Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Landskapslag (2013:37) om tillämpning på Åland av 1a kap. vägtrafiklagen (upphävd)

Denna lag har upphävts genom 2019/44, som gäller från och med den 1 juni 2019.

1 §.  Tillämpningsområde

Inom landskapets behörighet ska 1a kap. vägtrafiklagen (FFS 267/1981) tillämpas på Åland.

Ändras något i 1a kap. vägtrafiklagen som hör till landskapets behörighet ska ändringarna gälla på Åland från tidpunkten för deras ikraftträdande i riket.

2 §.  Förvaltningsuppgifter

De förvaltningsuppgifter som enligt de författningar som avses i 1 § ankommer på statens myndigheter ska på Åland skötas av landskapsregeringen, till den del förvaltningsuppgifterna grundar sig på landskapets behörighet.

3 §.  Närmare bestämmelser

Landskapsregeringen kan inom landskapets behörighet genom landskapsförordning besluta att författningar som utfärdats med stöd av 5b § 2 mom. vägtrafiklagen ska tillämpas på Åland oförändrade eller med de ändringar landskapsregeringen föreskriver.

4 §.  Ikraftträdelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.

Ikraftträdandebestämmelser och förarbeten

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft, samt om författningens och ändringarnas förarbeten. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs. Alla förarbeten finns på Ålands lagtings webbplats.

Gå till ärendesökningen på lagtinget.ax »

2013:37

  • LF 9/2012-2013
  • FNU bet. 13/2012-2013
Publicerad 10.6.2019 kl. 08:29
Uppdaterad 9.3.2020 kl. 08:52