Landskapslag (2020:45) om tillämpning på Åland av lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin (tidsbunden)

1 §.  Lagens tillämpningsområde

Lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin (FFS 315/2020) ska, med i denna lag angivna undantag, tillämpas på Åland till den del lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin gäller arbetslöshetsdagpenning och arbetsmarknadsstöd, vilka betalas av landskapet med stöd av landskapslagen (2003:71) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

Ändringar av lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin ska gälla på Åland från tidpunkten för deras ikraftträdande i riket, om inte annat följer av denna lag.

2 §.  Ikraftträdande

Lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att bestämma att denna lag helt eller delvis ska träda i kraft i den ordning som föreskrivs i 20 § 3 mom. självstyrelselagen (1991:71) för Åland.

Denna lag träder i kraft den 8 juni 2020 och gäller till och med den 31 oktober 2020.

Bestämmelserna i 4 § 2 mom. i lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin ska tillämpas även vid ikraftträdandet av denna lag.

Ikraftträdandebestämmelser och förarbeten

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft, samt om författningens och ändringarnas förarbeten. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs. Alla förarbeten finns på Ålands lagtings webbplats.

Gå till ärendesökningen på lagtinget.ax »

2020:45

  • LF 19/2019-2020
  • FNU bet. 14/2019-2020