Landskapslag (2013:37) om tillämpning på Åland av 1a kap. vägtrafiklagen (upphävd)

Denna lag har upphävts genom 2019/44, som gäller från och med den 1 juni 2019.

1 §.  Tillämpningsområde

Inom landskapets behörighet ska 1a kap. vägtrafiklagen (FFS 267/1981) tillämpas på Åland.

Ändras något i 1a kap. vägtrafiklagen som hör till landskapets behörighet ska ändringarna gälla på Åland från tidpunkten för deras ikraftträdande i riket.

2 §.  Förvaltningsuppgifter

De förvaltningsuppgifter som enligt de författningar som avses i 1 § ankommer på statens myndigheter ska på Åland skötas av landskapsregeringen, till den del förvaltningsuppgifterna grundar sig på landskapets behörighet.

3 §.  Närmare bestämmelser

Landskapsregeringen kan inom landskapets behörighet genom landskapsförordning besluta att författningar som utfärdats med stöd av 5b § 2 mom. vägtrafiklagen ska tillämpas på Åland oförändrade eller med de ändringar landskapsregeringen föreskriver.

4 §.  Ikraftträdelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.

Ikraftträdandebestämmelser och förarbeten

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft, samt om författningens och ändringarnas förarbeten. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs. Alla förarbeten finns på Ålands lagtings webbplats.

Gå till ärendesökningen på lagtinget.ax »

2013:37

  • LF 9/2012-2013
  • FNU bet. 13/2012-2013