilaga B (vresros) från och med den 1 januari 2023.

På de arter som avses i 1–4 punkterna i bilaga A tillämpas de i 19a § 1 mom. 2 punkten i naturvårdslagen föreskrivna förbuden från och med tidpunkten för ikraftträdandet av denna förordning. Sådana individer av arterna i fråga som innehavaren lagligt har fått i sin besittning som sällskapsdjur före tidpunkten för ikraftträdandet av denna förordning får dock innehas tills de dör en naturlig död.

Trots bestämmelserna i 2 mom.

1) tillämpas de i 19a § 1 mom. 2 punkten i naturvårdslagen föreskrivna förbuden att inneha, föda upp eller odla, transportera, släppa ut på marknaden, förmedla eller sälja eller på annat sätt överlåta invasiva främmande arter på de korsningar som avses i punkt 1.1.1 i bilaga A från och med tidpunkten för ikraftträdandet av denna förordning,

2) tillämpas de i 19a § 1 mom. 2 punkten i naturvårdslagen föreskrivna förbuden på de individer som hör till den artgrupp som nämns i punkt 1.3 eller hör till de arter som nämns i punkterna 4.4 och 4.5 i bilaga A från och med tidpunkten för ikraftträdandet av denna förordning,

3) får de korsningar som avses i punkt 1.1.1, de individer som hör till den artgrupp som nämns i punkt 1.3 och de individer som hör till de arter som nämns i punkterna 4.4 och 4.5 i bilaga A och som innehavaren lagligt har fått i sin besittning som sällskapsdjur före tidpunkten för ikraftträdandet av denna förordning innehas tills de dör en naturlig död.

Ikraftträdandebestämmelser

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs.

2020:114

  • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 1143/2014, EUT nr L 317, 4.11.2014, s. 35

Bilagor

Bilaga A

DJUR

I 1.1–2.4 och 4.1 punkten i denna bilaga anses som invasiva främmande arter av betydelse för landskapet de till artgruppen i fråga hörande arter som när de förekommer på Åland är utanför sitt naturliga utbredningsområde och som inte ingår i förteckningen över invasiva främmande arter av unionsbetydelse.

1. Däggdjur

1.1 artgrupp: rovdjur Carnivora inkl.

1.1.1 korsningar av tamhund och varg Canis lupus eller av tamhund och ett annat hunddjur Canidae i generationerna F1–F4, samt korsningar av dessa korsningar och annan än tamhund,

1.1.2 korsningar av tamkatt och ett annat kattdjur i generationerna F1–F4 samt korsningar av dessa korsningar och annan än tamkatt och undantaget följande arter:

- de rovdjur som i strid med bestämmelsen i 19 § 2 mom. 3 punkten landskapslagen (1998:82) om naturvård satts ut i frihet utan tillstånd av landskapsregeringen,

- tamhund och dess artkorsningar från generation F5 framåt,

- tamkatt och dess artkorsningar från generation F5 framåt,

- frett samt

- tamiller.

1.2 artgrupp: fladdermöss Chiroptera.

1.3 artgrupp: jordekorrar Tamias.

1.4 mink Neovison vison.

2. Fåglar

2.1 artgrupp: hökfåglar Accipitriformes och korsningar av dessa.

2.2 artgrupp: falkfåglar Falconiformes och korsningar av dessa.

2.3 artgrupp: ugglefåglar Strigiformes.

2.4 artgrupp: kråkfåglar Corvidae.

2.5 korsningar av fjällgås Anser erythropus med andra gåsarter.

3. Kräldjur

3.1 sandödla Lacerta agilis.

4. Groddjur

4.1 artgrupp: Pelophylax.

4.2 lövgroda el. vanlig lövgroda Hyla arborea.

4.3 gulbukig klockgroda Bombina variegata.

4.4 leopardgroda Lithobates pipiens.

4.5 långbensgroda Rana dalmatina.

4.6 bergvattensalamander el. bergvattenödla Ichthyosaura alpestris.

5. Blötdjur

5.1 vandrarmussla el. zebramussla Dreissena polymorpha.

6. Fiskar

6.1. silverruda Carassius gibelio.

6.2. svartmunnad smörbult Gobius niger.

Bilaga B

VÄXTER

1. sandlupin Lupinus nootkatensis

2. hampstånds Jacobaea cannabifolia

3. hybridslide Reynoutria x bohemica

4. parkslide Reynoutria japonica

5. jätteslide Reynoutria sachalinensis

6. vattenpest Elodea canadensis

7. blomsterlupin Lupinus polyphyllus

8. vresros Rosa rugosa inkl. den vita varianten Rosa rugosa

9. sjögull Nymphoides peltata

10. sydfyrling el. vattenkrassula Crassula helmsii

11. malörtsambrosia Ambrosia artemisiifolia

12. apelsinbalsamin Impatiens capensis