Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Landskapsförordning (2021:38) om personal inom specialomsorger om utvecklingsstörda

1 §.  Behörighetskrav för föreståndare

Bestämmelser om behörighetskrav för föreståndare som verkar vid enheter för specialomsorger om utvecklingsstörda finns i 65 § 3 mom. i landskapslagen (2020:12) om socialvård.

Gällande föreståndare som verkar vid enheter där begränsningsåtgärder kan vidtas enligt 3 a kap. i lagen angående specialomsorger av utvecklingsstörda (FFS 519/1977) krävs legitimering som yrkesutbildad person enligt landskapslagen (2020:24) om yrkesutbildade personer inom socialvården eller en för uppgiften lämplig utbildning och legitimering som yrkesutbildad person enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (FFS 559/1994). Därutöver krävs kännedom om branschen och tillräcklig ledarskapsförmåga.

2 §.  Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2021.

Övergångsbestämmelser för personer som verkar i yrken som kräver legitimering som socialarbetare eller socionom YH finns i 31 § i landskapslagen om yrkesutbildade personer inom socialvården.

Den som när denna förordning träder i kraft står i ett anställningsförhållande som föreståndare vid en enhet med behörighetskrav enligt 1 § 2 mom. och som inte kan erhålla legitimering som yrkesutbildad person inom socialvården eller legitimering för en för uppgiften lämplig utbildning som yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården fortsätter att vara behörig för uppgiften som föreståndare till och med den 1 april 2026.

Ikraftträdandebestämmelser

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs.

2021:38

Publicerad 21.6.2021 kl. 13:30
Uppdaterad 21.6.2021 kl. 13:30