Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Uppdaterad rekommendation till anordnare av utbildning och småbarnspedagogik under Coronavirusemidemin

Kommunerna, Ålands kommunförbund, kommunernas barnomsorg

14.8.2020
Uppdaterad 21.9.2020

Se Institutet för hälsa och välfärds samt undervisnings- och kulturministeriets uppdaterade anvisning samt landskapsregeringens beslut och förtydligande under "Bilagor" här intill.

Den 16 mars 2020 konstaterade Finlands regering i samverkan med republikens president att undantagsförhållanden råder på grund av Coronavirusutbrottet. På den grunden lämnade statsrådet den 17 mars 2020 i enlighet med 6 § i beredskapslagen (FFS 1552/2011) en förordning om ibruktagande av befogenheterna i enlighet med 86, 88, 93-95 och 109 §§ i beredskapslagen till riksdagen. Förlängningsförordningarna om fortsatt ibruktagande av beredskapslagen var i kraft till den 13 maj 2020. Beslut fattas nu med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016).

Landskapsregeringen fattade 14.8.2020 beslut (ÅLR 2020/6233, tjmb § 148) om rekommendation till anordnare av utbildning och småbarnspedagogik under Coronavirusepidemin; rekommendationen har uppdaterats per 10.9.2020.

Syftet med rekommendationen och förtydliganden är att stöda barnomsorgens verksamhetsenheter att ordna verksamheten så att den är trygg för barnen och personalen.

Enligt 30 § 9 punkten i självstyrelselagen (1991:71) för Åland ska landskapsregeringen sköta de uppgifter som enligt lagstiftningen om bekämpande av smittsamma sjukdomar hos människor ankommer på en riksmyndighet eller på kommunerna.

Enligt 1 § 1 mom. 14 punkten i statsrådets förordning om smittsamma sjukdomar (FFS 146/2017) är en infektion som orsakas av en ny typ av Coronavirus en allmänfarlig smittsam sjukdom.

Publicerad 17.8.2020 kl. 09:02
Uppdaterad 12.11.2020 kl. 16:20